Tải bản đầy đủ

NGHIÊN CỨU ĐẶC TÍNH KÊNH TRUYỀN VÀ ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỄU TRONG HỆ THỐNG THÔNG TIN DƯỚI NƯỚC







 !"#!$
%&'!
()
)
*+,-./0120



3,456,74859:5,;4 <=>!$
?)3//@0
,A4B6,745CD4BEF4 3G(!$!





 !"#!$
%&'!
()
)
*+,-./0120
3,456,74859:5,;4 <=>!$
?)3//@0
,A4B6,745CD4BEF4 3(!$!
H4I+J5A4I,;4
 
 !"#

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

$%&'()*)
KL
+,$ /0&/1,&./23444443444434433561&780&/1,&./2444444
#192444444443&7/2&7/-:&;/-1</==$/12444444333333333
1. Đầu đề đồ án:
44444444444444444433
444444444444444444444444444444444444
4444444444434444444
2. Các số liệu và dữ liệu ban đầu:
44444444444444444444444444444444443
4444444444444343344444444433
44444444444444444444444444444444444333
4444
3. Nội dung các phần thuyết minh và tính toán:
444444444444444444444444444444444444
4444443343
444444444444444444444444444444444444
444444444444443343
444444444444444444444444444444444444
44444
4. Các bản vẽ, đồ thị ( ghi rõ các loại và kích thước bản vẽ ):
444444444444444444444444444444444444
4444444443343
444444444444444444444444444444444444
44444444443344434444
5. Họ tên giảng viên hướng dẫn: 444444444444444444433344


6. Ngày giao nhiệm vụ đồ án: …………………………………………………… …….………
7. Ngày hoàn thành đồ án: 4444444444444444444443444
5M45,;N+NO4
Ngày tháng năm
,A4B6,745CD4BEF4
5&/1,&./>?1$/-1$/1,$/%@>A9/-6-/=1&7@ /=$B-19/=/CD
H4I+J5A4I,;4

 !"#

%PQR
+,$ /0&/1,&./23333333333333333333333333333333333333333333333333333333561&780&/1,&./2444444333
=$/1233333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333#192444444444433333
&E/=,&./1FG/=HI/2333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
9/J%@1E/J&7/233333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
2G +,ES4B85,T8UT8V84B5,;J
33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
0G 5W4XY8:MZ:H4I+J5A4I,;4
33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
33333333333333333333333333333333333333333
Ngày tháng năm
H4I+J5A4I,;4
K#L'=1&MN1+,$ /O
Đ n tt nghip Đi Hc
?[\!
M/=/1P/=/CD=Q/>RB'-1</=-&/S&./STUHFG&/FGU>FVU0:HW/=M%/=
M?&U1/1&X8DWU>YU1Z19U/1[8/1F-19D1&XD-$&/=8B./J&X/',\/1$/1U9U
@1F]/=-&7/HFG&J&X/-^>%/=,$_8R/0^3G&J`J&X/H$&1]/aZD,$-1bDSWU
>c[M%/=SG/'/18UQ8-1</=-&/S&./STUHFG&/FGUd&7-[D/=$BU$/=-Md/./
UQ/-1&e-38B/1&./'H0^Z19UJ&7-U]JE/,b>fU-Y/1Ug[D<&-MF`/=Z1</=Z1Y
-^H,$D<&-MF`/=J&X//.//1P/=U</=/=170:HW/=U1-1</=-&/,<-8Be/1&7/
-1`&Z1hUh-1X9@HW/=U1,&7U-1</=-&/HFG&/FGU38i-@19--j/18UQ8-1^U-e
>h'kD>?_8Be->c/1U1+/>A9/]B5,74:^S_`:8a45U7458bScd46*_H45B,H
A455Ce4B:MZ45,fS8bg4B5;85V4B85O4B8,4ECD,4CD:h3M/=_89-Ml/1-1^U
1&7/>A9//$B'/=$&,&7U,R/HW/=,$Ug/=U61]//1P/=Z&e/-1mU>?1+U'-<&>?
Uh-1.D>FVU/1P/=Zn/C/=/1FS$D,&7U/1hD'-18Be--Ml/1'-M[>o&,$-1E
S8\/'41P/=Zn/C/=>h-1\-0^UQ/-1&e-U1JE/-1R/3]/-1e/P['_89-Ml/1
S$D>A9/Up/=&q@-<&Mr/S8B7/Z1E/C/=-FH8BS=&U'Uh17-16/=3
XsRBH^/=>FVU>A9//$B'kD>?/1\/>FVU0^_8[/-RD'g/=1%'=&q@>t
Ug[Mi-/1&b8/=F`&3MFGU1e-'kDs&/=:&S`&UED]/U1R/-1$/1-G&3G*(Sc74
bS4B,$3G3GBScf4i4^:'1[&-1QB>?1FG/=HI/kDMi-/1&7--l/1'Mi-
>QB>g,bDf-Z&e/-1mU'Zn-18\-U18B./D</'U9UZ&/1/=1&7D_8LJ98>A/=-1`&
U1uM[U1kD/1&b8>c/11FG/='L-Fd/='U9U@1F]/=@19@-&e@U\/,$-1^U1&7/>A
9/3[&-1QBUv/=-T>&b8Z&7/-6-/1i-,bDf--1&e-Jc'>c[>&XDS$D,&7U>XkDUh
-1X1$/-1$/1-6->A9/3wDs&/U1R/-1$/1UED]/U9U-1QBU<=&9-M/=Z1['
U9U-1QBU<>?-M8Bb/HTBU1U1q/=/1P/=Z&e/-1mU,<Ux/=_8LJ98'-jU9UZ&e/
-1mU/b/-E/=>hD$kDUh-1X=&E&_8Be->FVUU9U,i/>bS&./_8[/3
$%&'-19/=(/CD)*)
5&/1,&./-1^U1&7/
jk45>Scd4

Sinh viên: V Đnh Quybn KSTN-ĐTVT-K52 i
Đ n tt nghip Đi Hc
[Kl
MFGU/18UQ8-1^U-e/=$BU$/=U[Ug[-1</=-&/HFG&/FGU'B.8UQ8,b
D%-17-16/=-1</=-&/HFG&/FGUUhZ1E/C/=U8/=Ui@U9UHcU1,WU]JE/S$Mi-
UQ/-1&e-3A9/>&0R8,$/=1&./Um8'>9/1=&9UU9U17-16/=-1</=-&/HFG&/FGU
1&7/Uh'-lD1&X8,bU9Um/=HW/=Ug[17-16/=-1</=-&/HFG&/FGUdU9U/FGU-M./
-1e=&G&'0[8>h-&e/1$/1@1y/=-TZ./1-M8Bb/3A9/-Ml/1J$B,$@1R/-YU1U9U
Be8-6-M/=17-16/=-1</=-&/HFG&/FGU/1F2-Q/060:HW/='D<1l/108B1['
D<1l/1>[>F`/='D<1l/1/1&;8,$1&78/C/=Z./1-M8Bb/3
./UT/1>h'>A9/-&e/1$/1D<@1y/=,$>9/1=&9,bE/11Fd/=Ug[/1&;8'
Ug[1&7/-FV/=>[>F`/=-G&s9U08i-Sz&J&-Ug[Z./1-M8Bb/J{/=U</=UWD<
@1y/=[-S[J386&Ux/='>A9/>F[M[1FG/=@19--M&X/U117-16/=-F]/=S[&,$
/1P/=UE&-&e/DG&>X-C/=1&78_8EUg[Z./1-M8Bb/3
Sinh viên: V Đnh Quybn KSTN-ĐTVT-K52 ii
Đ n tt nghip Đi Hc
3
kU[80k  |  -1k  M&0&/=  HkD[/H  /  ksU1[/=k  &/|MD[-&/  &/  8/HkM}[-kM
k/,&M/Dk/-'-1k/kkH|[/8/HkM}[-kMUDD8/&U[-&/0B0-kD-1[-U[/@M,&Hk
[@@S&U[-&/0&0k00k/-&[S31k-1k0&0]mnmZb:5,4B:5ZbZ:8mb,n8,:nZ4Em6ZoSZ8m85m
mppm:8ngpg,nm8g!4EmbqZ8mb:gSn8,:gNNS4,:Z8,g43cn8mNh |U8k0/
Mk0k[MU1&/='k,[S8[-&/=@Mk0k/-8/HkM}[-kMUDD8/&U[-&/0B0-kD-1[-1[,kJkk/
Hk@SBkH&/-1k}MSH[/H3|-kM-1[-'&-DHkS0-1k8/HkM}[-kMU1[//kS31k-1k0&0
@Mk0k/-0[/H[/[SB~k0UD@/k/-0&/-1k0B0-kD280kH|Mk_8k/U&k0'@[-1S00DHkS0'
D8S-&@[-1@M@[=[-&/DHkS0'/&0k[/HU1[//kSU[@[U&-B3
k0&Hk0'  DB  -1k0&0  1[0  0&D8S[-kH  [/H  k,[S8[-kH  -1k  k||kU-0  |  /&0k'
D8S-&@[-1@M@[=[-&/--1k&-wMMM[-kKwO|0B0-kDJB[-S[J0&D8S[-M3
•&/[SSB'1[,k=&,k/0Dk/k}&Hk[0-Hk,kS@[/H&D@M,k-1kk||kU-&,k/k00|
-1k8/HkM}[-kM[U80-&UU1[//kS3
Sinh viên: V Đnh Quybn KSTN-ĐTVT-K52 iii
Đ n tt nghip Đi Hc
KL?L
?[\!GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG,
[KlGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG,,
3GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG,,,
KL?L,6
(KL=rGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG6
(KL%s!GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG6,,,
(3tulGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG,X
)!GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG2
v2Gw>!())GGGGGGGx
v0G!$())GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG21
vxGy!P!uGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGz@
vzGK{GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG@@
u?!PGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG|}
K%GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG|~
%u!!P•GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG}1
Sinh viên: V Đnh Quybn KSTN-ĐTVT-K52 iv
Đ n tt nghip Đi Hc
(KL=r
k452G2;85V4B85O4B8,4ECD,4CD:n€E•4Bn‚4BƒNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGx
k452G039J5•85S+::MZ6W48V:n‚4BƒN6*g45,;8_+6*_+nƒS„3…x@JJ8†GG@
k452GxV:_+ƒN85Z45J5•85S+:6*g45,;8_+6*_+nƒS„3…xxJJ8†GGGGGGGGGGGGG.
k452Gz39J5•85S+::MZ8V:_+ƒN85Z456*g_+N`4:MZ4CD:GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG.
k452G@?Z48bScd4n‚4BƒN8bg4BNO,8bC‡4B6W8:5ˆ8‰2ŠGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG|
k452G.39J5•85S+::MZ45,;8_+85mg_+nƒS:MZ4CD:I,‹4‰0ŠGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG}
k452G|3985Zc_Œ,:MZ_+N`485mg_+nƒS„,‹48oZ48,:†‰0ŠGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG~
k450G};nV5ˆJ85•8bg4BNO,8bC‡4B4CD:‰xŠGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG22
k450G~3Sc5Zg85mgJ5ƒ4IV:•Se6Ž4B4CD:nƒS‰zŠGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG20
k450G213Sc5Zg85mgJ5ƒ4IV8b•8bg4BNO,8bC‡4B4CD:4O4B‰zŠGGGGGGGGGGGGGG2x
k450G22;nV5ˆJ85•85mg:O4B85^:5gbJGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG2@
k450G20;nVnScB,AN85mg8•4nV„:O4B85^:•bZ4:g,n6*Zbb,ng4†GGGGGGGGGG2|
k450G2x;nVnScB,AN85Zc_Œ,85mg_+N`46*45,;8_+„…011†/:O4B
85^:•bZ4:g,n6*Zbb,ng4GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG2}
k450G2z;nVnSc5Zg85Zc_Œ,85mg_+N`46*45,;8_+„…x11†/:O4B
85^:•bZ4:g,n6*Zbb,ng4GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG2~
k450G2@;nVnSc5Zg85mg:H:NO5k45U5H:45ZSG„…zg-(…2111N-
J…}† 01
k450G2.5A4X•6*U5‘:X•8•,N`8J5ƒ4:H:55Z,:5ˆ8o’4B‰zŠGGGGGGGGGGGGGGGGGGG00
k450G2|5,fSNO,8bC‡4B:5g6D,45“4B8•4nVU5H:45ZS-6W48V:B,‚o*
6q…01UN”5GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG0}
k450G2}39J5•85S+::MZ2”6*gU5gA4B:H:58bScd46*8•4nVGGGGGGGGGGGGGGG0~
k450G2~,H8b•8•4nV8V,CS85mgU5gA4B:H:5‰.ŠGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG0~
k450G01A4B:H:B,H8b•85mg3‰.ŠGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGx0
k450G02,H8b•:MZ‰U–Š6*‰U–Š85mgU5gA4B:H:5‰.ŠGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGx0
k450G00`:8ScT4”85mg6*‰.ŠGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGxx
k450G0x(,:5Sc‹4:MZ5•88—6•8baX8D,6•8baX˜EX‰zŠGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGxz
k450G0zKO,8bCe4B8bScd4n‚4B_™4B45ˆ86D,4BS™436*I7485S‰zŠGGGGx}
k450G0@,;48Cš4B_Z_C‡4B8bg4BNO,8bC‡4B4CD:‰}ŠGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGx~
k450G0.KO5k45_Z_C‡4B85mgo›85ScT88,Z‰|ŠGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGz1
Sinh viên: V Đnh Quybn KSTN-ĐTVT-K52 v
Đ n tt nghip Đi Hc
k45xG0|a45,;S3GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGz.
k45xG0}5Œ:MZ8a45,;S3GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGz|
k45xG0~(•4B8a45,;S•3GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGz}
k45xGx15Œ:MZ8a45,;S•3GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGz~
k45xGx2a45,;S3GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG@1
k45xGx05Œ:MZ8a45,;S3GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG@2
k45xGxx,‹S_™8b•4B85H,8a45,;S:MZJ5Cœ4B8bk45GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG@0
k45xGxz3œ_™U5V,I+J5H8>3GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG@x
k45zGx@;85V4BNOJ5’4BGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG@@
k45zGx.3œ_™U5V,I+J5H8GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG@.
k45zGx|3œ_™H45X•:H:I,86*gncNIgo>3GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG@|
k45zGx},74_+I+:5•45E•4BXS4B8bg4BN,d485‡,B,Z4GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG@}
k45zGx~KO5k45U7458bScd4_Z_C‡4BECD,4CD:GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG@~
k45zGz13œ_™U5V,I+85SGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG.1
k45zGz2a45,;S_•SbZ:MZI+ož:J5V,5šJU5,U5O4B:‚45,fSGGGGGGGGGGGGGGGGGG.0
k45zGz0a45,;SnZSU5,_,ŸSZI+ož:85a:5^4BGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG.x
k45zGzxCœ4BŸSZ4:5YgB,“Z8a45,;S45W46*8bZ,4,4BnmŸSm4:mGGGGGGGGGGGGGGG.@
k45zGzz*NNW8_+J5Œ:O4BnSˆ845,fS85mgo›85ScT8GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG.|
k45zGz@*NNW8_+J5Œ:O4BnSˆ845,fSU5,XˆJX•Ie,45,fSZSnnGGGGGGGGGG.}
k45zGz.a45,;S_Z_C‡4B8bg4BNO,8bC‡4B_Hc:H86*_HcIŽ4GGGGGGGGGGGGGGGGG.~
k45zGz|a45,;S_Z_C‡4B8bg4BNO,8bC‡4B_Hc:H86*_Hco*_ˆ8nY8GGGGGGGGG.~
k45zGz}a45,;S_Z_C‡4B8bg4BNO,8bC‡4B_HcIŽ46*_Hco*_ˆ8nY8GGGGGGG.~
k45zGz~a45:5ˆ8_Z_C‡4B8•,:H:U5gA4B:H:5U5H:45ZS6D,_HcIŽ4GGGGG|1
k45zG@1a45,;S_Z_C‡4B6D,45“4B8žZ_+U5H:45ZS45C4B:Ž4BU5gA4B
:H:5 |2
k45zG@2a45:5ˆ8_Z_C‡4B8•,:H:U5gA4B:H:5U5H:45ZS6D,_Hc:H8-
J5A4X•8V8 |2
k45zG@0•o;o ,I,8U5,8ZU5O4B8a45_T4_Z_C‡4BGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG|x
k45zG@x•o;o ,I,885mg36D,_HcI8…16*I8…|GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG|z
k45zG@z•o;¡:MZ5;85V4BU5,5g•8_+4B8•,:H:8•4nVU5H:45ZS6D,
U5gA4B:H:5NHc85S6*NHcJ5H8o*2111NGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG|@
Sinh viên: V Đnh Quybn KSTN-ĐTVT-K52 vi
Đ n tt nghip Đi Hc
k45zG@@•o;¡:MZ5;85V4BU5,5g•8_+4B8•,:H:8•4nVU5H:45ZS6D,
U5gA4B:H:5NHc85S6*NHcJ5H8o*z11NGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG|@
k45zG@.•o;¡:MZ5;85V4BU5,5g•8_+4B8•,:H:8•4nVU5H:45ZS6D,
U5gA4B:H:5NHc85S6*NHcJ5H8o*011NGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG|.
Sinh viên: V Đnh Quybn KSTN-ĐTVT-K52 vii
Đ n tt nghip Đi Hc
(KL%s!
A4B0G2,H8b•I8:MZ8—4Bog•,_HcU5H:45ZSGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG01
A4B0G0,H8b•5;nV-485mg8—4Bog•,_HcU5H:45ZS‰@ŠGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG02
Sinh viên: V Đnh Quybn KSTN-ĐTVT-K52 viii
Đ n tt nghip Đi Hc
(3tul
18\-/=P j=6U €/=1•[
5# D@S&-8Hk51&|-#kB&/= &b8U1e06-1kJ&./>%-Y/1&78
w &-wMMM[-k ‚S7Sz&J&-
•5# •Mk_8k/UB51&|-#kB&/= &b8U1e06-1k-Q/06-Y/1&78
5# [800&[/&/&D8D51&|-#kB&/= &b8U1eHcU1U^U-&X8[800
5 /-kM5BDJS/-kM|kMk/Uk 1&;8s8B./ZL-^
5# &/&D8D51&|-#kB&/= Điều chếHcU1U^U-&X8
• M-1=/[S  •Mk_8k/UB  &,&/0&/
8S-&@Sks
#n-18\->&b8U1e>[0h/=D[/=
-M^U=&[
ƒ ƒ8S0kD@S&-8HkH8S[-&/ &b8U1eJ&./>%s8/=
ƒ5# ƒ1[0k51&|-#kB&/= &b8U1e06-1k@1[-Y/1&78
„ „8[HM[-8MkD@S&-8HkH8S[-&/ &b8U1eJ&./>%UQ8@1F]/=
„ƒ5#
„8[HM[-8Mkƒ1[0k51&|-#kB&/=
&b8U1e@1[-M^U=&[
5 5&=/[S-&0k[-& ‚06-Y/1&78-M./-T@RD
… …/HkM}[-kMU80-&U1[//kS #./1-1</=-&/-1gBRD
Sinh viên: V Đnh Quybn KSTN-ĐTVT-K52 ix
Đ n tt nghip Đi Hc
)!
¢8Ce4B_d8*,
M/=/1P/=/CD=Q/>RB'-1</=-&/S&./STUHFG&/FGU>FVU0:HW/=Z19
M%/=M?&U1/1&b8DWU>YU1Z19U/1[8/1F-19D1&XD-$&/=8B./J&X/',\/1$/1
U9U@1F]/=-&7/HFG&J&X/-^>%/=',$_8R/0^318UQ8-1</=-&/S&./STUHFG&
/FGU/=$BD%--C/=>?-1qU>†B/1&b8/1$/=1&./Um8-\@-M8/=,$S•/1,^U/$B3
&7UD<1l/11h[D%-U9U1U1Y/1s9UU9UBe8-6Ug[Z./1-1</=-&/HFG&/FGU/1F
D<1l/1Z./1-M8Bb/'E/11Fd/=Ug[/1&;8'=&[H&7/,<-8Be/>FVU>fUJ&7-U1q
-M+/=35^Z19U/1[8=&P[D<&-MF`/=HFG&/FGU,$-M./Z1</=Z1&e/U9UDH8Sk
Z1</=HRB>[/=>FVU0:HW/=-M/=D<&-MF`/=-M./Z1</=Mi-Z1h>FVU-9&0:HW/=
-M/=D<&-MF`/=HFG&/FGU3>h',&7U/=1&./Um8U9UDH8SkZ1</=HRBDd
M%/=U1D<&-MF`/=HFG&/FGUS$UQ/-1&e-3
M/=D<&-MF`/=HFG&/FGU'-Y/1&78>&7/-jJc=&G&1T/,bZ1E/=U9U1
-M8Bb/H/hJc1i@-1W,$08B1[,G&-6U>%Mi-/1[/13f-Z19U'-Y/1&78_8[/=
1+UUv/=Jc1i@-1W/1[/1-M/=D<&-MF`/=/FGUHU9U-1$/1@1Q/-M/=U9UU%-
/FGU35,G&U9UHT/=-Y/1&78-M./'-Y/1&780h/=RDUh/1&b8F8>&XD1]//1`0^
08B1[-1i@Ug[RD-1[/1-M/=/FGUH/h1T->%/=dD&b/-Q/06-1i@3>h'
-1</=-&/S&./STU0:HW/=-Y/1&780h/=RDS$U</=/=17S&/11T-,$>FVU0:HW/=
/1&b8/1i--M/=U9Um/=HW/=-M/=D<&-MF`/=HFG&/FGU3&7U0:HW/=-Y/1&78
0h/=RDUh-1XJcE/11Fd/=si8Jd&0^J&e/>o&/1&7->%'/1&;8JbDf-',$-M8Bb/
HI/>[>F`/=H0^@1E/sT,$-9/sT3]//P['-6U>%-M8Bb/HI/U1\D>9/=ZX
Ug[-Y/1&780h/=RD0,G&-Y/1&78>&7/-:,$_8[/=1+U=RB/./-M;-M8Bb/HI/
SG/31P/=>fU-Y/1>hS$DU1Z./1-M8Bb/-M/=D<&-MF`/=HFG&/FGUZ19U0
,G&Z./1-M8Bb/-M./Z1</=-M8/=3&7UD<1l/11h[D%-U9U1U1Y/1s9UZ./1
-M8Bb/0:HW/=-Y/1&780h/=RDS$D%-JFGUU^UZl_8[/-M+/=/1{D/R/=U[1&78
/C/=Ug[17-16/=-1</=-&/HFG&/FGU38i-@19--j/1P/=L-Fd/=-Ml/1J$B-M./'
-<&_8Be->c/1U1+/>A9/S&./_8[/>e/,&7U/=1&./Um8,$>9/1=&9E/11Fd/=Ug[
/1&;8-G&Z./1-1</=-&/HFG&/FGU3
Sinh viên: V Đnh Quybn KSTN-ĐTVT-K52 1
Đ n tt nghip Đi Hc
QH:_•45J5•N6,^4BE•4B:MZ_d8*,
1P/=Ze-_8E/=1&./Um80‡S$-&b/>bU1U9U1T->%/=-1</=-&/S&./STU
HFG&/FGU/1F2U9U1T->%/=-1CDHp'-18-1\@HPS&78-^>%/=,bU9U-1</=06UQ/
-1&e-/1F2-1$/1@1Q/1h[1+U-M/=/FGU'>9/1=&9DmU>%</1&;DUg[/FGU3
&7U>9/1=&917-16/=,G&U9U-1[D06>Q8,$Z19U/1[8>EDJE>FVU17
-16/=Z1&-M&X/Z1[&Uh-1X>FVU9@HW/=-M.//1&b8,x/=D&b/,G&U9U>fU-MF/=>c[
SLZ19U/1[83
K•:8,7S:MZ_d8*,
9/1=&9>FVUE/11Fd/=Ug[U9UBe8-6-M/=D<&-MF`/=HFG&/FGU2
<@1y/=>FVUE/11Fd/=Ug[/1&;8
Y/1U1i->[>F`/=
ˆ/11Fd/=Ug[-Y/1U1i-@1E/sTUg[-j/=ST&>9BZ19U/1[83
RBH^/=>FVU17-16/=-1</=-&/HFG&/FGU>]/=&E/
9/1=&9>FVU-uS7Sz&J&-Ug[17-16/=,G&-j/=ST&D<&-MF`/=Z19U/1[82
/FGU0R8-QDs['/FGU/</=-QD=Q/'/FGU/</=-QDs[3
V:•:_d8*,
5Cœ4B2Œ4BŸSZ46d5;85V4B85O4B8,4ECD,4CD:=1&./Um8'-lD
1&X8/1P/=Z&e/-1mU-o/=_8[/,bZ./1-1</=-&/HFG&/FGUUv/=/1F/1P/=-Y/1
U1i-U]JE/Ug[0h/=RD3
5Cœ4B07458bScd4ECD,4CD:=1&./Um8'-lD1&X8U9U-Y/1U1i-Ug[
Z./1-M8Bb/HFG&/FGU39/1=&9E/11Fd/=Ug[U9UBe8-6/1F2/1&;8'1&7/-FV/=
>[>F`/=,$1i@-1W,G&,&7U-M8Bb/-Y/1&783
5Cœ4Bx£85SW8_,dS:5TMl/1J$B,bU9UZ•-18\->&b8U1e1[B>FVU
0:HW/=-M/=-1</=-&/HFG&/FGU3
5Cœ4BzKOJ5’4B5;85V4B/Ml/1J$B,b17-16/=0:HW/=-M/=D<
@1y/='>9/1=&9E/11Fd/=Ug[U9UBe8-6/1F2/1&;8'>[>F`/='U9UBe8-6Ug[D<&
-MF`/=>e/1&7808i-Z./1-M8Bb/3
Sinh viên: V Đnh Quybn KSTN-ĐTVT-K52 2
Đ n tt nghip Đi Hc
v2Gw>!
())
7-16/=-1</=-&/HFG&/FGU>?>FVU/=1&./Um8-jMi-/1&b8-1\@Zu-MFGU
-M./-1e=&G&3x/=,G&U9U17-16/=-M8Bb/-1</=-M./Df->i-'17-16/=-1</=-&/
HFG&/FGU/=$BU$/==h@@1Q/_8[/-M+/=,$U9US•/1,^UUg[U8%U06/=38B
/1&./'H/1P/=-Y/1U1i-Ug[D<&-MF`/=/./17-16/=-1</=-&/HFG&/FGUUh
/1&b8>&XDZ19UJ&7-,G&17-16/=-M./Df->i-3
1F]/=*-Ml/1J$BST&0h/=-M8Bb/HI/HFG&/FGU,$U9UBe8-6E/11Fd/=
>e/17-16/='_8[>h=&q@-[Uh>FVUU9&/1l/-o/=_8[/,b17-16/=3
2G2 Z,8b¤:MZ5;85V4B85O4B8,4ECD,4CD:
MFGU0^@19--M&X/Ug[U8%U06/=',&7U-1</=-&/HFG&/FGU/=$BU$/=>h/=
,[&-Mp_8[/-M+/=31P/=m/=HW/=Ug[17-16/=/$BMi->[HT/='/1F2U9U1T-
>%/=-1CDHpHFG&J&X/'>&b8Z1&X/-1&e-Jc-^>%/='-18-1\@HPS&78,bD<&-MF`/=
D%-U9U1-^>%/=0[8>h-M8Bb/,b-M8/=-RD3
e8/1FZe-1V@,G&/1P/=U]0d1T-Q/=1&7/UhUg[17-16/=-M8Bb/-1</=
-M./Df->i-'m/=HW/=Ug[-1</=-&/HFG&/FGU0‡>FVUDdM%/=',[&-MpUg[/h
-M/=-1^U-e0‡>FVU/R/=U[3l/1*3*U8/=Ui@U1-[U9&/1l/-o/=_8[/,b,[&
-MpUg[17-16/=-1</=-&/HFG&/FGU3
k452G2;85V4B85O4B8,4ECD,4CD:n€E•4Bn‚4BƒN
Sinh viên: V Đnh Quybn KSTN-ĐTVT-K52 3
Đ n tt nghip Đi Hc
2G0 ?g•,n‚4Bn€E•4B8bg4B85O4B8,4ECD,4CD:
&7U-1</=-&/HFG&J&X/-1^U-eZ1hUh-1X-1^U1&7/>FVUJ{/=0h/=>&7/-j
-MF`/='SLHDmU>%08B1[Mi-SG/-M/=D<&-MF`/=S[/-M8Bb/HFG&/FGU35h/=
_8[/=1+U-8BZ1</=Uh08B1[SG/-M/=D<&-MF`/=/FGU-8B/1&./ST&Jc/1&;8
Jd&1&7/-FV/=-9/sT31>e//[B'@1F]/=@19@1&78_8E/1i-U1,&7U-M8Bb/HI/
-1</=-&/,<-8Be/HFG&/FGUS$0:HW/=S[/-M8Bb/0h/=RD3
1P/=>fU>&XDU]JE//1i-Ug[0h/=RD>FVU-Ml/1J$B-M/=U9U@1Q/HFG&
>RB3
2G0G2W48V::MZn‚4BƒNECD,4CD:
5^J&e/-1&./,\/-6U0h/=RD-M/=D<&-MF`/=J&X/S$-F]/=>6&/1y3
1</=-1F`/=',\/-6U0h/=RD c0‡J&e/-1&./-j 1450 -G& 1540m/s38B/1&./'
/1P/=-1[B>o&/1y-M/=,\/>6U0h/=RDUv/=Uh/1P/=E/11Fd/=SG/-G&S[/
-M8Bb/0h/=d-M/=/FGU3
6U>%RD-1[/1-M/=/FGUJ&X/>?>FVU-\@-M8/=@1R/-YU1-M/=Mi-/1&b8
D<1l/1-9/1+U3M/=>hUh@1F]/=-Ml/1[UZk/~&/k>FVU-Ml/1J$B-M/=‰)Š'
d>RB-6U>%RD-1[/1-M/=/FGUJ&X/>FVU-Y/1-9/,G&D%-FGUSFV/=-6U>%0[&
06si@su3‹DŒ03

) ) • a
) ‹ )
) *a a
*••Ž3•( •3••* •3a• * )3a‹• *
*a• K a•O *3(a * *3(‹• *
*3)• * K a•O ‹3*a• *
v T T T
S D D
T S T D
− −
− −
− −
= + × − × × + × ×
+ × − + × × + × ×
− × × × − − × × ×

M/=>h2
vS$-6U>%RD-1[/1-Y/1-1kDŒ0
TS$/1&7->%-1k


SS$>%Df/-1k@@1Q//=1l/@@-
DS$>%0R8-1kD3
ƒ1F]/=-Ml/1[U#k/~&/k>FVUm/=HW/=-1</=HW/=1]//1&b8U9UU</=
-1mUZ19U,l/hZ1</=Jc=&G&1T/Jd&,&7UU1u9@HW/=U1D%->%0R8Z1E/=*ZD3
Sinh viên: V Đnh Quybn KSTN-ĐTVT-K52 4
Đ n tt nghip Đi Hc
k452G039J5•85S+::MZ6W48V:n‚4BƒN6*g45,;8_+6*_+nƒS„3…x@JJ8†
M/=l/1*3)D$80‘UUg[>A-1cU1uM[=&9-McD\->%Ug[-6U>%'-jD$8
s[/1-G&D$8>yJ&X8H&;/0^-C/=Ug[-6U>%RD-1[/13%->&b8MNM$/=-M/=l/1
*3aS$-6U>%RD-1[/1-M/=/FGUJ&X/Z1</=@1E&S$=&9-McU6>c/1*•DŒ0D$/h
-1[B>o&-j*•’*‹DŒ0',G&>%0R8-M./ŽZD,$/1&7->%-M./a

3]//P[
l/1*3aUv/=U1uM[M{/=-6U>%RD-1[/1-C/=-1k>%0R8,$0^-C/=Ug[/1&7->%
D<&-MF`/=“-M/=Z1&>%H6UUg[-6U>%RD-1[/1-1kU1&b8H+U/1&b81]/S$U1&b8
/=[/=3
G&J&X/</=&7-[D'/1&7->%,$>%Df/Ug[/FGUJ&X/-1[B>o&Mi-
/1&b8-1kU9UDx[-M/=/CD',$-1k,c-MY,k/J`1[B/=$&Z1]&'UE-1k>%0R83
]//P[',x/=c/1‘U%'J&X/D&b/M8/=,$J&X/D&b/[DUv/=Uh>fU>&XD
Z19U/1[8Z19/1&b831F/=-1k-16/=Z.-1lUh-1XSiB5a’•@@-K-M8/=Jl/1
aa@@-O'*’a

3
Sinh viên: V Đnh Quybn KSTN-ĐTVT-K52 5
Đ n tt nghip Đi Hc
k452GxV:_+ƒN85Z45J5•85S+:6*g45,;8_+6*_+nƒS„3…xxJJ8†G
x-6U>%RD-1[/1-C/=-1kUE/1&7->%,$>%0R8'/1F/=-1kU1&b8-C/=
/1&7->%'>fU-Y/1-6U>%RD-1[/1H6U1]//1&b836U>%RD-1[/1>6&,G&,x/=
J&X/&7-[DUh>%0R8HFG&*D-1[B>o&-j*•’*•(DŒ03
k452Gz39J5•85S+::MZ8V:_+ƒN85Z456*g_+N`4:MZ4CD:
Sinh viên: V Đnh Quybn KSTN-ĐTVT-K52 6
Đ n tt nghip Đi Hc
l/1*3•U1uM[M{/=DfUHx-6U>%RD-1[/1-1[B>o&-1k0^-1[B>o&Ug[
>%Df/'/1F/=-1\DU1Y/1P/==&9-Mc,b>%0R8,$/1&7->%>FVU0:HW/=>FVUU1
S$-6&F8U10^-1[B>o&Ug[-6U>%RD-1[/1'/1F/=-6U>%RD-1[/1Uv/=U1u-1[B
>o&*DŒ0-M/=@1TD,&-C/==&ED>%Df/>&*@@-'H,\BE/11Fd/=Ug[>%Df/
Uh-1XSiBD%-=&9-McU6>c/1D$,I/U1i@/1\/>FVU35:HW/=@1F]/=-Ml/1
[U#k/~&/k'sRBH^/=D%->A1l/1U1-6U>%RD-1[/1-M/=/FGU-1[B>o&-1k
>%0R8,$/1&7->%-M/=l/1*3)3%Df/d>RBSiBU6>c/1S$a•@@->?-Ml/1J$B
1&78_8E/1i-,bE/11Fd/=Ug[>%0R8,$/1&7->%'1[&J&e/06-1[B>o&/1&b8/1i-
-M/=D<&-MF`/=/FGU0R83
h-1X/h&-Y/1-9/U1Y/1s9U-6U>%RD-1[/1S$>fUJ&7-_8[/-M+/=>6&,G&
Z./1HFG&/FGU,x/=/FGU0R83
2G0G03‚4BƒN
”T&0h/=/$BS[/-M8Bb/H^[,$0^>$/1A&1fU-1[B>o&9@08i-Ug[D<&
-MF`/=,\-U1i-3<&-MF`/=,\-U1i-Uh-1XS$U1i-Sy/='Z1Y'Z&DST&49U0h/=
-TM[H/1P/=9@S^U-j/=>V--M/=D<&-MF`/=-M8Bb/S[/'-TM[0^J&e/-1&./
D\->%,\-U1i--1kHT/=0h/=3\/-6US[/-M8Bb/-xB-18%U,$D<&-MF`/=,\-
U1i-'/1&7->%,$9@08i-3
k452G@?Z48bScd4n‚4BƒN8bg4BNO,8bC‡4B6W8:5ˆ8‰2Š
2Gx 5“4B85O4BnVA455CD4B8D,U74585O4B8,4ECD,4CD:
9U-1</=06Ug[D<&-MF`/=E/11Fd/=-M^U-&e@,$_8[/-M+/=S./>fU-Y/1
Ug[Z./1-M8Bb/>FVUskDs•-J[=AD2
• 1&7->%KTO
• A/=>%D86&KSO
• %pHUg[/FGUJ&X/KpHO
Sinh viên: V Đnh Quybn KSTN-ĐTVT-K52 7
Đ n tt nghip Đi Hc
• %0R8KDO1[B9@08i-Ug[/FGUKPO
• 5^J&e/>%/=Ug[JbDf-,$>c[1l/1>9B
9U-1</=06/$BJ./UT/10^E/11Fd/=Ug[U1q/=S./17-16/=Z./1-M8Bb/
HFG&/FGU'JE/-1R/=&P[U1q/=Uv/=UhDz&_8[/17D\--1&e-,G&/1[83^[-M./
-1^U/=1&7D'l/1*3(U1uM[0^@1W-18%UUg[/1&7->%Ug[/FGUJ&X/-1k>%0R8
>FVUZ1E09-,$Dx[1r-M.//1&b8,x/=J&X/>XUh>FVUZe-_8E>fU-MF/=/1i-
‰)Š2
k452G.39J5•85S+::MZ45,;8_+85mg_+nƒS:MZ4CD:I,‹4‰0ŠG
1&7->%=&ED-1kU1&b8-C/=Ug[>%0R8,$,G&D^U/FGUU$/=0R8-1lDmU
=&EDU$/=/1[/13F]/=-^/1F/1&7->%'>%Df/Uv/=S$-1</=06-1[B>o&Mi-
/1&b8-1k>%0R83–&7-[DHUhZ19/1&b80</=>oM[J&X//./,x/=,k/J`>%
Df/S$-1i@/1i-'>%Df/Uv/=-1[B>o&/1&b8-1kDx[DF[,$Z1<3A-1c0[8S$
D%-,YHW>FVUZ1E09-d,x/=J&X/-S[/-&U‰)Š2
Sinh viên: V Đnh Quybn KSTN-ĐTVT-K52 8
Đ n tt nghip Đi Hc
k452G|3985Zc_Œ,:MZ_+N`485mg_+nƒS„,‹48oZ48,:†‰0ŠG
F`/=J&X8H&;/0^-1[B>o&Ug[>%Df/-1k>%0R8Z19@1mU-T@>fUJ&7-S$
-M/=,x/=1[SUS&/k3%Df/Jc=&EDDT/1Z1&>%0R8-C/='_8[,x/=>h'>%Df/
ST&Uhs81FG/=-C/=/1—-1k>%0R835[8>RBU1q/=-[0‡skDs•-E/11Fd/=Ug[
U1q/=S./U9U>fU-Y/1Ug[Z./1-M8Bb//1F-1e/$3
2Gz T8oSW4
hDST&'1F]/=*>?-Ml/1J$B-o/=_8[/,b,[&-MpUg[Z./1-1</=-&/HFG&
/FGU,$U9U>fU-Y/1U]JE/Ug[0h/=RD3„8[U1F]/=*'-[1&X8MN1]/,bU9UBe8
-6-9U>%/=-G&,\/-6U0h/=RD-M/=Z./1-1</=-&/HFG&/FGU3X1&X80R81]/,b
17-16/=-1</=-&/HFG&/FGU'U1F]/=)0‡-Ml/1J$BU1&-&e-1]/,bU9U>fU-Y/1Ug[
Z./1-M8Bb/3
Sinh viên: V Đnh Quybn KSTN-ĐTVT-K52 9
Đ n tt nghip Đi Hc
v0G!$())
M/=Ji-Z˜D%-17-16/=-1</=-&//$'U9U>fU-Y/1Ug[Z./1-M8Bb/>h/=
D%-,[&-Mp_8[/-M+/=3&7U1&X8>q/=,$>QB>gU9U>fU-Y/1>h=&q@-[Uh>FVU
/1P/=-1&e-Ze@1x1V@'1&78_8E,G&Z&e/-MqUD9B-18'D9B@19-Uv/=/1FU9U
-1&e-JcZ19UHx/=-M/=17-16/=3
1F]/=)0‡-Ml/1J$B,b/1P/=Be8-6E/11Fd/=>e/_89-Ml/1-M8Bb/0h/=
RDHFG&/FGU39UBe8-6/$BJ[=AD208B1['/1&;8'U9UBe8-6,bD<&-MF`/='
1&78m/=@@SkM3&7U-lD1&X8,bU9U-Y/1U1i-Ug[Z./1-M8Bb/0‡=&q@-[UhU]
0d>XsRBH^/=D<1l/1U1_89-Ml/1D<@1y/=,$>9/1=&93
0G2 3Sc5Zg8bg4BNO,8bC‡4BECD,4CD:
Y/1&780h/=RDZ1&-M8Bb/-M/=D<&-MF`/=/FGU0‡U1c8E/11Fd/=Ug[
08B1[358B1[-M/=D<&-MF`/=/FGUZ1&-M8Bb/0h/=RD0‡E/11Fd/=>e/Mi-
/1&b8Be8-62,&7UU1+/S^[-Q/06,$@1TD,&-M8Bb/-Y/1&783
Hệ số suy hao:
70608B1[Ug[Z./10h/=RD-M/=D<&-MF`/=/FGU@1W-18%U,$
Z1E/=U9U1D9B@19-,$D9B-18,$-Q/06S$D,&7U/1F0[82
K ' O K O
k l
A d f d a f=

M/=>h
d
S$Z1E/=U9U1-8Be/>F`/=-M8Bb/HI/'
f
S$-Q/06'S$1706
-9/sT@1W-18%U,$1l/1HT/=>c[SLUg[D<&-MF`/=-M8Bb/HI/KUh=&9-McZ1E/=
-j*3•>e/)O‰aŠ3706
k
-F]/=m/=,G&D<&-MF`/=-M8Bb/0h/=M[H&-M./UT/S$
1706Dv08B1[3
K Oa f
S$17061i@-1W-1X1&7//1Fdl/1)3Ž3
Sinh viên: V Đnh Quybn KSTN-ĐTVT-K52 10
Đ n tt nghip Đi Hc
k450G};nV5ˆJ85•
( )
a f
8bg4BNO,8bC‡4B4CD:‰xŠ
0G2G23Sc5Zg8bA,5k455ž:
1P/=Be8-6,bD<&-MF`/=/1F>%0R8'Z1E/=U9U1-M8Bb/Uh/1&b8E/1
1Fd/=-G&08B1[-Y/1&783XUh-1X>9/1=&9E/11Fd/=Ug[08B1[D%-U9U1
U1Y/1s9U/1i-'/=F`&-[U1&[08B1[-1$/1U9UST&Z19U/1[83h1[&1l/1-1mU
08B1[-M8Bb/3<1l/108B1[H0^@1R/J61l/1UQ8sEBM[-M/=D<&-MF`/=
/FGU0R83M/=D<&-MF`/=/FGU/</='Z1&Z1E/=U9U1-M8Bb/SG/'/C/=SFV/=
0h/=RDUhs81FG/=Jc=&G&1T/Jd&1[&Df-@1™/=S$2Df-/FGU,$Df->9B3”qU
/$BD<1l/108B1[-M/=D<&-MF`/=/FGU/</=S$08B1[H0^@1R/J61l/1-MW3
0G2G2G23Sc5Zg:•S
<1l/108B1[UQ8>FVU9@HW/=U1/1P/=,x/=/FGU0R83M/=D<
1l/108B1[UQ8'D\->%/C/=SFV/=>FVUs9U>c/1/1F0[8‰•Š2
( )
)


sphere
sphere
I r
g r
I r
 
 
= =
 
 
 
 

M/=>h

)


a
P
I
r
π
=
'
)

a
P
I
r
π
=
3
G&r
0
šZ1E/=U9U1-1[DU1&e8K-1F`/=SiBS$*DO'P
a
š/C/=SFV/=0h/=
RD-T&/=8A/'I
0
šD\->%/C/=SFV/=0h/=RD-T&Z1E/=U9U1r
o
'ID\->%/C/=
SFV/=0h/=RD-T&Z1E/=U9U1r3
Sinh viên: V Đnh Quybn KSTN-ĐTVT-K52 11

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×