Tải bản đầy đủ

Mẫu số 9.1 Mẫu Dự toán chi tiết kinh phí pot

MẪU BIỂU HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN LẬP ĐỀ
CƯƠNG VÀ DỰ TOÁN CHI TIẾT (Ban hành kèm theo Quyết định số 2699/QĐ-BTC
ngày 10/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
Mẫu số 9.1 Mẫu Dự toán chi tiết kinh phí
DỰ TOÁN CHI TIẾT KINH PHÍ
<tên của hoạt động ứng dụng CNTT được lập đề cương và dự toán>
I. Tổng hợp dự toán:
Đơn vị tính: đồng
Dự toán kinh phí
Kế hoạch phân bổ
vốn
STT Nội dung
Tổng
dự toán
Vốn
NSNN
Vốn
khác
Năm thứ
nhất
Năm

thứ hai
Ghi
chú
I Chi phí xây lắp
II Chi phí thiết bị
III Chi phí quản lý
IV Chi phí tư vấn
V Chi phí khác có liên quan
VI Chi phí dự phòng

Tổng cộng

II. Chi tiết dự toán:
MẪU BIỂU HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN LẬP ĐỀ
CƯƠNG VÀ DỰ TOÁN CHI TIẾT (Ban hành kèm theo Quyết định số 2699/QĐ-BTC
ngày 10/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
Đơn vị tính: đồng
Dự toán kinh phí
STT Nội dung
Số
lượng
Đơn giá

Tổng
dự toán
Vốn
NSNN
Vốn
khác
Ghi chú
I Chi phí xây lắp
(chi tiết)
II Chi phí thiết bị
(chi tiết)
III Chi phí quản lý
(chi tiết)
IV Chi phí tư vấn
(chi tiết)
V Chi phí khác có liên quan
(chi tiết)


VI Chi phí dự phòng
MẪU BIỂU HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN LẬP ĐỀ
CƯƠNG VÀ DỰ TOÁN CHI TIẾT (Ban hành kèm theo Quyết định số 2699/QĐ-BTC
ngày 10/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Tổng cộng


, ngày tháng năm 20
Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trình
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×