Tải bản đầy đủ

Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty TNHH EDD

Trờng ĐH Lao Động Xã Hội 1 Lớp C11 KTC
MC LC
MC LC...................................................................................................................1
LI M U.............................................................................................................2
PHN 1
C IấM KINH DOANH VA Tễ CHC QUAN LY K TON TIấU THU VA
XAC INH KấT QUA TIấU THU HNG HO TAI CễNG TY TNHH EDD....3
ỏp ng c cỏc yờu cu ũi hi ca thi i, ti Cụng ty TNHH EDD hin
nay ang ỏp dng phn mm k toỏn CADS 2010 vo quỏ trỡnh hch toỏn ti
doanh nghip. Chng trỡnh ny c thit k tng i phự hp vi c im
kinh doanh ti Cụng ty...............................................................................................9
PHN 2
THC TRANG K TON TIU THU VA XAC INH KấT QUA TIấU TH
HNG HO TAI CễNG TY TNHH EDD..............................................................12
PHN 3
CC GII PHP NHM HON THIN K TON TIU TH V XC NH
KT QU TIấU TH HNG HO TI CễNG TY EDD..................................39
KấT LUN................................................................................................................45
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Sinh viên: Nguyễn Thị Huyền Diệu
Trờng ĐH Lao Động Xã Hội 2 Lớp C11 KTC
LI M U

i vi cỏc doanh nghip, c ch th trng to ra nhiu thi c, nhiu c hi
nhng cng to ra nhiu thỏch thc mi. Chp nhn c ch th trng l chp nhn s
cnh tranh gay gt trong s thay i khụng ngng ca th trng. Doanh nghip luụn
tỡm cỏch ci tin quy trỡnh cụng ngh kinh doanh lm sao gim chi phớ ti mc thp
nht hoc tỡm kim li nhun ti a.
Hn bao gi ht, tiờu thu l vn thng xuyờn c t ra i vi cỏc doanh
nghip thng mi. cú th tn ti c trong c ch cnh tranh phc tp hin nay
cỏc doanh nghip phi t chc tt nghip v tiờu thu va xac inh kờt qua tiờu thu san
phõm. Nhn thc c vai trũ, ý ngha ca cụng tỏc tiờu thu va xac inh kờt qua tiờu thu
ũi hi cỏc doanh nghip thng mi khụng ngng cng c, nõng cao, hon thin k
toỏn bỏn hng theo kp tc phỏt trin ca nn kinh t hin nay.
Nhn thc c tm quan trng ca vn ú, cựng vi nhng kin thc ó hc
nh trng v qua thi gian tỡm hiu thc t ti Cụng ty TNHH EDD em ó la chn
chuyờn :
K toỏn tiờu thu va xac inh kờt qua tiờu thu hng hoỏ tai Cụng ty TNHH EDD
Chuyờn ny tp trung ỏnh giỏ tỡnh hỡnh chung v qun lý v k toỏn, phõn
tớch quy trỡnh toỏn k tiờu thu va xac inh kờt qua tiờu thu ca Cụng ty v nờu ra mt s
gii phỏp gii quyt mt s vn cũn tn ti. Chuyờn c chia lm 3 chng:
Phn1: c iờm kinh doanh va tụ chc quan ly san xuõt kinh doanh co anh
hng ờn k toỏn tiờu thu va xac inh kờt qua tiờu thu hng hoỏ tai Cụng ty TNHH
EDD.
Phn 2: Thc trang k toỏn tiu thu va xac inh kờt qua tiờu th hng hoỏ tai
Cụng ty TNHH EDD
Phn 3: Cỏc gii phỏp nhm hon thin k toỏn tiu th v xỏc nh kt qu tiờu
th hng hoỏ ti Cụng ty EDD
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Sinh viên: Nguyễn Thị Huyền Diệu
Trờng ĐH Lao Động Xã Hội 3 Lớp C11 KTC
PHN 1
C IấM KINH DOANH VA Tễ CHC QUAN LY K TON TIấU
THU VA XAC INH KấT QUA TIấU THU HNG HO TAI CễNG
TY TNHH EDD.
1.1. c iờm kinh doanh Cụng ty TNHH EDD
- Tờn cụng ty: Cụng ty TNHH EDD
- Tờn giao dich: EDD Company Limited
- Tờn viờt tt: EDD Co, ltd
- a ch tr s chớnh: Phong 12 B2 Khu tõp thờ Kim Liờn, Phng Kim Liờn,
Quõn ụng a, TP Ha Nụi
- Mó s thu:
- in thoi: (04) 7611558 Fax : (04) 7625760
- Ti khon: Ngõn hng Chõu CN H Ni
Nm 2001, Cụng ty TNHH EDD c thnh lp ngy 11/05/2001 do S k
hoch v u t thnh ph H Ni cp giy phộp kinh doanh. Theo quyt nh ny,
Cụng ty l doanh nghip cú y t cỏch phỏp nhõn v hch toỏn c lp ,c m ti
khon ti cỏc ngõn hng k c ti khon ngoi t v c s dng con du riờng theo
quyt nh ca nh nc.Cng theo quyt nh ny Cụng ty cú s vn iu l:
1.500.000.000 ng.
ờ thc hiờn tụt hoat ụng thng mai trong nờn kinh tờ thi trng canh tranh
quyờt liờt nh hiờn nay, Cụng ty a khụng ngng cai tiờn ụi mi hoat ụng kinh doanh
nhm ap ng nhu cõu oi hoi ngay cang cao cua thi trng, Cụng ty thc hiờn phng
chõm ban nhng hang hoa ma thi trng cõn bờn canh o la chinh sach a dang hoa
kinh doanh vi nhng phng thc hoat ụng linh hoat, phuc vu moi nhu cõu cua khach
hang.
1.2. Chc nng, nhiờm vu cua Cụng ty TNHH EDD
1.2.1. Chc nng:
- Buụn ban t liờu san xuõt, t liờu tiờu dung ( cac loai may moc thiờt bi, võt liờu
phuc vu cho san xuõt va thi cụng cac cụng trinh xõy dng, thiờt bi o lng, kiờm
nghiờm, võt liờu xõy dng)
- ai ly mua, ai ly ban, ky gi hang hoa
- Mụi gii thng mai
- Xõy dng dõn dung
- Trang tri nụi ngoai thõt
- Buụn ban cac loai chõt khoang, qung thụ va qung a c lam giau, hoa chõt
cụng nghiờp ( tr hoa chõt nha nc cõm kinh doanh)
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Sinh viên: Nguyễn Thị Huyền Diệu
Trêng §H Lao §éng X· Héi 4 Líp C11 – KTC
- Buôn bán đồ gốm sành sứ thủy tinh, hàng thủ công mỹ nghệ
- Buôn bán mây tre, lá, nứa, gỗ và các sản phẩm của chúng: nông lâm sản, dược
liệu, tinh dầu
- Pha chế dầu mỡ bôi trơn, chất trợ nghiền, phụ gia cho xi măng, bê tông và các
loại vật liệu xây dựng khác
- Gia công đồ gỗ, mây tre nội, ngoại thất
- Sản xuất chế biến tinh dầu, hương liệu
- Kinh doanh siêu thị và cửa hàng tự chọn
- Buôn bán đồ dùng cá nhân và gia đình, động vật sống, lương thực, thực phẩm, đồ
uống, thuốc lá, hàng da, giả da, văn phòng phẩm, đồ điện máy, thiết bị bưu chính viễn
thông
- Buôn bán rượu ( có độ còn trên 30o)
- Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực đóng gói bao bì, sản xuất
pha chế hóa, mỹ phẩm, sản xuất pha chế dầu, mỡ nhờn
- Sản xuất pha chế xà phòng, các chế phẩm hoạt động bề mặt, các chế phẩm dùng
để giặt, rửa làm sạch có hoặc không chứa xà phòng
- Sản xuất pha chế các chế phẩm dùng cho tóc, các chế phẩm dưỡng da, mỹ phẩm,
các chế phẩm để trang điểm, nước hóa, nước thơm, các chất khử mùi cơ thể,..
- Kinh doanh xe ô tô và các loại xe khác có động cơ chủ yếu là để chở người kê cả
xe có khoang hành lý riêng và ô tô đua, kinh doanh vận tải hàng hóa trong phạm vi hẹp
và các bộ phận, phụ tùng cùng loại
1.2.2. Nhiệm vụ:
- Tổ chức và hoàn thiện bộ máy của Công ty.
- Phối hợp hoạt động sản xuất của tất cả các bộ phận, chi nhánh, các đơn vị trực
thuộc và các đơn vị doanh nghiệp thành viên để đạt hiệu quả sản xuất cao nhất.
- Thực hiện kiểm tra, giám sát các khâu kỹ thuật trong quá trình sản xuất sản phẩm
theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9000 – 2001, ISO 14000 và SA 8000.
- Bảo toàn và phát triển vốn của nhà nước giao cho.
- Nộp ngân sách cho nhà nước và địa phương.
- Chấp hành nghiêm chỉnh luật pháp trong hoạt động sản xuất kinh doanh và thực
hiện đúng luật bảo vệ tài nguyên môi trường
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Sinh viªn: NguyÔn ThÞ HuyÒn DiÖu
Trờng ĐH Lao Động Xã Hội 5 Lớp C11 KTC
1.3. C cõu tụ chc bụ may cua Cụng ty TNHH EDD
S ụ 1: S ụ tụ chc bụ may Cụng ty TNHH EDD

+ Giỏm c: L ngi ng u b mỏy qun lý ca Cụng ty, chu trỏch nhim
trc mi hot ng kinh doanh trong Cụng ty. Giỏm c ngoi u quyn cho phú giỏm
c cũn trc tip ch huy b mỏy ca Cụng ty thụng qua cỏc trng phũng ban.
+ Phú giỏm c kinh doanh: Giỳp vic cho giỏm c, ph trỏch phũng kinh
doanh v cú trỏch nhim lp k hoch v qun lý ngun hng vo v ra ca Cụng ty.
+ Phũng t chc hnh chớnh: tham mu giỳp vic cho giỏm c v tỡnh hỡnh tin
lng, sp xp cụng vic, ch khen thng T chc o to bi dng nghip v
cho ngi lao ng mt cỏch hp lớ. m bo cho mi ngi trong Cụng ty chp hnh
nghiờm chnh quy ch v hp ng lao ng.
+ Phũng bo v: Chu trỏch nhim bo v ti sn ca Cụng ty, thc hin cụng tỏc
phũng chỏy, cha chỏy
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Sinh viên: Nguyễn Thị Huyền Diệu
Giám đốc
Phòng giám đốc
kinh doanh
Phòng tổ
chức hành
chính
Phòng
kinh
doanh
Phòng kế
toán tổng
hợp
Phòng
bảo
vệ
Trờng ĐH Lao Động Xã Hội 6 Lớp C11 KTC
1.4. c iờm tụ chc bụ may kờ toan cua Cụng ty TNHH EDD
S 2: S t chc b mỏy k toỏn
Mi b phn k toỏn u cú chc nng nhim v nht nh.C th nh sau:
*K toỏn trng : trc tip ph trỏch cụng tỏc hch toỏn k toỏn ca Cụng ty.
Nhc nh v kim tra hot ng ti chớnh k toỏn trong doanh nghip. L ngi chu
trỏch nhim trong mi hot ng ti chớnh ca Cụng ty. L ngi tham mu cho Giỏm
c v giỏm sỏt hot ng ti chớnh. ng thi chu trỏch nhim v mi mt ti chớnh
vi Giỏm c.
*K toỏn qu: theo dừi tỡnh hỡnh v qu ca Cụng ty, bao gm tin gi, tin mt
m bo tỡnh hỡnh chi tiờu trong doanh nghip hp lý.
*K toỏn ti sn c nh: theo dừi vic qun lý ti sn c nh, m nhim vic
trớch khu hao, kim tra nhu cu mua sm, thanh lý nhng bỏn ti sn c nh. K toỏn
ti sn c nh theo dừi s tng gim v ngun hỡnh thnh ti sn c nh cng nh vic
lp v lu tr cỏc chng t liờn quan ti ti sn c nh.
*K toỏn tin lng: tớnh toỏn lng v cỏc khon trớch theo lng ca cỏn b
cụng nhõn viờn trong Cụng ty. ng thi chu trỏch nhim chi tr lng theo ỳng tin
cho nhõn viờn, tr cỏc khon trớch theo lng cho c quan qun lý Nh nc v s
dng cỏc khon trớch theo lng trong Cụng ty.
*K toỏn hng tn kho: theo dừi tỡnh hỡnh s dng vt liu,cụng c dng c trong
doanh nghip, m bo tớnh phự hp, kp thi cho hot ng sn xut ca Cụng ty. B
phn ny phi theo dừi nhu cu v tiờu th nguyờn liu cn thit.
*K toỏn bỏn hng: theo dừi nhu cu hng hoỏ v chu trỏch nhim v tỡnh hỡnh
bỏn hng ca Cụng ty. ng thi theo dừi tỡnh hỡnh thanh toỏn ca khỏch hng. K toỏn
bỏn hng ghi chộp v tp hp cỏc khon chi phớ liờn quan ti quỏ trỡnh bỏn hng ca
Cụng ty.
Ngoi ra, Cụng ty cũn cú th qu m nhim cỏc qu tin mt ca Cụng ty, theo dừi
lung tin vo ra trong Cụng ty v bỏo cỏo cho k toỏn trng.
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Sinh viên: Nguyễn Thị Huyền Diệu
K toỏn trng
K toỏn
qu
K toỏn
ti sn c
nh
K túan
tin
lng
K toỏn
hng tn
kho
K toỏn
bỏn hng
Trêng §H Lao §éng X· Héi 7 Líp C11 – KTC
Các bộ phận kế toán của Công ty có mối quan hệ mật thiết với nhau. Kế toán tài
sản cố định, kế toán quĩ, kế toán hàng tồn kho , kế toán bán hàng, kế toán tiền lương
đều phải báo cáo kết quả hoạt động của mình cho kế toán trưởng. Kế toán trưởng sẽ
kiểm tra và đánh giá lại đảm bảo tính hợp lý và trung thực của thông tin cung cấp.Kế
toán hàng tồn kho nếu muốn mua nguyên vật liệu, kế toán tài sản cố định muốn mua
sắm, kế toán tiền lương muốn chi trả lương phải có sự đồng ý, xét duyệt của kế toán
trưởng và được chi theo phiếu chi của kế toán quĩ.
1.5. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH EDD
1.5.1. Chính sách kế toán áp dụng tại Công ty:
- Công ty áp dụng chế độ kế toán của Bộ Tài Chính ban hành theo quyết định số
15/2006/QĐ-BTC ngày 20/06/2006 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính
- Niên độ kế toán bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12.
- Công ty lập báo cáo theo tháng, quý, năm
- Đơn vị tiền tệ sử dụng : VNĐ
- Phương pháp kế toán hàng tồn kho : Công ty hạch toán hàng tồn kho theo
phương pháp kê khai thường xuyên.
- Tính giá trị hàng xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền.
- Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho : Theo trị giá vốn thực tế.
- Phương pháp khấu hao TSCĐ : Phương pháp khấu hao đường thẳng.
- Thực hiện tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ.-
- Hình thức kế toán : Theo hình thức nhật ký chung (Sơ đồ 3)
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Sinh viªn: NguyÔn ThÞ HuyÒn DiÖu
Trêng §H Lao §éng X· Héi 8 Líp C11 – KTC
S ơ đồ 3: Sơ đồ ghi sổ theo hình thức Nhật ký chung
Ghi chú: Ghi hàng ngày
Ghi cuối tháng
Quan hệ đối chiếu
1.5.2. Tổ chức vận dụng hệ thống báo cáo tại Công ty
Báo cáo tài chính của Công ty được lập theo quý, năm. Hệ thống báo cáo tài
chính của Công ty bao gồm:
- Bảng cân đối kế toán ( Mẫu 01 – DN)
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Sinh viªn: NguyÔn ThÞ HuyÒn DiÖu
Chứng từ kế toán
Báo cáo kế tóan
Bảng tổng hợp chi tiết
Bảng cân đối
phát sinh
Sổ cái
Sổ chi tiết
Nhật ký chung
(2)
(1)
1)
(5)
(1)
1)
(6)
(4)
(3)
(6)
Trêng §H Lao §éng X· Héi 9 Líp C11 – KTC
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ( Mẫu 02 – DN)
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ ( Mẫu 03 – DN)
- Thuyết minh báo cáo tài chính ( Mẫu 09 – DN)
1.5.3. Tình hình sử dụng máy tính trong công tác kế toán tại Công ty:
Để đáp ứng được các yêu cầu đòi hỏi của thời đại, tại Công ty TNHH EDD hiện
nay đang áp dụng phần mềm kế toán CADS 2010 vào quá trình hạch toán tại doanh
nghiệp. Chương trình này được thiết kế tương đối phù hợp với đặc điểm kinh doanh tại
Công ty.
Nội dung của phần mềm kế toán CADS 2010 gồm:
- Các phân hệ kế toán: + Vốn bằng tiền
+ Mua hàng, phải trả
+ Bán hàng phải thu
+ Hàng tồn kho
+ Vật tư tồn kho
+ Quản lý tài sản
+ Chi phí giá thành
+ Kế toán tổng hợp
- Số dư đầu kỳ
Các loại vật tư hàng hoá , dịch vụ và các tài khoản, đối tượng, Công ty sử dụng đã được mã
hoá nên khi nhập dữ liệu vào máy tính, các kế toán viên chỉ cần đánh mã vật tư hàng hoá, đối tượng
theo dõi máy sẽ tự động cặp nhặt số liệu.
Hàng ngày căn cứ vào các chứng từ gốc kế toán viên nhập dữ liệu vào máy tính,
cuối tháng chương trình sẽ in ra các bảng kê , sổ chi tiết và các báo cáo kế toán khác có
liên quan
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Sinh viªn: NguyÔn ThÞ HuyÒn DiÖu
Trêng §H Lao §éng X· Héi 10 Líp C11 – KTC
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Sinh viªn: NguyÔn ThÞ HuyÒn DiÖu
Trêng §H Lao §éng X· Héi 11 Líp C11 – KTC
1.5.4.Thị trường bán hàng của Công ty TNHH EDD
Sau gần 10 năm hoạt động, với tiêu chí lấy chữ tín làm hàng đầu, Công ty
TNHH EDD đã khẳng định được chỗ đứng của mình trên thị trường cũng như xây dựng
được niềm tin đối với các bạn hàng. Cũng từ đó thị trường của Công ty ngày càng được
củng cố vững chắc và mở rộng. Ban đầu mới thành lập, thị trường hoạt động của Công
ty chủ yếu ở Hà nội, đến nay đã rộng khắp cả nước, được bạn hàng tìm đến. Công ty đã
xây dựng được danh mục khách hàng rộng khắp, không chỉ ở Hà nội mà còn trên khắp
hơn 10 tỉnh thành trong cả nước. Khách hàng của Công ty là đông đảo người tiêu dùng,
các doanh nghiệp, cơ quan ban ngành. Công ty đã, cung ứng thiết xây dựng : Công ty
CP Vinaconex, Công ty Contrexim, Công ty CP Hut...,
1.5.5. Phương thức bán hàng của Công ty TNHH EDD
Công ty chủ yếu áp dụng hai hình thức bán hàng là hình thức bán buôn và bán lẻ:
- Bán buôn
Trong hình thức bán buôn, Công ty bán buôn theo hai phương thức: bán buôn
qua kho theo hình thức bán hàng trực tiếp và bán buôn hàng hoá vận chuyển thẳng. Bán
buôn là phương thức bán hàng chủ yếu của Công ty vì phương thức này giúp cho Công
ty tiêu thụ hàng hoá với số lương lớn, tránh hiện tượng thất thoát và thu hồi vốn nhanh,
ít có hiện tượng ứ đọng vốn hay khách hàng nợ nần dây dưa chiếm dụng vốn của Công
ty. Bán buôn thường dựa vào chứng từ là hợp đồng kinh tế đã kí hoặc đơn đặt hàng của
khách hàng vì theo phương thức này, hoat động kinh doanh của Công ty có cơ sở vững
chắc về pháp lý, mặt khác Công ty có thể chủ động lập kế hoạch mua và bán hàng tạo
điều kiện thuận lợi cho công tác kinh doanh của Công ty.
Hiện nay, Công ty không áp dụng chiết khấu bán hàng. Mức giá bán giới hạn
trong khoảng nhất định do phòng kinh doanh đưa ra. Khi khách hàng mua hàng với số
lượng lớn thì có thể áp dụng phương pháp giảm giá để khuyến khích khách hàng mua
nhiều.
Về phương thức thanh toán, Công ty sẵn sàng chấp nhận mọi phương thức thanh
toán của khác hàng, thanh toán bằng tiền mặt, séc chuyển khoản, ngân phiếu và ngoại tệ.
- Bán lẻ
Hiện nay, Công ty chỉ áp dụng hình thức bán lẻ thu tiền trực tiếp. Nhân viên bán
hàng thu tiền và trực tiếp giao hàng cho khách hàng. Hàng ngày, thủ kho phải lập báo
cáo bán hàng để đưa lên phòng kế toán kèm theo báo cáo quỹ tiền mặt và lênh giao
hàng.
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Sinh viªn: NguyÔn ThÞ HuyÒn DiÖu
Trờng ĐH Lao Động Xã Hội 12 Lớp C11 KTC
PHN 2
THC TRANG K TON TIU THU VA XAC INH KấT QUA
TIấU TH HNG HO TAI CễNG TY TNHH EDD
2.1. Thc tran thu hang hoa tai Cụng ty TNHH EDD
2.1.1. Thu tuc, chng t s dung:
a) Kờ toan doanh thu:
Cỏn b kinh doanh cn c vo tỡnh hỡnh thc t a ra bn bỏo giỏ gi cho
khỏch hng. Sau khi ngi bỏn hng v ngi mua hng thng nht mt mc giỏ nht
nh thỡ s tin hnh lm Hp ng kinh t, trờn hp ng ghi rừ cỏc ni dung ó tha
thun nhm rng buc nhau v mt phỏp lý c bit l iu khon thanh toỏn, thi gian
giao hng v chi phớ vn chuyn Cn c vo HKT k toỏn vit phiu xut kho kiờm
vn chuyn ni b giao cho th kho giao hng cho khỏch hng. Sau ú cỏn b giao
nhn chuyn Biờn bn giao nhn hng húa chng minh khỏch hng ó nhn ỳng v
chng loi cng nh khi lng ca hng húa v phũng k toỏn Cụng ty tin hnh xut
Húa n GTGT.
Thi im ghi nhn doanh thu ngay sau khi cú Biờn bn giao nhn hng v Cụng
ty tin hnh xut Húa n GTGT, tựy theo tha thun ghi rừ trong hp ng m khỏch
hng thanh toỏn tin ngay hoc nhn n.
Hoỏ n GTGT s dng theo mu do B ti chớnh ban hnh v lp thnh 3 liờn
cú ni dung hon ton ging nhau:
- Liờn 1 ( mu en ) : c lu li vi cung hoỏ n
- Liờn 2 ( mu ) : c giao cho khỏch hng
- Liờn 3 ( mu xanh ): dựng thanh toỏn.
Ngoai ra, ờ hach toan doanh thu, kờ toan tiờu thu tai Cụng ty TNHH EDD con s
dung cac chng t:
- Phiu xut kho
- Phiu thu tin mt
- Giy bỏo cú ca ngõn hng
b) Kờ toan gia vụn:
Cụng ty s dng phng phỏp hch toỏn hng tn kho l kờ khai thng xuyờn
v xac inh gia hang xuõt kho theo phng phap binh quõn gia quyờn.
Ngun cung cp hng húa cho Cụng ty l mua t nh sn xut trong nc hoc
doanh nghip thng mi trong nc. Tuy nhiờn, Cụng ty doanh nghip thng mi nờn
tựy theo yờu cu ca khỏch hng v cht lng hng húa m ỏp ng cho phự hp. i
ng cỏn b kinh doanh ca Cụng ty ngoi s nng ng nhy bộn trong cụng tỏc bỏn
hng cũn c trang b vn kin thc v tớnh nng s dng cỏc mt hng m Cụng ty
kinh doanh t vn cho khỏch hng.
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Sinh viên: Nguyễn Thị Huyền Diệu
Trờng ĐH Lao Động Xã Hội 13 Lớp C11 KTC
thc hin cụng tỏc giỏ vn hng xut bỏn k toan s dung phiờu xuõt kho.
Phiu xut kho c chia lm 02 liờn:
Liờn 1: Lu ti gc
Liờn 2: Giao cho khỏch hng
2.2. Tai khoan, sụ sach s dung
a) Kờ toan doanh thu:
* Tai khoan s dung:
phn ỏnh tng doanh thu bỏn hng trong k, k toỏn s dng TK 511 - Doanh
thu bỏn hng v cung cp dch v
TK 511 c m chi tit thnh 2 ti khon cp 2:
+ TK 5111: Doanh thu bỏn vt t thit b
+ TK 5112: Doanh thu cho thuờ vt t thit b
Ngoi ra Cụng ty s dng mt s TK liờn quan khỏc nh: TK 111,TK 112, TK 131,
TK 156.
* S sỏch k toỏn:
- Sụ chi tiờt TK 5111- Doanh thu ban võt t thiờt bi
- Sụ chi tiờt TK 5112 Doanh thu cho thuờ thiờt bi
- Sụ cai TK 511 Doanh thu ban hang va cung cõp dich vu
- Sụ chi tiờt TK 1311 Phai thu cua khach hang mua võt t thiờt bi
- Sụ chi tiờt TK 1312 Phai thu cua khach hang thuờ võt t thiờt bi
- Sụ cai TK 131 Phai thu cua khach hang
b) Kờ toan gia vụn:
* Tai khoan s dung:
hch toỏn giỏ vn hng bỏn, k toỏn s dng TK 632 Giỏ vn hng bỏn v cỏc
TK cú liờn quan : TK 156, TK 632 c m chi tit thnh 2 ti khon cp 2: TK
6321- Gớa vn bỏn vt t thit b,TK 6322 giỏ vn cho thuờ vt t thit b.
* Sụ sach kờ toan s dung:
- Sụ chi tiờt TK 6321 Gia vụn võt t thiờt bi
- Sụ chi tiờt TK 6322 Gia vụn cho thuờ thiờt bi
- Sụ cai TK 632 Gia vụn hang ban
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Sinh viên: Nguyễn Thị Huyền Diệu
Trêng §H Lao §éng X· Héi 14 Líp C11 – KTC
2.3. Trình tự hạch toán:
2.3.1. Sơ đồ hạch toán:
Sơ đồ 4: Sơ đồ hạch toán doanh thu, giá vốn
2.3.2. Phương pháp bán buôn:
a) Hạch toán chi tiết:
* Hạch toán chi tiết doanh thu:
Phòng kinh doanh tìm kiếm khách hàng, ký hợp đồng kinh tế mua bán hàng hóa,
chuyển hợp đồng cho phòng kế toán. Khi bên mua đến nhận hàng, phòng kinh doanh lập
biên bản bàn giao hàng hóa ghi đầy đủ nội dung, số lượng hàng hóa, quy cách chuẩn
mực hàng hóa,… đồng thời lập giấy đề nghị viết hóa đơn, chuyển giấy đề nghị viết hóa
đơn cùng biên bản bàn giao hàng hóa cho phòng kế toán. Phòng kế toán kiểm tra lại hợp
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Sinh viªn: NguyÔn ThÞ HuyÒn DiÖu
TK 156 TK 632 TK 911 TK 511 TK 111,112,131 TK 521,531,532
Kết chuyển
hàng xuất
kho bán trực
tiếp
Kết chuyển giá
vốn hàng bán
Kết chuyển
doanh thu thuần
Doanh thu
bán hàng
TK 157
Xuất
kho
gửi
hàng
mua
111,112,331
Trị
giá
hàng
mua
bán
giao
tay
ba
Trị giá vốn hàng bán
bị trả lại
3331
Thuế GTGT
đầu ra
Giảm thuế VAT đầu ra
Kết chuyển số tiền chiết khấu thương mại, giảm giá hàng
bán , hàng bán bị trả lại để giảm trừ DT Bán hàng
Giá
thanh
toán
bị trả
lại,
CKTM,
Ggiá
hàng
bán
Giá
không
thuế
của
bị trả
lại,
CKTM,
Ggiá
hàng
bán
K/C Trị
giá vốn
Trêng §H Lao §éng X· Héi 15 Líp C11 – KTC
đồng, làm phiếu xuất kho, đồng thời viết hóa đơn . Hóa đơn lập thành 3 liên, đề nghị
người nhận hàng ký đầy đủ 3 liên, liên đỏ giao cho khách hàng
Ví dụ 1: Theo hợp đồng 01/2009/AT – EDD ngày 07/12/2009, Công ty xuất bán cho
Công ty TNHH TM & XNK Minh Thảo 82.5 tấn thép giá bán 13.100.000d/t, thuế suất
GTGT 5%. Tiền mua hàng Công ty TNHH TM & XNK Minh Thảo đã thanh toán
137.287.
Biểu mẫu 01: Hợp đồng kinh tế
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------***--------
HỢP ĐỒNG KINH TẾ
(Số: 01/2009/AT - EDD)
- Căn cứ Luật thương mại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 36/2005/QH
11
- Căn cứ Luật dân sự số 33/2005QH 11 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam.
- Trên cơ sở chức năng và nhu cầu của các bên .
Hôm nay, ngày 02 tháng 12 năm 2009, tại Hà Nội chúng tôi gồm có:
Bên A ( Bên mua) : Công ty TNHH TM & XNK Minh Thảo
Địa chỉ : Số 19 ngõ 5 Phố Tân Ấp, Phúc Xá, Hà Nội
Điện thoại : 043 823 6192 Fax: 043 744 2254
Tài khoản : 0012600124 Tại Ngân hàng TMCP Châu Á
Mã số thuế : 0102886468
Đại diện là ông : Nguyễn Văn Hải Chức vụ: Giám Đốc
Bên B ( Bên bán) : Công ty TNHH EDD
Địa chỉ : Phòng 12 – B2 Khu tập thể Kim Liên, Phường Kim Liên, Quận
Đống Đa, TP Hà Nội
Điện thoại : Fax:
Tài khoản : 2805669 Tại Ngân hàng Á Châu – CN Hà Nội
Mã số thuế : 0101131263
Đại diện là ông : Nguyễn Xuân Dũng Chức vụ: Giám Đốc
Thống nhất ký hợp đồng kinh tế với các điều khoản sau:
Điều1: Hàng hóa:
1.1 Tên hàng hóa: Thép các loại
1.2 Tiêu chuẩn, xuất xứ: Việt Nam
1.3 Quy cách, số lượng, đơn giá, trị giá:
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Sinh viªn: NguyÔn ThÞ HuyÒn DiÖu
Trêng §H Lao §éng X· Héi 16 Líp C11 – KTC
STT Tên hàng, quy cách ĐVT
Số
lượng
Đơn giá chưa
VAT 10%
Thành tiền
(VNĐ)
1 Thép gai
Tấn
82.5 13.100.000 1.080.750.000
Tổng cộng 82.5 1.080.750.000
( Bằng chữ): Một tỷ, không trăm tám mươi triệu, bảy trăm năm mươi nghìn đồng chẵn.
Điều 2: Giao hàng
2.1 Thời gian giao hàng: Giao ngay sau khi ký HĐKT và đặt cọc tiền
2.2 Phương thức giao hàng: hàng giao khi nguyên đai nguyên kiện
2.3 Địa điểm giao hàng: Hàng được giao tại kho bên mua (Kho Đức Giang – Gia Lâm)
Điều 3: Thanh toán:
3.1 Bên A đặt cọc trước 137.287.340 đ cho bên B ngay sau khi ký hợp đồng, thanh toán
50% trị giá hợp đồng ngay sau khi nhận được hàng và phần còn lại thanh toán hết chậm
nhất là 30 ngày kể từ ngày nhận hàng.
3.2 Bên A thanh toán bằng chuyển khoản.
3.3 Nếu quá hạn trên mà bên A chưa thanh toán hết thì bên A phải chịu mức lãi suất
phạt quá hạn là 1.5%/ tháng( nhưng không quá 15 ngày). Kế từ ngày quá hạn thứ 16,
bên A vẫn chưa thanh toán hết thì mỗi ngày sẽ bị phạt chậm thanh toán bằng 0.1% của
số tiền chậm thanh toán.
Khi nhận được tiền đặt cọc của Công ty TNHH TM & XNK Minh Thảo (căn cứ
vào giấy báo có) , kế toán Công ty TNHH EDD hạch toán:
Nợ TK TK 112: 137.287.340
Có TK 131: 137.287.340
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Sinh viªn: NguyÔn ThÞ HuyÒn DiÖu
Trêng §H Lao §éng X· Héi 17 Líp C11 – KTC
Biểu mẫu 02: Giấy báo có
Ngân hàng Á Châu GIẤY BÁO CÓ
Chinh nhánh: ACB-PGD Trần Đại
Nghị Ngày 02/12/2009
Kính gửi: Công ty TNHH EDD
MST: 0101131263
Hôm nay, chúng tôi xin báo đã ghi Có tài khoản của khách hàng với những nội
dung sau:
Số tai khoản nghi Có: 66608359
Số tiền bằng số:

137.287.340
Số tiền bằng chữ:
Một trăm ba bảy triệu, hai trăm tám bảy nghìn, ba trăm bốn mươi
đồng
Nội dung: Công ty TNHH TM & XNK Minh Thảo thanh
toán tiền hàng
Giao dịch viên Kiểm soát
Khi công ty TNHH TM & XNK Minh Thảo đến nhận hàng, phòng kinh doanh
lập đề nghị viết hóa đơn, chuyển sang phòng kế toán, phòng kế toán viết hóa đơn:
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Sinh viªn: NguyÔn ThÞ HuyÒn DiÖu
Trờng ĐH Lao Động Xã Hội 18 Lớp C11 KTC
Biờu mõu 03: Hoa n GTGT
HO N GTGT Mu s:01GTKT-3LL
Liờn 1 AA/2010B
Ngy 07/12/2009 88127
n v bỏn hng: Cụng ty TNHH EDD
a ch : Phũng 12 B2 Khu tp th Kim Liờn, Phng Kim Liờn, Qun ng
a, TP H Ni
in thoi: MST: 0101131263
H tờn ngi mua hng: Cụng ty TNHH TM & XNK Minh Tho
a ch: S 19 ngừ 5 ph Tõn p, Phỳc Xỏ, HN
Hỡnh thc thanh toỏn : CK MST 0102886468
STT Tờn hng hoỏ n v SL n giỏ Thnh tin
1 Thộp gai Tn 82.5 13.100.000 1.080.750.000
Cng tin hang 1.080.750.000
Thu GTGT: 5 % Tin thu GTGT: 54.037.500
Tng cng tin thanh toỏn: 1.134.787.500
S tin vit bng ch: Mt t, mt trm ba mi t triu, by trm tỏm by nghỡn nm
trm ng chn.
Ngi mua hng Ngi bỏn hng Th trng n v
(Ký, h tờn) (Ký , h tờn) (Ký , h tờn)
ụng thi hach toan doanh thu va thuờ gia tri gia tng õu ra, tõt ca hang hoa ban
ra cua Cụng ty, du khach hang a thanh toan hay cha thanh toan, kờ toan ờu hach
toan thụng qua TK 131 phai thu cua khach hang.
Khi xuõt hoa n cho Cụng ty TNHH TM & XNK Minh Thao, kờ toan hach
toan:
N TK 1311: 1.134.787.500
Co TK 33311: 54.037.500
Co TK 5111: 1.080.750.000
ờ kiờm tra cac but toan hach toan, kờ toan vao giao diờn phõn mờm cad 2010,
vao kờ toan tụng hp -> kờ toan theo hinh thc nhõt ky chung -> sụ kờ toan chi tiờt -> sụ
chi tiờt tai khoan 5111:
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Sinh viên: Nguyễn Thị Huyền Diệu

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×