Tải bản đầy đủ

Phân phối chương trình môn toán THPT

Phân phối chương trình môn Toán Năm học 2011 - 2012
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH
MÔN TOÁN LỚP 10 – CƠ BẢN
Cả năm 107 tiết Đại số 64 tiết Hình học 43 tiết
Học kì I: 19 tuần = 55 tiết 33 tiết 22 tiết
Học kì II: 18 tuần = 52 tiết 31 tiết 21 tiết
ĐẠI SỐ
CHƯƠNG MỤC
TIẾT
THỨ
I-Mệnh đề - tập hợp
(10 tiết)
§1. Mệnh đề 1
Luyện tập 2
§2. Tập hợp 3
§3. Các phép toán trên tập hợp 4
Luyện tập 5
§4Các tập hợp số 6
§5Số gần đúng và sai số 7-8
Ôn tập chương I 9
Kiểm tra 1 tiết 10

II-Hàm số bậc nhất và bậc hai
(8 tiết)
§1.Đại cương về hàm số 11-12
§2.Hàm số y=ax+b 13
§3.Hàm số bậc 2 14
Luyện tập 15-16
Ôn tập chương II 17
Kiểm tra 1 tiết 18
III- Phương trình và hệ phương
trình
(10 tiết)
§1.Đại cương về phương trình 19-20
§2.Phương trình quy về phương trình bậc nhất
và bậc hai
21-22
Luyện tập 23 - 24
§3.Phương trình và hệ phương trình bậc nhất
nhiều ẩn
25-26
Luyện tập 27
Thực hành giải toán trên máy tính 500MS 28 - 29
IV-Bất đẳng thức và bất phương
trình + ôn tập kiểm tra học kì I
(16 tiết)
§1. Bất đẳng thức 30 - 31
Ôn tập học kỳ I 32
Kiểm tra học kỳ I 33
§2. Bất phương trình và hệ bất phương trình 1
ẩn
34 - 35
Luyện tập 36
§3. Dấu của nhị thức bậc nhất 37
Luyện tập 38
§4. Bất phương trình bậc nhất 2 ẩn 39
Luyện tập 40
§5. Dấu của tam thức bậc hai
Luyện tập
41 - 42
43
Ôn tập chương IV 44
Trường THPT Hoàng Văn Thụ
Phân phối chương trình môn Toán Năm học 2011 - 2012
Kiểm tra 1 tiết 45
V- Thống kê
(5 tiết)
§4. Phương sai và độ lệch chuẩn 46
Thực hành giải toán trên máy tính 500MS 47-48
Luyện tập 49
Kiểm tra 1 tiết 50
VI- Góc lượng giác và công thức
lượng giác
(10 tiết)
§1. Cung và góc lượng giác 51 - 52
Luyện tập 53
§2. Giá trị lượng giác của một cung 54-55
Luyện tập 56
§3. Công thức lượng giác 57,58,
59
Luyện tập 60
Ôn tập cuối năm và kiểm tra
(3 tiết)
Ôn tập cuối năm 61 - 62
Kiểm tra cuối năm 63
Trả bài kiểm tra cuối năm 64
HÌNH HỌC
CHƯƠNG MỤC TIẾT
I-Vectơ
(13 tiết)
§1. Các định nghĩa 1-2
§2. Tổng các vectơ 3-4
§3. Hiệu các vectơ 5
Luyện tập 6
§4. Tích của một vectơ với một số 7-8
Luyện tập 9
§5. Trục toạ độ và hệ trục toạ độ 10
Luyện tập 11
Ôn tập chương 12
Kiểm tra 1 tiết 13
II-Các hệ thức trong tam giác và
trong đường tròn
(13 tiết cả ôn tập, kiểm tra học kì
I)
§1. Giá trị lượng giác của một góc 14-15
§2. Tích vô hướng của hai vectơ 16-17
Luyện tập 18
§3. Hệ thức lượng trong tam giác và giải tam
giác
19-20
Ôn tập học kỳ I 21
Kiểm tra học kỳ I 22
§4. Hệ thức lượng trong tam giác và giải tam
giác
23-24
Luyện tập 25
Ôn tập chương 26
III-Phương pháp toạ độ trong mặt
phẳng +Ôn tập, kiểm tra học kỳ II
(17 tiết)
§1. Phương trình đường thẳng 27-28-
39-30
Luyện tập 31
Kiểm tra 1 tiết 32
§2.Phương trình đường tròn 33-34-
35
§3. Phương trình đường Elip 36-37-
38
Trường THPT Hoàng Văn Thụ
Phân phối chương trình môn Toán Năm học 2011 - 2012
Luyện tập 39
Ôn tập chương III 40
Ôn tập cuối năm 41
Kiểm tra cuối năm 42
Trả bài kiểm tra cuối năm 43
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH
MÔN TOÁN 10 - NÂNG CAO
Cả năm 142tiết Đại số 92 tiết Hình học 50 tiết
Học kì I: 19 tuần = 72 tiết 47 tiết 26 tiết
Học kì II: 18tuần = 68 tiết 45 tiết 24 tiết
ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH
Chương Bài Tiết thứ
I – Mệnh đề tập
hợp (13 tiết)
1. Mệnh đề và mệnh đề chứa biến
Luyện tập
1-2
3
2. Áp dụng mệnh đề vào suy luận toán học 4-5
Luyện tập 6
3. Tập hợp và các phép toàn trên tập hợp 7-8
Luyện tập 9
4. Số gần đúng và sai số 10-11
Ôn tập chương I 12
Kiểm tra 1tiết 13
II-Hàm số bậc nhất
và bậc hai
(10tiết)
1. Đại cương về hàm số 14-15-16
2 .Hàm số bậc nhất 17
Luyện tập 18
3. Hàm số bậc 2 19-20
Luyện tập 21
Câu hỏi và bài tập ôn tập chương 22
Kiểm tra 23
III-Phương trình và
hệ phương trình
(19 tiết kể cả kiểm
tra và thực hnàh)
1. Đại cương về phương trình 24-25
2. Phương trình bậc nhất và phương trình bậc hai
1 ẩn
26-27
Luyện tập 28-29
3 .Một số phương trình qui về phương trình bậc
nhất hoặc bậc hai
30-31-32
Thực hành giải toán trên máy tính 500 MS 33-34
Kiểm tra 1 tiết 35
4. Hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn 36-37
Luyện tập 38
5. Một số ví dụ về giải hệ phương trình bậc hai
hai ẩn
39-40
Câu hỏi và bài tập ôn tập chương III 41-42
IV – Bất đẳng thức
và bất phương
trình
1. Bất đẳng thức và chứng minh bất đẳng thức 43
Luyện tập 44
Ôn tập học kì I 45
Trường THPT Hoàng Văn Thụ
Phân phối chương trình môn Toán Năm học 2011 - 2012
(25 tiết kể cả Ôn
tập kiểm tra KT )
Kiểm tra học kì I 46
Trả bài kiểm tra học kỳ1 47
Bất đẳng thức(tiếp) 48
2. Đại cương về bất phương trình 49
3. Bất phương trinh và hệ bất phương trình bậc
nhất một ẩn
50-51
Luyện tập 52
4. Dấu của nhị thức bâc nhất 53-54
5. Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc
nhất hai ẩn
55-56
Luyện tập 57
6. Dấu của tam thức bậc 2 58-59
7. Bất phương trình bậc hai 60-61
Luyện tập 62
8. Một số phương trình và bất phương trình qui về
bậc hai
63-64
Luyện tập 65
Câu hỏi và bài tập ôn tập chương 66
Kiểm tra 1 tiết 67
V – Thống kê
(10 tiết cả thực
hành giải toán trên
máy tính cầm tay )
1. Một vài khái niệm mở đầu 68
2. Trình bày một mẫu số liệu 69-70
Luyện tập 71
3. Các số đặc trưng của mẫu số liệu 72-73
Thực hành giải toán trên máy tính 500MS hoặc
tương đương
74-75
Ôn tập 76
Kiểm tra 1tiết 77
VI – Góc lượng giác
và công thức lượng
giác
(12 tiết)
1. Góc và cung lượng giác 78-79
Luyện tập 80
2. Giá trị lượng giác của góc (cung) lượng giác 81-82
Luyện tập 83
3. Giá trị lượng giác của các góc (cung) có liên
quan đặc biệt
84
4. Một số công thức lượng giác 85-86
Luyện tập 87
Ôn tập chương 88
Ôn tập kiểm tra
cuối năm
Ôn tập cuối năm 89-90
Kiểm tra cuối năm 91
Trả bài kiểm tra cuối năm 92
HÌNH HỌC
Chương Mục Tiết thứ
I- Vectơ (14 tiết) 1. Các định nghĩa 1-2
2. Tổng các vectơ 3
Luyện tập 4
3. Hiệu các vectơ 5
Trường THPT Hoàng Văn Thụ
Phân phối chương trình môn Toán Năm học 2011 - 2012
4. Tích của một vectơ với một số 6-7-8
Luyện tập 9
5. Trục toạ độ và hệ trục toạ độ 10-11
Luyện tập 12
Ôn tập chương I 13
Kiểm tra 1 tiết 14
II – Tích vô hướng
của hai vectơ và
ứng dụng (12 tiết
kể cả Ôn tập, kiểm
tra học kì I)
1. Giá trị lượng giác của một góc bất kỳ 15-16
2. Tích vô hướng của hai vectơ
Luyện tập
17-18
19
3. Hệ thức lượng trong tam giác
Luyện tập
20-21-22
23
Ôn tập chương II 24
Ôn tập cuối học kỳ I 25
Kiểm tra cuối kỳ I 26
III – Phương pháp
toạ độ trong mặt
phẳng + Ôn tập và
kiểm tra HKII
(24tiết)

1. Phương trình tổng quát của đường thẳng 27-28
2. Phương trình tham số của đường thẳng 29
Luyện tập 30
3. Khoảng cách và góc 31-32-33
Luyện tập 34
5. Đường tròn 35-36
Luyện tập 37
Kiểm tra 1 tiêt 38
6. Đường Elip 39-40
Luyện tập 41
7. Đường Hypebol 42- 43
8. Đường Parabol 44
Luyện tập 45
9. Ba đường Cônic 46
Ôn tập chương 47
Ôn tập cuối năm 48-49
Kiểm tra cuối năm 50
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH
MÔN TOÁN LỚP 11- CƠ BẢN
Cả năm 123 tiết Đại số và giải tích 78 tiết Hình học 45 tiết
Học kì I: 19 tuần =72 tiết 48 tiết 24 tiết
Học kì II: 18 tuần = 51 tiết 30 tiết 21 tiết
ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH
Chương Bài Tiết thứ
I
Hàm số lượng
giác và phương
1. Các hàm số lượng giác 1 – 4
Luyện tập 5
2. Phương trình lượng giác cơ bản 6 – 9
Luyện tập 10
Trường THPT Hoàng Văn Thụ
Phân phối chương trình môn Toán Năm học 2011 - 2012
trình lượng
giác.
( 21 tiết )
3. Một số phương trình lượng giác thường gặp 11 – 14
Bài tập 15 – 16
Thực hành sử dụng máy tính casio fx 500MS 17
Ôn tập chương I 18-19 20
Kiểm tra 45’ 21
II
Tổ hợp và xác
suất.
( 15 tiết)
1. Hai quy tắc đếm cơ bản 22-23
Luyện tập 24
2. Hoán vị, tổ hợp và chỉnh hợp 25-26
Luyện tập 27
3 . Nhị thức Newton 28-29
4. Phép thử và biến cố 30-31
5. Xác suất của biến cố
Luyện tập
32-33
Thực hành sử dụng máy tính casio fx 500MS 34
Ôn tập chương II 35
Kiểm tra 45 phút 36
III
Dãy số, cấp số
cộng và cấp số
nhân + Ôn tập,
kiểm tra học kì
II ( 12 tiết)
1. Phương pháp quy nạp toán học 37 – 38
2. Dãy số
Luyện tập
39 – 40
41
3. Cấp số cộng
Luyện tập
42
43
4. Cấp số nhân
Luyện tập
44
45
Ôn tập chương III 46
Ôn tập học kỳ I 47
Kiểm tra Học kì I 48
IV
Giới hạn.
( 14 tiết)
1. Giới hạn của dãy số
Luyện tập
49-50-51
52
2. Giới hạn của hàm số
Luyện tập
53-54-55
56-57
3. Hàm số liên tục
Luyện tập
58-59
60
Ôn tập chương IV 61
Kiểm tra 45 phút 62
V
Đạo hàm. + Ôn
tập, kiểm tra
cuối năm
(16 tiết)
1. Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm 63 -65
2. Các quy tắc tính đạo hàm
Luyện tập
66-67
68
3. Đạo hàm các hàm số lượng giác
Luyện tập
69
70
Kiểm tra 45 phút 71
4. Vi phân 72
5. Đạo hàm cao cấp 73
Ôn tập chương V 74
Thực hành sử dụng máy tính casio fx 500MS 75-76
Ôn tập cuối năm 77
Trường THPT Hoàng Văn Thụ
Phân phối chương trình môn Toán Năm học 2011 - 2012
Kiểm tra cuối năm 78
HÌNH HỌC
Chương Bài Tiết
I
Phép dời hình
và phép đồng
dạng trong mặt
phẳng.
( 11 tiết)
1. Phép biến hình
2. Phép tịnh tiến
Luyện tập
1
2
3. Phép đối xứng trục 3
4. Phép đối xứng tâm 4
5. Phép quay 5
6. Khái niệm phép dời hình, và hai hình bằng nhau
Luyện tập
6
7
7. Phép vị tự 8
8. Phép đồng dạng 9
Ôn tập chương I 10
Kiểm tra 45 phút 11
II
Đường thẳng
và mặt phẳng
trong không
gian, quan hệ
song song + ôn
tập, kiểm tra
học kì I
(17 tiết)
1. Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng 12-13
2. Hai đường thẳng chéo nhau, hai đường thẳng song song
Bài tập
14
15
3. Đường thẳng và mặt phẳngsong song
Bài tập
16-17
18
4. Hai mặt phẳng song song
Bài tập
19-20
21
Ôn tập học kì I 22-23
Kiểm tra học kì I 24
.5 Phép chiếu song song 25
Ôn tập chương II 26
III
Vectơ trong
không gian và
sự đồng phẳng
của các vectơ +
Ôn tập, kiểm
tra cuối năm
(18 tiết)
1. Vectơ trong không gian 27-28-29
2. Hai đường thẳng vuông góc 30-31-32
3. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng
Bài tập
33-34-35
Kiểm tra 45’ 36
4. Hai mặt phẳng vuông góc
Bài tập
37-38
39
5. Khoảng cách
Bài tập
40
41 - 42
Ôn tập cuối năm 43
Kiểm tra cuối năm 44
Trả bài kiểm tra cuối năm 45
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH
MÔN TOÁN LỚP 11- NÂNG CAO
Cả năm: 37 tuần = 140 tiết
Học kì I: 19 tuần = 72 tiết; Học kì II: 18 tiết = 68 tiết
Trường THPT Hoàng Văn Thụ
Phân phối chương trình môn Toán Năm học 2011 - 2012
Cả năm 140 tiết Đại số và giải tích 90 tiết Hình học 50 tiết
Học kì I: 19tuần =72 tiết 46 tiết 26 tiết
Học kì II: 18 tiết = 68 tiết 44 tiết 24 tiết
II- PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH:
ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH
Chương Bài Tiết thứ
I
Hàm số lượng
giác và phương
trình lượng giác.
( 22 tiết )
1. Các hàm số lượng giác
Bài tập
1–,2-3-4
5
2. Phương trình lượng giác cơ bản 6 -7-8
Bài tập 9-10
3. Một số phương trình lượng giác đơn giản 11 – 16
Bài tập 17 – 18
Thực hành sử dụng máy tính casio fx – 500MS 19
Ôn tập chương I 20 – 21
KIỂM TRA 45 PHÚT 22
II
Tổ hợp và xác
suất + Ôn tập
kiểm tra học kì I
( 24 tiết)
1. Hai quy tắc đếm cơ bản 23 -24
2. Hoán vị, tổ hợp và chỉnh hợp 25 – 27
Luyện tập 28
3 . Nhị thức Newton 29 – 30
4. Biến cố và xác suất của biến cố 31 – 32
Luyện tập 33
5. Các quy tắc tính xác suất 34 – 36
Luyện tập 37
KIỂM TRA 45 PHÚT 38
6. Biến ngẫu nhiên rời rạc 39
Bài tập 40
Thực hành sử dụng máy tính casio fx – 500MS 41
Ôn tập chương II 42 - 43
Ôn tập học kì I 44-45
KIỂM TRA HỌC KÌ I 46
III
Dãy số, cấp số
cộng và cấp số
nhân.
( 13 tiết)
1. Phương pháp quy nạp toán học 47 – 48
2. Dãy số
Luyện tập
49 – 50
51
3. Cấp số cộng
Bài tập
52- 53
54
4. Cấp số nhân
Bài tập
55- 56
57
Ôn tập chương III 58
KIỂM TRA 45 PHÚT 59
1. Dãy số có giới hạn 0 60
2. Dãy số có giới hạn 61
3. Dãy số dần đến vô cực 62
Trường THPT Hoàng Văn Thụ
Phân phối chương trình môn Toán Năm học 2011 - 2012
IV
Giới hạn.
( 13 tiết)
4. Định nghĩa và một số định lý về giới hạn của hàm số 63
5. Giới hạn một bên 64
6. Một số quy tắc tìm giới hạn vô cực 65-66
7. Các dạng vô định
Bài tập
67
68
8. Hàm số liên tục
Bài tập
69-70
71
Ôn tập chương IV 72
KIỂM TRA 45’ 73
V
Đạo hàm + Ôn
tập, kiểm tra
cuối năm
( 18 tiết)
1. Khái niệm đạo hàm 74-75
Luyện tập 76
2 . Các quy tắc tính đạo hàm 77-78-79
Bài tập 80
3. Đạo hàm các hàm số lượng giác 81-82
Bài tập 83
4. Vi phân 84
5. Đạo hàm cao cấp 85
Thực hành giải toán trên máy tính cầm tay 86-87
Ôn tập chương V 88
Ôn tập cuối năm 89
KIỂM TRA CUỐI NĂM 90
HÌNH HỌC
Chương Bài Tiết
I
Phép dời hình và
phép đồng dạng
trong mặt phẳng.
( 14 tiết)
1. Mở đầu về phép biến hình 1
2. Phép tịnh tiến và phép dời hình
Bài tập
2
3
3. Phép đối xứng trục
Bài tập
4
5
4. Phép quay và phép đối xứng tâm
Bài tập
6
7
5. Hai hình bằng nhau 8
6. Phép vị tự 9- 10
7 . Phép đồng dạng 11
Ôn tập chương I 12 - 13
KIỂM TRA 45’ 14
II
Đường thẳng và
mặt phẳng trong
không gian, quan
hệ song song + ôn
tập kiểm tra học
kì I
1. Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng
Bài tập
15 - 16
17
2. Hai đường thẳng song song - Bài tập 18 – 19
20
3. Đường thẳng song song mặt phẳng
Bài tập
21- 22
23
4. Hai mặt phẳng song song 24
Ôn tập học kì I 25
Trường THPT Hoàng Văn Thụ
Phân phối chương trình môn Toán Năm học 2011 - 2012
(17 tiết) KIỂM TRA HỌC KÌ I 26
Trả bài học kì I 27
4. Hai mặt phẳng song song
Bài tập
28
29
5. Phép chiếu song song 30-31
Ôn tập chương II 32-33
III
Vectơ trong
không gian và sự
đồng phẳng của
các vectơ + ôn
tập và kiểm tra
học kì II
( 19 tiết)
1. Vectơ trong không gian và sự đồng phẳng của các
vectơ
34-35
2. Hai đường thẳng vuông góc
Bài tập
36-37
38
3. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng
Bài tập
39- 40
41
KIỂM TRA 45 PHÚT 42
4. Hai mặt phẳng vuông góc
Bài tập
43-44
45
5 . Khoảng cách
Bài tập
46-47
48
Ôn tập chương III 49
Ôn tập cuối năm 50
KIỂM TRA CUỐI NĂM 51
Trả bài kiểm tra cả năm 52
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH
MÔN TOÁN LỚP 12 – CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN
Cả năm : 37 tuần= 123 tiết
Học kì I: 19 tuần= 72 tiết; Học kì II: 18 tuần = 51 tiết
Cả năm 123 tiết Đại số và Giải tích 78 tiết Hình học 45 tiết
Học kì I: 19 tuần = 72 tiết 48 tiết 24 tiết
Học kì II: 18 tuần = 52tiết 31 tiết 21 tiết
ĐẠI SỐ & GIẢI TÍCH (78 TIẾT)
Chương Bài Tiết thứ
I. Ứng dụng đạo
hàm để khảo sát
và vẽ đồ thị của
hàm số
(20 tiết)
1. Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số
Luyện tập
1 - 2
2. Cực trị của hàm số
Luyện tập
3 - 5
3. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số
Luyện tập
6 - 8
4. Đường tiệm cận
Luyện tập
9 - 11
5. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số 12 - 17
Ôn tập 18 - 19
Trường THPT Hoàng Văn Thụ
Phân phối chương trình môn Toán Năm học 2011 - 2012
Kiểm tra 45’ 20
II. Hàm số luỹ
thừa, hàm số mũ
và hàm số lôgarit
(19 tiết)
1. Luỹ thừa , luyện tập 21 - 23
2. Hàm số luỹ thừa, luyện tập 24- 25
3. Lôgarit
Luyện tập
26 - 28
4. Hàm số mũ. Hàm số lôgarit 29 - 31
5. Phương trình mũ và phương trình lôgarit
Luyện tập
32 - 34
6. Bất phương trình mũ và lôgarit
Luyện tập
35 - 37
Ôn tập 38
Kiểm tra 45’ 39
III. Nguyên hàm,
Tích phân và ứng
dụng
(4 tiết)
1. Nguyên hàm 40 - 43
Thực hành giải toán trên máy tính cầm tay 44-45
Ôn tập kỳ I 46-47
Kiểm tra học kỳ I 48
Học kỳ II
III. Nguyên hàm,
Tích phân và ứng
dụng
(12 tiết)
2. Tích phân. Luyện tập 49 - 54
3. ứng dụng của tích phân trong hình học 55 - 58
Ôn tập 59
Kiểm tra 45’ 60
IV. Số phức
(11 tiết kể cả
thực hành giải
toán)
1. Số phức 61
2. Cộng, trừ và nhân số phức 62 - 63
3. Phép chia số phức 64 - 65
4. Phương trình bậc hai với hệ số thực 66 - 67
Ôn tập 68
Kiểm tra 45’ 69
Thực hành giải toán trên máy tính
cầm tay
70-71
Ôn tập kiểm tra
(7 tiết)
Ôn tập cuối năm 72
Kiểm tra cuối năm 73
Tổng ôn tập cho thi tốt nghiệp 74 - 78
HÌNH HỌC (45 TIẾT)
Chương Bài Tiết thứ
I. Khối đa diện
((12 tiết)
1. Khái niệm về khối đa diện 1 - 3
2. Khối đa diện lồi và khối đa diện đều 4 - 5
3. Khái niệm về thể tích của khối đa diện 6 - 9
Ôn tập 10 - 11
Kiểm tra 45’ 12
Trường THPT Hoàng Văn Thụ
Phân phối chương trình môn Toán Năm học 2011 - 2012
Chương Bài Tiết thứ
II. Mặt nón, mặt
trụ, mặt cầu
(12 tiết)
1. Khái niệm về mặt tròn xoay 13 - 17
2. Mặt cầu 18 - 21
Ôn tập 22 - 23
Kiểm tra học kỳ I 24
III. Phương
pháp toạ độ
trong không gian
18 tiết)
1. Hệ toạ độ trong không gian 25 - 28
2. Phương trình mặt phẳng 29 - 33
Kiểm tra 45’ 34
3. Phương trình đường thẳng trong không gian 35 - 38
Ôn tập 39-40-41
Kiểm tra 42
Tổng ôn tập cho thi tốt nghiệp 43 - 45
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH
LỚP 12 NÂNG CAO
Cả năm: 37 tuần = 140 tiết
Học kì I: 19 tuần = 72 tiết; Học kì II: 18 tuần = 68 tiết
Cả năm 140 tiết Đại số 92 tiết Hình học 50 tiết
Học kì I:19 tuần 73 tiết 48 tiết 25 tiết
Học kì II: 18 tuần 69 tiết 44 tiết= 3x13+5x1 25 tiết=13+4x3
GIẢI TÍCH (90 TIẾT)
Chương Bài Tiết thứ
Chương I. Ứng
dụng đạo hàm
để khảo sát và
vẽ đồ thị của
hàm số
(23 tiết)
1. Tính đơn điệu của hàm số
Luyện tập
1 - 2
2. Cực trị của hàm số 3 - 5
3. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số
Luyện tập
6 -7
4. Đồ thị của hàm số. Phép tịnh tiến hệ toạ độ 8
5. Đường tiệm cận của đồ thị hàm số.
Luyện tập
9 - 11
6. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của một số hàm đa
thức.
12 - 14
7. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của một số hàm
phân thức hữu tỷ
15 – 17
8. Một số bài toán thường gặp về đồ thị
Luyện tập
18-19 - 20
Ôn tập chương I 21 - 22
Kiểm tra 45 phút 23
II. Hàm số luỹ
thừa, hàm số
mũ và hàm số
1. Luỹ thừa với số mũ hữu tỉ
Luyện tập
24 - 25
2. Luỹ thừa với số mũ thực 26 - 27
Trường THPT Hoàng Văn Thụ
Phân phối chương trình môn Toán Năm học 2011 - 2012
Chương Bài Tiết thứ
lôgarit
(25 tiết kể cả
thực hành và ôn
tập, kiểm tra
học kì I)
Luyện tập
3. Lôgarit
Luyện tập
28 –29- 30
4. Số e và lôgarit tự nhiên 31
5. Hàm số mũ và hàm số lôgarit
Luyện tập
32-33– 34
6. Hàm số luỹ thừa 35
7. Phương trình mũ và lôgarit 36-37-38
Kiểm tra 45 phút 39
8. Hệ phương trình mũ và lôgarit
Luyện tập
40-41
9. Bất phương trình mũ và lôgarit. 42-43
Thực hành máy tính 44-45
Ôn tập chương II 46
Ôn tập học kỳI 47
Kiểm tra học kỳ I 48
III. Nguyên
hàm, Tích phân
và ứng dụng
(18 tiết)
1. Nguyên hàm 49-50
2. Một số phương pháp tìm nguyên hàm- Luyện tập 51-52-53
3. Tích phân 54-55
4. Một số phương pháp tính tích phân
Luyện tập
56-57-58
Thực hành máy tính 59
Kiểm tra 45’ 60
5. ứng dụng tích phân để tính diện tích hình phẳng 61-62
6. ứng dụng tích phân để tính thể tích vật thể
Luyện tập
63-64
Ôn tập 65-66
IV. Số phức
(14 tiết)
1. Số phức
Luyện tập
67-68-69-70
2. Căn bậc hai của số phức và phương trình bậc hai
Luyện tập
71-72-73
Kiểm tra 45’ 74
3. Dạng lượng giác của số phức và ứng dụng
Luyện tập
75-76-77
Thực hành máy tính 78
Ôn tập 79-80
Ôn tập cuối
năm
(10tiết)
Ôn tập cuối năm 81 – 82
Kiểm tra cuối năm 83
Tổng ôn tập cho thi tốt nghiệp 84 – 90
HÌNH HỌC (50 TIẾT)
Chương Bài Tiết thứ
I. Khối đa diện
và thể tích của
1. Khái niệm về khối đa diện 1 – 2
2. Phép đối xứng qua mặt phẳng và sự bằng nhau của các 3 – 5
Trường THPT Hoàng Văn Thụ
Phân phối chương trình môn Toán Năm học 2011 - 2012
chúng
(14 tiết)
khối đa diện
3. Phép vị tự và sự đồng dạng của các khối đa diện. Các
khối đa diện đều
6 – 8
4. Thể tích của khối đa diện 9 – 11
Ôn tập 12 – 13
Kiểm tra 45’ 14
II. Mặt cầu, mặt
trụ, mặt nón
(11 tiết)
1. Mặt cầu, Khối cầu 15 - 17
2. Khái niệm về mặt tròn xoay. 18
3. Mặt trụ. Hình trụ. Khối trụ 19 – 20
4. Mặt nón. Hình nón. Khối nón 21-22
Ôn tập 23-24
Kiểm tra học kỳ I 25
III. Phương
pháp toạ độ
trong không
gian
(19 tiết)
1. Hệ toạ độ trong không gian 27 - 31
2. Phương trình mặt phẳng
Luyện tập
32 - 35
Kiểm tra 45’ 36
3. Phương trình đường thẳng.
Luyện tập
37 - 43
Ôn tập 44 - 45
Ôn tập cuối
năm
(5tiết)
Ôn tập cuối năm 46 - 47
Kiểm tra cuối năm 48
Tổng ôn tập cho thi tốt nghiệp 49 - 50
Trường THPT Hoàng Văn Thụ

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×