Tải bản đầy đủ

Báo cáo đề tài "Hệ thống kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng-thu tiền tại công ty Ajinomoto Việt Nam" ( đề cương chi tiết) ppt


Họ và tên sinh viên thực hiện: Hoàng Thị Kiều Trang lớp 16
K28 Hệ Chính Qui.
Giáo viên hướng dẫn: Thạc sĩ Đoàn Văn Hoạt.
Đề tài khoá luận:
Hệ thống kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng-
thu tiền tại công ty Ajinomoto Việt Nam
Bố cục đề tài
……………    ………………
Ngày nay, kiểm soát nội bộ đang đóng một vai trò hết sức quan trọng trong hoạt
động kinh tế của các doanh nghiệp và tổ chức. Kiểm soát nội bộ giúp các nhà quản trị
quản lý hữu hiệu và hiệu quả hơn các nguồn lực kinh tế của công ty mình như: con
người, tài sản, vốn ….,góp phần hạn chế tối đa những rủi ro phát sinh trong quá trình sản
xuất kinh doanh, đồng thời giúp doanh nghiệp xây dựng được một nền tảng quản lý vững
chắc phục vụ cho quá trình mở rộng, và phát triển đi lên của doanh nghiệp.
Trong đó, công tác kiểm soát nội bộ đối với chu trình bán hàng – thu tiền đặc biệt có
ý nghĩa quan trọng trong hoạt động của một doanh nghiệp, tổ chức. Vì nó có ảnh hưởng
sâu sắc đến việc đánh giá công tác sử dụng hiệu quả đồng vốn của doanh nghiệp, cũng
như đảm bảo cung cấp kịp thời, chính xác và trung thực các thông tin tài chính phục vụ
cho nhu cầu ra quyết định của nhà quản trị.
Với mong muốn được tiếp cận thực tế công tác kiểm soát đối với chu trình bán hàng

– thu tiền của một doanh nghiệp cụ thể, đồng thời ứng dụng những kiến thức đã học trong
nhà trường, so sánh với thực tiễn nắm bắt, mở rộng hiểu biết , em đã quyết định chọn đề
tài “ Hệ thống kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng – thu tiền tại công ty Ajinomoto Việt
Nam”.
Bố cục của đề tài nghiên cứu bao gồm ba chương:
Chương 1: Cơ Sở Lý Luận Về Kiểm Soát Nội Bộ Và Kiểm Soát Nội Bộ
Chu Trình Bán Hàng - Thu Tiền.
Chương 2: Thực Trạng Về Kiểm Soát Nội Bộ Chu Trình Bán Hàng-Thu Tiền
Tại Công Ty Ajinomoto Việt Nam.
Chương 3: Nhận Xét Và Kiến Nghị.
cng chi tit
LễỉI Mễ ẹAU
CHNG 1: C S Lí LUN KIM SOT NI B V KIM
SOT NI B CHU TRèNH BN HNG THU TIN
1. TM QUAN TRNG V S CN THIT KHCH QUAN CA VIC
THIT LP H THNG KIM SOT NI B
2. KHI QUT V H THNG KIM SOT NI B
2. 1 nh ngha h thng kim soỏt ni b:
2.2 Gii thớch cỏc khỏi nim c bn trong nh ngha h thng
kim soỏt ni b:
3. KIM SOT NI B TRONG CHU TRèNH BN HNG THU TIN
THEO Mễ HèNH CHUN Lí THUYT:
3. 1 Mc tiờu kim soỏt trong chu trỡnh bỏn hng-thu tin:
3. 2 Cỏc ri ro thng xut hin trong chu trỡnh bỏn hng-thu tin
3. 3 Cỏc chc nng cụng vic v v th tc kim soỏt trong chu trỡnh bỏn
hng-thu tin:
3. 3. 1 Nhn v x lý n t hng ca khỏch hng
3. 3. 2 Giao hng cho khỏch hng
3. 3. 3 Lp hoỏ n bỏn hng
3. 3. 4 Nhn tin thanh toỏn
CHNG 2: THC TRNG KIM SOT NI B CHU TRèNH BN
HNG - THU TIN TI CễNG TY AJINOMOTO VIT NAM
1. GII THIU KHI QUT V CễNG TY AJINOMOTO VIT NAM
1.1 Tng quan v cụng ty Ajinomoto Vit Nam
1. 2 Lch s hỡnh thnh v phỏt trin
1. 3 Chc nng v lnh vc hot ng
1.4 c im t chc sn xut kinh doanh v t chc b mỏy sn xut kinh doanh
1. 5 Tổ chức mạng lưới kinh doanh của công ty
2. HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH BÁN HÀNG – THU
TIỀN TẠI CÔNG TY AJINOMOTO VIỆT NAM


2. 1 Đánh giá môi trường kiểm soát công ty Ajinomoto Việt Nam
2.2 Hệ thống kiểm soát nội bộ đối với chu trình bán hàng – thu tiền tại
công ty Ajinomoto Việt Nam
2.2.1 Quy trình bán hàng- thu tiền mặt trực tiếp thông qua mạng
lưới các đội bán hàng
2.2.1.1 Nhận và xử lý đơn đặt hàng
2.2.1.2 Giao hàng
2.2.1.3 Kho chi nhánh nhập hàng
2.2.1.4 Xuất hàng đi bán hàng lưu động
2.2.1.5 Bán hàng lưu động và thu tiền
2.2.1.6 Nhập hàng trở lại vào kho sau khi bán hàng lưu động
và lập các báo cáo
2.2.1.7 Kế toán ghi nhận doanh thu bán hàng, kế toán hàng tồn kho,
và kế toán ngân hàng
2.2.2 Quy trình xử lý bán chịu cho các khách hàng
2.2.2.1 Nhận và xử lý đơn đặt hàng của khách hàng mua chịu
2.2.2.2 Giao hàng & lập hoá đơn
2.2.2.3 Ghi nhận nợ phải thu
2.2.2.4 Thu tiền khách hàng mua chịu
2.2.3 Bán lẻ cho khách hàng trực tiếp tại công ty
2.2.4 Kế toán hàng bán bị trả lại và xoá nợ phải thu
CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ KIỀN NGHỊ
1. PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI
BỘ CỦA CÔNG TY AJINOMOTO VIỆT NAM ĐỐI VỚI CHU TRÌNH
BÁN HÀNG-THU TIỀN
1.1 Ưu điểm của hệ thống
1.2 Hạn chế tiềm tàng của hệ thống kiểm soát nội bộ công ty
Ajinomoto đối với chu trình bán hàng-thu tiền
2. Đánh giá các rủi ro tiềm tàng và rủi ro kiểm soát của hệ thống
kiểm soát nội bộ công ty đối với chu trình bán hàng-thu tiền:
2.1 Rủi ro tiềm tàng
2.2 Rủi ro kiểm soát
3. MỘT VÀI GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT ĐỂ CÔNG TY HOÀN THIỆN
HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH BÁN HÀNG -THU TIỀN
KEÁT LUAÄN Tài liệu tham khảo

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×