Tải bản đầy đủ

HỒ CHÍ MINH, NHÀ LÝ LUẬN THIÊN TÀI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ DÂN TỘC VIỆT NAM


1





Nam 


-


1

  
2
           

3


            

4





cho mai sau

am:
1.             


.
Khi        

 1883


                
.
  ,
Ng ,

  
 
,
.


1

2

3
ng 234.
4


2
Qua 
 1930
Nam -
    

 

, 

X
 
v 
v 
 
2. 
-
a) -
t
t
-
Minh 

 

X


c

  B



-
Minh. ta 
 
 .


 Vi

    
   


3


5
. 



6



7




8
.

9


b)      
.
-

. 
kDC


.



-
        

              

              
10
.   
               



-
Nam:


5
-4.
6
24612, trang 516.
7
11, trang 508; 

8
12, trang 108.
9
12, trang 109.
10

517.

4

-





K
5  


N 
,  





hai, ?
 

            

               


Hai: 


.
- 
:
               





-






5


 


11

mac-xit.














 Nam
 

 

  ,  
20
12
.
 

               
Nam.
Hai: 
Ba: 




- Minh.






11

12


6
y



3. 
              




    
                
     
 

 




-


        ,       


13


    -  
-

c-
--


          -    
Minh l -

; 
            -;  ng
c-

          
quan


13


7
c
14

-

4.          

                 




        



 N- 





 




15




16




17

18
;

       
19
,        
ra
20
.






14

15
ang 217.
16

17

18

19

20


8

-


:


T 
;  


a) 
 



21
.
              
       

22
.

; ; .


  
. . . 
23
;
 

24

 
 
.


Q
25
.
b)  

T    DC 

g


21

22
8.
23
 t
24
 t
25
 t

9
. 
- 
26
.
 ; 
t ; N




27
.

n
c) 

Minh.

 

khai sinh NDC
 

H 
N
Ch


Pr: d


 

  
.


 
   
28
.        

29
.
 
: 


26
 t9, tr.586
27

28
12, tr.223
29
5, tr.641

10


30
.
N 
 


 



d) 
. T
 : 
; ; . t
ngh.


 
- 
- 
 
              
 
e) 
 
nay 



.
6. 



 




. 
 



30
5, tr.273.

11

 , n
 
31
.           ,    

32
. 



33
.
 
34
.
 

c s,


  
    
chung.



:
; ; 
.




              

35

               

36
 6

37



38
.





31

32
-186.
33

34

35

36
-253.
37
-266.
38


12
 

39
.




40
.



-
: 
, 

t
,

ta  nay.




Nam.


39
Xem 
40


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×