Tải bản đầy đủ

Tiểu luận: Công tác đoàn và phong trào Thanh niên ở xã Tân Hòa, huyện Buôn Đôn.Thực trạng và giải pháp doc

Tiểu luận tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính
- - -    - - -
Tiểu Luận
Công tác đoàn và
phong trào Thanh niên
ở xã Tân Hòa, huyện
Buôn Đôn.Thực trạng
và giải pháp
Học viên thực hiện: Vương Văn Thái
1
Tiểu luận tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính
A/PHẦN MỞ ĐẦU:
1. Tính cấp thiết của đề tài:
Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị xã hội do Đảng
cộng sản Việt Nam và chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện.Tổ chức
Đoàn gồm những đoàn viên tiêu biểu đại diện cho ý chí và nguyện vọng của thế hệ
trẻ, có vai trò quan trọng trong sự nghiệp cách mạng xây dựng XHCN ở Việt Nam.
Lúc sinh thời và chỉ đạo Đoàn thanh niên Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy rằng:
“ Đoàn thanh niên lao động phải là cánh tay đắc lực của Đảng trong việc tổ chức
và giáo dục thiếu niên và nhi đồng thành những chiến sỹ tuyệt đối trung thành với
sự nghiệp xây dựng CNXH và Chủ nghĩa cộng sản”.

Khi bàn về nhiệm vụ của thanh niên trong tình hình mới ,nghị quyết lần thứ
tư BCHTW Đảng khóa VII đã chỉ rõ: “…Thanh niên phải là lực lượng xung kích
trong sự nghiệp xây dựng bảo và bảo vệ tổ quốc…Sự nghiệp đổi mới có thành công
hay không, đất nước bước vào thế kỷ XXI có vị trí xứng đáng trong cộng đồng thế
giới hay không , phần lớn tùy thuộc vào lực lượng thanh niên ,vào việc bồi
dưỡng,rèn luyện thanh niên.Công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc ,là
một trong những nhân tốp quyết định sự thành bại của cách mạng.Vì vậy ,vấn đề
thanh niên phải đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược phát huy nhân tố con người
”. Nghị quyết 25 của BCHTW Đảng khóa X tiếp tục khẳng định: “…Thanh niên là
rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lượng xung kích
trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành
bại của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập kinh tế quốc tế
và xây dựng CNXH”.
Vai trò ,vị trí quan trọng của thanh niên còn được xác định bởi thanh niên
chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu dân số ,là nguồn nhân lực chất lượng cao,lực lượng
xung kích trong bảo vệ tổ quốc,xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân
Học viên thực hiện: Vương Văn Thái
2
Tiểu luận tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính
tộc và hội nhập quốc tế, lực lượng tiếp nối các thế hệ cha anh thúc đẩy xã hội phát
triển, xây dựng nước Việt Nam theo con đường XHCN. Từ vai trò chiến lược to lớn
của thanh niên, Đảng ta coi chính thanh niên chứ không ai khác “được đặt ở vị trí
trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn nhân lực con
người. Chăm lo, phát triển thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là động lực đảm bảo
cho sự ổn định và phát triển bền vững của đất nước”.
Từ trước và sau ngày Đảng thành lập đến nay ,lớp lớp thanh niên đã trải
qua bao chặng đường đấu tranh anh dũng của dân tộc, thế hệ trẻ nước ta đã tiếp
bước nhau theo con đường cách mạng mà Đảng và Bác Hồ đã vạch ra, đã cùng với
dân tộc ta làm nên một cuộc cách mạng tháng tám thắng lợi vĩ đại, một Điện Biên
Phủ chấn động địa cầu, một cuộc tấn công và nổi dậy mùa xuân 1975 giải phóng
hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước, là một trong những nhân tố quyết định
sự nghiệp CNH-HĐH đất nước, hội nhập kinh tế và xây dựng CNXH ở nước ta.
Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng và Bác Hồ luôn quan
tâm đặc biệt đến công tác thanh niên và tổ chức đoàn thanh niên.Đảng đã bồi
dưỡng, rèn luyện những cán bộ đoàn ưu tú và cử họ sang làm công tác thanh niên
để xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, đủ năng lực lãnh đạo, tạo điều kiện và môi
trường thuận lợi cho thanh niên được cống hiến sức lực của mình trong công cuộc
xây dựng đất nước và từng bước trưởng thành.
Đoàn xã Tân Hòa-huyện Buôn Đôn đang nỗ lực thi đua thực hiện Nghị
quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX, Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Đăk Lăk


lần thứ IX, Nghị quyết Đại hội huyện Đoàn Buôn Đôn lần thứ III, Nghi quyết Đại
hội Đoàn xã Tân Hòa lần thứ XII, Nghị quyết đại hội đảng bộ xã Tân Hòa lần thứ
XIII. Trong nhiệm kỳ 2006-2012 dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, Ban
thường vụ Đoàn cấp trên. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Tân Hòa luôn cùng với các
cơ sở Đoàn trong toàn huyện đã tổ chức triển khai nhiều hoạt động thi đua sôi
nổi thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của Đoàn
và chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.
Trong 6 năm qua xã Tân Hòa đang từng bước phát triển về kinh tế - văn
hóa - xã hội, tình hình an ninh chính trị luôn ổn định, đời sống của nhân dân
ngày càng được nâng cao đây cũng là điều kiện thuận lợi cho phong trào công
Học viên thực hiện: Vương Văn Thái
3
Tiểu luận tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính
tác Đoàn của xã nhà ngày càng vững mạnh, tiếp tục phát huy những thành tích
đã đạt được và những kinh nghiệm của những nhiệm kỳ trước, đặc biệt được sự
quan tâm chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự hỗ trợ phối
hợp có hiệu quả của các Chi bộ, Ban tự quản các thôn và sự đoàn kết nhiệt tình,
không ngại khó khăn gian khổ, chia sẻ khó khăn nỗ lực cùng nhau phấn đấu của
đội ngũ cán bộ Đoàn từ xã đến thôn và cơ sở.
Bên cạnh những thuận lợi trên phong trào công tác Đoàn vẫn còn gặp
nhiều khó khăn đó là:
Địa bàn dân cư rộng, trình độ dân trí không đồng đều 7 thôn chưa có hội
trường thôn, thời tiết không thuận lợi, giá cả thị trường luôn biến động, dịch bệnh
ở gia súc, gia cầm vẫn còn xảy ra, tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn cao, đời sống còn gặp
nhiều khó khăn. Hơn nữa trình độ năng lực của một số cán bộ Đoàn còn nhiều hạn
chế, chủ yếu là vừa học vừa làm, tình hình cán bộ tại các Chi đoàn luôn có sự thay
đổi do luân chuyển công tác, kỹ năng vận động tuyên truyền còn nhiều hạn chế, nội
dung sinh hoạt chưa có chiều sâu thiếu tính thuyết phục, nhận thức của một số cán
bộ Đoàn và đoàn viên chưa cao, công tác phối kết hợp giữa các đoàn thể chưa được
thường xuyên, kinh phí hoạt động của Đoàn còn hạn hẹp, phụ cấp còn thấp, chưa
đáp ứng với nhu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay. Một số cán bộ đoàn chưa
mạnh dạn còn ngại tiếp xúc, chưa xác định đúng vai trò trách nhiệm của mình đối
với công việc được giao.Bên cạnh đó một bộ phận thanh niên còn thờ ơ với công tác
đoàn và trách nhiệm của bản thân với phong trào đoàn ở cơ sở. Đó là khó khăn ảnh
hưởng trực tiếp đến phong trào công tác Đoàn trong nhiệm kỳ vừa qua.
Là một cán bộ đoàn trực tiếp làm công tác đoàn ở cơ sở,điều đó đã làm cho
bản thân em trăn trở ,suy nghĩ phải tìm ra giải pháp để xây dựng tổ chức đoàn
vững mạnh ,nhằm đoàn kết tập hợp thanh niên ,đáp ứng yêu cầu nguyện vọng của
thanh niên sinh hoạt và trong cuộc sống,giúp đỡ cho họ có nhiều đóng góp cho xã
hội ,nhằm để thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng XHCN và bảo vệ vững chắc tổ quốc
Việt Nam xã hội chủ nghĩa.Chính vì những lý do trên nên em đã mạnh dạn chọn đề
tài: “Công tác đoàn và phong trào Thanh niên ở xã Tân Hòa, huyện Buôn
Đôn.Thực trạng và giải pháp”để làm đề tài tiểu luận tốt nghiệp lớp trung cấp lý
luận chính trị -hành chính, khóa học 2011-2012 của trường chính trị tỉnh Đăk
Học viên thực hiện: Vương Văn Thái
4
Tiểu luận tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính
Lăk.Trong đề tài này em sẽ phản ánh đúng kết quả hoạt động của công tác đoàn và
phong trào thanh niên ở xã và mạnh dạn đề xuất những giải pháp để xây dựng
phong trào thanh niên của xã ngày càng vững mạnh hơn trong thời gian tới.
2. Mục tiêu, nhiệm vụ, đối tượng nghiên cứu:
a.Mục tiêu:
-Nhằm xây dựng tổ chức đoàn và phong trào thanh niên trên địa bàn xã Tân
Hòa ngày càng vững mạnh, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của xã nói
riêng và của huyện nói chung, giúp cho cấp ủy đảng các cấp có được những nghị
quyết đúng đắn, nhất là những nghị quyết lãnh đạo của đảng về công tác thanh
niên.
b. Nhiệm vụ:
-Đoàn kết, tập hợp thanh niên, giáo dục thanh niên theo lý tưởng của Đảng,
tham gia tốt các phong trào do đoàn cấp trên phát động để thanh niên góp sức
mình xây dựng đất nước, xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp.
-Đánh giá đúng thực trạng công tác đoàn và phong trào thanh niên của xã
nhiệm kỳ 2006-2012, từ đó vận dụng những lý luận đã được học vào thực tiễn ở cơ
sở để đề ra những giải pháp cơ bản để xây dựng công tác đoàn và phong trào
thanh niên ở xã Tân Hòa nhiệm kỳ tới đạt kết quả cao hơn.
c. Đối tượng nghiên cứu:
-Công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên ở xã Tân Hòa -huyện nhiệm kỳ
2006-2012.
3. Phạm vi nghiên cứu:
-Về không gian: Đề tài được thực hiện tại UBND xã Tân Hòa-huyện Buôn
Đôn-tỉnh Đăk Lăk.
-Về thời gian: Nghiên cứu thời gian từ 2006-2012, mục tiêu và phương
hướng nhiệm vụ 2012-2017.
Học viên thực hiện: Vương Văn Thái
5
Tiểu luận tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính
-Về nội dung: Chỉ tập trung nghiên cứu những nội dung liên quan đến công
tác đoàn và phong trào thanh niên ở xã Tân Hòa.
4. Phương pháp nghiên cứu:
-Phương pháp lý luận: Nghiên cứu lý luận chủ nghĩa Mac-Lênin, tư tưởng
Hồ Chí Minh và các quan điểm của Đảng về thanh niên và công tác thanh niên.
-Phương pháp thực tiễn: Sử dụng các phương pháp thu thập xử, lý thông
tin;phương pháp tổng hợp; phương pháp phân tích;điều tra,khảo sát, so sánh, sử
dụng số liệu và nội dung báo cáo về công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên
của Đoàn xã nhiệm kỳ 2006-2012.Đồng thời nghiên cứu và sử dụng các văn bản
của Đảng, Nhà nước và các cấp có liên quan đến công tác đoàn và phong trào
thanh thiếu niên dể giải quyết các vấn đề của đề tài.
5. Bố cục của đề tài: Bài tiểu luận gồm 3 phần:
-A/Phần mở đầu.
-B/Phần nội dung.
-C/Phần kết luận và kiến nghị.
B/ PHẦN NỘI DUNG
I .CƠ SỞ LÝ LUẬN:
Trong lịch sử phát triển của nhân loại,vấn đề thanh niên luôn được các quốc
gia,dân tộc đều hết sức coi trọng .Trong kho tang tri thức nhân loại còn lưu giữ
những tư tưởng,quan điểm ,công trình nghiên cứu của các tác giả kinh điển,các
nhà khoa học ,nhà sư phạm ,các doanh nhân văn hóa thế giới nói và viết về thanh
niên.
Các Mác-Ph.Ăngghen trong khi đề cập đến mục tiêu vĩ đại là giáo dục con
người phát triển toàn diện dể đáp ứng yêu cầu của xã hội-CNXHvà tiến lên
CNCS,đã cho rằng:Tương lai của cả loài người hoàn toàn phụ thuộc vào việc giáo
dục thế hệ công nhân trẻ.Đối với các ông ,vấn đề giác ngộ giai cấp,giáo dục ý thức
giác ngộ chính trị cho lớp trẻ đương thời phải được đặt lên vị trí hàng đầu .Các
Học viên thực hiện: Vương Văn Thái
6
Tiểu luận tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính
ông còn đề ra chế độ giáo dục không mất tiền cho thanh thiếu niên .Rằng thanh
niên phải tham gia vào công cuộc vĩ đại giải phóng con người ,giải phóng loài
người, thanh niên không được đứng ngoài chính trị .
Kế thừa và phát triển những tư tưởng của Mac-Ph.Ăngghen, V.I. Lênin đã
nêu cao yêu cầu đối với nhiệm vụ học tập của thanh niên .Vì theo Lênin, xây dựng
chủ nghĩa cộng sản là nhiệm vụ phức tạp hơn nhiệm vụ lật đổ giai cấp tư sản, rằng
tương lai của chủ nghĩa cộng sản thuộc về thanh niên, thanh niên là người xây
dựng chủ nghĩa cộng sản. Người cho rằng: “Thế hệ những người lao động được
đào tạo trong xã hội tư bản chủ nghĩa thì giỏi lắm chỉ có thể giải quyết được
nhiệm vụ phá huỷ nền móng của chế độ tư bản già cỗi và đặt được nền móng vững
chắc, trên đó chỉ có thế hệ khởi công trong những điều kiện mới, mới có thể xây
dựng được”. Như vậy tương lai của chủ nghĩa cộng sản thuộc về thanh niên. Nếu
không lôi cuốn được toàn thể quần chúng thanh niên vào sự nghiệp xây dựng xã
hội mới thì sẽ không thể xây dựng được xã hội cộng sản chủ nghĩa. Hơn nữa, Theo
Lênin, học chủ nghĩa cộng sản còn là phải học tập và rèn luyện đạo đức cộng sản,
đó là phải biết phấn đấu, biết hy sinh, cống hiến vì sự nghiệp chung của cách mạng.
Cơ sở của việc rèn luyện, học tập và giáo dục cộng sản theo Lênin là cuộc đấu
tranh để củng cố và hoàn thành công cuộc xây dựng chủ nghĩa cộng sản.Do
đó,Người cho rằng thanh niên muốn thực hiện được nhiệm vụ xây dựng xã hội mới
thì phải nắm được tất cả những kiến thức hiện đại.Người viết: “Người ta chỉ trở
thành người cộng sản sau khi đã làm giàu trí tuệ của mình bằng sự hiểu biết tất cả
các tri thức mà loài người đã sang tạo ra”.
Hồ chí minh là nhà tư tưởng lớn của dân tộc và thời đại ,lãnh tụ vĩ đại của
nhân dân ta .Trước lúc đi xa ,một trong những di sản tinh thần vô giá mà Người để
lại cho chúng ta là những tư tưởng chiến lược về giáo dục ,đào tạo ,tổ chức và
phát huy vai trò to lớn của thanh niên vì sư nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc
,giải phóng xã hội ,giải phóng con người .Trong di chúc thiêng liêng của Người ,khi
viết về thanh niên Người viết: “Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt,mọi việc
đều hăng hái xung phong ,không sợ khó khăn,có chí tiến thủ”.Đây là một đánh giá
đầy tình yêu thương,và gửi gắm rất cao của Người đối với thế hệ trẻ nước ta.Khi
nói về huy hiệu của Đoàn, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Thanh niên tay cầm cờ đỏ sao
vàng tiến lên”.
Học viên thực hiện: Vương Văn Thái
7
Tiểu luận tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính
Trên cơ sở nhìn nhận, đánh giá một cách toàn diện vai trò, vị trí và khả năng
cách mạng của thanh niên. Thật ra không phải đến lúc đó Hồ Chí Minh mới nghĩ
đến chiến lược “trồng người”, mà ngay từ khi bắt đầu cuộc đời hoạt động cách
mạng của mình, Hồ Chí Minh đã ý thức một cách rõ ràng về chiến lược “trồng
người”, luôn xem đó là một trong những nguyên tắc cơ bản của cách mạng. Hồ
Chí Minh đã nêu lên tư tưởng chiến lược về “trồng người”, về đào tạo, bồi dưỡng
thanh niên thành lớp người có đức, có tài, kế tục sự nghiệp cách mạng một cách
trung thành và xuất sắc. Tư tưởng ấy được cô đọng lại, đúc kết và nâng cao từ
thực tiễn sinh động của hơn nửa thế kỷ lãnh đạo cách mạng của Người.Đó
là: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất
cần thiết”.Có thể nói,đây là tư tưởng bao trùm nhất của Hồ Chí Minh về công tác
thanh niên;bồi dưỡng và phát huy lực lượng thanh niên là bản chất của công tác
vận động thanh niên theo tư tưởng Hồ Chí Minh.
Hồ Chí Minh yêu cầu thanh niên phải cố gắng học tập và chỉ rõ những điều
cần học, học để làm gì, học thế nào và học ở đâu. Người viết: “Ở nơi nào cũng có
thể học, làm việc cũng phải học , “Học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau và
học ở nhân dân”; “Học để làm người”, để yêu Tổ quốc, yêu nhân dân, yêu lao động,
yêu khoa học, yêu đạo đức; “Học để phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, làm
cho dân giàu nước mạnh, tức là làm tròn nhiệm vụ người chủ nước nhà”. Trong
tư tưởng Hồ Chí Minh về nội dung giáo dục thanh niên, vấn đề giáo dục toàn diện
luôn được coi trọng, trong đó nhiệm vụ bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức cách mạng
và năng lực hoạt động thực tiễn có một vị trí đặc biệt quan trọng và then chốt.
Trong nhiệm vụ giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng thanh niên, Hồ Chí Minh nhấn mạnh
phải đào tạo, bồi dưỡng họ thành những người “Có khả năng hoạt động thực tiễn,
không nên đào tạo ra những con người chỉ thuộc sách làu làu”. Về phương pháp
giáo giục thanh niên,luận điểm của Người là phải thông qua hoạt động thực
tiễn ,thông qua tổ chức,xây đi đôi với chống,học đi đôi với hành ,xử lý tốt mối
quan hệ giữa giáo dục và tự giáo dục ,nêu gương người tốt, việc tốt,… là những
luận điểm quan trọng trong tư tưởng Hồ Chí Minh về phương pháp giáo dục
thanh niên .
Đảng cộng sản Việt Nam ngay từ khi mới ra đời và trong suốt quá trình tổ
chức lãnh đạo cách mạng Việt Nam đã luôn coi trọng công tác thanh niên ,coi đây
Học viên thực hiện: Vương Văn Thái
8
Tiểu luận tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính
là một nội dung đặc biệt quan trọng trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân
tố và nguồn lực con người của Đảng.
Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành TW Đảng tháng 10-1930 đã ra “ Án
nghị quyết về cộng sản thanh niên vận động”.
Hội nghị lần thứ hai của Ban chấp hành TW Đảng họp cuối tháng 3-1931 tại
Sài Gòn đã nhấn mạnh “Tổ chức ra cộng sản thanh niên đoàn là một vấn đề cần
kíp mà Đảng phải giải quyết” đồng thời chỉ thị cho các cấp bộ Đảng nhất thiết
phải xây dựng được cơ sở Đoàn thanh niên trong địa phương,các cấp ủy Đảng từ
TW đến địa phương phải cử ngay các cấp ủy viên của Đảng phụ trách công tác
Đoàn ( sau này được phép của Bộ chinh trị và Bác Hồ, Đại hội Đoàn toàn quốc lần
thứ III năm 1961 đã quyết định lấy ngày 26-3-1931 làm ngày thành lập Đoàn).
Trong quá trình xây dựng ,hoạch định đường lối lãnh đạo cách mạng Việt
Nam,Trung ương Đảng và Bộ chính trị ,Ban Bí thư TW Đảng các khóa đã có nhiều
nghị quyết ,chỉ thị về công tác thanh niên như : Nghị quyết số 26 của Bộ chính trị
(khóa 6) về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên”. Nghị
quyết TW 4, khoá VII (1993) “Về công tác thanh niên trong tình hình mới”, Chỉ thị
số 66 Chỉ thị Trung ương của Ban Bí thư về “Tăng cường công tác thanh niên
trong thời kỳ mới”; Chỉ thị số 34 (1998) của Bộ Chính trị về “ tăng cường công tác
chính trị tư tưởng củng cổ tổ chức đoàn thể quần chúng và công tác phát triển
đang viên trong trường học”, đây là hệ thống những chủ trương chỉ đạo sát với
công tác thanh niên. Trên thực tế các chủ trương đường lối này đã bước đầu đi
sâu vào cuộc sống và phát huy tác dụng to lớn đối với quá trình lãnh đạo và quy
tụ thanh niên đứng quanh Đảng, là đội dự bị tin cậy của Đảng.Đặc biệt Nghị quyết
Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 7 khóa X (15-8-2008) đã ban
hành Nghị quyết số 25-NQ/TW " Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với
công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa ,hiện đại hóa.
Nghị quyết số 25-NQ/TW “Về tăng cường sự lãng đạo của Đảng đối với
công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa” có những
nội dung cơ bản sau:
>Vị trí, vai trò của thanh niên và tầm quan trọng của công tác thanh niên:
Nghị quyết đã một lần nữa khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của
thanh niên đó là: Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, một trong những nhân
Học viên thực hiện: Vương Văn Thái
9
Tiểu luận tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính
tố quan trọng quyết định tương lai, vận mệnh dân tộc; là lực lượng chủ yếu trên
nhiều lĩnh vực, đảm nhiệm những công việc đòi hỏi hy sinh, gian khổ, sức khỏe
và sáng tạo. Thanh niên là độ tuổi sung sức nhất về thể chất và phát triển trí tuệ,
luôn năng động, sáng tạo, muốn tự khẳng định mình. Song, do còn trẻ, thiếu kinh
nghiệm nên thanh niên cần được sự giúp đỡ, chăm lo của các thế hệ đi trước và
toàn xã hội.
Trong quá trình lãnh đạo đất nước, Đảng ta luôn đề cao vai trò, vị trí của
thanh niên, xác định thanh niên là lực lượng xung kích cách mạng, Đoàn Thanh
niên Cộng sản Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng; công tác thanh niên là
vấn đề sống còn của dân tộc. Đồng thời, Đảng đã đề ra nhiều chủ trương giáo
dục, đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức thanh niên thành lực lượng hùng hậu, trung
thành, kế tục sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Qua mỗi thời kỳ, dù bất
cứ hoàn cảnh nào các thế hệ thanh niên đều hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch
sử của mình.
Trước yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất
nước, quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và sự biến đổi nhanh
chóng của tình hình thanh niên, đòi hỏi phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng
đối với công tác thanh niên nhằm chăm lo, bồi dưỡng và phát huy cao nhất vai
trò, sức mạnh của thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt
Nam xã hội chủ nghĩa.
>Tình hình thanh niên và công tác thanh niên:
Sau hơn 20 năm đổi mới và phát triển đất nước, nhất là sau 15 năm thực
hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá
VII) tình hình thanh niên có những chuyển biến mạnh mẽ, đan xen cả những yếu
tố tích cực và tiêu cực, trong đó yếu tố tích cực giữ vai trò chủ đạo.
Một trong những thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước là đã xây
dựng được thế hệ thanh niên thời kỳ mới có đạo đức, nhân cách, tri thức, sức
khỏe, tư duy năng động và hành động sáng tạo; tiếp nối truyền thống hào hùng
của Đảng và dân tộc, nêu cao lòng yêu nước, ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
xã hội chủ nghĩa; không ngại khó khăn, gian khổ, tình nguyện vì cộng đồng; có
trách nhiệm với gia đình, xã hội; có ý chí vươn lên trong học tập. lao động, lập
Học viên thực hiện: Vương Văn Thái
10
Tiểu luận tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính
thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng, quyết tâm đưa đất nước thoát khỏi
nghèo nàn, lạc hậu; mong muốn được tin tưởng, được cống hiến cho đất nuớc,
có việc làm, thu nhập ổn định, đời sống văn hoá tinh thần lành mạnh phong phú,
môi trường sống an toàn. Dù còn nhiều tâm trạng khác nhau, song đa số thanh
niên luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và phát triển của đất nước.
Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá
VII) là một chủ trương quan trọng có tính quyết định, làm chuyển biến mạnh mẽ
tình hình thanh niên, công tác đoàn và phong trào thanh niên. Các cấp ủy đảng
đã lãnh đạo hệ thống chính trị, toàn xã hội thực hiện tốt hơn công tác thanh
niên và chăm lo xây dựng Đoàn. Nhà nước đã ban hành Luật Thanh niên, Chiến
lược phát triển thanh niên và nhiều chính sách về công tác thanh niên, tạo điều
kiện, cơ hội cho thanh niên rèn luyện cống hiến trưởng thành. Công tác đoàn và
phong trào thanh niên từng bước phát triển, mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh
niên được mở rộng, số thanh niên trở thành đoàn viên, đảng viên ngày càng
tăng. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, gia đình, nhà trường và xã hội
đối với thanh niên, công tác thanh niên đã có chuyển biến tích cực.
Tuy nhiên,một bộ phận thanh niên sống thiếu lý tưởng, giảm sút niềm tin,
ít quan tâm tới tình hình đất nước, thiếu ý thức chấp hành pháp luật, sống thực
dụng, xa rời truyền thống văn hóa dân tộc. Học vấn của một bộ phận thanh niên
nhất là thanh niên nông thôn, thanh niên dân tộc thiểu số còn thấp; nhiều thanh
niên thiếu kiến thức và kỹ năng trong hội nhập quốc tế. Tính độc lập, chủ động,
sáng tạo, năng lực thực hành sau đào tạo của thanh niên còn yếu, chưa đáp ứng
yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hóa. Tình trạng tội phạm và tệ nạn xã hội
trong thanh niên đang gia tăng và diễn biến ngày càng phức tạp. Tỉ lệ thanh
niên nhiễm HIV/AIDS còn cao.
> Quan điểm chỉ đạo
- Thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước,
là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong những nhân
tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất
nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Thanh niên được đặt ở vị
trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con
Học viên thực hiện: Vương Văn Thái
11
Tiểu luận tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính
người. Chăm lo, phát triển,thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là động lực bảo đảm
cho sự ổn định và phát triển vững bền của đất nước.
- Chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục thanh niên thành lớp người “vừa hồng vừa
chuyên” theo tư tưởng Hồ Chí Minh là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị
dưới sự lãnh đạo của Đảng, vai trò quan trọng của Đoàn thanh niên Cộng sản
Hồ Chí Minh, gia đình, nhà trường và xã hội.
- Đảng lãnh đạo công tác thanh niên và trực tiếp lãnh đạo Đoàn Thanh
niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Xây dựng Đoàn vững mạnh là nội dung quan trọng
trong công tác xây dựng Đảng, là xây dựng Đảng trước một bước. Đảng đề ra
đường lối, chủ trương định hướng cho thanh niên hành động, xác định các
chuẩn mực cho thanh niên phấn đấu; xây dựng các tấm gương điển hình tiêu
biểu cho thanh niên học tập và noi theo.
- Nhà nước quản lý thanh niên và công tác thanh niên; thể chế hoá đường
lối, chủ truơng của Đảng về thanh niên và công tác thanh niên thành pháp luật
chính sách, chiến lược, chương trình hành động và cụ thể hoá trong các chương
trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh hằng
năm của các cấp, các ngành.
- Sự nỗ lực học tập, rèn luyện và phấn đấu không ngừng của thanh niên
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là yếu tố quan trọng để xây dựng thế hệ
thanh niên thời kỳ mới. Mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên là nội
dung quan trọng của công tác đoàn để giáo dục, bồi dưỡng, động viên và phát
huy vai trò thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
> Mục tiêu
*Mục tiêu chung
Tiếp tục xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam giàu lòng yêu nước, tự
cường dân tộc; kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có đạo
đức cách mạng, ý thức chấp hành pháp luật, sống có văn hoá, vì cộng đồng; có
năng lực, bản lĩnh trong hội nhập quốc tế; có sức khỏe, tri thức, kỹ năng và tác
phong công nghiệp trong lao động tập thể, trở thành những công dân tốt của
đất nước. Cổ vũ thanh niên nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão lớn, xung kích, sáng
tạo, làm chủ khoa học - công nghệ tiên tiến, vươn lên ngang tầm thời đại. Hình
Học viên thực hiện: Vương Văn Thái
12
Tiểu luận tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính
thành một lớp thanh niên ưu tú trên mọi lĩnh vực, kế tục trung thành và xuất sắc
sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; phấn đấu cho mục tiêu ''dân giàu,
nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh''; góp phần to lớn vào sự
nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, sánh vai cùng các nước tiên tiến trên thế giới.
Đảng, Nhà nước và toàn xã hội chăm lo, tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để
thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành; được học tập, có việc làm,
nâng cao thu nhập, có đời sống văn hoá, tinh thần lành mạnh.
*Mục tiêu cụ thể trong những năm trước mắt là:
Nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh
niên, nhất là học sinh, sinh viên. Tập trung giáo dục, định hướng, cổ vũ thanh
niên thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo
đức Hồ Chí Minh” tạo chuyển biến thực sự trong đạo đức, lối sống và hành động
của thanh niên.
- Xây dựngmôi trường xã hội lành mạnh để thanh niên rèn luyện, phấn đấu
và trưởng thành. Nâng cao năng lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về
công tác thanh niên trong thời kỳ mới. Tập trung nguồn lực, thực hiện thành
công Chiến lược thanh niên đến năm 20l0.
- Có chính sách mang tính đột phá trong đào tạo nguồn nhân lực trẻ chất
lượng cao đáp ứng quá trình đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước
gắn với giải quyết việc làm, tăng thu nhập, hưởng thụ văn hoá, vui chơi, giải trí
của thanh niên.
- Tạo bước chuyển biến mới về chất lượng tổ chức và hoạt động của Đoàn,
Hội; phát triển các loại hình tổ chức tập hợp thanh niên nhằm tăng tỷ lệ thanh
niên được tập hợp; thu hẹp cơ sở yếu kém, tăng tỉ lệ thanh niên vào Đoàn, Hội.
Xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn, hội, nhất là cán bộ chuyên trách có phẩm chất
đạo đức, trình độ, năng lực, gương mẫu, có khả năng vận động, đoàn kết, tập
hợp thanh niên. Bảo đảm đủ số lượng cán bộ đoàn chuyên trách theo quy định, ít
nhất 70% đội ngũ cán bộ đoàn chuyên trách trong độ tuổi thanh niên.
- Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên từ đoàn viên, phấn đấu đạt tỉ lệ
ít nhất 70% đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên. Bố trí, sử dụng cán bộ trẻ
Học viên thực hiện: Vương Văn Thái
13
Tiểu luận tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính
có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất và năng lực nhằm tăng nhanh tỉ lệ cán bộ trẻ
trong cơ cấu các cơ cơ quan lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và
các đoàn thể từ Trung ương đến các cấp ở địa phương so với hiện nay.
> Nhiệm vụ và giải pháp
-Tăng cường giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa, ý
thức công dân để hình thành thế hệ thanh niên có phẩm chất tốt đẹp, có khí
phách và quyết tâm hành động thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp
hoá, hiện đại hoá
- Đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo, tạo cơ hội cho mọi thanh niên
được học tập, không ngừng nâng cao trình anh, có tri thức và kỹ năng, vươn lên
ngang tầm với thanh niên các nước tiên tiến trên thế giới.
- Nâng cao chất lượng lao động trẻ, giải quyết việc làm, tăng thu nhập và
cải thiện đời sống cho thanh niên.
- Xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, tạo điều kiện cho thanh niên
nâng cao đời sổng văn hoá tinh thần, phát triển toàndiện
. - Coi trọng hơn nữa việc trọng dụng tàinăng trẻ,tạo bước chuyển có tính
đột phá trong bố trí và sử dụng cán bộ trẻ trên tất cả các lĩnh vực
. -Xây dựng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vững mạnh thưc sự là
trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, đội dự bị tin cậy của Đảng
-Tăng cường vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, tổ chức kinh tế-
xã hội và gia đình, phối hợp giáo dục, bồi dưỡng, phát huy thanh niên
- Phát huy sự nỗ lực phấn đấu của mỗi thanh niên trong học tập, lao động
và cuộc sống; không ngững rèn luyện đạo đức, lối sống, hoàn thiện nhân cách
trở thành công dân hữu ích, thành viên tốt trong gia đình, tích cực đóng góp cho
sự phát triển của đất nước
- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thanh niên và công tác
thanh niên.
Tóm lại:Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam,Đảng và Bác Hồ đã
vận dụng ,phát triển một cách sáng tạo những quan điểm của chủ nghĩa Mác-
Học viên thực hiện: Vương Văn Thái
14
Tiểu luận tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính
Lênin về công tác thanh niên vào điều kiện lịch sử cụ thể của Việt Nam.Qua các
thời kỳ cách mạng cũng như thời kỳ hội nhập kinh tế hiện nay ,Đảng ta luôn xác
định đúng vị trí ,vai trò của thanh niên và đặt nó ngang tầm với nhiệm vụ chính trị
của từng thời kỳ, tạo điều kiện cho thanh niên phấn đấu xây dựng tổ chức của
mình ngày càng vững mạnh ,làm tốt vai trò đoàn kết ,tập hợp ,giáo dục và rèn
luyện thanh niên ,thiếu niên và nhi đồng cả nước.
II.THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN XÃ TÂN
HÒA NHIỆM KỲ 2006-2012.
1.Đặc điểm tình hình chung:
a. Tình hình thanh niên xã Tân Hòa:
Xã Tân Hòa nằm ở phía Tây Bắc huyện Buôn Đôn được thành lập theo nghị
định 49-CP ngày 15/8/2001 của chính phủ. Toàn xã có 2.728 hộ với 11.891 khẩu
gồm 13 dân tộc anh em cùng sinh sống. Đến nay lực lượng thanh niên nhi đồng
chiếm 60,1% trên tổng số dân toàn xã trong đó có 3.993 ĐVTN, 3.260 thiếu niên
nhi đồng, thanh niên dân tộc thiếu số có 1.856 người chiếm 46,5% toàn xã. Hệ
thống tổ chức Đoàn từ xã đến thôn có 16 chi đoàn thôn và 05 chi đoàn trường
học, 01 chi đoàn cơ quan xã, 01 chi đoàn Dân quân cơ động.
Tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội ở xã vẫn còn nhiều khó khăn, đời sống
của một số nhân dân còn nhiều hạn chế nhất là vùng xa, vùng đồng bào dân tộc
thiểu số vẫn còn nhiều khó khăn, điều kiện sinh hoạt vẫn còn nhiều thiếu thốn,
tình hình an ninh chính trị trong những năm qua có lúc, có nơi còn nhiều diễn
biến phức tạp, khó lường, các thế lực thù địch trong và ngoài nước thường xuyên
ráo riết tìm cách lôi kéo thanh niên chống phá cách mạng nước ta bằng thủ đoạn
“Âm mưu diễn biến hòa bình”.
b. Thanh niên nông thôn:
Có 3.797 chiếm tỷ lệ 95,1% trong tổng số đoàn viên toàn xã, là lực lượng lao
động đông đảo góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của xã. Đại đa
số thanh niên nông thôn đã có nhiều cố gắng trong lao động, ứng dụng khoa học
kỹ thuật vào quá trình sản xuất, tự tạo việc làm cho bản thân nâng cao đời sống
Học viên thực hiện: Vương Văn Thái
15
Tiểu luận tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính
kinh tế gia đình, đã và đang xuất hiện nhiều thanh niên sản xuất kinh doanh giỏi
làm ăn có hiệu quả. Tuy nhiên phần lớn thanh niên có trình độ học vấn thấp, tay
nghề thấp, ít có điều kiện giao lưu tiếp cận thông tin và nâng cao đời sống văn
hóa tinh thần, một bộ phận thanh niên thiếu việc làm, thiếu vốn đầu tư mở rộng
phát triển sản xuất. Giá cả sản phẩm còn bấp bênh, một bộ phận thanh niên có xu
hướng ra thành thị vào các trung tâm kinh tế để tìm việc làm, do đó lực lượng
thanh nên không ổn định. Nguyện vọng của thanh niên nông thôn là có việc làm
ổn định tại địa phương, có điều kện thuận lợi, có chính sách hỗ trợ về vốn, giống,
khoa học kỹ thuật để nâng cao sản xuất kinh doanh, có thị trường tiêu thụ và giá
cả ổn định hợp lý.
- Thanh niên công nhân viên chức chiếm 4,9%
- Thanh niên các dân tộc thiểu số: 1856 chiếm 46,5%
- Thanh niên là các tín đồ dân tộc tôn giáo 327 chiếm 8,18%
- Thanh niên là học sinh 1121 chiếm 28,7% ?
Tính đến hết tháng 12 năn 2011 thanh niên toàn xã là 3.993 trong đó nữ
1963 chiếm 49,16%
6 năm qua được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, chính quyền địa phương
đã tạo điều kiện cho Đoàn làm tốt vai trò của mình về đoàn kết tập hợp thanh
niên, tuyên truyền giáo dục về tư tưởng, đạo đức cách mạng, giáo dục đạo đức lối
sống cho thanh niên toàn xã, trong quá trình lãnh đạo của mình, Đảng bộ xã luôn
nhìn nhận, đánh giá đúng vai trò quan trọng của công tác Đoàn và phong trào
thanh thiếu nhi, thực sự xem Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là Đội dự bị
tin cậy của Đảng.
2. Kết quả công tác Đoàn và phong trào Thanh niên xã Tân Hòa nhiệm
kỳ 2006-2012.
2.1.Xây dựng lớp thanh niên giàu lòng yêu nước,có lối sống đẹp,có lý
tưởng cách mạng,có bản lĩnh văn hóa con người Việt Nam
a. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng:
Học viên thực hiện: Vương Văn Thái
16
Tiểu luận tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính
Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được Ban chấp hành Đoàn xã định
hướng giáo dục về lý tưởng chủ nghĩa cộng sản, giáo dục đạo đức lối sống để trở
thành người đoàn viên thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh. Đoàn xã xác định là công
tác trọng tâm then chốt, là nền tảng cho mọi hoạt động, công tác này được triển
khai thường xuyên, liên tục. Trong 6 năm qua Đoàn xã đã tuyên truyền giáo dục
cho các tầng lớp ĐVTN hiểu rõ và chấp hành tốt các chủ trương đường lối của
Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đã tổ chức tuyên truyền được 22 buổi
Nghị quyết của Đảng, của Đoàn các cấp, tư tưởng đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí
Minh, nổi bật là thực hiện cuộc vận động tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác có
hơn 1.300 lượt ĐVTN tham gia. Các chi đoàn đã triển khai học tập 6 bài học lý
luận chính trị của Đoàn cho ĐVTN được 19 buổi có hơn 1.385 lượt ĐVTN tham
gia. Tạo sự nhận thức cho ĐVTN về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của đất
nước, về công cuộc đổi mới, về âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch.
b. Công tác truyền thống:
Công tác giáo dục truyền thống luôn được Đoàn xã đặc biệt quan tâm,
nhằm giáo dục cho ĐVTN hiểu rõ truyền thống dựng nước và giữ nước hào hùng
của dân tộc, truyền thống đấu tranh cách mạng của nhân dân các dân tộc của
Đảng của Đoàn, tổ chức nhiều buổi nói chuyện truyền thống nhân dịp kỷ niệm các
ngày lễ lớn của đất nước như: Cách mạng tháng Tám, ngày thành lập Quân đội
nhân dân Việt Nam 22/12, ngày thành lập Đảng 3/2; ngày thành lập Đoàn 26/3
… Cuộc vận động “Tuổi trẻ huyện Buôn Đôn học tập và làm theo lời Bác”; vận
động ĐVTN tham gia lễ hội truyền thống văn hóa các dân tộc huyện Buôn Đôn, do
Đảng - Đoàn phát động đã được 100% các chi đoàn thực hiện với hơn 90 %
ĐVTN tham gia. Thông qua các tài liệu của Đoàn cấp trên, các hội thi dân ca với
ca khúc cách mạng, tham gia hội trại văn hóa và các ngày lễ lớn trong năm đã
giáo dục cho ĐVTN thấy được nét đẹp độc đáo và truyền thống văn hóa của dân
tộc từ đó xác định vai trò, trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc giữ gìn và phát
huy bản sắc văn hóa dân tộc.
c. Công tác giáo dục pháp luật và đạo đức lối sống:
Thanh niên ngày nay phải sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật đó
là yêu cầu và đòi hỏi đặt ra cho thanh niên và tổ chức Đoàn. Nhận thức được
Học viên thực hiện: Vương Văn Thái
17
Tiểu luận tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính
những vấn đề đó trong nhiệm kỳ qua công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật
cho ĐVTN luôn được chú trọng; Đoàn xã đã tổ chức và triển khai đến các chi
đoàn và ĐVTN bằng nhiều hình thức như: Tìm hiểu các bộ luật do Nhà nước ban
hành; luật dân sự, luật hình sư, luật hôn nhân và gia đình, luật nghĩa vụ quân sự,
luật bầu cử HĐND các cấp, luật giao thông đường bộ, Luật thanh niên… được 27
buổi có 2.150 lượt ĐVTN tham gia. Thông qua các buổi sinh hoạt ĐVTN đã tuyên
truyền và tìm hiểu cách bảo vệ môi trường, phòng chống HIV/AIDS…
Trong nhiệm kỳ qua đã có 100% các Chi đoàn, Chi hội và 90% ĐVTN tham
gia tuyên truyền về kế hoạch hóa gia đình và các tệ nạn xã hội khác. Đã tổ chức
được trên 11 buổi tuyên truyền về luật nghĩa vụ quân sự đến toàn thể các Chi
đoàn và đoàn viên thanh niên, từ đó thanh niên đã nhận thức được vai trò trách
nhiệm của mình trong việc giữ gìn và bảo vệ Tổ quốc.
d. Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội trong thanh
niên nhiệm kỳ qua:
6 năm qua với sự cố gắng nỗ lực của đội ngũ cán bộ Đoàn từ xã đến cơ sở,
với lòng nhiệt tình không ngại khó khăn, gian khổ đã nhận và hoàn thành tốt mọi
nhiệm vụ do tổ chức phân công. Kết quả của đợt tuyên truyền giáo dục đều đạt
kết quả cao. Tuy vậy vẫn còn một số bộ phận thanh niên còn lơ là trong việc rèn
luyện đạo đức, lối sống đua đòi thích hưởng thụ nên bị kẻ xấu lợi dụng gây mất
đoàn kết trong thanh niên. Đại đa số là thanh niên có ý chí cố gắng trong học tập,
ham làm, thường xuyên tìm tòi, trao dồi kiến thức để không ngừng nâng cao kiến
thức cho bản thân trở thành người đoàn viên tốt, sống có ích cho cộng đồng và
xã hội. Trong quá trình nắm bắt tư tưởng của thanh niên, nhiệm kỳ qua Đoàn xã
đã chủ động phối hợp với các cấp, các ngành để tuyên truyền giáo dục và kịp thời
định hướng cho thanh niên, góp phần đẩy lùi tình trạng vi phạm pháp luật trong
lứa tuổi thanh niên.
2.2 Phong trào thi đua tình nguyện tham gia phát triển kinh tế - xã hội
và bảo vệ tổ quốc :
a. Đồng hành cùng thanh niên trên con đường lập thân lập nghiệp:
• Phong trào thi đua học tập, nâng cao trình độ học vấn chuyên môn
Học viên thực hiện: Vương Văn Thái
18
Tiểu luận tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính
nghiệp vụ:
“Học tập rèn luyện để ngày mai lập nghiệp” vừa là khẩu hiệu vừa là mục
tiêu phấn đấu của ĐVTN khối trường học và các tầng lớp thanh niên khác,
thường xuyên đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức lối sống, ý thức chấp hành
pháp luật cho học sinh góp phần xây dựng môi trường học đường văn minh lành
mạnh. Lồng ghép tuyên truyền thông qua các buổi chào cờ đầu tuần, sơ, tổng kết
cũng như các đợt phát động thi đua, tiếp tục quán triệt và thực hiện đầy đủ cuộc
vận động 2 không với 4 nội dung do Bộ giáo dục và đào tạo phát động. Chương
trình xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.
Ngoài ra ĐVTN là cán bộ CNVC không ngừng học hỏi nâng cao trình độ
thông qua việc tham gia các lớp học nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ,
trình độ tin học, ngoại ngữ tại các cơ sở giạo dục trong và ngoài tỉnh; trong
nhiệm kỳ có 35 ĐVTN tham gia học các lớp Đại học hệ vừa học vừa làm, có 12
ĐVTN học các lớp trung cấp và cao đẳng, 41 ĐVTN tham gia học nâng cao trình
độ tin học, ngoại ngữ, nội ngữ.
Hàng năm Đoàn xã khảo sát lập danh sách gửi giấy mời các sinh viên dân
tộc thiểu số tham gia gặp mặt nhân dịp về quê ăn tết hiện đang có hơn 700 sinh
viên đang theo học tại các trường Đại học, cao đẳng trong cả nước.
• Tư vấn hướng nghiệp cho thanh niên:
Đây là chương trình luôn được Đoàn xã quan tâm. Trong nhệm kỳ qua,
Đoàn xã đã phối hợp với các ngành chức năng tăng cường công tác khuyến nông,
khuyến lâm, tập huấn chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật xây dựng các mô
hình điển hình trình diễn kỹ thuật.
Tiếp tục xây dựng củng cố và phát triển câu lạc bộ khuyến nông thanh niên
thuộc Hội LHTN xã hiện nay CLB có 28 hội viên có trên 30 triệu đồng tiến quỹ,
cho nhau vay vốn để sản xuất nông nghệp để phát triển kinh tế nâng cao thu
nhập cho gia đình, CLB đã xây dựng được 01 mô hình chuyển giao khoa học kỹ
thuật tại gia đình đồng chí Hoàng Trung Hiến với hình thức chăn nuôi heo, gà với
thu nhập 01 năm trên 50 triệu đồng, mô hình này đã được Hội LHTN tỉnh tuyên
Học viên thực hiện: Vương Văn Thái
19
Tiểu luận tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính
dương gương thanh niên làm kinh tế giỏi toàn tỉnh.
Trong nhiệm kỳ qua BCH Đoàn xã đã phối hợp với ngân hàng chính sách
triển khai nguồn vốn ủy thác cho ĐVTN vay như vốn kinh doanh vùng khó khăn,
vốn nước sạch và sinh viên với kết quả; hện nay dự nợ do Đoàn xã quả lý là 600
triệu đồng với 35 thanh niên được vay vốn tại 02 tổ tiết kiệm, với số vốn trên đã
tạo điều kiện cho ĐVTN thực hiện, sản xuất chăn nuôi, trồng trọt để phát triển
kinh tế.
Trong nhiệm kỳ đã phối hợp tổ chức mở các lớp tập huấn khuyến nông, về
chăn nuôi với kết quả; tổ chức được 05 lớp tập hướng dẫn cách thức chăm sóc và
cách phòng trừ dịch bênh cho gia súc, gia cầm, có hơn 450 ĐVTN tham gia, tổ
chức được 09 lớp hướng dẫn cách thức chăm sóc các loại cây trồng, bảo quản
nông sản sau thu hoạch như; cây cà phê, hồ tiê, điều và bông vải …có 370 người
tham gia, phối hợp với Hội nông dân xã và trường cao đẳng thanh niên dân tộc
tổ chức 01 lớp hướng dẫn về sửa chữa máy nổ có hơn 40 người tham gia. Với
những việc làm như trên đã đã nâng cao nhận thức về ứng dụng khoa học kỷ
thuật trong sản xuất, tạo công ăn việc làm cho ĐVTN nông thôn, thanh niên dân
tộc thiểu số. Thông qua đó đã góp phần vào việc thực hiện công tác xóa đói giảm
nghèo của địa phương và làm dảm tình trạng thanh niên rời khỉ địa phương, đi
làm ăn tại các trung tâm kinh tế. Trong nhiệm kỳ qua đã xuất hiện nhiều gương
thanh niên điển hình tiên tiến trong lĩnh vực làm kinh tế, như: đồng chí Vương
Văn Thài Bí thư chi đoàn thôn 05 với mô hình trồng tiêu, cà phê, đồng chí Đồng
Văn Đông bí thư chi đoàn thôn 16 với mô hình cơ sở sửa chữa điện cơ hàng năm
trừ chi phí cũng đã đem lại thu nhập hàng trăm triệu đồng cho bản thân và gia
đình, đồng chí Hoàng Văn Huynh bí thư chi đoàn thôn 13 với mô hình trồng rau
xanh, đồng chí Hoàng Văn Sơn bí thư chi đoàn thôn 08 với mô hình trồng tiêu, cà
phê hàng năm cũng đem lại thu nhập rất cao nhằm cải thiện được cuộc sống,
bênh cạnh đó vẫn còn rất nhiều thanh niên tiêu biểu khác.
Các hoạt động tương trợ lẫn nhau, giúp nhau lập nghiệp được ĐVTN hưởng
ứng bằng nhiều hình thức như giúp nhau bằng ngày công lao động, kết quả có
1.000 ngày công ĐVTN giúp nhau
Bên cạnh đó các Chi đoàn còn tổ chức gây chân quỹ cho vay xoay vòng như
Học viên thực hiện: Vương Văn Thái
20
Tiểu luận tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính
chi đoàn cơ quan xã, chi đoàn trường TH Lê Lợi, với tổng số tiền qũy là 10 triệu
đồng.
Đoàn xã đã tổ chức tuyên truyền vận động ĐVTN tham gia tư vấn nghề và
giải quyết việc làm tại các sàn giao dịch việc làm của tỉnh trong nhiệm kỳ qua có
425 ĐVTN tham gia, có 125 ĐVTN tìm được việc làm ổn định.
• Nâng cao sức khỏe thể chất và đời sống văn hóa tinh thần cho
ĐVTN.
Để nâng cao năng lực thể chất và tinh thần cho ĐVTN, Đoàn xã phối kết hợp
tổ chức được 03 giải thi đấu bóng đá, 05 giải bóng chuyền, 05 hội thi văn nghệ
thu hút gần 6.000 ĐVTN tham gia và cổ vũ, tham gia đầy đủ các hội thi, hội diễn
do huyện, tỉnh tổ chức.
BCH Đoàn xã thường xuyên phối hợp với Hội phụ nữ và Ban dân số xã tổ
chức các hoạt động giáo dục giới tính và chiến dịch chăm sóc sức khỏe sinh sản
các bà mẹ nói chung và vị thành niên nói riêng., kết quả nhiệm kỳ qua đã tổ chức
được 05 đợt tuyên truyền có 216 ĐVTN tham gia, phối hợp với đội hoạt động xã
hội tình nguyện tuyên truyền cho ĐVTN về phòng chống HIV/AIDS và cách bài
trừ các tệ nạn xã hội.
Tổ chức tọa đàm kỷ niệm ngày thành lập Đoàn, Đảng và các ngày lễ trọng
đại của đất nước và đã có hơn 500 ĐVTN tham gia.
Trong nhiệm kỳ qua Đoàn xã đã tham gia và chấp hành tốt các họat động
phong trào VHVN-TDTT do huyện tổ chức như; tham gia lễ hội văn hóa các dân
tộc của huyện có hơn 200 ĐVTN tham gia,
• Nâng cao kiến thức và kỹ năng hoạt động xã hội cho thanh niên:
Trong nhiệm kỳ qua Đoàn xã thường xuyên tổ chức sinh hoạt văn hóa cộng
đồng, các hoạt động bồi dưỡng kiến thức kỹ năng trong cuộc sống và kiến thức về
kinh tế văn hóa xã hội cho thanh niên thông qua việc tổ chức các buổi nói chuyện,
các diễn đàn và chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam” có hơn 215
ĐVTN tham gia.
Học viên thực hiện: Vương Văn Thái
21
Tiểu luận tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính
Tham gia các lớp tập huấn kỹ năng do huyện, tỉnh tổ chức như; tập huấn về
tin học có hơn 100 ĐVTN tham gia, tập huấn về nghiệp vụ công tác Đoàn có hơn
200 cán bộ Đoàn tham gia, tham gia trại huấn luyện kỹ năng công tác đoàn kết
tập hợp thanh niên có 3 đồng chí tham gia.
Đoàn xã đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thành lập được
01 đội hoạt động xã hội tình nguyện thường xuyên phân công các thành viên
xuống các chi đoàn để tuyên truyền cho thanh niên về tác hại của các tệ nạn xã
hội.
b. Xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ tổ quốc:
• Xung kích lao động sáng tạo:
Trong nhiệm kỳ qua Đoàn xã đã đẩy mạnh phong trào “Sáng tạo trẻ” trong
ĐVTN, trong đó đặc biệt chú trọng đoàn viên là giáo viên, chỉ đọa các chi đoàn
khối trường học tham mưu cho lãnh đạo nhà trường, phối hợp với bộ phận
chuyên môn, công đoàn phát động phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm trong
giảng dạy, kết quả có 21 sáng kiến cấp trường, 13 sáng kiến cấp huyện, 5 sáng
kiến cấp tỉnh được cộng nhận.
ĐVTN khối cơ quan đẩy mạnh thực hiện phong trào “3 trách nhiệm’, tham
gia thực hiện cải cách hành chính để phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.
ĐVTN khối nông thôn tiếp tục triển khai sâu rộng phong trào ‘4 mới” kỹ
thuật mới, nghành nghề mới, thị trường mới, mô hình mới trong thanh niên nông
thôn để nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.
• Xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng:
Đây là hoạt động mang tính giáo dục được Đoàn xã chú trọng và thực hiện
nhân dịp các ngày lễ lớn như; thanh lập Đảng, thành lập Đoàn, tháng thanh niên,
năm thanh niên, kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ bằng nhiều hình thức như;
Giúp đỡ các gia đình neo đơn, khó khăn, các gia đình chính sách gia đình có công
với cách mạng thông qua việc giúp đỡ ngày công lao động để xây dựng nhà 167
cho các hộ nghèo, giúp đỡ được 50 ngày công lao động để xây dụng nhà cho cựu
TNXP tại thôn 4, tham gia 100 ngày công tu sủa sân bóng thôn 14, đặc biệt trong
Học viên thực hiện: Vương Văn Thái
22
Tiểu luận tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính
các trận lũ quét lực lượng ĐVTN xã nhà đã thể hiện tính xung kích, không ngại
khó khăn, gian khổ đã giúp đỡ nhân dân thu hoạch cây hoa màu, gia súc để chạy
lũ đã có trên 100 lượt ĐVTN tham gia. Bên cạnh đó Đoàn xã phối hợp với công an
xã tiến hành giải tỏa các tụ điểm bán quán lấn chiếm lòng lề đường được 05 vụ
tịch thu một số vật dụng về UBND xã để giải quyết theo luật định.
Qua hoạt động tháng thanh niên hàng năm Đoàn xã đã triển khai cho
ĐVTN tổ chức lao động dọn đất đá san sân trường TH Lê Lợi được 100m khối đất
đá, tham gia nạo vét kênh mương, phát dọn cây mai dương có trên 1200 lượt
ĐVTN tham gia và đạt 10.000m đường mương. Bên cạnh đó công tác đền ơn đáp
nghĩa uống nước nhớ nguồn cũng được Đoàn xã triển khai thực hiện, hàng năm
vào ngày 27/7 các chi đoàn tổ chức đi thăm hỏi tặng quà cho các gia đình
thương binh liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng trên địa bàn xã được hơn 5
triệu đồng. Thực hiện chương trình số 02 của BCH huyện Đoàn Buôn Đôn về việc
vận động đóng góp xây dựng nhà bán trú dân nuôi Đoàn xã đã triển khai đến các
chi đoàn và đang tiến hành đôn đốc các chi đoàn còn lại tổng hợp và nộp về BTV
huyện Đoàn theo đúng quy định.
Phát động phong trào tham gia hưởng ứng ngày hành động vì môi trường
có trên 500 ĐVTN và các em học sinh tham gia, đã tổ chức dọn dẹp vệ sinh xung
quanh trụ sở UBND xã và khu vực chợ Tân Hòa, tham gia lao động dọn vệ sinh tại
nghĩa trang liệt sỹ, xung quanh khu vực chợ trung tâm huyện nhằm chào mừng
các ngày lễ lớn và chào mừng Đại hội huyện Đảng bộ lần thứ IV có 1000 ĐVTN
tham gia.
Hàng năm thực hiện cuộc vận động hiến máu nhân đạo trong nhiệm kỳ qua
Đoàn xã đã vận động được hơn 189 lượt ĐVTN tình nguyện tham gia hiến máu
nhân đạo và đã đạt được 55 đơn vị máu, quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh bị
thiên tai, ủng hộ áo ấm người cao tuổi nghèo tổng số tiền vận động ủng hộ được
3 triệu đồng.
• Xung kích giữ gìn trật tự an toàn xã hội và bảo vệ tổ quốc:
Thường xuyên tăng cường các hoạt động tuyên truyền giáo dục, nâng cao
nhân thức về pháp luật, ý thức quốc phòng an ninh và trách nhiệm của ĐVTN với
Học viên thực hiện: Vương Văn Thái
23
Tiểu luận tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính
sự nghiệp bảo vệ tổ quốc để nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng chống “Diễn
biến hòa bình” của các thế lực thù địch, ĐVTN luôn sẵn sàng làm tròn nhiệm vụ
bảo vệ tổ quốc, hàng năm Ban Thường vụ Đoàn xã triển khai và phát động phong
trào thanh niên viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ trong nhiệm kỳ qua đã
có 25 đơn tình nguyện, tuyên truyền phổ biến luật nghĩa vụ quân sự phối hợp với
các đoàn thể tổ chức tiến đưa thanh niên lên đường nhập ngũ đạt kết quả chỉ
tiêu giao. Đoàn xã đã vận động quà xuân chiến sỹ và phối hợp với các ban
nghành đoàn thể xã tổ chức gặp mặt tặng quà cho các tân binh lên đường nhập
ngũ được 3 triệu đồng.
Vận động ĐVTN là lực lượng dân quân thường xuyên tham gia huấn luyện
hàng năm đạt chỉ tiêu, duy trì hoạt động của các đội thanh niên xung kích, lực
lượng chống phản biểu tình, các đội dân quân tự vệ thường xuyên phối hợp với
công an xã trong việc triển khai công tác giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội ở
địa phương.
Nhìn chung trong 6 năm qua phong trào thanh niên tình nguyện xây dựng
và bảo vệ tổ quốc của Đoàn xã Tân Hòa luôn được ĐVTN tham gia và hưởng ứng
nhiệt tình góp phần tích cực trong việc giữ vững an ninh chính trị-trật tự an toàn
xã hội trên địa bàn xã đồng thời qua đó cũng góp phần củng cố chi đoàn vững
mạnh.
• Xung kích thực hiện cải cách hành chính:
Phong trào thanh niên tham gia cải cách hành chính, xây dựng công sở văn
minh sạch đẹp luôn được đoàn xã triển khai và tổ chức rộng rãi trong đó phong
trào “Ba trách nhiệm” trong đoàn viên thanh niên, trách nhiệm với nhân dân,
trách nhiệm với công việc, trách nhiệm với chính mình, vận động ĐVTN là cán bộ
công chưc, viên chức chấp hành nội quy cơ quan, chấp hành giờ giấc làm viên
đúng quy địnhQua đó mỗi cá nhân luôn được nâng cao trình độ nghiệp vụ, ý thức
tổ chức kỷ luật tốt, có tinh thần trách nhiệm cao tôn trọng nhân dân không gây
phiền hà cho nhân dân. Vận động cán bộ đoàn viên thanh niên ứng dụng công
nghệ thông tin vào công tác chuyên môn xây dựng được các giải pháp cải cách
hành chính, thực hiện tiết kiệm chống lãng phí, chống tham nhũng, làm tốt công
Học viên thực hiện: Vương Văn Thái
24
Tiểu luận tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính
tác này là chi đoàn cơ quan xã và một số chi đoàn khác.
• Xung kích trong hội nhập kinh tế quốc tế:
Thường xuyên tuyên truyền và nâng cao nhận thức cho cán bộ đoàn viên
thanh niên về chủ trương hội nhập kinh tế quốc tế của Đảng và Nhà nước về
những cơ hội thách thức trong quá trình hội nhập. Tham gia học tập, nghiên cứu
để trang bị những kiến thức kỹ năng hội nhập nhằm không ngừng nâng cao trình
độ học vấn chuyên môn, kỹ thuật, ngoại ngữ, tin học cho đoàn viên thanh niên.
Tăng cường công tác giáo dục nhằm xây dựng trong thế hệ trẻ lòng tự hào,
tự tôn của dân tộc có bản lĩnh chủ động tự tin trong hội nhập. Thực hiện kết luận
của Bộ Chính trị “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam”, vận động ĐVTN ưu tiên
sử dụng hàng Việt Nam có chất lượng, chống tư tưởng sùng ngoại.
2.3.Công tác xây dựng đoàn mở rộng đoàn kết tập hợp thanh niên và
tham gia xây dựng đảng:
a. Công tác xây dựng đoàn:
Với phương trâm hướng về cơ sở nhiệm kỳ vừa qua các chi đoàn đã có sự
chuyển biến rõ rệt. Thực hiện nghị quyết của trung ương Đoàn và đoàn các cấp
về thực hiện cuộc vận động xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh.
Đầu nhiệm kỳ toàn xã có 20 chi đoàn, đến nay toàn xã có 23 chi đoàn, trong
đó có 16 chi đoàn thôn, 5 chi đoàn trường học, 1 chi đoàn cơ quan, 1 chi đoàn
DQCĐ. Phân loại cả xã nhiệm kỳ có:
- 70% chi đoàn vững mạnh
- 20% chi đoàn khá
- 5% chi đoàn trung bình
- 5% chi đoàn yếu
* Công tác đoàn viên:
Công tác đoàn viên luôn được BCH đoàn xã chú trọng và quan tâm, trong
Học viên thực hiện: Vương Văn Thái
25

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×