Tải bản đầy đủ

Bài giảng điện tử công nghệ: cơ cấu phân phối khí docx


CƠ CẤU PHÂN PHỐI KHÍ

CƠ CẤU PHÂN PHỐI KHÍ
I/ NHIỆM VỤ VÀ PHÂN LOẠI
II/ CƠ CẤU PHÂN PHỐI KHÍ DÙNG XUPAP
III/ MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA CƠ CẤU PHÂN
PHỐI KHÍ TRONG ĐỜI SỐNG

I./ NHIỆM VỤ VÀ PHÂN LOẠI
1./ Nhiệm vụ:

Đóng, mở các cửa nạp, thải đúng lúc để động
cơ thực hiện quá trình nạp khí mới vào xi lanh
và thải khí cháy ra ngoài
2./ Phân loại:











Cơ cấu phân phối khí
Xupap treo
Cơ cấu phân phối
khí Xupap đặt
1. Trục cam và cam
2. Con đội
3. Lò xo xupap
4. Xupap
5. Nắp máy
6. Trục khuỷu
7. Đũa đẩy
8. Trục cò mổ
9. Cò mổ
10. Bánh răng phân phối

C cu phi khớ dựng xupap
treo
Xupáp
Xupáp
Lò xo
Lò xo
Vòng hãm
Vòng hãm


òn bẩy
òn bẩy
Bánh
Bánh
raờ
raờ
ng
ng
cam
cam
Vít điều chỉnh
Vít điều chỉnh
khe hở
khe hở


ũa đẩy
ũa đẩy
Con đội
Con đội
Cam
Cam
Xích cam
Xích cam

Cơ cấu phân phối khí
Xupap treo
Cơ cấu phân phối khí
Xupap đặt

 !"#$
%&'()*
 !
"#$%&+,
-
'
'.*
(/&012&03*+4
-
356
%*%&3&370893
(/ :3;<&+=93(/6
0>360>3?8(,$

(/&012&03*+4
-
3
56%*%&3&37
0893(/ :
+@0
?A$89$B3+C0DC*.
+E912F.
;$C3$BG
HI
+@0
'.*J'.
. 4$+E93'C 4$
F.
K'LCM !"#$%&'()*+HI"#$>DK


1. Nhiệm vụ
2. Phân loại
1. Cấu tạo
2. Nguyên lý làm việc
I. Nhiệm vụ
và phân loại
II. Cơ cấu phân phối
khí dùng xupap
2. Nguyên lý làm việc:
Nguyên lý làm việc của cơ cấu xupap treo:
Trục khuỷu quay Trục cam quay
Nhờ cặp
bánh răng
Con đội
Cam tác động
Đũa đẩy
Cò mổ
Xupap
Nhờ lò xo
xu pap
Cửa nạp (thải) đóng, mở
III. Một số hình ảnh

Nguyên lý làm việc của cơ cấu xupap đặt:
Trục khuỷu quay Trục cam quay
Nhờ cặp
bánh răng
Con đội
Cam tác động
Xupap
Nhờ lò xo
xu pap
Cửa nạp (thải) đóng, mở
1. Nhiệm vụ
2. Phân loại
1. Cấu tạo
2. Nguyên lý làm việc
I. Nhiệm vụ
và phân loại
II. Cơ cấu phân phối
khí dùng xupap
III. Một số hình ảnh


Chi tiết(trục cam,vòi
phun….)trong cơ cấu phối
khí
Trục cam
Trục camTrục cam,xupap,lò xo,con đội
Trục cam,xupap,lò xo,con đội
Trục cơ
Trục cơ
Chức năng:Dùng để biến đổi chuyển
Chức năng:Dùng để biến đổi chuyển
Động tịnh tiến của pistong thành
Động tịnh tiến của pistong thành
Chuyển động quay
Chuyển động quay

Xích dẫn động trục cam và bánh răng cam
Xích dẫn động trục cam và bánh răng cam


CƠ CẤU PHÂN PHỐI KHÍ
DÙNG XUPAP

T
h
a
n
k

y
o
u

v
e
r
y

m
u
c
h
!
T
h
a
n
k

y
o
u

v
e
r
y

m
u
c
h
!

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×