Tải bản đầy đủ

đánh giá hiệu quả của hđt đt trong lựa chọn dnah mục thuốc tại bệnh viện đa khoa

1BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI

VŨ THỊ THU HƯƠNGĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI ĐỒNG THUỐC VÀ ĐIỀU TRỊ
TRONG XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN DANH MỤC THUỐC
TẠI MỘT SỐ BỆNH VIỆN ĐA KHOA
LUẬN ÁN TIẾN SĨ DƯỢC HỌCHÀ NỘI - 2012
2BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI

VŨ THỊ THU HƯƠNG

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI ĐỒNG THUỐC VÀ ĐIỀU TRỊ
TRONG XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN DANH MỤC
THUỐC TẠI MỘT SỐ BỆNH VIỆN ĐA KHOALUẬN ÁN TIẾN SĨ DƯỢC HỌCCHUYÊN NGÀNH : TỔ CHỨC QUẢN LÝ DƯỢC
MÃ SỐ : 62.73.20.01Người hướng dẫn khoa học
PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình
PGS. TS. Đoàn Hữu Nghị


HÀ NỘI - 2012

3LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số
liệu, kết quả trong Luận án là trung thực và chưa từng được ai công bố trong
bất kỳ công trình nào khác.

Nghiên cứu sinhVũ Thị Thu Hương4LỜI CẢM ƠN

 




- 


 



 PGS.TS Nguyễn Thanh Bình -
PGS.TS Đoàn Hữu Nghị - 







và g

NCS.Vũ Thị Thu Hương
MỤC LỤC
5
ĐẶT VẤN ĐỀ 4
Chương 1. TỔNG QUAN 12
1.1. HNG THUU TR 12
1.1.1. Quá trình hình thành  12
 13
 16
1.2. MT S CÔNG C NG C 18
 18
 19
1.3. VAI TRÒ CNG LA CHN THUC
22
 23
 24
 25
1.4. TNG QUAN CÁC TÀI LIU V  32
 32
 39
Chương II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 44
ng nghiên cu 44
m nghiên cu 44
u 45
 45
 45
 46
2.4. Ni dung và các ch s/bin s nghiên cu 47
2.5. Công c thu thp thông tin 50
62.6. Thi gian thu thp s liu ti tha 51
2.7. Sai s và cách khc phc 51
2.8. X lý và phân tích s liu 52
c nghiên cu 52
Chương III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 53
3.1. HONG CNG DMTBV 53
 53
 54
 60
C THUC S D 70
-  71
-  72
3-  74
 75
3.2 76
77
3.2.7 Phân tích ABC/VEN 79
Chương 4: BÀN LUẬN 88
u t chc hong c 88
4.2. Hong la chn xây dng danh mc thuc bnh vin 93
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 113
1. Hot ng cng danh mc thuc bnh vin 113
c thc hin danh mc thuc bnh vin 113
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC

7DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT
ABC

Phân tích ABC
ADR
Adverse Drug
Reaction

BYT


BV








DDD
Defined Daily Dose
rong ngày
DMT


DMTBV


DMTCY





HM-NTT

Nhóm hoc mon  
NSAID


không steroid
PPNC


VEN
Vital, Essential, Non-
essential


TB

Trung bình
TP





WHO
World Health
Organization

8DANH MỤC BẢNG
Bng 1.1: B ch s ng ca WHO 18
Bng 1.2: B ch s ng ci Australia 19
Bng 1.3: Các c xây dng và thc hin danh mc thuc bnh vin 25
Bm nghiên ca chn 44
Bng 2.2: Ni dung, bin s/ch s nghiên cu và k thut thu thp thông tin 47
Bng 3.1: S khoa lâm sàng và s ng bnh ca các bnh vin nghiên cu 53
Bng 3.2: V trí ch tch, phó ch ta các BV 54
B 55
Bng 3.4: Cách thc thành l 57
Bng 3.5: Cách thc trin khai hong c 58
Bng 3.6: Các hong trong la chn thuc c 60
Bng 3.7: Các hong trong xây dng danh mc thuc bnh vin 61
Bng 3.8: Ni dung phân tích danh mc thu dng 62
Bng 3.9: Ni dung thnh các thu ngh b sung vào DMTBV 64
Bng 3.10. Tiêu chí la chn thuu thu ca các bnh vin tuyn tnh 67
Bng 3.11: Cm nang danh mc thuc bnh vin 69
Bng 3.12: Kt qu u khon mc thuc ni - thuc ngoi 71
Bng 3.13: Kt qu u thu- thu 72
Bng 3.14: Kt qu u thuc mang tên generic - bic 74
Bng 3.15: Kt qu u các dng thuc 75
Bng 3.16: Kt qu u thuc nm trong DMTCY ca BYT . 76
Bng 3.17: Kt qu u t trng 10 nhóm thuc thuc s dng
nhiu nht 77
Bng 3.18: Kt qu phân tích ABC s ng khon mc 79
Bng 3.19: Kt qu phân tích nhóm A ca các bnh vin tuy 81
Bng 3.20: Kt qu phân tích nhóm A ca BV tuyn tnh 84
Bng 3.21: Kt qu phân tích nhóm A ca các bnh vin tuyn huyn 86
9
DANH MỤC HÌNH

Hình 1.1: Chu trình qun lý thuc 22
u 10 nhóm thuc s dng nhiu nht ti các tuyn bnh vin 78
Hình 3.2 : Kt qu phân tích ABC s ng khon mc 80
Hình 3.3: Kt qu phân tích nhóm A ca các bnh vin tuy 82
Hình 3.4: Kt qu phân tích nhóm A ca BV tuyn tnh 84
Hình 3.5: Kt qu phân tích nhóm A ca các bnh vin tuyn huyn 87
Hình 4.1. Mi quan h gi 90

10





          - 40% ngân sách

 [55].

          -
 [51] 


[30].

 



[27]





             
11




[55].
-TT

[17]



trong 


         Đánh giá hoạt động của Hội
đồng thuốc và điều trị trong xây dựng và thực hiện danh mục thuốc tại
một số bệnh viện đa khoa
1. 

2. 

              

phá


12Chương 1. TỔNG QUAN

1.1. HỘI ĐỒNG THUỐC VÀ ĐIỀU TRỊ
1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của HĐT&ĐT


[70]



[70].



[66]
[53]
              
[69].
           
[75].



 

13

[38]            

 [65].
 
 

ua


-TT

-

[17]. Tí
 [21].



[77].
1.1.2. Chức năng nhiệm vụ của HĐT&ĐT



14
[55].

 [78]:

            


- 




            


[55]:
- 


- 

          

15

- 


- 



-  



 

-              

- 

- 
khi





16- 
 

[17]:
- 

- 
- 


- 

 


1.1.3. Cơ cấu tổ chức của HĐT&ĐT
1.1.3.1. Nguyên tắc thành lập HĐT&ĐT

           


[78].



17
mang tính cá nhân.






             
              



1.1.3.2. Các bước thành lập HĐT&ĐT
[78]:
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
181.2. MỘT SỐ CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐT&ĐT
1.2.1. Bộ chỉ số đánh giá hoạt động của HĐT&ĐT của WHO


[55].
Bảng 1.1: Bộ chỉ số đánh giá hoạt động của HĐT&ĐT của WHO
Chỉ số quá trình
1.       

2. 
3. 
4. 
5. 

6. 

7. 
8. 

9. 
10. 

Chỉ số ảnh hưởng
11. 
19- 
- 
- 
12. 
- 
- 

13. 
- 

Chỉ số hiệu quả
14. 
- 

1.2.2. Bộ chỉ số đánh giá hoạt động của HĐT&ĐT tại Australia
Bảng 1.2: Bộ chỉ số đánh giá hoạt động của HĐT&ĐT tại Australia
Chỉ số quá trình
1. 
không?
2.   

3. 
       

20




4. 
5. 

6. 

7. 

8. 
9. 


10. 
11. c

12. 

13.            

14. 



21d.  
15. 
16.            
Cephalosporin.
17. 

Chỉ số ảnh hưởng
18. 


19. 
20. 
21. 

22. 

Chỉ số hiệu quả
23. 





[76]


22
[76].

1.3. VAI TRÒ CỦA HĐT&ĐT TRONG HOẠT ĐỘNG LỰA CHỌN THUỐC

hình 1.1 [78]:
Hình 1



             
[78]




HĐT&ĐTMua
thuốc

HĐT&ĐTMua thuốc
Lựa chọn
Phân phối
Mua thuốc
Sử dụng

23






   



[78]



1.3.1. Nguyên tắc lựa chọn thuốc



 


 


- 
24 
[78].
1.3.2. Tiêu chí lựa chọn thuốc



[78]:
- 


-  
 

- 


- 


phân tích - chi phí.
- 


-         

25

- 

1.3.3. Xây dựng và thực hiện DMT bệnh viện







[32]

Bảng 1.3: Các bước xây dựng và thực hiện danh mục thuốc bệnh
viện
Các giai đoạn
Các bước tiến hành

chính



h










Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×