Tải bản đầy đủ

Giáo án hay nhất 2012 Tuần 07 Lớp dạy: 7 Tiết 14 ÔN TẬP CHƯƠNG I doc

Giáo án hay nhất 2012
Tuần 07 Lớp dạy: 7
Tiết 14
ÔN TẬP CHƯƠNG I
I/. Mục tiêu :
1.Kiến thức: Hệ thống lại các kiến thức về : Hai góc đối đỉnh, Định nghĩa hai
đường thẳng vuông góc, Định nghĩa đường trung trực của đoạn thẳng, Dấu hiệu nhận biết
hai đường thẳng song song
2. KĨ năng : Rèn luyện kĩ năng vẽ hình, tính toán và vận dụng các tính chất vào
giải bài tập
3. Thái độ : Rèn tính cẩn thận , chính xác và khoa học
II/. Phương tiện :
GV: Giáo án, SGK, bảng phụ, phấn màu, êke.
HS: SGK, êke.
III/. Phương pháp:
o Đặt và giải quyết vấn đề, phát huy tính sáng tạo của HS.
o Đàm thoại, hỏi đáp, tích hợp.
IV/. Tiến trình lên lớp:
1/. Ổn định lớp.
2/. kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh
3/. Tiến hành bài mới:

HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS KIẾN THỨC CẦN ĐẠT
*Hoạt động 1
GV:Cho HS đọc câu hỏi 1
GV:Hãy phát biểu định nghĩa
hai góc đối đỉnh


GV:Cho HS đọc câu hỏi 2
GV:Hãy phát biểu định lí về hai
góc đối đỉnh

GV:Cho HS đọc câu hỏi 3
GV:Hãy phát biểu định nghĩa

HS:Đọc câu hỏi 1
HS:Hai góc đối đỉnh là hai góc
mà mỗi cạnh của góc nầy là tia
đối của một cạnh của góc kia

HS:Đọc câu hỏi 2
HS:Nếu hai góc đối đỉnh thì bằng
nhau

HS:Đọc câu hỏi 3
HS:Hai đường thẳng vuông góc
Câu hỏi 1
Định nghĩa : SGK


Câu hỏi 2
Định lí : Nếu hai góc đối
đỉnh thì bằng nhau

3
1
O
y
y'
x
x'
hai đường thẳng vuông góc
GV:Cho HS đọc câu hỏi 4
GV:Hãy phát biểu định nghĩa
đường trung trục của đoạn
thẳng

GV:Cho HS đọc câu hỏi 5
GV:Hãy phát biểu dấu hiệu
nhận biết hai đường thẳng song
song


*Hoạt động 2
GV:Cho HS đọc BT 55
GV:Hãy vẽ lại hình 38 SGK rồi
vẽ thêm các đường thẳng vuông
góc với d, đi qua M và đi qua N
GV:Vẽ thêm các đường thẳng
song song với c đi qua M và đi
qua N
*Hoạt động 3
GV:Cho HS đọc BT 56
GV:Cho AB = 28 mm. Hãy
đường trung trục của ABlà hai đường thẳng cắt nhau,
trong các góc tạo thành có một
góc vuông gọi là hai đường thẳng
vuông góc

HS:Đọc câu hỏi 4
HS:Đường thẳng vuông góc với
đoạn thẳng tại trung điểm gọi là
đường trung trục của đoạn thẳng
đó
HS:Đọc câu hỏi 5
HS:Nếu đường thẳng c cắt hai
đường thẳng a và b, trong các góc
tạo thành có một cặp góc so le
trong bằng nhau (hoặc một cặp
góc đồng vị bằng nhau) thì a và b
song song với nhau
HS:Đọc BT 55
HS:1 3
O O


Câu hỏi 3
Định nghĩa : Hai đường
thẳng vuông góc là hai đường
thẳng cắt nhau, trong các góc
tạo thành có m
ột góc vuông gọi
là hai đường thẳng vuông góc


Câu hỏi 4
Định nghĩa : Đường thẳng
vuông góc với đoạn thẳng tại
trung điểm gọi là đường trung
trục của đoạn thẳng đó


Câu hỏi 5
Dấu hiệu : Nếu đường thẳng
c cắt hai đường thẳng a và b,
trong các góc tạo thành có một
cặp góc so le trong bằng nhau
(hoặc một cặp góc đồng vị
bằng nhau) thì a và b song
song với
N
M
c
d
3
1
O
x
x'
y'
y
a
b
O
I
A
B
D
*Hoạt động 4
GV:Cho HS đọc BT 57
GV:Cho hình 39 có a // b .Hãy
tính số đo

O

GV:HD vẽ đường thẳng qua O
và song song với a


HS:Đọc BT 56
HS:HS:Đọc BT 57
HS:Qua O vẽ c // a0
1
38
O A 0
2
180
O B 


0 0
2
132 180
O   nên

0
2
48
O 

Nên0 0 0
1 2
38 48 86
O O O    


0
86
O 
BT55/103
BT56/104

BT57/104

Qua O vẽ c // a0
1
38
O A 0
2
180
O B 


0 0
2
132 180
O   nên

0
2
48
O 

Nên0 0 0
1 2
38 48 86
O O O    

2
1
38
0
132
0
b
a
O
c
B
A
A B
N
M
c
d
A B
2
1
38
0
132
0
b
a
O
c
B
A


0
86
O 


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×