Tải bản đầy đủ

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC: SƯU TẦM VÀ ỨNG DỤNG MỘT SỐ TRÒ CHƠI RÈN KĨ NĂNG VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ CHO HỌC SINH LỚP 2 TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC MỸ - TÂN LẠC – HÒA BÌNH



-  HÒA BÌNH














-  HÒA BÌNHKHÓA LU









     
 


 

 
 Hòa B
t  







DANH   

NXB 
HS 
GV Giáo viên
SGK Sách giáo khoa
SL 
TBSL 

 1
1.  1
 2
3.  3
4.  4
5.  4
 4
 4
 4
 5
 7
            
 7
1.1.  7

 7
1.1.2.  13

 16
 19
 - 
 19
2
 30
: 
RÈN 
 31


 31

 31
 31
             
 39
 43
 47
 48
 48
3.1.1.  48
 48
3.1.3.  48
3.1.4.  48
3.1.5.  48
3.1.6.  49
 53
 53
 54
 54
 54
 54
 56
 57
 57
 57



1


1. 
  
 




 
 
Trong 
       . Các
Phân môn C
ch  
 

  các 
hoá khác. Ngoài r các phính
 n
c h
t 1 là   : : 
5: 
HS t là  
 
 

.

  Theo các chuyên gia

tâm,  
 
   
 .
   

2
              
  chung
 
 , 
 

 cho HS chúng tôi chS
 í
-  Hòa Bình, v
  là 
th
2. 



 c  
trình             
 
 
pháp        
  

i chung và phân môn C

 -
2002) v

              
trong các phân môn i



 th  (NXB  - 2005)



3
  
sách - NXB ) 




 khi bàn
 

- 

c giáo viên
(GV)  phân môn 
 thì 

 
t thêm
        
 



vi  - 
Hòa Bình
3. 
a. 
 HS  
-  Hòa Bình.
b. 
Trò   
HS -  Hòa Bình.


4
4. 
, chúng 



chính -  Hòa Bình.
5. 

chung  - c 




 các trò  
.
6. 



 


7. 
   nên chúng tôi  
 

 T- - Hòa Bình.
8
8


5

 
trong .
 
  tài 

8


em HS 
 



ngôn ,

 
g kh


 làm v

9. 


g I:   . 


i ngh
- 
- Tâ Hòa Bình và 


6
g II: 
.
 


.  

-  



7
 NG
:  
 

1.1. 
1.1.1.              

1.1.1.1. 
    

 
. M





 
 



  
p.







  



8
1.1.1.2. N phân môn C
*  
C
t
    .        

tr
 



 


* 




  
cho các em 

  


t
*  

Giúp HS cách 

Giúp cho HS 
nghe - - 

 trong các .

9
H
1.1.1.3. 
* 
- C

               


 


               


 
 rèn mãi, 

nhà tr
c hình thành cho các em HS t
theo cách này th

    

nào, các em th
tr

và c 



 
ình
th 



10

Vì
 





u
ng
 



  Ti-  
- 
- C
t

cHS 
 
h- 


nh có quy trình 
nh âm thanh thì c
 

, chính 


phú,


  


11

 



ó h


ì 



- 

  theo  





 
- 







Ví di, e, ê, iê :




12
 
 







-  





.


háp



 
* 
 thì GV ph
  




 


 


13


 
, 



1.1.2. Lí  c
1.1.2.1. K  , ph
, 
.
Trò ch là.


.

  
 t
 

  
 
 

1.1.2.2      


, . 
.

 




14

, ngôn

, HS

, HS.
hóa 

. Thông q
 
Trot
, t, HS
 

.
Qua v
, qua 

.
 
vào trong 
 cho các em.


 
 cho các em. 
 
giúp các em 
.
1.1.2.3  

:
 


15
  
sách , tâp 1.





  
 
 

 

1.1.2.4
:








.
)








16
 , 

1.1.3.      HS ti 
t 
1.1.3.1.

           
).

  




  




1.1.3.2. 



 . , 



  thì 


. Ngoài xã , 
).


17

giác (t giác, thính giá
. 
 
   
4, 5) 

- 
.



quát. 



  





.


thành 


thông qua các kênh thông tin khác nhau. N

 

* Chú ý
,  chú ý có 
 chú ý 


18
 


trình , 




 


- lôgic.
, 2 


 5 
           





 
 

  

               
   

.
* Nhân cách
  nhiên, trong


em lúc này còn mang 

19

         hình  thành  


 
, 
- 35 phút. 
 


a

.
   
  
em. T,
 Và


1.2. i
1.2.1 - 

1.2.1.1. Khái quát quá trình 

 - 
- - Hòa Bình.

- 
Bình. 

-              

 


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×