Tải bản đầy đủ

CÁC BÀI TOÁN VỀ HÌNH HỌC pdf

CÁC BÀI TOÁN VỀ HÌNH HỌC
I. Mục đích yêu cầu :
- học sinh làm được các bài toán về hình học .
- Học sinh biết vận dụng cách làm về hình học để vận dụng vào làm các bài
tập hình học .
- Giáo dục học sinh ham thích giải toán có lời văn .
II. Các bài toán vận dụng :
Bài tập 1 :Một miếng bìa hình chữ nhật có chu vi là 154cm . Bạn Hoa cắt
miếng bìa đó thành hai hình chữ nhật . Tổng chu vi hai hình chữ nhật đó là
244cm .
Tính chiều dài, chiều rộng ban đầu ?
Bài tập 2 : Có 10 mẩu que lần lượt dài là : 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6
cm, 7 cm, 8 cm, 9 cm, 10 cm. Bạn Tâm muốn dùng 10 mẩu que đó để xếp
thành một hình chữ nhật mà không cắt một mẩu que nào thì có được không ?
Tại sao.Bài tập 3 :
a) Có 10 mẩu que lần lượt dài : 1cm, 2cm, 3cm, 4cm, 5cm, 6cm, 7cm,
8cm, 10cm, 11cm .Bạn Tính muốn dùng 11 mẩu que đó để xếp thành một

hình vuông mà không cắt một mẩu que nào thì có được không ? Tại sao?
b) Nếu bỏ bớt một mẩu que thì có xếp được không ?
Bài tập 4 : Chu vi của một thửa đất hình chữ nhật là 266 m . Chiều dài hơn
chiều rộng 33 m . Tính chiều dài chiều rộng đó ?
Bài giải
Bài tập 1 :
Giáo viên hướng dẫn giảng giải
Gợi ý : Tổng chu vi hai hình chữ nhật lớn hơn chui vi hình chữ nhật ban đầu
là 90 cm ( 244 – 154 = 90 ).
Theo bài 173 thì 90 hoặc bằng chiều rộng nhân 2 hoặc bằng chiều dài nhân 2
và bằng 45 cm ( 90 : 2 = 45 )
Tính nửa chu vi hình chữ nhật ban đầu rồi so sánh : Nếu 45 <
2
1
nửa chu vi
thì 45 là chiều rộng . Nếu 45 >
2
1
nửa chu vi thì 45 là chiều dài . Từ đó ta sẽ
tính nốt được cạnh kia .
Đáp số : 45 cm và 32
cm .
Bài tập 2:
Giáo viên hướng dẫn giảng giải .
Tổng số đo 10 que là:
1+ 2 + 3 + +10 + 11 = 55 (cm)
Vậy chu vi hình chữ nhật ( nếu xếp được ) sẽ là 55 cm, khi đó nửa chu vi của
hình bằng 55 : 2 . Nhưng 55 là số lẻ nên không chia hết cho 2 . Vậy Tâm
không không xếp được .
Bài tập 3 :
Giáo viên hướng dẫn giảng giải .
a). Tổng số đo của 11 que là :
1 + 2 + 3 + + 9 + 10 + 11 = 66 (cm)
Cạnh hình vuông ( nếu xếp được ) sẽ là 66 chia cho 4 . Nhưnh 66 : 4 thì dư 2
> Vậy Tính không xếp được .
b). Nếu bỏ bớt 1 que thì có thể bỏ bớt các que : 2 cm , 6 cm, 10 cm , vì 2, 6,
10 chia 4 dư 2 .
Nếu bỏ que 2 cm thì cành hiònh vuông là :
( 66 - 2 ) : 4 = 16 (cm)
Lúc đó các các cạnh hình vuông sẽ gồm các que :
11+ 5 = 16.
10 + 6 = 16
9+7 = 16.
Các cạnh còn lại xếp thành cạnh thứ tư .
Nếu bỏ que 6 cm thì cạnh hình vuông là :
( 66 -6) :4 = 15 ( cm)
Các cạnh hình vuông là :
11 + 4 = 10 + 5 = 9 +1 +2 + 3 = 7 + 8 , nếu bỏ que 10 cm thì cạnh hình
vuông là ( 66 - 10 ) : 4 = 14 ( cm)
Cạnh các hình vuông là :
11 + 3 =9 + 5 = 8 + 6 = 7 + 4 + 2 + 1 = 14
Đáp số : a) Không xếp được
b) Bỏ que : 2 ; 10 ; 6
Bài tập 4 :
Giáo viên hướng dẫn giảng giải gợi ý
Tính nửa chu vi ( tổng số đo chiều dài , chiều rộng ) . Khi đó bài toán lại trở
về dạng tìm hai số khi biết tổng số và hiệu số của chúng
Đáp số : 50 cnm , 83 cm

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×