Tải bản đầy đủ

BIÊN BẢN HỌP NHÓM TIẾNG ANH 1 doc

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BIÊN BẢN HỌP NHÓM 7
LỚP KỸ NĂNG TIẾNG ANH 1.2

 Thành phần gồm có:
Nhóm trưởng: Lê Đức Thoại
Thư ký: Nguyễn Thị Thu
Thành viên: Nguyễn Văn Thắng
Bùi Thị Thơm
Nguyễn Thị Thu
 Địa điểm: Vườn hoa trường ĐH Thương Mại
 Thời gian: Từ 9h00 đến 10h30, Chủ nhật. Ngày 3/10/2010.
 Nội dung họp nhóm:
• Các thành viên trong nhóm gặp mặt.
• Bầu nhóm trưởng và thư ký.
• Cả nhóm nghiên cứu đề tài và phân công việc cho từng thành viên.
Hà Nội, ngày 3 tháng 10 năm 2010.
Xác nhận của thư ký:

(Ký và ghi rõ họ tên)
Xác nhận của nhóm trưởng:
(ký và ghi rõ họ tên)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×