Tải bản đầy đủ

Nghiên cứu đặc điểm sinh thái và phân bố của thực vật hạt trần ở khu bảo tồn rừng đặc dụng Côpia, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

1

MỞ ĐẦU
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
quan
 Farjon A, 2001)[22] (so
              
chúng - 



             







loài cây  





 





2

             
   


gian






"Nghiên cứu đặc điểm sinh thái và phân bố của thực vật hạt trần ở khu bảo
tồn rừng đặc dụng Côpia, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La"



tà

3

CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU
1.1. Nghiên cứu về thực vật Hạt trần trên thế giới
 



Robert Brown (1773 -  chia

[9].

, 1954, 1966, 1980, 1983,




                
[9], (
Lê Thi Huyên, 2000)[4], (A.L.Takhtajan, 2009)[20].


Kubitzkii and ctv, 1990)[24].

       
       (Picea), thông
(Pinus       (Pinus   (Sequoia,
Sequoiadendron    Pseudotsuga      
       (Cupressus, Juniperus   
(Cryptomeria
4









(Sequoia
(Cedrus deodata

(Cedrus
      (    Philip Ian Thomas,
2004)[15].












, cây Fitzroya cupressoides 

5





Thông Pinus radiata, 


. C





-Taxus baccata 

(Araucaria araucana) 
               
2005)[9], ( Philip Ian Thomas, 2004)[15].
i c l 
       (    Philip Ian Thomas,
2004)[15] 
lo 
 l



 
các loi cây n
  

6

 m công
tác n
       v          
 qu
1.2. Nghiên cứu tại Việt Nam


hi
( Philip Ian Thomas, 2004)[15]

Bảng 1.1. Cây thuộc ngành Hạt trần ở Việt Nam so với thế giới
Họ
Số các chi /
loài trên thế
giới
Số chi ở
Việt Nam
Số loài / loài đặc
hữu ở Việt Nam
Bách tán (Araucariaceae)
3/ 41
0
0/0

(Cephalotaxaceae)
1/5-11
1
1/0

30/135
7
7/2
Phyllocladaceaae
¼
0
0/0
Thông (Pinaceae)
11/225
5
10/1-2*
Kim giao (Podocarpaceae)
18/190
4
6/1-3**
Sciadopityaceae
1/1
0
0/0
e)
5/23
2
6/2
Tổng số
70/635
19
29-30/5

7

* một loài hạt trần mới vừa mới phát hiện ở Việt Nam và có thể là loài
đặc hữu;
** số lượng các loài thông tre ở miền Bắc Việt Nam chưa được xác định
chắc chắn – có thể có 2-3 loài chưa được mô tả và những loài này có thể là
loài đặc hữu.

(Xanthocyparis(Glyptostrobus




A
Loan (Taiwania cryptomerioides) 

Cunninghamia konishii

(Amentotaxus-
        tùng pô lan A. poilanei    A.
hatuyenensis
   A. argotaenia      A. yunnanensis  

Thông ba lá (Pinus kesiya


[7],
[9], (
 Philip Ian Thomas, 2004)[15].
8




, n


    (Cunninghamia),     (Taiwania   
(Amentotaxus

o
- 24
o







(Pinus krempfii
, trong
P. kesiya

                



9

(Nguồn: Cây lá kim Việt Nam)( Nguyễn Đức Tố Lưu, Philip Ian Thomas,
2004)[15]


FokieniaXanthocyparis
Pinus, du sam KeteleeriaFokienia, sa
Cunninghamia
CupressusFokienia, bách xanh Calocedrus
(kim giao Nageia
Taxus
              
Xanthocyparis             


sam (Keteleeria(Calocedrus

Hình 1.1: Các vùng phân bố
chính của Hạt trần ở Việt
Nam




4: Tây Nguyên

123410


            


Keteleeria

(.

Cupressus funebris     

Glyptostrobus pensilis




Taiwania cryptomerioides 
Xanthocyparis vietnamensis
.



 


 


11





.




             
(Calocedrus macrolepis   Fokienia hodginsii    Taxus
wallichiana-


[17].
 
Dacrydium elatum) 
 

 (
[12].

-1952) các


[5].
              
1960-
12





 -2 (1996) và


-
-
 
1999)[1].
    
Ng- 




        Pinus kwangtungensis  
Amentotaxus hatuyenensis (Nguyen Tien Hiep
&      Pseudotsuga sinensis     
Tsuga chinensis           
Keteleeria davidiana          
Calocedrus rupestris (Averyanov et al., 2004)[21].
1.3. Nghiên cứu về thực vật Hạt trần tại Côpia

- PGS.TSKH. Lê Xuân         
(2008   
13

PGS.TS
Lê Xuân , 2008  2009)[19].

  
Côp



Côpia).








 
 1700m)




 


(337 loài).
14




pia.
- 


      
Huy, 2002)[11].


 có tên trong sách















15






rãy.

16

CHƢƠNG 2. ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Đối tƣợng nghiên cứu
            

2.2. Mục đích nghiên cứu
              

kh 
2.3. Nội dung nghiên cứu


- 
- 
- 
- 
- 





2.4. Phƣơng pháp nghiên cứu
2.4.1. Phƣơng pháp chung
               

2
(30m x 20m)


17



2.4.2. Phƣơng pháp cụ thể








             

 








Mẫu biểu 2.1: Biểu điều tra các cây theo tuyến.

TT
Tên
loài



Sinh

g
Ghi
chú
H
vn
H
dc

NB
TB

NB
TB

vn

dc

18


               
600m
2


- 

Mẫu biểu 2.2: Biểu thông tin ô điều tra










Các t

19

Mẫu biểu 2.3: Điều tra tổng hợp tầng cây gỗ

TT
Tên cây
D
1.3

(cm)
H
vn

(m)
H
dc

(m)
D
T
(m)
ST
Ghi
chú
-T
N-B
1
2

  
vn
     
dc
     
T
:

 chúng tôi  

 

Mẫu biểu 2.4: Cấu trúc rừng có hạt trần phân bố
TT
Tên loài
Toạ độ
D
T
(m)
H
dc

(m)
Ghi
chú
X
Y
Đ-T
N-B


12
dc

T




- 

2
(5m x


20

Mẫu biểu 2.5: điều tra cây tái sinh

TT
ÔDB
TT
cây
Tên
cây
Chiều cao
Sinh
trƣởng
Nguồn gốc
Ghi
chú
< 50
50-100
> 100
K
TB
Y
Hạt
Chồi

12- 


Mẫu biểu 2.6: Biểu điều tra cây bụi thảm tƣơi

TT
ÔDB
TT
cây
Tên
cây
Chiều cao (cm)
Sinh trƣởng
Nguồn gốc
Ghi
chú
<50
50-100
>100
T
T
B
X
Hạt
Chồi
12

- 
- 



21

- 

 
 
2
%%
%
DF
IV
(Crutis & Mc. Intosh, 1951).

- 
III (2,0-
4
30
1
10
120
)/( x
n
hacâyN
i
i


2.4.3. Phân bố của các loài

tra trên GPS và 


22

CHƢƠNG 3. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN KINH TẾ XÃ HỘI KHU VỰC
NGHIÊN CỨU
3.1 Điều kiện tự nhiên rừng đặc dụng Côpia.
3.1.1 Ranh giới hành chính


0
17

30


0
23

30



0
32

00


0
40

00



  

               


3.1.2. Địa hình

             

  


 


-35
o

o

    



23

3.1.3. Địa chất thổ nhƣỡng

             



-


700-1700m.


700-1700m







(Nguồn: Phòng tài nguyên và MT huyện Thuận Châu, năm 2011)
3.1.4 Khí hậu





- 
0
C.
24

- 
0
C
0
C 
quân 14
0
C
0
C
- 

o
C.





- -1600mm
- --

Hình 3.1: Lƣợng mƣa và sự thay đổi về nhiệt độ bình quân theo tháng

(Nguồn: Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Sơn La, 2012)


m.
25

-

các tháng 12 và 1.
             



 
 



           




su            

3.1.5. Tài nguyên rừng và đất rừng
              
19.467,7ha và qua k




m




Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×