Tải bản đầy đủ

Khảo sát một số yếu tố tác động vào sự sẵn sàng của thương mại điện tử

Khảo sát một số yếu tố tác động vào sự sẵn sàng của thương
mại điện tử
Đề cương đề tài mã số: LA2250
CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU................................................................................1
I. TỔNG QUAN VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ...................................1
II. ĐẶT VẤN ĐỀ.....................................................................................6
III. MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU.......................................7
1. Mục tiêu nghiên cứu............................................................................7
2. Phạm vi nghiên cứu.............................................................................8
IV. Ý NGHĨA THỰC TIỄN......................................................................8
CHƯƠNG II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT.................................................................9
PHẦN A. CÁC MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÂY...........................10
I. MÔ HÌNH CHẤP THUẬN CÔNG NGHỆ (TAM)..........................10
I.1. Các kiến trúc chính.........................................................................10
I.1.1 Nhận thức sự hữu ích..................................................................10
I.1.2 Nhận thức tính dễ sử dụng..........................................................10
I.1.3 Thái độ hướng đến việc sử dụng.................................................11
I.2. Mô hình TAM................................................................................11
II. MÔ HÌNH CHẤP NHẬN SỬ DỤNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ (e-
CAM)...........................................................................................................12
II.1. Các kiến trúc chính.........................................................................12

Hệ thống Website : Thông tin Liên hệ - Ban biên tập:
http://thuvienluanvan.com Hotline trực tiếp: 093.658.3228 (Mr. Minh)
http://timluanvan.com Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302
http://choluanvan.com Email:
Thuvienluanvan@gmail.com
II.1.1 Nhận thức rủi ro liên quan đến sản phẩm/dịch vụ (Perceived Risk
with Product/Service - PRP).................................................................12
II.1.2 Nhận thức rủi ro liên quan đến giao dịch trực tuyến (Perceived
Risk in the Context of Online Transaction)..........................................14
II.2. Mô hình e-CAM.............................................................................15
III. MÔ HÌNH KẾT HỢP VỀ CHẤP THUẬN VÀ SỬ DỤNG CÔNG
NGHỆ (UTAUT).........................................................................................17
III.1. Các kiến trúc chính.....................................................................17
III.1.1 Kỳ vọng kết quả thực hiện (Performance Expectancy)...........17
III.1.2 Kỳ vọng nỗ lực (Effort Expectancy).......................................17
III.1.3 Ảnh hưởng xã hội (Social Influence)......................................17
III.1.4 Các điều kiện thuận tiện (Facilitating Conditions)..................17
III.2. Mô hình UTAUT........................................................................18
PHẦN B. LẬP MÔ HÌNH PHƯƠNG TRÌNH CẤU TRÚC (SEM –
STRUCTURAL EQUATION MODELLING)...............................................19
I. GIỚI THIỆU......................................................................................19
II. CÁC THÀNH PHẦN CỦA SEM.....................................................21
III. KIẾN TRÚC SEM.............................................................................21
III.1. Chỉ định mô hình (Model Specification)....................................22
III.2. Nhận dạng mô hình (Model Identification)................................22
III.3. Ước luợng mô hình (Model Estimation)....................................23
III.4. Đánh giá độ thích hợp của mô hình (Assesing Fit of the Model)24
III.5. Hiệu chỉnh mô hình (Model Modification)................................25
III.6. Trình bày mô hình cuối cùng (Final Presentation of Model).....25
CHƯƠNG III. THIẾT LẬP MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CÁC GIẢ
THUYẾT.........................................................................................................27
Hệ thống Website : Thông tin Liên hệ - Ban biên tập:
http://thuvienluanvan.com Hotline trực tiếp: 093.658.3228 (Mr. Minh)
http://timluanvan.com Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302
http://choluanvan.com Email:
Thuvienluanvan@gmail.com
I. LẬP MÔ HÌNH TAM-ECAM..........................................................28
I.1. Lựa chọn các kiến trúc ngoại sinh..................................................28
I.2. Các kiến trúc chính.........................................................................32
I.2.1 Thuật ngữ (Terminology)...........................................................32
I.2.2 Thiết kế giao diện (Screen Design)............................................33
I.2.3 Các điều kiện thuận tiện (Facilitating Conditions).....................33
I.2.4 Nhận thức rủi ro liên quan đến sản phẩm/dịch vụ (PRP) và Nhận
thức rủi ro liên quan đến giao dịch trực tuyến (PRT)...........................33
I.2.5 Các biến nhân khẩu học (Demographic)....................................33
I.3. Mô hình TAM-ECAM dự định......................................................34
II. CÁC GIẢ THUYẾT NỀN TẢNG.....................................................35
III. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.....................................................36
III.1. Dữ liệu nghiên cứu.....................................................................36
III.2. Thủ tục thu thập dữ liệu..............................................................36
III.3. Các đo lường...............................................................................36
CHƯƠNG IV. PHÂN TÍCH DỮ LIỆU..........................................................38
I. CÁC THỐNG KÊ CHUNG..............................................................39
I.1. Thống kê các đặc tính nhân khẩu học............................................39
I.2. Thống kê kinh nghiệm sử dụng Internet........................................39
I.3. Thống kê dự định mua hàng trực tuyến.........................................40
II. KIỂM ĐỊNH MÔ HÌNH TAM-ECAM.............................................40
II.1. Xác định độ tin cậy và độ giá trị....................................................40
II.2.1 Độ tin cậy................................................................................40
II.2.2 Độ giá trị..................................................................................41
1. Phân tích nhân tố khẳng định cấp nhân tố (bước 1)...................42
2. Phân tích nhân tố khẳng định cho toàn bộ mô hình (bước 2).....44
Hệ thống Website : Thông tin Liên hệ - Ban biên tập:
http://thuvienluanvan.com Hotline trực tiếp: 093.658.3228 (Mr. Minh)
http://timluanvan.com Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302
http://choluanvan.com Email:
Thuvienluanvan@gmail.com
II.2. Trình bày mô hình TAM-ECAM cuối cùng..................................46
III. KIỂM ĐỊNH CÁC GIẢ THUYẾT....................................................46
CHƯƠNG V. SO SÁNH KẾT QUẢ PHÂN TÍCH........................................48
I. SO SÁNH VỚI KẾT QUẢ CỦA MÔ HÌNH e-CAM.......................49
II. SO SÁNH VỚI KẾT QUẢ CỦA MÔ HÌNH TAM và UTAUT.......50
CHƯƠNG VI. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT...................................................51
I. TÓM TẮT KẾT QUẢ.......................................................................52
II. ĐỀ XUẤT..........................................................................................52
II.1. Hàm ý quản lý................................................................................52
II.2. Các giới hạn của luận văn.............................................................53
II.3. Đề xuất nghiên cứu tương lai.........................................................53
TÀI LIỆU THAM KHẢO...............................................................................55
PHỤ LỤC 1. BẢNG CÂU HỎI......................................................................57
PHỤ LỤC 2. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH NHÂN TỐ CẤP 1.............................63
PHỤ LỤC 3. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH NHÂN TỐ TOÀN BỘ MÔ HÌNH...72
Hệ thống Website : Thông tin Liên hệ - Ban biên tập:
http://thuvienluanvan.com Hotline trực tiếp: 093.658.3228 (Mr. Minh)
http://timluanvan.com Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302
http://choluanvan.com Email:
Thuvienluanvan@gmail.com
DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ HÌNH
Bảng II. 1. Các loại rủi ro...............................................................................13
Hình II. 3. Kết quả kiểm tra e-CAM tại Mỹ..................................................16
Hình II. 4. Kết quả kiểm tra e-CAM tại Hàn Quốc........................................16
Bảng III. 1. Tóm tắt lựa chọn biến.................................................................28
Bảng III. 2. Giải thích lý do các biến Không được chọn (Ký hiệu Yes ở cột 7)29
Bảng III. 3. Giải thích lý do các biến Được chọn (Ký hiệu Yes ở cột 7).......31
Bảng III. 4. Tóm tắt các biến ngoại sinh được chọn cho mô hình.................32
Bảng IV. 1. Thống kê đặc tính nhân khẩu học...............................................39
Bảng IV. 2. Thống kê kinh nghiệm sử dụng Internet....................................39
Bảng IV. 3. Thống kê dự định mua hàng trực tuyến......................................40
Bảng IV. 4. Hệ số độ tin cậy..........................................................................40
Bảng IV. 5. Các chỉ số thích hợp CFA bước 1..............................................42


Bảng IV. 6. Hệ số các chỉ báo từ phân tích CFA bước 1...............................43
Bảng IV. 7. Các chỉ số thích hợp trong CFA bước 1.....................................43
Bảng IV. 8. Độ giá trị phân biệt.....................................................................44
Bảng IV. 9. Hệ số các chỉ báo từ phân tích CFA bước 2...............................44
Bảng IV. 10. Độ giá trị phân biệt...................................................................45
Bảng IV. 11. Các chỉ số thích hợp trong CFA bước 2...................................45
Hình IV. 1. Kết quả chạy mô hình TAM-ECAM..........................................46
Bảng IV. 12. Giá trị các hệ số đường dẫn và t-value.....................................47
Bảng V. 1. Kết quả so sánh theo mô hình e-CAM.........................................49
Bảng V. 2. So sánh tác động của PRP và PRT lên BI..................................49
Hệ thống Website : Thông tin Liên hệ - Ban biên tập:
http://thuvienluanvan.com Hotline trực tiếp: 093.658.3228 (Mr. Minh)
http://timluanvan.com Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302
http://choluanvan.com Email:
Thuvienluanvan@gmail.com

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×