Tải bản đầy đủ

Bạo lực gia đình đối với trẻ em.DOC

MỤC LỤC
MỤC LỤC
..........................................................................................................................
1
PHÀN MỞ ĐẦU
.................................................................................................................................
4
1. Lý do chọn đề tài
...........................................................................................................................
4
2. Lịch sử vấn đề nghiên cứu
...........................................................................................................................
4
3. Mục tiêu nghiên cứu
...........................................................................................................................
4
4. Khách thể nghiên cứu
...........................................................................................................................
5
5. Đối tượng khảo sát
...........................................................................................................................

5
6. Phạm vi nghiên cứu
...........................................................................................................................
5
7. Vấn đề nghiên cứu
...........................................................................................................................
5
8. Giả thuyết nghiên cứu
1
...........................................................................................................................
5
9. Phương pháp nghiên cứu
...........................................................................................................................
5
10. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn
...........................................................................................................................
6
10.1. Cơ sở lý luận
.................................................................................................................................
6
10.2. Cơ sở thực tiễn
.................................................................................................................................
6
PHẦN NỘI DUNG CHÍNH
...........................................................................................................................
7
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
...........................................................................................................................
7
1. Lý thuyết áp dụng
...........................................................................................................................
7
2. Các khái niệm công cụ
...........................................................................................................................
7
2.1. Trẻ em và trẻ vị thành niên
.................................................................................................................................
7
2
2.1.1. Trẻ em


...........................................................................................................................
7
2.1.2. Trẻ vị thành niên
...........................................................................................................................
7
2.2. Gia đình
...........................................................................................................................
8
2.3. Khái niệm chuẩn mực xã hội và hành vi lệch chuẩn
...........................................................................................................................
8
2.4. Bạo lực gia đình
...........................................................................................................................
8
CHƯƠNG II: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
...........................................................................................................................
10
1. Tình trạnh bạo lực đối với trẻ em
...........................................................................................................................
10
1.1. Bạo lực thể xác
.................................................................................................................................
10
1.2. Bạo lực tinh thần
.................................................................................................................................
10
1.3. Bạo lực tình dục
.................................................................................................................................
10
3
1.4. Lao động trẻ em
.................................................................................................................................
10
2. Nguyên nhân của bạo lực gia đình đối với trẻ em
...........................................................................................................................
11
2.1. Nhận thức của các bậc cha mẹ và cách dạy con chưa đúng
.................................................................................................................................
11
2.2. Sự thiếu hiểu biết của các bậc cha mẹ về quyền trẻ em
.................................................................................................................................
11
2.3. Do những xung đột bế tắc trong cuộc sống
.................................................................................................................................
11
2.3.1. Về mặt tình cảm
.................................................................................................................................
11
2.3.2. Về mặt kinh tế
.................................................................................................................................
11
2.4. Do cha mẹ xa vào tệ nạn xã hội
.................................................................................................................................
11
3. Hậu quả của bạo lực gia đình đối với trẻ em
...........................................................................................................................
11
3.1. Một số đặc điểm sinh lý cơ bản của lứa tuổi vị thành niên
...........................................................................................................................
11
4
3.1.1. Sự phát triển về mặt sinh lý
.................................................................................................................................
11
3.1.2. Sự phát triển tâm lý xã hội
.................................................................................................................................
11
3.2. Ảnh hưởng của cha mẹ đến những hành vi có vấn đề của trẻ vị
thành niên
.................................................................................................................................
12
3.3. Hậu quả của bạo lực gia đình đối với trẻ em
.................................................................................................................................
12
3.3.1. Ảnh hưởng đến thể chất của trẻ
..............................................................................................................
12
3.3.2. Ảnh hưởng đến việc hình thành nhân cách của trẻ
..............................................................................................................
12
3.3.3. Những đứa trẻ có xu hướng rời xa gia đình và do vậy dễ
dàng tiếp thu những ảnh hưởng tiêu cực của xã hội hoặc trở thành
nạn nhân của các tệ nạn xã hội
..............................................................................................................
12
3.3.4. Tạo nên những hành vi lệch lạc ở trẻ em
..............................................................................................................
12
CHƯƠNG III: CÁC BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN BẠO LỰC GIA ĐÌNH
ĐỐI VỚI TRẺ EM
5
...........................................................................................................................
14
1. Đối với nhà nước
...........................................................................................................................
14
2. Đối với các tổ chức đoàn thể
...........................................................................................................................
14
3. Đối với gia đình
...........................................................................................................................
14
4. Đối với trẻ em
...........................................................................................................................
14
PHẦN KẾT LUẬN
...........................................................................................................................
16
6
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Cùng với sự phát triển kinh tế thị trường, đời sống của người dân không
ngừng được nâng cao là sự gia tăng cua ly hôn và bạo lực gia đình mà
nguyên nhân sâu xa của nó là do xung đột vợ chồng.Bạo lực gia đình
không những chỉ nhằm vào phụ nữ mà nó còn nhằm cả vào trẻ em - thế
hội tương lai của đất nước.Trẻ em mà sống trong cảnh bạo lực gia đình
và chịu ảnh hưởng của bạo lực gia đình sẽ không thể phát triển hài hoà
về thể chất và nhân cách.
Lựa chọn nghiên cứu đề tài: “Bạo lực gia đình đối với trẻ em” cũng
nhằm góp phần nhỏ bé về mặt lý luận cũng như vào việc nâng cao vị trí, vai
trò của gia đình trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và giá dục trẻ em nước ta.
2. Lịch sử vấn đề nghiên cứu
Gia đình là đề tài vừa đa dạng, phong phú vừa gần gũi nhưng cũng chứa
đựng những điều mới lạ.Do vậy, đề tài này đã thu hút niều công trình nghiên
cứu khoa học nhằm tìm tòi, phát hiện các khía cạnh của gia đình.
Ở Việt Nam cũng có khá nhiều cuộc khảo sát hiện trạng ly hôn và bạo lực
gia đình.Các báo cáo nghiên cứu về vấn đề này đã phản ánh tương đối đầy đủ
thực trạng bạo lực gia đình.Chẳng hạn như: “Gia đình học” (Đặng Cảnh
Khanh – Lê Thị Quý, Nhà xuất bản lý luận chính trị, 2007), “Xã hội học về
giới và phát triển” (Hoàng Bá Thịnh, 2005)…Ngoài ra còn rất nhều mhững
nghhiên cứu về trẻ em lang thang, trẻ em phạm tội mà nguyên nhân dẫn đến
là từ phía gia đình như xung đột gia đình, bạo lực gia đình.
7
3. Mục tiêu nghiên cứu
+ Tìm hiểu nguyên nhân và thực trạng bạo lực bạo lực gia đình đối với trẻ
em
+ Dự đoán những hậu quả xã hội sẽ xảy ra nếu không khắc phục được tình
trạng trên
+ Đưa ra những giải pháp khắc phục
4. Khách thể nghiên cứu
Nghiên cứu những trẻ em đang bị bạo lực gia đình
5. Đối tượng khảo sát
Đối tượng khảo sát là bạo lực gia đình đối với trẻ em
6. Phạm vi nghiên cứu
Đề tài này tập trung nghiên cứu đối tượng trẻ em vị thành niên ở một số
thành phố như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Thái Bình…trong thời gian từ năm
1999 đến năm 2009.
7. Vấn đề nghiên cứu
+ Vì sao bạo lực gia đình đối với trẻ em gia tăng ?.
+ Ảnh hưởng của bạo lực gia đình đối với trẻ em như t hế nào ?.
8. Gỉả thuyết nghiên cứu
+ Bạo lực gia đình ở Việt Nam đang có xu hướng gia tăng
+ Nguyên nhân chủ yếu của bạo lực gia đình đối với trẻ em là do xung đột
vợ chồng
8

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×