Tải bản đầy đủ

Vai trò của du lịch trong việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá truyền thống dân tộc

SVTH: Phan Thë Thanh
Mai
Trang 1
PHÁƯN I
SỈÛ CÁƯN THIÃÚT CA HÃÛ THÄÚNG BẠO CẠO BÄÜ
PHÁÛN V THỈÛC TRẢNG BẠO CẠO KÃÚ TOẠN ÅÍ
CÄNG TY DU LËCH VIÃÛT NAM TẢI Â NÀƠNG
I- SỈÛ CÁƯN THIÃÚT CA HÃÛ THÄÚNG BẠO CẠO BÄÜ PHÁÛN
TRONG DOANH NGHIÃÛP DU LËCH:
1. Âàûc âiãøm hoảt âäüng kinh doanh du lëch :
Du lëch l ngnh kinh tãú täøng håüp, phủc vủ nhu cáưu tham
quan, gii trê, nghè ngåi, kãút håüp våïi cạc hoảt âäüng nghiãn cỉïu âáưu
tỉ, thãø thao, vàn hoạ x häüi... Hoảt âäüng kinh doanh dëch vủ du lëch
cọ nhỉỵng âàûc âiãøm cå bn sau :
- Du lëch l ngnh kinh doanh âàûc biãût, hoảt âäüng vỉìa mang
tênh sn xút, kinh doanh vỉìa mang tênh phủc vủ vàn hoạ x häüi.
Âáy l ngnh kinh tãú kinh doanh nhiãưu loải hoảt âäüng khạc nhau
nhỉ hoảt âäüng hỉåïng dáùn du lëch, váûn ti du lëch, hng àn, hng
úng, bưng ng, kinh doanh hng hoạ, váût tỉ, âäư lỉu niãûm, xáy
dỉûng cå bn v cạc hoảt âäüng khạc (âiãûn thoải, nhiãúp nh, tàõm
håi, váût l trë liãûu, ún tọc, giàût l, cho th âäư dng...).

-Mäùi loải sn pháøm dëch vủ du lëch tảo ra cọ tênh cháút khạc
nhau nhỉng nhçn chung âải bäü pháûn sn pháøm dëch vủ khäng cọ
hçnh thại váût cháút. Quạ trçnh sn xút dëch vủ v tiãu thủ sn
pháøm khäng thãø tạch råìi nhau. Khạch hng mua sn pháøm dëch vủ
du lëch trỉåïc khi nhçn tháúy sn pháøm âọ.
- Hoảt âäüng kinh doanh du lëch mang tênh thåìi vủ v bë nh
hỉåíng ca âiãưu kiãûn tỉû nhiãn, mäi trỉåìng, âiãưu kiãûn kinh tãú - vàn
hoạ - x häüi trong tỉìng thåìi k.
- Sn pháøm du lëch âa dảng, phong phụ, song tỉìng bäü pháûn
ca sn pháøm lải cọ tênh cháút âäüc láûp tỉång âäúi. Do âọ, hoảt
âäüng kinh doanh dëch vủ du lëch thỉåìng âỉåüc täø chỉïc trong cạc
loải hçnh : kinh doanh lỉỵ hnh, kinh doanh lỉu trụ, kinh doanh váûn
chuøn du lëch, kinh doanh dëch vủ du lëch khạc (tun truưn, qung
cạo du lëch , tỉ váún âáưu tỉ xáy dỉûng du lëch ...). Mäùi loải hçnh
doanh nghiãûp ny âãưu nhàòm mủc âêch täø chỉïc sn xút kinh
doanh v cung cáúp cạc sn pháøm dëch vủ âạp ỉïng nhu cáưu khạch
du lëch. Mäùi doanh nghiãûp cọ thãø täø chỉïc kinh doanh mäüt hồûc
mäüt säú hoảt âäüng kinh doanh du lëch .
Cạc hoảt âäüng kinh doanh du lëch bao gäưm :
SVTH: Phan Thë Thanh
Mai
Trang 2
• Hoảt âäüng kinh doanh hỉåïng dáùn du lëch : L hoảt âäüng
ch úu phủc vủ nhu cáưu ca khạch tham quan cạc di tiïch lëch sỉí,
cäng trçnh vàn hoạ, phong cnh thiãn nhiãn...
• Hoảt âäüng kinh doanh váûn chuøn: Gäưm cạc hoảt âäüng
váûn chuøn âỉåìng sàõt, âỉåìng bäü, âỉåìng thu.... nhàòm âạp ỉïng
u cáưu âi lải ca khạch trong sút thåìi gian tham quan du lëch .
• Hoảt âäüng kinh doanh bưng ng : L hoảt âäüng kinh
doanh thüc ngnh khạch sản qun l nhàòm âạp ỉïng nhu cáưu
khạch lỉu trụ trong quạ trçnh tham quan du lëch .
• Hoảt âäüng kinh doanh àn, úng : Kinh doanh dëch vủ chãú
biãún cạc mọn àn, thỉïc úng cho khạch, ch úu l khạch lỉu trụ
v mäüt bäü pháûn khạch vng lai khạc.
• Hoảt âäüng kinh doanh hng hoạ : Âáy l hoảt âäüng kinh
doanh cạc loải hng lỉu niãûm v cạc loải hng hoạ khạc nhàòm
âạp ỉïng nhu cáưu khạch du lëch .
• Hoảt âäüng kinh doanh dëch vủ khạc: Bao gäưm cạc hoảt
âäüng vui chåi, gii trê massage, karaoke, giàût l, càõt tọc, tàõm håi, âàût
vẹ mạy bay... âạp ỉïng nhu cáưu âa dảng ca khạch, tảo âiãưu kiãûn
thûn låüi cho khạch trong sút thåìi gian du lëch . Màût khạc, âáy cng
l cạc hoảt âäüng gọp pháưn tàng thu nháûp âạng kãø cho ngnh du
lëch.
2. Sỉû cáưn thiãút ca hãû thäúng bạo cạo bäü pháûn trong doanh
nghiãûp du lëch:
2.2.1 Khại niãûm, âàûc âiãøm ca bạo cạo bäü pháûn:
Bạo cạo bäü pháûn l bạo cạo so sạnh doanh thu v chi phê ca
tỉìng bäü pháûn nàòm trong cå cáúu täø chỉïc sn xút kinh doanh ca
doanh nghiãûp, nhàòm xạc âënh kãút qu kinh doanh ca tỉìng bäü
pháûn trong täø chỉïc.
Bạo cạo bäü pháûn cọ nhỉỵng âàûc âiãøm sau:
- Bạo cạo bäü pháûn âỉåüc láûp theo phỉång phạp biãún phê,
nghéa l ton bäü chi phê phạt sinh ca bäü pháûn âãưu phi âỉåüc
tạch ra thnh biãún phê v âënh phê. Doanh thu ca bäü pháûn s
âỉåüc so sạnh láưn lỉåüt våïi biãún phê räưi âãún âënh phê.
- Bạo cạo bäü pháûn phn ạnh kãút qu kinh doanh ca ton bäü
täø chỉïc v cạc bäü pháûn ch úu trong täø chỉïc.
- Bạo cạo bäü pháûn âỉåüc láûp nhàòm mủc âêch sỉí dủng trong
näüi bäü täø chỉïc.
- Bäü pháûn cọ thãø l mäüt pháưn, mäüt khu vỉûc, mäüt âån vë,
mäüt phng ban hay mäüt màût no âọ trong täø chỉïc, cho nãn kãút
SVTH: Phan Thở Thanh
Mai
Trang 3
quaớ kinh doanh ồớ tổỡng bọỹ phỏỷn khọng phaới luùc naỡo cuợng gừn vồùi
traùch nhióỷm cuớa giaùm õọỳc bọỹ phỏỷn.
2.2.2 Mọỹt sọỳ khaùi nióỷm õổồỹc sổớ duỷng trong vióỷc lỏỷp baùo caùo
bọỹ phỏỷn:
- Chi phờ khaớ bióỳn (bióỳn phờ): Laỡ nhổợng muỷc chi phờ thay õọứi tyớ
lóỷ vồùi mổùc õọỹ hoaỷt õọỹng cuớa õồn vở. Tọứng sọỳ cuớa chi phờ khaớ
bióỳn seợ tng khi mổùc õọỹ hoaỷt õọỹng tng. Tuy nhión, nóỳu tờnh trón 1
õồn vở cuớa mổùc õọỹ hoaỷt õọỹng thỗ chi phờ khaớ bióỳn laỷi khọng õọứi.
Vờ duỷ: Chi phờ nguyón vỏỷt lióỷu trổỷc tióỳp dởch vuỷ n, nguớ, uọỳng
pha chóỳ, chi phờ hoa họửng mọi giồùi...
- Chi phờ bỏỳt bióỳn (õởnh phờ): Laỡ nhổợng chi phờ maỡ tọứng sọỳ cuớa
noù khọng õọứi khi mổùc õọỹ hoaỷt õọỹng thay õọứi.
Vờ duỷ: Chi phờ khỏỳu hao maùy moùc thióỳt bở, cồ sồớ haỷ tỏửng, chi
phờ chi phờ tuyón truyóửn quaớng caùo....
- Chi phờ họựn hồỹp: Laỡ chi phờ bao gọửm caớ yóỳu tọỳ õởnh phờ vaỡ
bióỳn phờ. Trong baùo caùo bọỹ phỏỷn, chi phờ naỡy phaới õổồỹc phỏn tờch
thaỡnh hai phỏửn : bióỳn phờ vaỡ õởnh phờ.
Vờ duỷ : Chi phờ õióỷn thoaỷi laỡ chi phờ họựn hồỹp. Trong õoù: ởnh
phờ laỡ chi phờ thuó bao cọỳ õởnh hũng thaùng, bióỳn phờ laỡ mổùc phờ
õióỷn thoaỷi tờnh trón sọỳ lỏửn goỹi.
- Sọỳ dổ õaớm phờ : Laỡ chónh lóỷch giổợa doanh thu vaỡ bióỳn phờ.
Sọỳ dổ õaớm phờ sau khi buỡ õừp õởnh phờ, phỏửn dọi ra chờnh laỡ lồỹi
nhuỏỷn. Chố tióu naỡy coù yù nghộa quan troỹng trong vióỷc dổỷ õoaùn
mổùc thay õọứi cuớa lồỹi nhuỏỷn khi thay õọứi sọỳ lổồỹng saớn phỏứm tióu
thuỷ vồùi mọỹt õồn giaù baùn vaỡ bióỳn phờ õồn vở khọng õọứi. Tuy nhión, do
õỷc thuỡ cuớa saớn phỏứm du lởch laỡ coù nhióửu mổùc bióỳn phờ vaỡ õồn
giaù baùn khaùc nhau vồùi cuỡng mọỹt loaỷi saớn phỏứm nón vióỷc sổớ duỷng
chố tióu naỡy õóứ dổỷ õoaùn lồỹi nhuỏỷn laỡ rỏỳt khoù khn.
- Tyớ lóỷ sọỳ dổ õaớm phờ : Laỡ tyớ lóỷ phỏửn trm cuớa sọỳ dổ õaớm
phờ tờnh trón doanh thu. Khi doanh thu thay õọứi thỗ lồỷi nhuỏỷn seợ thay
õọứi mọỹt mổùc bũng tyớ lóỷ sọỳ dổ õaớm phờ nhỏn vồùi lổồỹng thay õọứi
cuớa doanh thu. ỏy laỡ chố tióu coù yù nghộa quan troỹng õọỳi vồùi nhaỡ
quaớn trở doanh nghióỷp du lởch trong vióỷc dổỷ õoaùn sổỷ thay õọứi cuớa
lồỹi nhuỏỷn trổồùc nhổợng quyóỳt õởnh cuớa mỗnh.
2.2.3 Caùc hỗnh thổùc baùo caùo bọỹ phỏỷn trong doanh nghióỷp du
lởch :
2.2.3.1 Baùo caùo bọỹ phỏỷn lỏỷp theo loaỷi hỗnh dởch vuỷ :
Hióỷn nay, caùc doanh nghióỷp du lởch, õỷc bióỷt laỡ caùc khaùch
saỷn thổồỡng laỡ õồn vở kinh doanh nhióửu loaỷi hỗnh dởch vuỷ : dởch vuỷ
lổu truù, dởch vuỷ n uọỳng, dởch vuỷ khaùc (cừt toùc, massage,
SVTH: Phan Thë Thanh
Mai
Trang 4
karaoke...). Viãûc láûp bạo cạo bäü pháûn theo dëch vủ s giụp nh
qun l âạnh giạ âỉåüc pháưn âọng gọp ca mäùi bäü pháûn dëch vủ
trong kãút qu chung l bao nhiãu, âãø tỉì âọ cọ cạc biãûn phạp qun
l cho ph håüp.
Sau âáy l máùu bạo cạo bäü pháûn xáy dỉûng cho doanh nghiãûp
kinh doanh khạch sản :
BẠO CẠO BÄÜ PHÁÛN
Âån vë :....
Q ...... nàm....
Bäü pháûn
Chè tiãu
Lỉu trụ Hng àn ......
Ton khạch
sản
1. Doanh thu
2. Biãún phê
3. Säú dỉ âm phê
4. Âënh phê bäü
pháûn
5. Låüi nhûn bäü
pháûn
6. Âënh phê chung
7. Låüi nhûn
thưn
8. T lãû säú dỉ
âm phê
2.2.3.2 Bạo cạo thu nháûp ton doanh nghiãûp:
Bạo cạo ny âỉåüc xáy dỉûng cho cạc doanh nghiãûp du lëch cọ
nhiãưu âån vë trỉûc thüc kinh doanh mäüt hay nhiãưu hoảt âäüng khạc
nhau. Säú liãûu phn ạnh trãn bạo cạo ny âỉåüc láûp trãn cå såí täøng
håüp säú liãûu tỉì cạc bạo cạo bäü pháûn do cạc âån vë trỉûc thüc
láûp v gåíi vãư âënh k theo máùu trãn.
BẠO CẠO THU NHÁÛP TON CÄNG TY
Q ...... nàm....
Âån vë
Chè tiãu
Khạch sản
A
Chi nhạnh B ...... Ton cäng ty
1. Doanh thu
2. Biãún phê
3. Säú dỉ âm phê
4. Âënh phê bäü
pháûn
5. Låüi nhûn bäü
SVTH: Phan Thë Thanh
Mai
Trang 5
pháûn
6. Âënh phê chung
7. Låüi nhûn
thưn
8. T lãû säú dỉ
âm phê
2.2.4 Tạc dủng ca bạo cạo bäü pháûn:
Bạo cạo bäü pháûn ráút cáưn thiãút cho ngỉåìi qun l trong viãûc
phán tiïch kãút qu hoảt âäüng ca cạc bäü pháûn trong täø chỉïc,
âạnh giạ thnh qu ca bäü pháûn v ngỉåìi qun l åí tỉìng bäü
pháûn cng nhỉ trãn phảm vi ton doanh nghiãûp. Thäng qua phán têch
bạo cạo bäü pháûn, cọ thãø xạc âënh âỉåüc cạc màût täưn tải v cạc
kh nàng cn tiãưm áøn åí tỉìng bäü pháûn trong täø chỉïc, tỉì âọ cọ
cạc biãûn phạp khàõc phủc, cạc phỉång ạn hoảt âäüng cng nhỉ
cạc quút âënh kinh tãú thêch håüp.
II- THỈÛC TRẢNG VÃƯ BẠO CẠO KÃÚ TOẠN ÅÍ CÄNG TY DU
LËCH VIÃÛT NAM TẢI Â NÀƠNG:
A- Giåïi thiãûu chung vãư Cäng Ty Du Lëch Viãût Nam Tải  Nàơng:
I.Quạ trçnh hçnh thnh, phạt triãøn, lénh vỉûc kinh doanh, chỉïc
nàng, nhiãûm vủ ca Cäng ty :
1. Quạ trçnh hçnh thnh v phạt triãøn:
Sau ngy gii phọng âáút nỉåïc, bãn cảnh viãûc quan tám âáưu tỉ
phạt triãøn 2 ngnh kinh tãú mi nhn l Cäng nghiãûp v Näng
nghiãûp, Âng v Nh nỉåïc ta cng bàõt âáưu quan tám âãún viãûc xáy
dỉûng v phạt triãøn ngnh du lëch - mäüt ngnh kinh tãú cn khạ måïi
m trong tçnh hçnh måïi ca âáút nỉåïc. Trong chiãún lỉåüc phạt triãøn
ngnh du lëch lục báúy giåì, ngoi viãûc thnh láûp Täøng củc du lëch,
Chênh ph cng chè âảo viãûc thnh láûp mäüt säú Cäng ty du lëch,
trong âọ cọ Cäng ty du lëch Qung Nam  Nàơng - ra âåìi vo ngy
30/5/1975 , trỉûc thüc sỉû qun l ca Täøng củc du lëch. Ho theo
tçnh hçnh chung ca âáút nỉåïc, cå såí váût cháút ca Cäng ty trong giai
âoản ny cn khạ ngho nn, lảc háûu.
Tỉì khi nãưn kinh tãú âáút nỉåïc chuøn tỉì cå chãú táûp trung quan
liãu bao cáúp sang nãưn kinh tãú thë trỉåìng thç säú lỉåüng cạc Doanh
nghiãûp trong âọ cọ doanh nghiãûp du lëch ra âåìi ngy cng nhiãưu,
sỉû cảnh tranh giỉỵa cạc doanh nghiãûp ngy cng gay gàõt. Trỉåïc
tçnh hçnh âọ, nhàòm gia tàng tênh âäüc láûp giỉỵa cạc bäü pháûn trong
Cäng ty, thỉûc hiãûn nhiãûm vủ trong thåìi k måïi, Täøng củc du lëch
â ra quút âënh tạch bäü pháûn lỉỵ hnh ca Cäng ty thnh láûp chi
nhạnh Cäng ty du lëch Viãût Nam tải  Nàơng, tạch khu du lëch Non
SVTH: Phan Thở Thanh
Mai
Trang 6
Nổồùc thaỡnh Cọng ty khaùch saỷn Non Nổồùc vaỡ taùch khaùch saỷn Thaùi
Bỗnh Dổồng thaỡnh Cọng ty khaùch saỷn Thaùi Bỗnh Dổồng. Tổỡ ngaỡy
01/10/1999, thổỷc hióỷn chuớ trổồng cọứ phỏửn hoaù doanh nghióỷp Nhaỡ
nổồùc, Tọứng cuỷc du lởch tióỳp tuỷc ra quyóỳt õởnh taùch khaùch saỷn
Phổồng ọng trổỷc thuọỹc Cọng ty, thaỡnh lỏỷp Cọng ty cọứ phỏửn khaùch
saỷn Phổồng ọng, õọửng thồỡi hồỹp nhỏỳt Cọng ty du lởch Quaớng Nam -
aỡ Nụng vaỡ chi nhaùnh Cọng ty du lởch Vióỷt Nam taỷi aỡ Nụng thaỡnh
Cọng ty du lởch Vióỷt Nam taỷi aỡ Nụng voùi tón giao dởch quọỳc tóỳ laỡ
VITOURS, coù truỷ sồớ taỷi 83 - Nguyóựn Thở Minh Khai- aỡ Nụng.
Kóứ tổỡ ngaỡy thaỡnh lỏỷp õóỳn nay õaợ gỏửn 30 nm, trong quaù trỗnh
hoaỷt õọỹng saớn xuỏỳt kinh doanh, mỷc duỡ gỷp khọng ờt nhổợng khoù
khn, thaùch thổùc tổỡ sổỷ caỷnh tranh khọỳc lióỷt cuớa thở trổồỡng, õỷc
bióỷt laỡ tổỡ sổỷ bióỳn õọỹng cuớa caùc nhỏn tọỳ thuọỹc mọi trổồỡng du
lởch nhổ thión tai, chióỳn tranh, dởch bóỷnh... nhổng nhồỡ sổỷ chuớ õọỹng
õọứi mồùi trang thióỳt bở kyợ thuỏỷt, khọng ngổỡng nỏng cao chỏỳt lổồỹng
phuỷc vuỷ khaùch du lởch cuỡng vồùi caùc hoaỷt õọỹng quaớng baù thu huùt
thaùch trong nổồùc vaỡ quọỳc tóỳ, vở thóỳ vaỡ uy tờn cuớa Cọng ty ngaỡy
caỡng õổồỹc nỏng cao, lồỹi nhuỏỷn thu õổồỹc ngaỡy caỡng tng, õồỡi sọỳng
cuớa caùn bọỹ cọng nhỏn vión ngaỡy caỡng õổồỹc caới thióỷn.
Sau õỏy laỡ mọỹt sọỳ chố tióu õaùnh giaù khaùi quaùt kóỳt quaớ hoaỷt
õọỹng cuớa Cọng ty qua caùc nm:
Chố tióu Nm 2002 Nm 2003
1.Tọứng doanh thu (õọửng) 52.393.139.633 52.213.762.593
2. Lồỹi nhuỏỷn sau thuóỳ (õọửng) 143.318.970 223.970.120
3.Thu nhỏỷp bỗnh quỏn thaùng
(õọửng)
1.496.223 1.534.942
4. Nọỹp ngỏn saùch (õọửng) 2.500.000.000 2.960.965.004
2. Lộnh vổỷc kinh doanh cuớa Cọng ty :
Hióỷn nay, ngaỡnh nghóử kinh doanh cuớa Cọng ty bao gọửm caùc lộnh vổỷc
sau:
- Dởch vuỷ du lởch, thổồng maỷi (lổợ haỡnh, vỏỷn chuyóứn, n uọỳng, vui
chồi, giaới trờ, hổồùng dỏựn du lởch, phión dởch, caùc dởch vuỷ khaùc).
- Kinh doanh du lởch quọỳc tóỳ.
- Kinh doanh khaùch saỷn, nhaỡ haỡng, karaoke, masage.
- Giỷt laỡ vaỡ saớn xuỏỳt nổồùc loỹc.
Trong õoù, lộnh vổỷc kinh doanh chờnh cuớa Cọng ty laỡ kinh doanh lổợ
haỡnh, hổồùng dỏựn vaỡ dởch vuỷ lổu truù. Caùc lộnh vổỷc kinh doanh coỡn
laỷi nhũm õaùp ổùng nhu cỏửu õa daỷng cuớa khaùch du lởch vaỡ gia tng
doanh thu, tỏỷn duỷng nguọửn vọỳn.
SVTH: Phan Thở Thanh
Mai
Trang 7
3. Chổùc nng, nhióỷm vuỷ cuớa Cọng ty :
(Trờch vn baớn quaớn lyù doanh nghióỷp cuớa Cọng ty )
a) Chổùc nng:
Cọng ty du lởch Vióỷt Nam taỷi aỡ Nụng (Vietnamtourism - Vitours) coù
õỏửy õuớ tổ caùch phaùp nhỏn hoaỷt õọỹng saớn xuỏỳt kinh doanh theo
Luỏỷt doanh nghióỷp vaỡ phỏn cỏỳp quaớn lyù cuớa Tọứng cuỷc du lởch,
tổỡng bổồùc chuyóứn õọứi doanh nghióỷp sang cy TNHH mọỹt thaỡnh vión,
cọứ phỏửn hoaù tổỡng bọỹ phỏỷn, baùn, khoaùn, cho thuó doanh nghióỷp
Nhaỡ nổồùc, õa daỷng hoaù sồớ hổợu, õa daỷng hoaù ngaỡnh nghóử vaỡ saớn
phỏứm; Thổỷc hióỷn chổùc nng saớn xuỏỳt kinh doanh tọứng hồỹp phuỡ
hồỹp vồi cồ chóỳ thở trổồỡng nhũm muỷc õờch sinh lồỹi, baớo õaớm cho
doanh nghióỷp ọứn õởnh vaỡ phaùt trióứn bóửn vổợng.
b) Nhióỷm vuỷ:
- Xỏy dổỷng chióỳn lổồỹc phaùt trióứn kinh doanh, chióỳn lổồỹc saớn
phỏứm, chờnh saùch thở trổồỡngvaỡ khaùch haỡng cuớa Cọng ty .
- Xỏy dổỷng vaỡ quyóỳt õởnh bọỹ maùy tọứ chổùc - nhỏn sổỷ, ban
haỡnh caùc tióu chuỏứn chổùc danh nghióỷp vuỷ, cồ chóỳ tuyóứn duỷng,
bọứ nhióỷm, mióựn nhióỷm, thi nỏng bỏỷc, ngaỷch lổồng õọỳi vồùi caùn bọỹ,
vión chổùc lao õọỹng vaỡ õaỡo taỷo bọửi dổồợng nguọửn nhỏn lổỷc.
- Qui hoaỷch, xỏy dổỷng, lỏỷp caùc dổỷ aùn vaỡ quyóỳt õởnh õỏửu tổ
phaùt trióứn, lión doanh, lión kóỳt, hồỹp taùc kinh doanh, cọứ phỏửn, baùn
khoaùn, cho thuóỳ... taỡi saớn cuớa doanh nghióỷp theo qui õởnh cuớa phaùp
luỏỷt.
- Thổỷc hióỷn chổùc nng õọỳi ngoaỷi trong vaỡ ngoaỡi nổồùc phuỷc
vuỷ hoaỷt õọỹng kinh doanh coù hióỷu quaớ cuớa Cọng ty.
- Tọứ chổùc haỷch toaùn hoaỷt õọỹng kinh doanh vaỡ cọng bọỳ taỡi
chờnh cuớa Cọng ty theo qui õởnh cuớa Nhaỡ nổồùc.
- Tọứ chổùc cọng taùc thanh tra, kióứm tra hoaỷt õọỹng kinh doanh õọỳi
vồùi caùc õồn vở cồ sồớ, giaới quyóỳt caùc õồn thổ khióỳu naỷi, tọỳ caùo.
II. Tọứ chổùc quaớn lyù ồớ Cọng ty du lởch Vióỷt Nam taỷi aỡ Nụng :
1. Sồ õọử tọứ chổùc bọỹ maùy quaớn lyù taỷi Cọng ty :
Phoỡng
tọứ chổùc
haỡnh
chờnh
CN
Haỡ
Nọỹi
CN
Họỹi
An
Cuỷm
khaùch
saỷn
Tre
Xanh
Khaùc
h
saỷn
Thu
Bọửn
Khu
du
lởch
Xuỏn
Thióử
u
CN
TP
HCM
XN
vỏỷn
chuyóứn
Giaùm õọỳc
Phoù giaùm
õọỳc
Phoỡng
thở
trổồỡn
g
Phoỡng
hổồùn
g dỏựn
Phoỡng
kinh tóỳ
taỡi
chờnh
XN saớn
xuỏỳt vaỡ
dởch vuỷ
aỷi lyù
veùù
maùy
bay
SVTH: Phan Thë Thanh
Mai
Trang 8
: Quan hãû trỉûc tuún
: Quan hãû chỉïc nàng
2. Chỉïc nàng, nhiãûm vủ ca cạc phng ban:
- Giạm âäúc: L ngỉåìi cọ quưn âiãưu hnh cao nháút trong Cäng ty,
chëu trạch nhiãûm trỉåïc Täøng củc du lëch v Phạp lût Nh nỉåïc
vãư ton bäü hoảt âäüng sn xút kinh doanh ca Cäng ty. Trçnh hồûc
tham gia kiãún våïi Täøng củc du lëch, cạc cå quan chỉïc nàng ca
Nh nỉåïc vãư cạc váún âãư cọ liãn quan âãún ngnh du lëch, thỉûc
hiãûn cäng tạc âäúi näüi, âäúi ngoải.
- Phọ giạm âäúc : L ngỉåìi giụp viãûc cho giạm âäúc, chè âảo, kiãøm
tra, âän âäúc cạc phng chỉïc nàng, cạc âån vë trỉûc thüc thỉûc
hiãûn nhiãûm vủ âỉåüc giao v chỉång trçnh cäng tạc ca Cäng ty.
Hiãûn nay, tải Cäng ty cọ 3 Phọ giạm âäúc: 1 Phọ giạm âäúc phủ
trạch ti chênh, 1 Phọ giạm âäúc phủ trach dëch vủ kiãm giạm âäúc
khu du lëch Xn Thiãưu, 1 Phọ giạm âäúc kiãm giạm âäúc chi nhạnh
Cäng ty tải H Näüi.
- Phng täø chỉïc hnh chênh: Cọ chỉïc nàng tuøn dủng, âo tảo,
bäưi dỉåỵng nhán viãn, gii quút cạc váún âãư liãn quan âãún quưn
v låüi êch ca ngỉåìi lao âäüng. Hàòng k, phng täø chỉïc hnh
chênh táûp håüp cạc bng cháúm cäng ca cạc phng âãø tênh lỉång
cho cạn bäü cäng nhán viãn tải vàn phng Cäng ty.
- Phng kinh tãú ti chênh: Täø chỉïc thỉûc hiãûn ton bäü hoảt âäüng
ti chênh, tên dủng, cäng tạc hảch toạn kãú toạn. Thäúng kã, phán
têch hoảt âäüng kinh tãú trong ton Cäng ty. Láûp bạo cạo quút toạn
ti chênh theo qui âënh ca Nh nỉåïc v âạnh giạ kãút qu hoảt
âäng kinh doanh ca doanh nghiãûp hàòng nàm.
- Phng hỉåïng dáùn: Triãøn khai thỉûc hiãûn nhiãûm vủ kinh doanh
dëch thût, hỉåïng dáùn du lëch theo qui âënh ca Nh nỉåïc v chëu
SVTH: Phan Thë Thanh
Mai
Trang 9
trạch nhiãûm trỉåïc Giạm âäúïc v phạp lût vãư hoảt âäüng kinh
doanh hỉåïng dáùn, dëch thût.
- Phng thë trỉåìng: Xáy dỉûng kãú hoảch kinh doanh lỉỵ hnh; nghiãn
cỉïu thë trỉåìng du lëch, xáy dỉûng cạc tour du lëch ph håüp âãø thu
hụt khạch Viãût Nam cng nhỉ khạch qúc tãú; tàng cỉåìng qung bạ
du lëch trãn thë trỉåìng trong v ngoi nỉåïc.
-Cạc khạch sản: Täø chỉïc dëch vủ lỉu trụ, phủc vủ àn úng; täø
chỉïc häüi nghë, häüi tho, tiãûc cỉåïi theo cạc håüp âäưng ca Cäng ty
k kãút cng nhỉ våïi cạc håüp âäưng do khạch sản ch âäüng tçm
kiãúm. Hiãûn nay, trỉûc thüc Cäng ty qun l gäưm cọ khạch sản Thu
Bäưn, khu du lëch Xn Thiãưu v củm khạch sản Tre Xanh bao gäưm 3
khạch sản: Tre Xanh trung tám, Tre Xanh bãn säng, Tre Xanh bãn cng.
- Cạc chi nhạnh: Bao gäưm chi nhạnh TP Häư Chê Minh, chi nhạnh H
Näüi, chi nhạnh Häüi An cọ chỉïc nàng thay màût Cäng ty khai thạc
ngưn khạch du lëch, k kãút håüp âäưng, täø chỉïc cạc tour du lëch
phủc vủ nhu cáưu ca khạch trãn âëa bn chi nhạnh trỉûc thüc.
- Xê nghiãûp váûn chuøn: Thỉûc hiãûn nhiãûm vủ âỉa âọn khạch
bàòng âỉåìng bäü theo cạc tour du lëch trong nỉåïc, sỉía chỉỵa, bo trç,
ba dỉåỵng cạc phỉång tiãûn váûn chuøn, cạc loải mạy mọc thiãút
bë khạc ca âån vë v ca khạch hng theo håüp âäưng.
- Âải l vẹ mạy bay: L mäüt âải l ca hng hng khäng Vietnam
Airlines, phng vẹ mạy bay Cäng ty cọ chỉïc nàng bạn vẹ cho cạc
khạch hng cọ nhu cáưu trong thnh phäú cng nhỉ cho cạc tour du
lëch ca Cäng ty.
- Xê nghiãûp sn xút v dëch vủ: Âáy l xê nghiãûp sn xút nỉåïc
úng tinh khiãút, âỉåüc Cäng ty thnh láûp vo nàm 2002, cung cáúp
nỉåïc úng cho khạch du lëch ca Cäng ty, âäưng thåìi cng âỉåüc
bạn ra trãn thë trỉåìng. Hiãûn nay, xê nghiãûp ny âỉåüc Cäng ty giao
khoạn cho mäüt âån vë tỉ nhán khạc.
SVTH: Phan Thở Thanh
Mai
Trang 10
III. Tọứ chổùc cọng taùc kóỳ toaùn ồớ Cọng ty du lởch Vióỷt Nam taỷi aỡ
Nụng :
1. Sồ õọử tọứ chổùc bọỹ maùy kóỳ toaùn taỷi Cọng ty :

: Quan hóỷ trổỷc tuyóỳn
: Quan hóỷ chổùc nng
2.Chổùc nng, nhióỷm vuỷ cuớa tổỡng bọỹ phỏỷn kóỳ toaùn:
- Kóỳ toaùn trổồớng: Theo qui õởnh taỷi vn baớn quaớn lyù doanh nghióỷp
cuớa Cọng ty, kóỳ toaùn trổồớng Cọng ty coù caùc chổùc nng, nhióỷm vuỷ
sau:
o Kóỳ toaùn trổồớng laỡ ngổồỡi chởu traùch nhióỷm trổồùc giaùm õọỳc
Cọng ty, phaùp luỏỷt Nhaỡ nổồùc trong vióỷc õióửu haỡnh, quaớn lyù taỡi
chờnh, cọng taùc haỷch toaùn kóỳ toaùn, thọỳng kó cuớa doanh nghióỷp.
o Xỏy dổỷng vaỡ thổỷc hióỷn kóỳ hoaỷch saớn xuỏỳt kinh doanh, kóỳ
hoaỷch õỏửu tổ phaùt trióứn, kóỳ hoaỷch taỡi chờnh cuớa Cọng ty.
o Tọứ chổùc cọng taùc haỷch toaùn kóỳ toaùn, phỏn tờch hoaỷt õọỹng
kinh tóỳ, xaùc õởnh hióỷu quaớ kinh doanh trong toaỡn Cọng ty .
o Hổồùng dỏựn nghióỷp vuỷ vaỡ cọng taùc kióứm tra cọng taùc haỷch
toaùn kóỳ toaùn cuớa caùc õồn vở trổỷc thuọỹc.
- Phoù phoỡng kóỳ toaùn kióm kóỳ toaùn tọứng hồỹp: Coù chổùc nng trồỹ
giuùp kóỳ toaùn trổồớng õióửu haỡnh hoaỷt õọỹng taỡi chờnh kóỳ toaùn trong
cọng ty, thay mỷt kóỳt toaùn trổồớng giaới quyóỳt caùc vỏỳn õóử vóử taỡi
chờnh khi kóỳ toaùn trổồớng õi vừng. Tọứng hồỹp sọỳ lióỷu tổỡ caùc kóỳ
toaùn phỏửn haỡnh, lón Sọứ Caùi, lỏỷp caùc baùo caùo taỡi chờnh vaỡo cuọỳi
kyỡ.
Kóỳ toaùn trổồớng
Phoù phoỡng kóỳ toaùn kióm
kóỳ toaùn tọứng hồỹp
Kóỳ
toaùn
thanh
toaùn
Kóỳ toaùn
doanh thu
vaỡ cọng
nồỹ baùn
Kóỳ toaùn
cọng nồỹ
mua vaỡo
Kóỳ toaùn
TSC,
thuóỳ vaỡ
thanh toaùn
nọỹi bọỹ
Kóỳ toaùn caùc õồn vở trổỷc
thuọỹc
Thuớ
quyợ
SVTH: Phan Thë Thanh
Mai
Trang 11
- Kãú toạn thanh toạn: Theo di, phn ạnh tçnh hçnh biãún âäüng tiãưn
màût, tiãưn gỉíi ngán hng tải Cäng ty. Láûp cạc chỉïng tỉì thanh toạn
theo qui âënh ca Nh nỉåïc. Âënh k, kãút håüp våïi th qu, cạn bäü
ngán hng âãø âäúi chiãúu säú dỉ cạc ti khon tiãưn.
- Kãú toạn doanh thu v cäng nåü bạn: Hảch toạn, theo di doanh thu,
cäng nåü phạt sinh trong quạ trçnh bạn hng, cung cáúp dëch vủ tải
Cäng ty. Hiãûn nay tải Cäng ty cọ 4 kãú toạn phủ trạch pháưn hnh
ny, bao gäưm 3 kãú toạn phủ tạch theo di åí cạc phng thë trỉåìng
1, 2, 3 v 1 kãú toạn theo di åí phng vẹ.
- Kãú toạn cäng nåü mua vo: Hảch toạn, theo di, âäúi chiãúu cạc
khon nåü phạt sinh trong quạ trçnh mua vo.
- Kãú toạn TSCÂ, thú v thanh toạn näüi bäü: Phủ trạch viãûc theo
di, hảch toạn tçnh hçnh biãún âäüng vãư TSCÂ trong Cäng ty, âënh k
trêch láûp kháúu hao, láûp bạo cạo thú, theo di cạc khon thanh toạn
näüi bäü giỉỵa Cäng ty våïi cạc âån vë trỉûc thüc.
- Th qu: Cọ chỉïc nàng thu, chi, bo qun tiãưn màût, theo di v
âäúi chiãúu säú dỉ ti khon tiãưn màût tải q khi cáưn thiãút.
- Kãú toạn cạc âån vë trỉûc thüc: Cọ nhiãûm vủ täø chỉïc cäng tạc
hảch toạn kãú toạn phạt sinh tải âån vë. Âënh k, kãú toạn cạc âån vë
cå såí láûp v näüp cạc bạo cạo vãư tçnh hçnh sn xút kinh doanh
ca âån vë cho Cäng ty âãø kãú toạn Cäng ty täøng håüp v xạc âënh
kãút qu sn xút kinh doanh cho ton Cäng ty.
3. Hçnh thỉïc kãú toạn:
Hiãûn nay, Cäng ty âang ạp dủng hçnh thỉïc kãú toạn Chỉïng tỉì ghi
säø theo chỉång trçnh kãú toạn mạy âỉåüc ci âàût sàơn tải Cäng ty.
Hàòng ngy, càn cỉï vo cạc chỉïng tỉì ca cạc nghiãûp vủ kinh
tãú phạt sinh, kãú toạn cạc pháưn hnh cọ liãn quan tiãún hnh âënh
khon v nháûp säú liãûu vo cạc Chỉïng tỉì ghi säø hồûc cạc Bng
täøng håüp chỉïng tỉì gäúc (l cạc bng kã) v cạc Säø chi tiãút. Âënh
k, theo chỉång trçnh kãú toạn mạy âỉåüc ci âàût sàơn, säú liãûu
âỉåüc nháûp trong k s âỉåüc kãút chuøn tỉû âäüng âãø kãú toạn in
ra cạc Säú Cại v Bng täøng håüp chi tiãút. Sau âọ, kãú toạn s tiãún
hnh âäúi chiãúu säú liãûu giỉỵa Säø Cại våïi Bng täøng håüp chi tiãút
v láûp Bng cán âäúi ti khon, cạc Bạo cạo kãú toạn vo cúi q.
Trçnh tỉû ghi säø kãú toạn tải Cäng ty âỉåüc thãø hiãûn nhỉ sau:
Säø qu
Chỉïng tỉì
gäúc
Bng täøng
håüp chỉïng
tỉì gäúc
Bng cán âäúi ti khon
Säø chi tiãút
Chỉïng tỉì ghi
säø
Säø Cại
Bạo cạo kãú
toạn
SVTH: Phan Thở Thanh
Mai
Trang 12
: Nhỏỷp hũng ngaỡy
: Lỏỷp, in vaỡo cuọỳi kyỡ
: Quan hóỷ õọỳi chióỳu
B- Thổỷc traỷng vóử hóỷ thọỳng baùo caùo kóỳ toaùn ồớ cọng ty du lởch
vióỷt nam taỷi õaỡ nụng
I- Thổỷc traỷng cọng taùc lỏỷp kóỳ hoaỷch taỷi Cọng ty :
Hũng nm, vaỡo khoaớng õỏửu thaùng 11, caùc õồn vở trổỷc thuọỹc cn
cổù vaỡo tỗnh hỗnh saớn xuỏỳt kinh doanh taỷi õồn vở trong 10 thaùng trổồùc
vaỡ ổồùc dổỷ kióỳn tỗnh hỗnh trong 2 thaùng coỡn laỷi trong nm tióỳn haỡnh
lỏỷp baùo caùo vóử tỗnh hỗnh saớn xuỏỳt kinh doanh trong nm vaỡ xỏy
dổỷng kóỳ hoaỷch trong nm tồùi. Cuỷ thóứ, caùc khaùch saỷn xỏy dổỷng
kóỳ hoaỷch doanh thu cuớa tổỡng loaỷi hỗnh dởch vuỷ : n, nguớ, uọỳng pha
chóỳ ...., kóỳ hoaỷch sọỳ khaùch, ngaỡy khaùch. Caùc chi nhaùnh xỏy dổỷng
kóỳ hoaỷch doanh thu cuớa hoaỷt õọỹng lổợ haỡnh. Xờ nghióỷp vỏỷn
chuyóứn du lởch lỏỷp kóỳ hoaỷch sọỳ km vỏỷn doanh vaỡ doanh thu trong
nm tồùi.
Cọng ty, sau khi nhỏỷn õổồỹc chố tióu vóử doanh thu trong nm tồùi
cuớa Tọứng cuỷc du lởch , Cọng ty cn cổù vaỡo khaớ nng saớn xuỏỳt kinh
doanh cuớa tổỡng õồn vở trổỷc thuọỹc vaỡ kóỳt quaớ saớn xuỏỳt kinh doanh
trong nm qua cuớa caùc õồn vở, lỏỷp chố tióu doanh thu cuỷ thóứ cho tổỡng
õồn vở.
Sau õoù, õaỷi dióỷn õồn vở vaỡ õaỷi dióỷn Cọng ty seợ tióỳn haỡnh baớo
vóỷ caùc chố tióu kóỳ hoaỷch õaợ õổa ra õóứ hai bón õi õóỳn mọỹt kóỳ
hoaỷch thọỳng nhỏỳt. Dổỷa trón kóỳ hoaỷch thọỳng nhỏỳt naỡy, giaùm õọỳc
Baớng tọứng hồỹp chi
tióỳt
SVTH: Phan Thë Thanh
Mai
Trang 13
Cäng ty ra cạc quút âënh vãư cạc chè tiãu kãú hoảch thỉûc hiãûn
trong nàm âãún cho tỉìng âån vë. Cạc âån vë täø chỉïc thỉûc hiãûn kãú
hoảch âãư ra, Cäng ty thỉåìng xun kiãøm tra, âän âäúc tçnh hçnh
thỉûc hiãûn kãú hoảch ca cạc âån vë. Trong nàm, nãúu cọ nhỉỵng
sỉû cäú báút thỉåìng xy ra (thiãn tai, dëch bãûnh...) nh hỉåíng âãún
tçnh hçnh thỉûc hiãûn kãú hoảch, cạc âån vë s âãư nghë Cäng ty âiãưu
chènh lải cạc chè tiãu âãø kãú hoảch mang tênh kh thi.
Dỉåïi âáy l ton bäü kãú hoảch doanh thu, säú khạch, ngy khạch
ca cạc âån vë trỉûc thüc trong nàm 2004:
KÃÚ HOẢCH NÀM 2004
KHÄÚI LỈỴ HNH
Âån vë Kãú hoảch doanh thu
CHI NHẠNH HÄÜI AN 1.000.000.000
Qúc tãú tỉû nháûn lải v khai thạc
trong nỉåïc
780.000.000
Khạch trong nỉåïc 150.000.000
Viãût Nam âi du lëch nỉåïc ngoi 70.000.000
CN H NÄÜI 5.000.000.000
* Khạch qúc tãú 2.000.000.000
Tỉì nỉåïc ngoi vo VN 1.500.000.000
Tỉû khai thạc 150.000.000
Nháûn lải 350.000.000
* Khạch trong nỉåïc 300.000.000
* Viãût Nam âi du lëch nỉåïc ngoi 2.700.000.000
............................................................ .........................................
CÄÜNG KHÄÚI LỈỴ HNH 26.650.000.000
KÃÚ HOẢCH NÀM 2004
XÊ NGHIÃÛP VÁÛN CHUØN DU LËCH
Hoảt âäüng Säú Km váûn doanh Doanh thu
1. Váûn chuøn 400.800 2.350.000.000
- Xe xê nghiãûp 360.800 2.115.000.000
- Xe th ngoi 40.000 115.000.000
2. KD dëch vủ khạc 180.000.000
KÃÚ HOẢCH NÀM 2004
KHÄÚI DËCH VỦ
Âån vë
Kãú hoảch
Säú khạch Ngy khạch
Cäng sút
bưng(%)
Doanh thu
TRE XANH TRUNG 13.000 18.000 65 7.200.000.000
SVTH: Phan Thë Thanh
Mai
Trang 14
TÁM
Nguí 13.000 18.000 65 3.900.000.000
Àn 1.750.000.000
Pha chãú 125.000.000
Haìng hoaï 525.000.000
Massage 355.000.000
Âiãûn thoaûi,fax 245.000.000
Khaïc 300.000.000
TRE XANH BÃN CAÍNG 11.484 14.500 64,9 4.000.000.000
Nguí 11.484 14.500 64,9 1.865.000.000
Àn 955.000.000
Pha chãú 60.000.000
Haìng hoaï 310.000.000
Massage 86.000.000
Âiãûn thoaûi,fax 648.000.000
Khaïc 75.000.000
TRE XANH BÃN SÄNG 6.100 12.193 80,00 3.000.000.000
Nguí 6.100 12.193 80 1.583.000.000
Àn 600.000.000
Pha chãú 67.500.000
Haìng hoaï 225.000.000
Âiãûn thoaûi,fax 364.000.000
Massage 80.000.000
Khaïc 80.000.000
THU BÄÖN 10.302 17.385 83,00 4.400.000.000
Nguí 10.302 17.385 83 1.430.000.000
Àn 610.000.000
Haìng hoaï 500.000.000
Massage 1.650.000.000
Âiãûn thoaûi,fax 180.000.000
Khaïc 30.000.000
XUÁN THIÃÖU 9.532 9.638 85,00 4.170.000.000
Nguí 9.532 9.638 85 520.000.000
Àn 200.000.000
Haìng hoaï 1.653.000.000
Massage 1.690.000.000
Âiãûn thoaûi,fax 24.000.000
Khaïc 83.000.000
................................... .................. .......................
.
....................... ......................
SVTH: Phan Thở Thanh
Mai
Trang 15
CĩNG DậCH VU 25.390.000.00
0
CĩNG Lặẻ HAèNH 26.650.000.00
0
CĩNG (Lặẻ
HAèNH+DậC
H VU)
52.040.000.00
0
II- Hóỷ thọỳng baùo caùo kóỳ toaùn ồớ caùc õồn vở trổỷc thuọỹc:
Theo qui õởnh cuớa Cọng ty, õởnh kyỡ hũng tuỏửn, caùc õồn vở trổỷc
thuọỹc gồới baùo caùo doanh thu vóử Cọng ty õóứ kóỳ toaùn Cọng ty theo doợi
vaỡ tióỳn haỡnh lỏỷp baùo caùo thọỳng kó 2 tuỏửn, 3 tuỏửn, thaùng quờ... trón
toaỡn õồn vở. óỳn cuọỳi quờ, caùc õồn vở naỡy phaới gồới hóỷ thọỳng baùo
caùo taỡi chờnh vaỡ caùc baùo caùo khaùc vóử Cọng ty.
Trong õoù, hóỷ thọỳng baùo caùo taỡi chờnh bao gọửm :
- Baớng cỏn õọỳi kóỳ toaùn .
- Baùo caùo kóỳt quaớ hoaỷt õọỹng kinh doanh .
- Baùo caùo lổu chuyóứn tióửn tóỷ .
- Thuyóỳt minh baùo caùo taỡi chờnh .
Caùc baùo caùo khaùc bao gọửm :
- Baớng cỏn õọỳi sọỳ phaùt sinh .
- Baớng kó nọỹp ngỏn saùch .
- Baùo caùo chi tióỳt cọng nồỹ nọỹi bọỹ .
- Baớng õọỳi chióỳu cọng nồỹ nọỹi bọỹ .
- Baùo caùo km vỏỷn doanh .
................................
Qua thổỷc tóỳ tỗm hióứu taỷi Cọng ty, em nhỏỷn thỏỳy mỏựu caùc baùo
caùo cuớa khọỳi khaùch saỷn, khọỳi chi nhaùnh vaỡ xờ nghióỷp vỏỷn chuyóứn
du lởch laỡ tổồng õọỳi giọỳng nhau trong tổỡng khọỳi. Do õoù, toaỡn bọỹ caùc
baùo caùo cuớa caùc õồn vở trổỷc thuọỹc õổồỹc trỗnh baỡy dổồùi õỏy seợ
õổồỹc minh hoaỷ qua mỏựu baùo caùo cuớa Khu du lởch Xuỏn Thióửu (õaỷi
dióỷn cho khọỳi khaùch saỷn), Chi nhaùnh Haỡ Nọỹi (õaỷi dióỷn cho khọỳi chi
nhaùnh) vaỡ Xờ nghióỷp vỏỷn chuyóứn du lởch .
1. Baùo caùo kóỳ toaùn hũng tuỏửn:
Hũng tuỏửn, caùc õồn vở trổỷc thuọỹc gồới baùo caùo doanh thu vóử
Cọng ty theo mỏựu sau:
KHU DU LậCH XUN THIệU
BAẽO CAẽO THNG K TUệN 3 THAẽNG 11 NM 2003
Tổỡ 17/11 õóỳn 23/11/ 2004 VT:
õọửng
Chố tióu Doanh thu
tuỏửn
Luyợ kóỳ thaùng Luyợ kóỳ nm
SVTH: Phan Thở Thanh
Mai
Trang 16
1. Sọỳ khaùch 248 609 2.612
Quọỳc tóỳ 0 0 0
Nọỹi õởa 248 609 2.612
2. Ngaỡy khaùch 253 626 2.659
Quọỳc tóỳ 0 0 0
Nọỹi õởa 253 626 2.659
Khaùch nghố ngaỡy 220 528 2.222
Khaùch nghố õóm 33 98 437
3. Cọng suỏỳt
buọửng
71% 68% 70%
4. Tọứng doanh thu 70.513.692 171.715.594 712.078.668
- Haỡng hoaù 25.264.991 63.347.254 217.398.082
- Nguớ 9.045.410 22.408.979 99.149.510
- Massage 35.327.380 84.718.458 367.642.164
- ióỷn thoaỷi 421.366 786.358 5.543.790
- Khaùc 454.545 454.545 22.345.122
Xấ NGHIP VN CHUYỉN DU LậCH
BAẽO CAẽO THNG K DOANH THU NM 2003
Tổỡ ngaỡy 17/11 õóỳn ngaỡy 23/11/2003 VT :
õọửng
Chố tióu
Doanh thu
tuỏửn
Luyợ kóỳ
thaùng
Luyợ kóỳ nm
Km vỏỷn doanh 15.004 26.872 108.298
Tọứng doanh thu 75.690.909 150.190.909 544.120.396
Trong õoù: a) Vỏỷn
chuyóứn
74.360.000 148.860.000 514.186.659
- Xe xờ
nghióỷp.
54.000.000 106.500.000 430.293.329
- Xe ngoaỡi 20.360.000 42.360.000 83.893.330
b) Khaùc 1.330.909 1.330.909 6.458.454
c) Lổợ haỡnh 0 23.360.810
d) Taỡi chờnh 0 87.363
SVTH: Phan Thë Thanh
Mai
Trang 17
SVTH: Phan Thở Thanh
Mai
Trang 18
CHI NHAẽNH HAè NĩI
BAẽO CAẽO THNG K DOANH THU Lặẻ HAèNH TUệN 3 THAẽNG 11 NM 2003
Tổỡ ngaỡy 17/11 õóỳn ngaỡy 23/11/2003 VT : õọửng
ọỳi tổồỹng khaùch
Thổỷc hióỷn tuỏửn 3/11/203 Luyợ kóỳ thaùng 11 Luyợ kóỳ nm
Sọỳ
khaùch
Ngaỡy
khaùch
Doanh thu
Sọỳ
khaùch
Ngaỡy
khaùch
Doanh thu
Sọỳ
khaùch
Ngaỡy
khaùch
Doanh thu
1. Khaùch quọỳc tóỳ 34 190 430.930.928 104 470 1.520.510.69
0
335 1170 2.399.203.38
3
* Tổỡ nổồùc ngoaỡi vaỡo
Vióỷt Nam
28 130 476.541.228 47 262 1.232.272.99
9
225 671 1.960.531.20
0
Quọỳc tởch Phaùp 12 96 273.479.089 27 154 626.140.125 136 452 1.213.060.54
1
Quọỳc tởch Myợ 5 10 116.743.035 5 10 116.743.035 28 38 340.966.228
Quọỳc tởch Thaùi 11 24 86.319.104 15 98 489.389.839 61 181 406.504.431
.....................
* Tổỷ khai thaùc 6 60 45.610.300 37 118 203.726.923 50 356 270.364.499
* Nhỏỷn laỷi 0 0 0 20 90 84.510.768 60 143 168.307.684
2. Khaùch du lởch nọỹi
õởa
0 0 0 1 4 5.322.273 354 1408 875.231.647
Tổỷ khai thaùc 0 0 0 0 0 0 324 1256 695.640.126
Tióỳp nhỏỷn tổỡ Cọng ty 0 0 0 1 4 5.322.273 30 152 179.591.571
3.VN õi du lởch nổồùc
ngoaỡi
25 230 683.421.000 72 336 656.979.035 109 639 950.718.706
Thaùi Lan 0 0 0 47 106 373.558.035 54 380 598.764.840
Trung Quọỳc 25 230 683.421.000 25 230 283.421.000 55 259 357.953.866
................ ....... ........ ............... ......... ............ ............... ........... ......... ................
Tọứng cọỹng 59 420 855.372.528 177 910 2.182.811.99
8
898 4217 4.225.153.73
6
SVTH: Phan Thở Thanh
Mai
Trang 19
2. Baùo caùo chi phờ, kóỳt quaớ hoaỷt õọỹng kinh doanh hũng quờ:
2.1 Baùo caùo chi phờ:
Nóỳu nhổ doanh thu khi phaùt sinh trong kyỡ õóửu õổồỹc caùc õồn vở
trổỷc thuọỹc lỏỷp baùo caùo hũng tuỏửn gồới vóử Cọng ty, thỗ chi phờ saớn
xuỏỳt kinh doanh taỷi caùc õồn vở chố õổồỹc baùo caùo 1 lỏửn duy nhỏỳt
vaỡo cuọỳi mọựi quờ khi õồn vở lỏỷp baùo caùo quyóỳt toaùn gồới vóử Cọng
ty .
Dổồùi õỏy laỡ toaỡn bọỹ chi phờ phaùt sinh trong quờ 4 nm 2003 cuớa
caùc õồn vở trổỷc thuọỹc:
KHU DU LậCH XUN THIệU
CHI PHấ SAN XUT KINH DOANH THEO YU T
QUYẽ 4 NM 2003
Maợ sọỳ Yóỳu tọỳ chi phờ Kyỡ naỡy
101 Nguyón vỏỷt lióỷu trổỷc tióỳp 1.577.500
102 Nhión lióỷu 17.719.988
103 Phuỷ tuỡng, xm lọỳp, ừc qui 16.958.000
104 Phỏn bọứ CCDC Cọng ty quaớn lyù 12.556.492
105 Phỏn bọứ CCDC õồn vở quaớn lyù 0
106 n phỏứm tuyón truyóửn quaớng caùo 5.724.070
107 Trang phuỷc, baớo họỹ lao õọỹng 170.000
108 Vn phoỡng phỏứm 0
109 Vỏỷt lióỷu khaùc 0
201 - Tióửn lổồng hồỹp õọửng cọng nhỏỷt 26.151.000
- Tióửn lổồng hồỹp õọửng daỡi haỷn 81.043.318
202 Tióửn n ca 25.790.800
203 BHXH 7.249.710
BHYT 966.628
KPC 2.143.886
301 Khỏỳu hao TSC hổợu hỗnh 56.080.898
302 Khỏỳu hao TSC vọ hỗnh 0
401 Chi phờ õióỷn 44.292.645
402 Chi phờ nổồùc 0
403 ióỷn thoaỷi, fax, email 4.890.745
409 Chi phờ thuó ngoaỡi khaùc 0
501 Cọng taùc phờ 0
502 Giỷt laỡ, vóỷ sinh 9.092.536
503 Họỹi nghở, tióỳp khaùch 3.576.695
504 Sổớa chổợa taỡi saớn 14.235.563
506 Tióửn thuó nhaỡ, õỏỳt 25.000.000
SVTH: Phan Thở Thanh
Mai
Trang 20
513 Nhỏn cọng trổỷc tióỳp dởch vuỷ
massage
126.852.400
519 Chi phờ bũng tióửn khaùc 13.948.545
Laợi vay 17.978.571
Giaù vọỳn haỡng hoaù 159.210.447
Chi phờ hoaỷt õọỹng khaùc 0
Tọứng cọỹng 673.210.437
CHI NHAẽNH HAè NĩI
CHI PHấ SAN XUT KINH DOANH THEO YU T
QUYẽ 4 NM 2003
Maợ sọỳ Yóỳu tọỳ chi phờ Kyỡ naỡy
1 Lổồng 23.856.720
2 BHXH 2.223.720
3 Chi phờ õióỷn 709.870
4 Chi phờ nổồùc 90.990
5 Hoa họửng 0
6 Chi phờ vn phoỡng phỏứm 961.728
7 Chi phờ tióỳp khaùch 3.338.971
8 Chi phờ khaùc 1.929.539
9 Chi phờ dởch vuỷ lổợ haỡnh 2.055.154.342
10 Chi phờ bỏỳt thổồỡng 4.356.564
11 Cọng taùc phờ 27.677.542
12 Internet, email 672.660
13 Chi phờ tuyón truyóửn, quaớng caùo 2.272.700
14 Khỏỳu hao TSC 5.395.482
15 Phỏn bọứ chi phờ CCDC 2.159.677
16 Chi phờ tióửn n giổợa ca 4.414.245
17 Chi phờ vỏỷn chuyóứn 1.108.965.130
18 Chi phờ sổớa chổợa, baớo dổồợng 1.207.000
19 BHYT 452.828
20 KPC 477.135
21 Chi phờ hoỹc tỏỷp, õaỡo taỷo 0
22 Baớo hióứm taỡi saớn, khaùch 5.002.320
23 Trang phuỷc baớo họỹ lao õọỹng 0
24 Trờch dổỷ phoỡng trồỹ cỏỳp mỏỳt vióỷc
laỡm
617.787
Tọứng cọỹng 3.265.117.058
SVTH: Phan Thở Thanh
Mai
Trang 21
Xấ NGHIP VN CHUYỉN DU LậCH
CHI PHấ SAN XUT KINH DOANH THEO YU T
QUYẽ 4 NM 2003
Maợ sọỳ Yóỳu tọỳ chi phờ Sọỳ tióửn
1 Nhión lióỷu 110.524.995
2
Phuỷ tuỡng thay thóỳ, xm lọỳp, bỗnh
õióỷn 13.179.988
3 CCDC Cọng ty quaớn lyù 180.000
4 CCDC õồn vở quaớn lyù 904.904
5 Chi phờ vn phoỡng phỏứm 2.405.945
6 Vỏỷt lióỷu khaùc 16.865.497
7 Tióửn lổồng 96.743.081
8 Tióửn n ca 16.724.600
9 BHXH 10.763.640
10 BHYT 1.435.152
11 KPC 1.934.462
12 Khỏỳu hao TSC 77.104.030
13 ióỷn 3.860.680
14 Nổồùc 263.412
15 ióỷn, thoaỷi, fax 7.040.068
16 Chi phờ thuó hổồùng dỏựn 93.674.113
17 Cọng taùc phờ 23.468.905
18
Tióỳp khaùch - Họỹi nghở khaùch
haỡng 8.770.770
19 Sổớa chổợa TSC 11.635.000
20 Tióửn thuó õỏỳt 4.000.000
21 Chi phờ cỏửu õổồỡng, sỏn bay, gồới xe 31.741.619
22 Chi phờ bũng tióửn khaùc 5.115.418
23 23. Laợi vay 586.964
Tọứng cọỹng 538.923.243
2.2 Baùo caùo kóỳt quaớ hoaỷt õọỹng kinh doanh :
ởnh kyỡ hũng quyù, caùc õồn vở trổỷc thuọỹc lỏỷp baùo caùo quyóỳt
toaùn vóử tỗnh hỗnh saớn xuỏỳt kinh doanh trong õồn vở gồới vóử Cọng ty,
SVTH: Phan Thë Thanh
Mai
Trang 22
trong âọ cọ Bạo cạo chi tiãút kãút qu hoảt âäüng kinh doanh, phn
ạnh doanh thu, giạ väún, li läù ca tỉìng hoảt âäüng trong mäùi âån
vë. Dỉåïi âáy l Bạo cạo kãút qu hoảt âäüng kinh doanh ca Khu du
lëch Xn Thiãưu v Xê nghiãûp váûn chuøn du lëch :
KHU DU LËCH XN THIÃƯU
BẠO CẠO HOẢT ÂÄÜNG SN XÚT KINH DOANH Q 4 NÀM
2003
Hoảt âäüng
SXKD
Doanh thu
Thú
TTÂB
Giạ väún
hng bạn,
dëch vủ
Chi phê
bạn hng
Li (läù)
I. HÂ kinh
doanh
819.282.217 73.841.665 607.117.646 48.070.312 90.252.594
KD ng 109.681.311 93.132.302 16.549.009
KD massage &
karaoke
443.050.000 73.841.665 317.637.066 51.571.269
KD hng hoạ 223.690.485 159.210.447 48.070.312 16.409.726
KD khạc 42.860.421 37.137.931 5.722.590
II. Hoảt âäüng
khạc
313.396 18.022.479 -17.709.089
HÂ ti chênh 312.909 18.022.479 -17.709.570
HÂ báút thỉåìng 481 481
Täøng cäüng
(I+II)
819.595.607 73.841.665 625.140.125 48.070.312 72.543.505
SVTH: Phan Thở Thanh
Mai
Trang 23
Xấ NGHIP VN CHUYỉN DU LậCH
BAẽO CAẽO CHI TIT KT QUA HOAT ĩNG KINH DOANH
QUYẽ 4 NM 2003
Hoaỷt õọỹng
SXKD
Doanh thu
Giaù vọỳn
haỡng baùn,
dởch vuỷ
Chi phờ
baùn haỡng,
quaớn lyù
Laợi, lọự
I. Hoaỷt
õọỹng kinh
doanh
549.564.414 538.336.279 0 11.228.135
KD vỏỷn
chuyóứn
463.802.852 454.434.234 0 9.368.618
KD dởch vuỷ
khaùc
85.761.562 83.902.045 0 1.859.571
.................... 0 0 0 0
Phờ phuỷc
vuỷ
0 0 0 0
II. Hoaỷt
õọỹng khaùc
105.838 586.964 0 -481.126
Hoaỷt õọỹng
taỡi chờnh
105.838 586.964 0 -481.126
Hoaỷt õọỹng
bỏỳt thổồỡng
0 0 0 0
Tọứng cọỹng 549.670.252 538.923.243 0 10.747.009
III- Cọng taùc thọỳng kó taỷi Cọng ty :
1. Thọỳng kó sọỳ khaùch, ngaỡy khaùch :
Taỷi Cọng ty, cn cổù vaỡo caùc baùo caùo doanh thu cuớa caùc õồn vở
trổỷc thuọỹc gồới lón hũng tuỏửn, cuọỳi quờ, kóỳ toaùn Cọng ty tióỳn haỡnh
thọỳng kó sọỳ khaùch, ngaỡy khaùch do tổỡng õồn vở trổỷc thuọỹc phuỷc
vuỷ trong quờ vaỡ cuớa toaỡn Cọng ty theo mỏựu sau :
SVTH: Phan Thở Thanh
Mai
Trang 24
II. KHAẽCH DU LậCH DO CAẽC N Vậ Lặẻ HAèNH PHUC VU:
S KHAẽCH
Quờ1 Quờ 2 Quờ 3 Quờ 4
Nm
2003
NGAèY KHAẽCH
Quờ1 Quờ 2 Quờ 3 Quờ 4
Nm
2003
4.961 3.111 3.828 3.401 2.908 16.358 11.443 18.290 13.900 59.991
............... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ...........
CN Họỹi An 184 445 640 56 1.325 CN Họỹi An 535 1.874 1.975 338
Quọỳc tóỳ 0 0 0 0 0Quọỳc tóỳ 0 0 0 0
Nọỹi õởa 184 445 640 56 1.325 Nọỹi õởa 535 1.874 1.975 338 4.722
CN Haỡ Nọỹi 239 100 333 362 1.034CN Haỡ Nọỹi 897 650 1.652 2.267 5.466
Quọỳc tóỳ 220 16 46 231 513 Quọỳc tóỳ 814 380 298 1.212 2.704
Nọỹi õởa 19 84 287 131 521 Nọỹi õởa 83 270 2.354 1.055 2.762
XN VC-DL 165 302 143 22 632 XN VC-DL 603 884 665 66 2.218
S KHAẽCH, NGAèY KHAẽCH NM 2003
I. KHAẽCH DU LậCH DO CAẽC N Vậ LặU TRUẽẽ
PHUC VU
Chố tióu
Tre Xanh trung tỏm Tre Xanh bón caớng ... Toaỡỡn Cọng ty
Quờ
1
Quờ
2
Quờ
3
Quờ
4
Nm
2003
Quờ1
Quờ
2
Quờ
3
Quờ
4
Nm
2003
..... Quờ1 Quờ 2 Quờ 3 Quờ 4
Nm
2003
1.Sọỳ khaùch
3.48
0 2.099 2.952 3.163 11.694 2.610 2.520 2.886 2.546 10.562 ........ 12.258 11.764 14.030 11.978 50.030
Quọỳc tóỳ
2.56
2 594 781 1.905 5.842 854 180 317 1.016 2.367 ........ 3.919 925 1.349 3.330 9.523
Nọỹi õởa 918 1.505 2.171 1.258 5.852 4.756 2.340 2.569 1.530 11.195 ......... 8.339 10.839 12.681 468 40.507
2.Ngaỡy khaùch
4.84
5 3.483 4.176 4.591 17.095 3.799 4.339 4.818 3.707 16.663 ...... 17.635 17.598 20.291 17.859 73.383
Quọỳc tóỳ
3.43
7 917 1.239 2.471 8.064 1.122 282 656 1.299 3.359 ...... 5.519 1.681 2.377 4.507 14.084
Nọỹi õởa
1.40
8 2.512 2.937 2.120 8.977 2.677 4.057 4.162 2.408 13.304 ........ 12.116 15.917 17.914 13.352 59.299
3.Cọng suỏỳt buọửng
(%)
74,6
1
54,03 63,18 72,14 65,98 52,53 55,88 68,19 60,16 59,2 .......... 70,13 65,34 71,19 67,38 58,53
4.Cọng suỏỳt giổồỡng
(%)
69,0
2
45,02 64,74 52,69 57,46 49,66 56,1 61,61 47,4 53,71 ......... 63,83 60,19 67,44 54,87 61,53
SVTH: Phan Thë Thanh
Mai
Trang 25
Quäúc tãú 125 9 33 22 189 Quäúc tãú 511 154 165 66 896
Näüi âëa 40 393 110 0 543Näüi âëa 92 730 500 0 1.322

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×