Tải bản đầy đủ

Dùng Cache để nâng cao tốc độ

VIETBOOK
Trang 1

Dng Cache àïí nêng cao tưëc àưå

Disk cache lâ cấch àún giẫn àïí nêng hiïåu quẫ mấy PC lïn mưåt mûác. Phưí biïën nhêët lâ super PC-Kwik vâ
SmartDrive. Chng lâm cho àơa cûáng chêåm trúã nïn nhanh vâ àơa cûáng nhanh thânh nhanh hún.

Mưåt k thåt gổi lâ caching cố thïí lâm cho mấy ca bẩn chẩy nhanh hún, mâ khưng phẫi tưën kếm gò
nhiïìu. Disk cache vêån hânh bùçng cấch tẩo mưåt vng trong RAM àïí ghi tẩm thúâi dûä liïåu lêëy tûâ àơa. Khi
DOS u cêìu mưåt thưng tin nâo àố tûâ àơa, phêìn mïìm caching àổc ngun cấc rậnh chûáa dûä liïåu vâ nhúá
chng vâo cache. Nhûäng u cêìu khấc cố thïí liïn quan àûä liïåu àậ cố trong cache, do àố thay vò àổc tûâ àơa,
thưng tin cêìn thiïët àûúåc lêëy thûúâng tûâ RAM. Cấc phêìn mïìm tûúng ûáng àïìu cố khẫ nùng write caching
(WC), nghơa lâ khi DOS ghi dûä liïåu ra àơa, trònh quẫn l cache bùỉt lêëy vâ ghi vâo cache. Khi nâo tâi ngun
hïå thưëng rưỵi, nưåi dung cache múái àûúåc ghi ra àơa.
Cố 2 phêìn mïìm caching tưët nhêët lâ SmartDrive ca MS-DOS vâ Microsoft Windows, vâ Super PC-
Kwik 6.04 ca PC-Kwik Corporation (giấ 79,95 USD, liïn hïå qua: 800 - 274 - 5945, 503 - 644 - 5644).
Chổn cưng c nâo? Ta hậy xem xết tûâng àiïím mẩnh vâ ëu ca chng.
SMARTDRIVE
Chùỉc chùỉn bẩn àậ cố trong tay SMARTDRV.EXE. Trònh quẫn l Disk cache nây àậ àûúåc àûa vâo MS-
DOS kïí tûâ phiïn bẫn 5.0 vâ vâo Windows tûâ bẫn 3.0. Trong nhûäng nùm gêìn àêy, SMARTDRV.EXE liïn

tc àûúåc nêng cêëp, chûáng tỗ rùçng cưng c nây phất huy àûúåc tấc dng.
1. Lûu àïën Write Caching
Khi dng WC, nïëu mấy bõ treo hóåc mêët àiïån trûúác khi nưåi dung cache àûúåc ghi ra àơa, khưng cố cấch
nâo khưi phc lẩi dûä liïåu bõ mêët. Khưng loẩi trûâ khẫ nùng hỗng dûä liïåu trïn àơa do tùỉt mấy vâo thúâi àiïím
cache àang cêåp nhêåt cấc vng hïå thưëng ca àơa. Nïëu tònh hëng nây xẫy ra khi ghi vâo àơa nến búãi
DoubleSpace hóåc DriveSpace, toân bưå dûä liïåu trïn àơa cố thïí khưng truy cêåp àûúåc nûäa. Àêy lâ nhûúåc àiïím
lúán, do WC lâ chïë àưå mùåc àõnh àưëi vúái têët cẫ àơa cûáng. SmartDrive 4.0 (kêm theo Windows 3.1) vâ 4.1
(cng vúái MS-DOS 6.0) khưng chó cho phếp WC, mâ côn chuín àiïìu khiïín ngay vïì DOS sau khi thûåc
hiïån caching. Àiïìu nây nghơa lâ bẩn cố thïí thêëy lúâi múâi ca DOS vâ nghơ rùçng cố thïí tùỉt mấy mưåt cấch an
toân, trong khi SmartDrive chûa kõp vết nưåi dung cache ra àơa.
Do nhûäng phân nân xung quang bẫn 4.1, thấng 6 nùm 1993 Microsoft àûa ra SmartDrive 4.2 cố tham sưë
khốa chuín àïí tùỉt WC cho têët cẫ cấc ưí àơa. Ngoâi ra, phiïn bẫn nây vết cẩn cache trûúác khi trúã vïì lúâi múâi
DOS, do àố viïåc sûã dng cache trúã nïn an toân hún.
Hïå àiïìu hânh MS-DOS 6.2 dng SmartDrive 5.0. Bẫn múái nây tùỉt khẫ nùng WC vâ khưng vïì DOS
trûúác khi cache àûúåc ghi ra àơa.
Nïëu bẩn chó dng sưë liïåu ưí àơa trong tham sưë ca SMARTDRV.EXE, vđ d SMARTDRV C, sệ cho
phếp read caching vâ tùỉt write caching àưëi vúái ưí C. Khi sûã dng bẫn 4.2 hóåc 5.0 vâ mën tùỉt WC vúái têët cẫ
cấc ưí, hậy àûa tham sưë lïånh /x vâo lïånh: SMARTDRV/x.
Nïëu bẩn thûã câi DoubleSpace ca MS-DOS 6.0 hóåc DriveSpace ca MS-DOS 6.22 trïn mấy àang vêån
hânh SmartDrive, bẩn cố thïí nhêån àûúåc thưng bấo lưỵi "You must Specify the host drive for a DoubleSpace
drive" (phẫi chó rộ ưí ch àưëi vúái ưí DoubleSpace). Àiïìu nây xẫy ra khi dng WC cho ưí mâ bẩn àang tòm
cấch nến. Hậy tùỉt write caching vâ câi àùåt lẩi Double Space/ DriveSpace.
SmartDrive khưng tưí chûác cấc cache cho cấc ưí àơa nến, nhûng lẩi lâm àưëi vúái ưí ch chûáa têåp tin ưí nến
(vđ d: DBLSPACE.000). Tiïìm êín (caching) àưëi vúái ưí ch (host drive) cng tiïìm êín ln ưí nến nây. Tuy
nhiïn, do hïå thưëng ca bẩn cố thïí mêët hóåc lâm hỗng dûä liïåu nïëu thoất (down) trûúác khi cache àûúåc ghi,
cấc chun gia khun nïn úã write caching àưëi vúái cấc ưí ch.
2. Hậy ghi cache ra àơa
Nïëu bẩn dng WC, hậy àẫm bẫo nưåi dung cache àûúåc ghi ra àơa trûúác khi tùỉt mấy. Àïí lâm àiïìu àố, bẩn
cố thïí thûåc hiïån lïånh SMARTDRV /C.
VIETBOOK
Trang 2

Nïëu dng cấc têåp tin lư àïí vêå hânh cấc ûángdng, hậy thïm lïånh nây vâo trûúác khi àiïìu khiïín àûúåc àûa
vïì dêëu nhùỉc ca DOS.
Rêët cêìn àûa SMARTDRV /C vâo trònh lư reboot lẩi mấy, do khưng cố quậng trưëng àấng kïí giûäa lêìn
thûåc hiïån cấc lïånh trong bath file. SmartDrive khưng à thúâi gian ghi cache trûúác khi DOS thûåc hiïån lïånh
reboot. Hậy àïí cho SmartDrive ghi cache trûúác khi thûåc hiïån mổi lïånh reboot.
SmartDrive côn ghi cache khi bẩn bêëm Ctrl +Alt +Del àïí boot nống lẩi mấy. Àấng tiïëc lâ khưng thïí ghi
nưåi dung cache ra àơa trong trûúâng húåp tùỉt mấy hóåc bêëm nt Reset. Trong Windows, SmartDrive nhêån biïët
àûúåc thúâi àiïím bẩn ra khỗi Windows vâ ghi cache trûúác khi trúã vïì DOS. Cố lệ cấch tưët nhêët àïí àẫm bẫo


cache àûúåc vết cẩn lâ tẩo têåp tin BYE.BAT nhû sau :
@ ECHO OFF
SMARTDRV /C
ECHO bẩn cố thïí tất mấy mưåt cấch an toân!
Chó viïåc thûåc hiïån lïånh BYE trûúác khi tùỉt mấy, vâ bẩn cố thïí n têm khưng súå bõ mêët dûä liïåu.
3. Bao giúâ cng nẩp VSAFE trûúác
SmartDrive ghi cache khi bẩn bêëm Ctrl+Alt+Del. Àấng tiïëc lâ khưng àûúåc lâm àiïìu àố trong trûúâng
húåp VSAFE (mưåt trònh thûúâng tr chưëng virus ca Microsoft) nẩp trûúác SMARTDRV. Kïët quẫ lâ, bẩn cố
thïí bõ mêët dûä liïåu, vò VSAFE chùån mêët Ctrl+Alt+Del vâ khưng chuín tưí húåp phđm nây cho SmartDrive.
Àiïìu nây khưng xẫy ra nïëu nẩp VSAFE trûúác SMARTDRV (trong AUTOEXEC.BAT).
4. Hậy giẫm sưë Buffers trong CONFIG.SYS
DOS dng cấc bưå àïåm àổc/ghi riïng àïí lûu dûä liïåu trong quấ trònh trao àưíi vúái àơa. Trûúác khi truy cêåp
àơa, DOS kiïím tra xem trong bưå àïåm (buffers) cố dûä liïåu cêìn hay khưng. Bưå àïåm nây giưëng nhû mưåt cache
nhỗ, nhûng khưng hiïåu quẫ bùçng. Mưỵi buffer chiïëm khoẫng 530 byte trong RAM. DOS xem xết bưå àïåm
trûúác khi duåt disk cache, do àố bẩn cố thïí tùng hiïåu quẫ bùçng cấch giẫm sưë buffer trong bưå àïåm. Vúái
SmartDrive, gêìn 15 buffer lâ à dng. Sưë lûúång nây àùåc tẫ trong CONFIG.SYS bùçng lïånh BUFFERS=15.
5. Dng phiïn bẫn múái nhêët
Khi bẩn nêng cêëp DOS hóåc Windows, thûúâng SMARTDRV.EXE cng nêng cêëp theo. Hậy so sấnh
ngây tẩo lêåp ca cấc têåp tin quẫn l cache khấc nhau nùçm trong thû mc DOS hóåc WINDOWS. Ch chó
àûúâng dêỵn (bùçng lïånh PATH) àïën bẫn múái nhêët ca trònh nây. Hậy kiïím tra sưë liïåu phiïn bẫn, vò cố thïí nẩp
khưng phẫi lâ bẫn múái nhêët (thûá tûå cấc thû mc trong PATH rêët quan trổng: SMARTDRV.EXE nâo tòm
thêëy àêìu tiïn sệ àûúåc sûã dng). Àïí trấnh àiïìu nây xẫy ra, hậy àưíi tïn hóåc xốa bỗ têët cẫ cấc bẫn c hiïån cố
trïn àơa cûáng. Nïëu bẩn nêng cêëp lïn MS-DOS 6.x, àûâng dng SMARTDRV.SYS nûäa, vò àêy lâ bẫn 4.0
kêm theo MS-DOS 5.0 vâ nẩp dûúái dẩng device drive trong CONFIG.SYS.
Kïí tûâ bẫn 4.1 (kêm theo MS-DOS 6.0), SmartDrive dng dûúái dẩng têåp tin EXE vâ nẩp trong
AUTOEXEC.BAT. Tuy bẩn khưng cêìn phiïn bẫn c nûäa, cấc trònh SETUP ca MS-DOS 6.x khưng rt bỗ
SMARTDRV.SYS khỗi thû mc \DOS.
SMARTDRV.SYS khưng tûúng húåp vúái MS-DOS 6.0 vâ 6.2 (nïëu dng, sệ nhêån àûúåc thưng bấo
"Incorrect DOS version") hóåc vúái DoubleSpace vâ DriveSpace. Bẩn cố thïí xốa bỗ trònh cache c nây, vò
SMARTDRV.EXE àûúåc dng àïí thay thïë.
6. Kiïím tra trẩng thấi cache
Cố vâi cấch quan sất hiïåu quẫ ca cache. Gộ SMARTDRV tûâ dông lïånh sệ àûa ra thưng tin vïì kđch cúä
cache vâ trẩng thấi ca disk caching (nïëu trònh cache chûa àûúåc nẩp, lïånh nây sệ nẩp ln). Trïn mân hònh
hiïån lïn danh sấch cấc ưí àơa, cấc trẩng thấi read cache, write cache vâ buffering tûúng ûáng (Yes hóåc No).
Double Buffering àẫm bẫo sûå tûúng thđch cache àưëi vúái mưåt sưë loẩi controller, vâ cố thïí cêìn cho cấc mấy
dng SCCI, ESDI vâ MCA.
Gộ SMARTDRV /s lâm hiïån thưng tin bưí sung vïì trẩng thấi SmartDrive, trong àố cố sưë lêìn trng cache
(cache hit), sưë lêìn trïåch (cache miss). Cố thïí tđnh àưå trng "hit rate" bùçng cấch chia sưë lêìn trng vúái sưë lêìn
trïåch, sau àố nhên vúái 100. Vđ d, nïëu SMARTDRV /S cho thêëy 967 lêìn trng vâ 200 lêìn trïåch, àưå trng
cache sệ lâ 82% (bùçng 967/(967+200)*100).
VIETBOOK
Trang 3

Àưå trng cache nhỗ hún 60% nghơa lâ cache dng khưng hiïåu quẫ. Nïëu lúán hún 80%, sưë lûúång RAM
cêëp cho SmartDrive nhiïìu hún cêìn thiïët. Khi àố, cố thïí giẫm kđch cúä cache àïí dânh phêìn RAM tiïët kiïåm
àûúåc cho cấc trònh ûáng dng. Trong Windows, cố thïí dng SMARTMON.EXE àïí nhêån thưng tin vïì cache.
Trònh nây, cố tûâ MS-DOS 6.x. Khi SMARTMON thu nhỗ lẩi, nố cho bẩn thêëy tó lïå phêìn trùm cache-hit.
Khi cûãa sưí phống to lïn, ngûúâi dng quan sất àûúåc àưì thõ kiïín bar (thanh) biïíu hiïån hoẩt àưång hiïån thúâi
ca àơa tiïìm êín. Àưå trng trung bònh àûúåc trònh bây trong dông trẩng thấi úã gốc phẫi dûúái ca cûãa sưí.
7. Àïí àïën thưng bấo lưỵi
Nïëu cố lưỵi c phấp trong dông lïånh gổi SMARTDRV.EXE, trònh nây sệ khưng àûúåc nẩp. Mân hònh trúå
gip àûúåc hiïån lïn, nhû trong trûúâng húåp thûåc hiïån SMARTDRV /?. Khi àiïìu nây xẫy ra trong quấ trònh
thûåc hiïån AUTOEXEC.BAT, bẩn cố thïí khưng thêëy rộ cấc thưng bấo trûúåt nhanh trïn mân hònh vâ nghơ
rùçng SmartDrive àậ àûúåc nẩp (thûåc tïë thò khưng).
Ngoâi ra, cố 2 khốa chuín ngùn khưng cho trònh cache nẩp, nïëu sûã dng trong dông lïånh. Àố lâ cấc
khốa /C vâ /S. Khốa /C dng ghi nưåi dung cache ra àơa. Khốa /S hiïín thõ trẩng thấi cache. Hậy dng chng
chó khi SMARTDRV àang vêån hânh.
SUPER PC-KWIK
Àêy lâ mưåt trong nhûäng trònh disk cache thûá ba àêìu tiïn cố trïn thõ trûúâng vâ lâ trònh àûúåc xïëp vâo hâng
tưët nhêët trong vâi nùm gêìn àêy. Nố nhanh hún SmartDrive trong têët cẫ cấc trùỉc nghiïåm tưëc àưå read caching,
write caching vâ tiïìm êín CD-ROM. Super PC-Kwik àûúåc bấn riïng (àưåc têåp) hóåc kêm theo trong PC-
Kwik Power Packs for DOS vâ Windows (cẫ hai àïìu giấ 99,9 USD) vâ trong WinMaster Windows Utility
Kit (129,95 USD). Kïí tûâ bẫn 6.0 àûa ra nùm 1994, hïå cố nhûäng àiïím múái sau:
* Bùçng cấch dng DOS Protected Mode Services (DPMS), Super PC-Kwik chó chiïëm 20K bưå nhúá qui
ûúác. Nïëu cố hún 22K bưå nhúá mế trïn (upper memory), hïå cố thïí tûå nẩp vâo àố vâ khưng cêìn bưå nhúá quy
ûúác nûäa.
* Bẫn 6.x thûåc hiïån cache CD-ROM nhanh hún trûúác vâ nhanh hún cẫ SmartDrive 5.0.
* Hïå cố ty chổn Kwik-Load àïí khúãi àưång Windows nhanh hún nûäa.
* Cố thïí câi Supper PC-Kwik 6.x tûâ DOS hóåc Windows, cng vúái tiïån đch àõnh hònh Windows.
1. Àõnh hònh trong Windows
Cấch nhanh nhêët câi àùåt Supper PC-Kwik lâ dng CONFIG.EXE (cố trong thû mc \PCKWIK), mưåt
trònh àõnh hònh Windows. Trònh nây sûãa têåp tin PCKWIK.INI (chûáa cấc tham sưë cêìn àïën khi nẩp hïå thưëng),
cho phếp àưíi cấc ty chổn bùçng cấch nhêën cấc nt vâ lûåa chổn trong danh sấch.
Ngoâi Windows, cêìn chónh l CPKWIK.NIN. Hậy thïm cấc tham sưë thđch húåp vâ àùåt dûúái dông cố tiïu
àïì lâ [SUPERPCK] (Tham khẫo tâi liïåu hûúáng dêỵn).
2. Têån dng thïë mẩnh ca Wrute caching
Khưng nhû SmartDrive, Super PC-Kwik khưng dng WC lâm chïë àưå mùåc àõnh. Bẩn cố thïí bẫo nố lâm
àiïìu àố. Nïëu sûã dng trònh àõnh hònh Windows, trong cûãa sưí Disk Drives hậy chổn Advanced Powerwrite
cho ưí mâ bẩn cêìn vâ àùåt ty chổn Write Delay (khưng nïn quấ 2 giêy).
Nïëu bẩn tûå chónh l PCKWIK.NIN, thïm 2 dông sau dûúái tiïu àïì [SUPERPCK]:
PowerWrite=yes
WriteDelay=2.0
Vúái write caching, hậy àẫm bẫo ghi cache trûúác khi tùỉt mấy. Cố 2 lïånh àïí lâm àiïìu àố. Hậy gộ
SUPER/FLUSH àïí ghi cache ra àơa, xốa bưå àïåm read - cache vâ àùåt cấc sưë ào cache vïì 0. Cấch lâm thûá hai
lâ thûåc hiïån lïånh SUPER /FORCEWRITES àïí ghi cache, nhûng khưng lâ sẩch bưå àïåm.
3. Câi àùåt DPMS
Nhû trïn àậ nối, Super PC-Kwik 6.x dng DQS Protected Mode Services (DPMS) àïí giẫm lûúång bưå
nhúá quy ûúác mâ nố cêìn. DPMS, mưåt giao àiïån do Novell Corporation cung cêëp, cho phếp DOS nẩp mậ
chûúng trònh vâo XMS (extended memory).
Khi câi àùåt Super PC-Kwik, bẩn cố thïí chổn câi DPMS. Trònh câi àùåt xấc àõnh DPMS àậ câi chûa. Nïëu
chûa cố, nố sệ àûúåc sao chếp lïn àơa cûáng vâ àùåc tẫ drive àûúåc thïm vâo CONFIG.SYS.
VIETBOOK
Trang 4

DPMS chiïëm khưng quấ 2K vâ khưng thïí nẩp vâo vng nhúá mế trïn. Nïëu trònh tưëi ûu bưå nhúá dng
DEVICEHIGH (hóåc lïånh tûúng àûúng) cho DPMS.EXE trong CONFIG.SYS, bẩn phẫi rt bỗ nố.
Nïëu mấy ca bẩn bõ kểt trong thúâi gian nẩp DPMS, hậy chđnh l CONFIG.SYS vâ àûa dông chûáa
DPMS.EXE túái võ trđ sau lïånh nẩp trònh quẫn l bưå nhúá (vđ d EMM386.EXE).
DPMS lâm viïåc tưët nhêët, nïëu àûúåc nẩp ngay sau trònh quẫn l bưå nhúá.
Tuy DPMS tiïët kiïåm bưå nhúá quy ûúác cho bẩn, nố cố thïí lâm Super PC-Kwik chêåm ài. Khi cố à bưå nhúá
quy ûúác hóåc à bưå nhúá mế trïn (upper memory) àïí nẩp toân bưå Super PC-Kwik vâo vng cao, bẩn cố lệ
mën dng nố mâ khưng cêìn àïën DPMS. Lûu rùçng, DPMS khưng lâm viïåc àûúåc vúái mưåt sưë trònh ûáng
dng (do tranh chêëp vâ xung àưåt), trong àố cố Borland C++, Quattro Pro, Paradox, Central Point Backup
for Windows vâ OzCIS. Trong nhûäng trûúâng húåp àố, hậy rt bỗ DEVICE= C:\PCKWIK\DPMS.EXE khỗi
CONFIG.SYS.
4. Caching CD-ROM
Àïí tưí chûác cache cho ưí CD-ROM, cêìn nẩp Super CP-Kwik sau MSCDEX trong AUTOEXEC.BAT.
Ngoâi ra, phẫi nẩp trònh àiïìu khiïín thiïët bõ PCKCDROM sau CD-ROM device drive ca bẩn trong
CONFIG.SYS Nïëu PCKCDROM bấo rùçng khưng thïí tòm àûúåc thiïët bõ CD-ROM, cêìn bấo cho nố biïët tïn
thiïët bõ trong dông lïånh MSCDEX. Vđ d, nïëu dông lïånh nây lâ C:\DOS\MSCDEX /D:MSCD001, thò cêìn
thïm dông DEVICE = MSCD001 vâ mc [CD-ROM] ca PCKWIK.INI.
Bưå àïåm àổc trûúác (read-ahead) dng cho CD-ROM cache sệ lâm tùng tưëc àưå tòm kiïëm dûä liïåu ca CD-
ROM. Hậy thïm dông BufferSize=nn vâo mc [CD-ROM] ca CPKWIK.INI. Giấ trõ húåp phấp ca n lâ tûâ
0 àïën 48 (mùåc àõnh lâ 8K). Hún 24K, trong thûåc tïë, khưng nêng cao hiïåu quẫ lâ bao.
5. Giấm sất trẩng thấi Super CP-Kwik
Cố vâi cấch nhêån thưng tin vïì cache ca trònh quẫn l nây. Nïëu dng DOS, hậy gộ SUPER
/MEASUREMENTS àïí hiïín thõ cấc thưng tin thưëng kï: lûu lûúång lưgic, lûu lûúång vêåt l, lûu lûúång àûúåc
ghi vâ phêìn trùm lûu lûúång àậ àûúåc ghi (hit rate). Lïånh SUPER /PARAMETERS cho phếp cấc tham sưë
àûúåc phếp dng.
Bẩn cố thïí àûa 2 dông sau vâo mc [SUPERPCK]:
HitIndicator = on
Popup = SHIFT
Hit Indicator úã trẩng thấi on sệ lâm xët hiïån k tûå chó bấo nhêëp nhấy hònh sao úã gốc phẫi trïn ca mân
hònh, mưỵi khi Super PC-Kwik nhêån àûúåc thưng tin tûâ cache, thay vò àổc àûúåc tûâ àơa. Lïånh Popup sệ hiïín
thõ cấc sưë ào ca cache, khi bẩn bêëm cẫ 2 phđm Shift.
Bẩn cố thïí thay tưí húåp Alt+Shift bùçng cấch dng Popup = Alt, hóåcbùçng Alt+Ctrl+Shift bùçng Popup =
Ctrl, Popup vâ Hit Indicator chó lâm viïåc trong chïë àưå vùn bẫn.
Trong Windows, bẩn cố thïí dng SUPERWIN.EXE àïí hiïån cûãa sưí Super PC-Kwik Meter. Qua àố cố
thïí biïët àûúåc: kđch cúä cache, võ trđ vâ hit rate.
6. Àûâng dng Super PC-Kwik khi nêng cêëp DOS
Nối chung, nïn ngûâng trònh cache thûá ba nây trong thúâi gian nêng cêëp DOS. Mc àđch lâ trấnh vêån hânh
2 trònh cache mưåt lc, vò trònh SETUP ca DOS câi cẫ SmartDrive. Khi 2 trònh cache cng lâm viïåc, nguy
cú hỗng bẫng FAT vâ cấc têåp tin àơa rêët cao. Vđ d, Setup ca MS-DOS 6.0 khưng phên tđch cấc dông lïånh
trong AUTOEXEC.BAT bùỉt àêìu bùçng dêëu @ (atsign). Cấc phiïn bẫn c ca Power Pack dng cấc dông
kiïíu nây àïí nẩp Super PC-Kwik.
@ CALL C:\PCKWIK\SUPERON
Setup ca DOS khưng nhêån biïët àûúåc cache ca Super PC-Kwik vâ do àố câi thïm SmartDrive. May lâ
àiïìu nây khưng xẫy ra khi nêng cêëp lïn MS-DOS 6.2, vò trònh Setup ca nố phên tđch cấc dông bùỉt àêìu bùçng
dêëu @ (tuy rt bỗ dêëu nây). Àïí àẫm bẫo, dng REM àưëi vúái dông lïånh ca Super PC-Kwik trong
AUTOEXEC.BAT vâ boot lẩi trûúác khi nêng cêëp DOS. Nêng cêëp xong, bỗ dông SMARTDRV vâ xốa
REM úã àêìu lïånh gổi Super PC-Kwik.
VIETBOOK
Trang 5

Kïët lån
Disk cache nêng cao hiïåu quẫ àấng kïí cho cưng viïåc ca bẩn nhûng dng nố cng phẫi thêån trổng.
Super PC-Kwik cố trưåi hún SmartDrive vïì tưëc àưå, nhûng thïë mẩnh ca SmartDrive lâ cêëp "miïën phđ" kêm
theo hïå àiïìu hânh MS-DOS. Tn th mưåt sưë qui tùỉc, nhêët lâ àưëi vúái write caching, bẩn hoân toân cố thïí
khai thấc chng mưåt cấch hiïåu quẫ.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×