Tải bản đầy đủ

Giáo án toán lớp 3 " TÍNH GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC (tiếp theo) " potxThứ hai ngày 22 tháng 12 năm 2008
Toán
KIỂM TRA BÀI CŨ:
Tính giá trị của biểu thức:
30 + 5 : 5 81 : 9 x 7= 30 + 1
= 31
= 9 x 7
= 63


Thứ hai ngày 22 tháng 12 năm 2008
Toán
30 + 5 : 5
TÍNH GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC (tiếp theo)
( )
30 + 5 : 5 = 30 + 1
= 31
Muốn thực hiện phép cộng 30+5

trước, sau đó mới thực hiện phép chia
cho 5, ta có thể kí hiệu vào biểu thức
như thế nào?


Thứ hai ngày 22 tháng 12 năm 2008
Toán
30 + 5 : 5
TÍNH GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC (tiếp theo)
( )
= 35 : 5
= 7
Khi tính giá trị của
biểu thức có dấu ngoặc
( ) ta làm thế nào?
Khi tính giá trị của
biểu thức có dấu ngoặc
( ) ta làm thế nào?
Khi tính giá trị của biểu thức có dấu ngoặc ( ) thì trước
tiên ta thực hiện các phép tính trong ngoặc.


Thứ hai ngày 22 tháng 12 năm 2008
Toán
30 + 5 : 5
TÍNH GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC (tiếp theo)
( )
30 + 5 : 5
= 35 : 5
= 7
= 30 + 1
= 31
= 35 : 5
= 7


Thứ hai ngày 22 tháng 12 năm 2008
Toán
(30 + 5) : 5
TÍNH GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC (tiếp theo)
= 35 : 5
= 7
Khi tính giá trị của biểu thức có dấu ngoặc ( ) thì trước
tiên ta thực hiện các phép tính trong ngoặc.
3 x (20 - 10)
= 3 x 10
= 30


Thứ hai ngày 22 tháng 12 năm 2008
Toán
TÍNH GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC (tiếp theo)
3
Có 240 quyển sách xếp đều vào 2 tủ, mỗi tủ có 4
ngăn. Hỏi mỗi ngăn có bao nhiêu quyển sách, biết
rằng mỗi ngăn có số sách như nhau ?
Bài giải ( cách 1 )
Số quyển sách mỗi tủ có:
240 : 2 = 120 (quyển )
Số quyển sách mỗi ngăn có:
120 : 4 = 30 ( quyển )
Đáp số: 30 quyển


Thứ hai ngày 22 tháng 12 năm 2008
Toán
TÍNH GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC (tiếp theo)
3
Có 240 quyển sách xếp đều vào 2 tủ, mỗi tủ có 4
ngăn. Hỏi mỗi ngăn có bao nhiêu quyển sách, biết
rằng mỗi ngăn có số sách như nhau ?
Bài giải ( cách 2 )
Số ngăn sách cả 2 tủ có là:
4 2 = 8 (ngăn )
Số quyển sách mỗi ngăn có là:
240 : 8 = 30 ( quyển )
Đáp số: 30 quyển
×
4 x 2
( )
240 :
Số quyển sách mỗi ngăn có là:
= 30 ( quyển )
Đáp số: 30 quyển


= 35 : 5
= 7

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×