Tải bản đầy đủ

Bài giảng điện tử môn sinh học: rễ cây ppt


TẬP THỂ HS LỚP 6
TẬP THỂ HS LỚP 6


C TR
C TR
ƯỜNG THCS CAO XÁ
ƯỜNG THCS CAO XÁ
CHÀO MỪNG QUÍ THẦY CÔ ĐẾN DỰ GIỜ THĂM LỚP
CHÀO MỪNG QUÍ THẦY CÔ ĐẾN DỰ GIỜ THĂM LỚP
TỔ:
TÓAN

SINH
TRƯỜNG THCS CAO XÁ


 Kiểm tra bài cũ:
1.Bộ phận nào của rễ có chức năng chủ yếu hấp
thụ nước và muối khoáng?

2.Nêu con đường hấp thụ nước và muối khoáng
hòa tan từ đất vào cây .


TiÕt 12


 Một số loại rễ biến dạng:


Một số cây ngập nước
Cây bụt mọc
Rễ cây bụt mọc
Cây bần Cây mắm


Một số cây có rễ dài lơ lững trong không khí
Cây trầu không
Cây trầu bà
Cây vạn niên thanh
Cây hồ tiêu


Một số cây có rễ dưới mặt đất
Cà rốt Cải củ
Khoai mì Khoai lang


Một số cây có rễ giác mút
Cây tầm gửi
dây tơ hồng


 Chức năng các loại rễ biến dạng:


T
T
Tên rễ
biến
dạng
Tên cây Đặc điểm của rễ biến dạng
Chức năng
đối với cây
1
Rễ củ
Cây cải củ
Cây cà rốt
Khoai mì
Rễ phình to
Chứa chất dự
trữ cho cây
khi ra hoa,
tạo quả
2
Rễ móc
Rễ phụ mọc từ thân
và cành trên mặt đất,
móc vào trụ bám.
3
Rễ thở
Sống trong điều kiện
thiếu không khí. Rễ
mọc ngược lên trên
mặt đất
4
Giác
mút
Rễ biến đổi thành giác
mút đâm vào thân
hoặc cành của cây
khác.
Trầu không,
hồ tiêu, vạn
niên thanh
Cây bụt mọc
cây mắm,
cây bần
Tơ hồng,
tầm gửi
Bám vào trụ,
giúp cây leo
lên
Giúp cây hô hấp
trong không khí
Lấy thức ăn
từ cây chủ


1.Cây sắn có rễ:
Củ
2.Cây trầu không
có rễ:
3.Cây tầm gửi có
rễ:
4.Cây bụt mọc:
Thở
Móc
Giác mút


Cñ tõ
C¶i cñ
Cµ rèt
Cñ ®Ëu
Khoai lang
Khoai m×


Mét sè lo¹i rÔ mãc
Mét sè lo¹i rÔ mãc
TrÇu kh«ng
Hå tiªu
TrÇu bµ


RÔ c©y
®'íc
RÔ c©y
bôt mäc
C©y ®'íc
Mét sè lo¹i rÔ thở


C©y tÇm giöi
d©y t¬ hång
Gi¸c
mót
Mét sè lo¹i rÔ gi¸c mót
*BT:1/Em hóy khoanh
trũn vo cỏc ch cỏi
a,b,c,d cho nhng cõu
tr li ỳng:
a. R cõy tru khụng,cõy
h tiờu,cõy vn niờn
thanh cú r múc.
b.R cõy ci c ,c su ho,
c khoai tõy cú r c.
c. R cõy bn,cõy
mm,cõy bt mc cú r
th.
d. Dõy t hng,cõy tm
gi cú r giỏc mỳt.
BAỉI 12:
BIEN DAẽNG
CUA RE


*BT:2/ Em hóy chn t
hoc cm t: c, th,
múc,giỏc mỳt,bin dng
in vo ch trng trong
cỏc cõu di õy :
Mt s loi rlm
chc nng khỏc ca cõy nh:
rcha cht d tr cho
Cõy dựng khi ra hoa,to qu;
rbỏm vo tr,giỳp
cõy leo lờn; rgiỳp
cõy hụ hp trong khụng Khớ;
r.ly thc n t cõy
ch.
BAỉI 12:
BIEN DAẽNG
CUA RE
bin dng
c
th
múc
giỏc mỳt


DẶN DÒ
-Đem vật mẫu theo bài 13.
-Làm theo thí nghiệm bài 14 trang 46.
-Chuẩn bị bài 13. Cấu tạo ngoài của thân


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×