Tải bản đầy đủ

Bài giảng điện tử môn sinh học: quan sát sự vận chuyển các chất trong thân cây ppt


BµI 18
biÕn d¹ng cña th©n

KiÓm Tra bµI cò

Câu hỏi: Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống
thay cho các số 1, 2, 3.
Mạch (1) gồm những tế bào sống, màng mỏng, có
chức năng (2).
Mạch (3) gồm những tế bào hóa gỗ dày, không có
chất nguyên sinh, có chức năng (4).
Trả lời:
Mạch rây gồm những tế bào sống, màng
mỏng, có chức năng vận chuyển các chất hữu cơ.
Mạch gỗ gồm những tế bào hóa gỗ dày,
không có chất nguyên sinh, có chức năng vận
chuyển n ớc và muối khoáng.

I. Quan s¸t vµ ghi l¹i th«ng tin vÒ mét
sè lo¹i th©n biÕn d¹ng.

C©u hái: Quan s¸t c¸c lo¹i cñ dong ta, su hµo,
gõng, khoai t©y….

Cñ su hµo

C©y nghÖ C©y gõng

Cñ khoai t©y (mang c¸c chåi)

Cñ dong ta

Th©n x ¬ng rång


Câu hỏi: Quan sát các loại củ dong ta, su hào, gừng,
khoai tây.và tìm những đặc điểm chứng tỏ chúng là
thân?

Trả lời: Chúng đều có chồi ngọn, chồi nách, lá

Câu hỏi: Quan sát các loại củ dong ta, su
hào, gừng, khoai tây và tìm những đặc điểm
giống nhau giữa chúng?
Trả lời: + Chúng đều có chồi ngọn, chồi nách, lá -> là
thân.
+ Phình to chứa chất dự trữ

C©u hái: Quan s¸t c¸c lo¹i cñ dong ta, su
hµo, gõng, khoai t©y… vµ t×m nh÷ng ®Æc ®iÓm
kh¸c nhau gi÷a chóng?

Cñ dong ta Cñ gõng
Tr¶ lêi:
+ Cñ dong ta vµ cñ gõng: h×nh d¹ng gièng rÔ.
+ VÞ trÝ: d íi mÆt ®Êt -> th©n rÔ

Tr¶ lêi:
+ Cñ su hµo: h×nh d¹ng to,
trßn.
+ VÞ trÝ: trªn mÆt ®Êt ->


th©n cñ

Tr¶ lêi:
+ Cñ su hµo: h×nh d¹ng to,
trßn.
+ VÞ trÝ: d íi mÆt ®Êt ->
th©n cñ

Nhận xét 1: Một số loại thân biến dạng
làm chức năng khác của cây nh :
thân củ (su hào, khoai tây)
thân rễ (dong, gừng)
-> chứa chất dự trữ dùng khi cây ra hoa tạo quả

Quan sát thân, gai, chồi
ngọn x ơng rồng và cho
biết:
+ Thân chứa nhiều n ớc có
tác dụng gì?
+ Sống trong điều kiện nào
lá biến thành gai?
+ Cây x ơng rồng th ờng
sống ở đâu?

NhËn xÐt 2: Mét sè c©y nh x ¬ng rång, cµnh giao
th êng sèng ë nh÷ng n¬i kh« h¹n -> th©n cña chóng dù
tr÷ n íc -> th©n mäng n íc

II. Đặc điểm, chức năng của một số loại thân
biến dạng
Hãy liệt kê những đặc điểm của các loại thân biến
dạng mà em biết vào bảng d ới đây:

STT Tên vật mẫu Đặc điểm của
thân biến dạng
Chức năng
đối với cây
Tên thân
biến dạng
1 Củ su hào Thân củ nằm
trên mặt đất
2 Củ khoai tây
3 Củ gừng
4 Củ dong ta
5 X ơng rồng

STT Tên vật mẫu Đặc điểm của
thân biến dạng
Chức năng
đối với cây
Tên thân
biến dạng
1 Củ su hào Thân củ nằm
trên mặt đất
Dự trữ chất
dinh d ỡng
Thân củ
2 Củ khoai tây Thân củ nằm d
ới mặt đất
Dự trữ chất
dinh d ỡng
Thân củ
3 Củ gừng Thân rễ nằm d
ới mặt đất
Dự trữ chất
dinh d ỡng
Thân rễ
4 Củ dong ta Thân rễ nằm d
ới mặt đất
Dự trữ chất
dinh d ỡng
Thân rễ
5 X ơng rồng Thân mọng n ớc
mọc trên mặt
đất
Dự trữ n ớc
và quang
hợp
Thân mọng n
ớc

Cñng cè

C©u 1: Trong nh÷ng nhãm c©y sau ®©y, nhãm nµo gåm
toµn c©y cã th©n rÔ?
A. C©y dong, c©y su hµo, c©y chuèi
B. C©y nghÖ, c©y gõng, c©y cá tranh
C. C©y khoai t©y, c©y khoai lang, c©y hµnh
D. C©y c¶i cñ, c©y dong ta, c©y cµ rèt
§¸p ¸n: C©u 1: b

Câu 2: Trong những nhóm cây sau đây, nhóm nào gồm
toàn cây có thân mọng n ớc?
A. Cây x ơng rồng, cây cành giao, cây thuốc bỏng
B. Cây sống đời, cây húng chanh, cây táo
C. Cây su hào, cây cải, cây ớt
D. Cây rau muống, cây hoa hồng, cây hoa cúc
Đáp án: Câu 2: a

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×