Tải bản đầy đủ

Bài giảng điện tử môn sinh học: Sự vận chuyển các chất trong thân cây pptKiểm tra bài cũ
? Thân cây to ra do đâu ? Có thể xác định tuổi
của cây bằng cách nào ?
-
Thân to ra do sự phân chia tế bào ở mô phân sinh của
tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ .
-
Hàng năm cây sinh ra các vòng gỗ hàng năm  Đếm số
vòng gỗ có thể xác định tuổi của cây .

A
-Cắm hai cành hoa mầu
trắng vào hai cốc nước :
* Một cốc nước có pha mầu
( Cốc A )
*Một cốc nước thường
(Cốc B) rồi để ra chỗ thoáng.
*/ Thí nghieäm 1:


Keát quaû TN:
? Quan sát và nhận xét sự
thay đổi mầu sắc của
cánh hoa ?

Kết quả: Cánh hoa bị đổi
màu theo màu dung dịch

Keát quaû TN:

Lát cắt ngang phần thân
Lát cắt ở cốc A
Lát cắt ở cốc B
Mạch rây
Mạch gỗ

Để tìm hiểu tác dụng của mạch rây đối với cây , Bạn
Tuấn đã chọn 1 cành cây trong vườn , bóc bỏ một
khoanh vỏ
*Thí nghiệm 2

Sau 1 tháng

1.Giải thích vì sao mép vỏ phía trên chỗ cắt phình to
ra ? vì sao mép vỏ phía dưới không phình to ra ?
2. Mạch rây có chức năng gì ?
3. Nếu đắp đất ẩm vào chỗ cắt thì hiện tượng gì sẽ sẩy
ra sau một thời gian ?
4. Nhân dân ta thường làm như thế nào để nhân
nhanh giống cây ăn quả như Cam ,bưởi, nhãn , vải ,
hồng xiêm …?
THAÛO LUAÄN

1/.Khi bóc vỏ cây thì mạch rây đứt theo vỏ vì vậy các
chất hữu cơ vận chuyển qua mạch rây bị ứ đọng
ở mép vỏ trên lâu ngày phìng to ra
2/. Mạch rây có chức năng vận chuyển chất hữu cơ từ
rễ lên thân ,lá
3/. Nếu đắp đất ẩm vào chỗ cắt vỏ thì sau một thời
gian mép vỏ phía trên sẽ mọc ra rễ phụ


4/. Nhân dân ta thường nhân giống cây ăn quả bằng
cách chiết cành
Trả lời câu hỏi thảo luận :

Trình bày sự vận chuyển các chất trong thân ?

Ơ CHỮ
Ơ CHỮ
D
D
A
A
C
C
M
M
A
A
C
C
H
H
R
R
A
A
Y
Y
T
T
A
A
N
N
G
G
S
S
I
I
N
N
H
H
T
T
R
R
U
U
M
M
A
A
C
C
H
H
G
G
O
O
C
C
H
H
O
O
I
I
N
N
A
A
C
C
H
H
T
T
H
H
A
A
N
N
L
L
E
E
O
O
C
C
A
A
Y
Y
D
D
U
U
A
A
1
1
2
2
3
3
4
4
7
7
5
5
6
6
TRỊ CHƠI Ơ CHỮ
T
T
H
H
A
A
N
N
C
C
A
A
Y
Y
(1) B ph n này hàng năm sinh ra bên ngòai một ộ ậ
lớp mạch rây, phía bên trong 1 lớp mạch gỗ.
(2)Từ bộ phận này phát triển thành cành mang lá
hoặc cành mang hoa, hoa.
(3)Tên của một lọai mạch dẫn có chức năng vận
chuyển nước và muối khóang hòa tan?
(4)Chỉ các lòai cây dùng thân hoặc tua cuốn để
leo lên cao
(7)Tên của một lọai mạch dẫn có chức năng vận
chuyển chất hữu cơ.
(5)Đây là tên một lọai cây thân cột, mọc nhiều ở
ven biển, trái của nó được dùng để giải khát.
(6)Đây là tên gọi lớp gỗ màu sáng nằm phía
ngòai, gồm những tế bào mạch gỗ.

Dặn dò

- Trả lời câu hỏi 1,2 SGK và làm bài tập
trang 56

-Chuẩn bị mẫu vật cho bài sau vàkẻ bảng
SGK trang 59.
Khoai taây
Su haøo
Göøng
Dong ta


Câu hỏi trò chơi ô chữ

1./ Bộ phận này hàng năm cho ra phía ngoài một lớp mạch rây,
phía trong cho ra một lớp mạch gỗ

2/.Từ bộ phận này phát triển thành cành mang lá và cành
mang hoa hoặc hoa

3/ Tên mọt loại mạch dẫn có chức năng vận chuyển nước và
muối khoáng hoà tan ?

4/.Chỉ các loài cây dùng thân cuốn hoặc tua cuốn leo lên cao ?

5/. Đây là tên một loại cây thân cột , mọc nhiều ở ven biển , quả
dùng để giải khát?

6/. Đây là tên miền gỗ mầu sáng nằm phía ngoài, gồm những tế
bào mạch gỗ sống có chức năng vận chuyển nuớc và muối
khoáng cho cây ?

7/. Tên một loại mạch dẫn có chức năng vận chuyển chất hữu
cơ ?

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×