Tải bản đầy đủ

Bộ đề thi cơ bản ngữ văn

Trờng THCS Nghinh Xuyên
Đề chẵn
Đề thi KSCL giữa học kỳ I
Môn : Ngữ Văn 8
Năm học : 2010-2011
(Thời gian làm bài : 90phút)
Câu 1 (2đ) : Nghệ thuật đảo ngợc tình huống truyện hai lần thể hiện nh thế nào trong truyện
Chiếc lá cuối cùng của Ô.Hen ri ?
Câu 2 (2đ): Chỉ ra và phân tích hiệu quả của biện pháp tu từ trong các câu sau :
Anh em nh thể chân tay
Rách lành đùm bọc dở hay đỡ đần .
Câu 3 (6đ): Kể về một lần mắc khuyết điểm của em khiến thầy (cô) giáo buồn .
Hết

-
Trờng THCS Nghinh Xuyên
Đề lẻ
đề thi ksclgiữa học kỳ I
Môn : Ngữ Văn 8
Năm học: 2010-2011
(Thời gian làm bài : 90 phút)

Câu 1 (2đ): Sự xen cài giữa hiện thực và mộng tởng trong tác phẩm Cô bé bán diêm đã đem đến
những hiệu quả nghệ thuật nào ?
Câu 2 (2đ): Chỉ ra và phân tích hiệu quả của biện pháp tu từ trong các câu sau :
Anh đi anh nhớ quê nhà
Nhớ canh rau muống , nhớ cà dầm tơng
Nhớ ai dãi nắng dầm sơng
Nhớ ai tát nớc bên đờng hôm nao .
Câu 3 (6đ): Bố mẹ là ngời chăm sóc , nuôi dỡng em khôn lớn và để lại trong em nhiều kỷ niệm .
Em hãy kể lại một kỷ niệm đáng nhớ về bố hoặc mẹ .
Hết
Trờng THCS Nghinh Xuyên

Đề chẵn
Hớng dẫn chấm thi kscl giữa học kỳ I
Môn : Ngữ văn 8
Năm học : 2010-2011

Câu Nội dung Thang điểm
Câu 1(2đ)
Nghệ thuật đảo ngợc tình huống truyện hai lần thể hiện nh thế
nào trong truyện Chiếc lá cuối cùng của Ô.Hen ri ?
Yêu cầu học sinh làm đ ợc:
Nội dung
-Từ đầu văn bản , Giôn -xi ngày càng tiến gần đến cái chết khiến
độc giả thơng tâm , lo lắng nhng tình huống bỗng đảo ngợc vào
lúc truyện gần kết thúc Giôn -xi lại yêu đời , thoát khỏi nguy hiểm
.
- Cụ Bơ-men đan khoẻ mạnh chẳng ai ngờ cái chết của cụ đợc
thông báo vào lúc cuối truyện .
- Hai lần đẩo ngợc tình huống tái chiều nhau đều liên quan đến
bệnh sng phổi và chiếc lá cuối cùng . Nghệ thuật đảo ngợc tình
huống gây hứng thú và bất ngờ cho ngời đọc .
Trình bày :
- Biết viết đoạn văn , diễn đạt logíc , súc tích , khong mắc các lõi
chính tả và lỗi cú pháp thông thờng .
0,5
0.5
1
Câu 2(2đ)
Chỉ ra và phân tích hiệu quả của biện pháp tu từ trong các
câu sau :
Anh em nh thể chân tay
Rách lành đùm bọc dở hay đỡ đần .
Yêu cầu học sinh làm đ ợc:
- Biện pháp tu từ so sánh .Thể hiện :
+ Tình cảm anh , em nh tay với chân , không thể thiếu bộ phận nào
trên cơ thể con ngời .
- Tác dụng : Nhắc nhở chúng ta anh em trong một nhà phảI biết
yêu thơng nhau .
Trình bày :
- Biết viết đoạn văn , diễn đạt logíc , súc tích , không mắc các lõi
0.5
0.5
1
chÝnh t¶ vµ lçi có ph¸p th«ng thêng .
-
C©u 3(6®)
KĨ vỊ mét lÇn m¾c khut ®iĨm cđa em khiÕn thÇy (c«) gi¸o
bn
Yªu cÇu häc sinh lµm ® ỵc:
Néi dung
1.Më bµi :Giíi thiƯu kh¸i qu¸t vỊ c©u chun ®ỵc kĨ .
2.Th©n bµi : KĨ diƠn biÕn sù viƯc
- Thêi gian , ®Þa ®iĨm , t×nh hng dÉn ®Õn sù viƯc m¾c khut
®iĨm .
(miªu t¶ t×nh hng , c¸c nh©n vËt )
- Th¸i ®é cđa b¶n th©n vµ c¸c b¹n vỊ sù viƯc :
+ BiĨu c¶m c¶m xóc cđa b¶n th©n : xÊu hỉ , cã lçi , kh«ng d¸m
nh×n ai
+ Th¸i ®é cđa c¸c b¹n : c¶m th«ng , chª tr¸ch , coi thêng
- C¸ch xư lý sù viƯc cđa c« gi¸o :
+ C« gi¸o gi¶i qut sù viƯc nh thÕ nµo ?
. (Miªu t¶ vµ biĨu c¶m th¸i ®é , t×nh c¶m cđa c« gi¸o : giäng
nãi bn , thÊt väng , nhng vÉn ®Ỉt niỊm tin vµo häc sinh )
. Th¸i ®é , t×nh c¶m cđa b¶n th©n m×nh sau khi sù viĐc ®ỵc gi¶i
qut .
3. KÕt bµi : KÕt thóc sù viƯc vµ c¶m nghÜ cđa b¶n th©n .
BiĨu ®iĨm
-Điểm 6: Bài viết hay, có cảm xúc, viết đúng thể loại tự sự kÕt
hỵp víi miªu t¶ , biĨu c¶m , diễn đạt trong sáng, lời văn giàu
hình ảnh, tưởng tượng phong phú, không mắc lỗi các loại.
-Điểm 5: Bài viết tốt, đúng phương pháp tự sự . Diễn đạt ngắn
gọn, súc tích, từ ngữ phong phú, không sai lỗi chính tả.Song đôi
chỗ chưa thật xuất sắc.
-Điểm 3,4: Bài viết cơ bản đáp ứng được một số yêu cầu trên
song còn mắc một số lỗi về dùng từ đặt câu và diễn đạt.
-Điểm 1,2: Bài viết được một số ý nhưng còn sai nhiều lỗi các
loại.
-Điểm 0: Học sinh bỏ giấy trắng hoặc chỉ viết được vài câu vô
nghóa.
0.5
0.5
1,5
0.5
1,5
1
0.5
Trêng THCS Nghinh Xuyªn

§Ị lỴ
Híng dÉn chÊm thi kscl gi÷a häc kú I
M«n : Ng÷ v¨n 8
N¨m häc : 2009-2010

Câu Nội dung Thang điểm
Câu 1(2đ)
Sự xen cài giữa hiện thực và mộng tởng trong tác phẩm Cô bé
bán diêm đã đem đến những hiệu quả nghệ thuật nào ?
Yêu cầu học sinh làm đ ợc:
Nội dung
Đem đến cho ngời đọc niềm xót xa và cảm thông sâu sắc trớc số
phận của em bé .
+ Những mộng tởng của em xuất phát từ thực tế quá đau khổ :
em mơ lò sởi , mơbữa tiệc vì em phải sống cuộc sống khổ
nghèo .
+ Em mơ thấy bà vì sau khi bà mất , em luôn sống trong cảnh
thiếu tình yêu thơng .
Trình bày : Biết viết đoạn văn , diễn đạt logíc , súc tích , không
mắc các lõi chính tả và lỗi cú pháp thông thờng .
1
0.5
0.5
Câu 2(2đ)
Chỉ ra và phân tích hiệu quả của biện pháp tu từ trong các
câu sau :
Anh đi anh nhớ quê nhà
Nhớ canh rau muống , nhớ cà dầm tơng
Nhớ ai dãi nắng dầm sơng
Nhớ ai tát nớc bên đờng hôm nao .
Yêu cầu học sinh làm đ ợc:
Nội dung
- BPTT : điệp ngữ nhớ đợc lặp lại nhiều lần
- Tác dụng : Thể hiện nỗi nhớ , tình yêu quê hơng ,đất nớc của ng-
ời đi xa
Trình bày : Biết viết đoạn văn , diễn đạt logíc , súc tích , không
mắc các lỗi chính tả và lỗi cú pháp thông thờng .
0.5
0.5
1
1
Câu 3(6đ)
Bố mẹ là ngời chăm sóc , nuôi dỡng em khôn lớn và để lại
trong em nhiều kỷ niệm . Em hãy kể lại một kỷ niệm đáng nhớ
về bố hoặc mẹ .
Yêu cầu học sinh làm đ ợc:
Nội dung
1.Mở bài :Giới thiệu khái quát về câu chuyện đợc kể .
2.Thân bài : Kể diễn biến sự việc
- Thời gian , địa điểm , tình huống dẫn đến sự việc mắc khuyết
điểm .
(miêu tả tình huống , các nhân vật )
- Thái độ của bản thân và các bạn về sự việc :
+ Biểu cảm cảm xúc của bản thân : xấu hổ , có lỗi , không dám
nhìn ai
+ Thái độ của các bạn : cảm thông , chê trách , coi thờng
- Cách xử lý sự việc của cô giáo :
0.5
0.5
1,5
0.5
+ C« gi¸o gi¶i qut sù viƯc nh thÕ nµo ?
. (Miªu t¶ vµ biĨu c¶m th¸i ®é , t×nh c¶m cđa c« gi¸o : giäng
nãi bn , thÊt väng , nhng vÉn ®Ỉt niỊm tin vµo häc sinh )
. Th¸i ®é , t×nh c¶m cđa b¶n th©n m×nh sau khi sù viĐc ®ỵc gi¶i
qut .
3. KÕt bµi : KÕt thóc sù viƯc vµ c¶m nghÜ cđa b¶n th©n .
BiĨu ®iĨm
-Điểm 6: Bài viết hay, có cảm xúc, viết đúng thể loại tự sự kÕt
hỵp víi miªu t¶ , biĨu c¶m , diễn đạt trong sáng, lời văn giàu
hình ảnh, tưởng tượng phong phú, không mắc lỗi các loại.
-Điểm 5: Bài viết tốt, đúng phương pháp tự sự . Diễn đạt ngắn
gọn, súc tích, từ ngữ phong phú, không sai lỗi chính tả.Song đôi
chỗ chưa thật xuất sắc.
-Điểm 3,4: Bài viết cơ bản đáp ứng được một số yêu cầu trên
song còn mắc một số lỗi về dùng từ đặt câu và diễn đạt.
-Điểm 1,2: Bài viết được một số ý nhưng còn sai nhiều lỗi các
loại.
-Điểm 0: Học sinh bỏ giấy trắng hoặc chỉ viết được vài câu vô
nghóa.

1,5
1
0.5

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×