Tải bản đầy đủ

Một số giải pháp phát triển thương mại điện tử cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam

Một số giải pháp phát triển thương mại điện tử cho các doanh
nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam
Đề cương đề tài mã số:19271
Mục lục
Lời nói đầu.............................................................................................................1
Chương I: Tổng quan về thương mại điện tử........................................................3
1. Khái niệm chung về thương mại điện tử...........................................................3
1.1 Thương mại điện tử là gì?...............................................................................3
1.2 Lịch sử hình thành của thương mại điện tử.....................................................4
1.3 Nội dung của thương mại điện tử....................................................................6
1.3.1 Các bên tham gia thương mại điện tử...........................................................6
1.3.2 Các yêu cầu của thương mại điện tử............................................................8
1.3.3 Các ứng dụng của thương mại điện tử........................................................11
1.4 Tác động của thương mại điện tử..................................................................12
1.4.1 Lợi ích của thương mại điện tử..................................................................12
1.4.2 Hạn chế của thương mại điện tử.............................................................15
2. Khái quát về tình hình phát triển của thương mại điện tử trên thế giới...........16
2.1 Tình hình phát triển thương mại điện tử trên phạm vi thế giới............16
Trung Quốc..........................................................................................................17
2.2 Tình hình phát triển thương mại điện tử ở một số quốc gia và một số khu vực
trên thế giới..........................................................................................................20

2.3 Những kinh nghiệm cho Việt Nam từ hoạt động thương mại điện tử của các
nước trên thế giới.................................................................................................23
Hệ thống Website : Thông tin Liên hệ - Ban biên tập:
http://thuvienluanvan.com Hotline trực tiếp: 093.658.3228 (Mr. Minh)
http://timluanvan.com Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302
http://choluanvan.com Email: Thuvienluanvan@gmail.com
3. Thực trạng phát triển thương mại điện tử ở Việt Nam....................................24
3.1 Thực trạng cơ sở hạ tầng cho sự phát triển thương mại điện tử..........................24
3.2 Các hoạt động xúc tiến thương mại điện tử...................................................30
Chương II: Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam với thương mại điện tử...........32
1 Những vấn đề chung về doanh nghiệp vừa và nhỏ...........................................32
1.1 Khái niệm chung về doanh nghiệp vừa và nhỏ.............................................32
1.2 Đặc điểm của các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam.................................33
1.3 Vị trí vai trò của các doanh nghiệp vừa và nhỏ..........................................34
2 Quá trình thực hiện thương mại điện tử của các doanh nghiệp........................37
2.1 Xây dựng cơ sở dữ liệu thương mại điện tử..............................................38
2.2 Kết nối mạng điện tử...................................................................................38
2.3 Tổ chức bán hàng trên mạng Internet........................................................39
2.4 Thanh toán...................................................................................................41
3 Tình hình phát triển thương mại điện tử của các doanh nghiệp vừa và nhỏ
Việt Nam.............................................................................................................43
3.1 Khái quát thực trạng triển khai thương mại điện tử trong các doanh nghiệp
vừa và nhỏ Việt Nam...........................................................................................43
3.2 Đánh giá thực trạng phát triển thương mại điện tử của các doanh nghiệp vừa
và nhỏ Việt Nam..................................................................................................50
3.2.1 Những ưu điểm và tồn tại...........................................................................50
3.2.2 Những thuận lợi và khó khăn.....................................................................51
Chương III: Một số biện pháp phát triển thương mại điện tử cho các doanh
nghiệp vừa và nhỏ Việt nam................................................................................57
1. Phương hướng, mục tiêu phát triển thương mại điện tử..................................57
1.1 Phương hướng phát triển thương mại điện tử của Việt Nam đến năm 200557
2. Một số giải pháp và đề xuất nhằm phát triển thương mại điện tử trong các
doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam....................................................................59
2.1 Về phía doanh nghiệp....................................................................................59
2.1.1 Nâng cao nhận thức và đào tạo nguồn nhân lực.........................................59
Hệ thống Website : Thông tin Liên hệ - Ban biên tập:
http://thuvienluanvan.com Hotline trực tiếp: 093.658.3228 (Mr. Minh)
http://timluanvan.com Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302
http://choluanvan.com Email: Thuvienluanvan@gmail.com
2.1.2 Tăng cường đầu tư phát triển hạ tầng cơ sở công nghệ thông tin..............61
2.1.3 Lựa chọn một mô hình kinh doanh thương mại điện tử phù hợp..............62
2.1.4 Xây dựng Websites.....................................................................................68
2.1.5 Xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng.........................................71
2.1.6 Một số biện pháp khác................................................................................74
2.2 Về phía Nhà nước và các cơ quan có chức năng...........................................75
2.2.1 Tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển thương mại điện tử.......................76
2.2.2 Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ..................80
Kết luận...............................................................................................................83
Danh mục tài liệu tham khảo
Hệ thống Website : Thông tin Liên hệ - Ban biên tập:
http://thuvienluanvan.com Hotline trực tiếp: 093.658.3228 (Mr. Minh)
http://timluanvan.com Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302
http://choluanvan.com Email: Thuvienluanvan@gmail.com
Đề cương bạn đang xem tại Thuvienluanvan.com được trích dẫn từ bản nội dung
đầy đủ.
Quý độc giả nào có nhu cầu tham khảo toàn bộ nội dung có thể đặt mua tài liệu này từ thư viện.
Vui lòng truy cập tại đây: http://thuvienluanvan.com/datmua.php (Bấm Ctrl vào
link để xem)
Xin chân thành cảm ơn quý độc giả đã quan tâm đến thư viện trong thời gian vừa qua.
Thông tin liên hệ:
Hotline: 093.658.3228 (Mr.Minh)
Điện thoại: 043.9911.302
Email: Thuvienluanvan@gmail.com
Hệ thống Website:
http://thuvienluanvan.com
http://timluanvan.com
http://choluanvan.com
http://kholuanvan.com
Hệ thống Website : Thông tin Liên hệ - Ban biên tập:
http://thuvienluanvan.com Hotline trực tiếp: 093.658.3228 (Mr. Minh)
http://timluanvan.com Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302
http://choluanvan.com Email: Thuvienluanvan@gmail.com

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×