Tải bản đầy đủ

Công văn Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng Website và tham gia sàn thương mại điện tử quốc gia.

UBND TỈNH ĐĂK NÔNG
SỞ CÔNG THƯƠNG
Số: 205 /SCT-KHTC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do -Hạnh phúc
Đắk Nông, ngày 29 tháng 3 năm 2012
Kính gửi: …………………………………………………
Thực hiện hiện nội dung Quyết định số 180/QĐ-UBND ngày 10 tháng 02 năm
2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Kế hoạch tổng thể phát
triển thương mại điện tử năm 2012 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Sở Công Thương
chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan triển khai thực hiện.
Để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giới thiệu sản phẩm,
quảng bá hình ảnh doanh nghiệp trên Internet nhằm phát huy và nâng cao năng lực
sản xuất, kinh doanh của đơn vị. Sở Công Thương hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa
bàn tỉnh xây dựng Website và tham gia sàn thương mại điện tử quốc gia.
Mọi chi phí liên quan đến xây dựng Website, duy trì hosting 01 năm và tham
gia sàn thương mại điện tử quốc gia được Sở Công Thương hỗ trợ 100% kinh phí
bằng nguồn ngân sách tỉnh theo Quyết định số 180/QĐ-UBND ngày 10 tháng 02
năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông.
Với nội dung trên, Sở Công Thương thông báo đến các doanh nghiệp trên địa
bàn tỉnh Đắk Nông biết để đăng ký tham gia.

(Nội dung đăng ký theo mẫu kèm theo)
Địa chỉ đăng ký tham gia:
Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông
Khu hành chính Sùng Đức-Phường Nghĩa Tân,
thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.
Để biết thông tin chi tiết xin liên hệ với anh: Phùng Quang Minh-Phòng Kế
hoạch-Tài chính.
Điện thoại: 05012.216497 - 0948.209179; Email: sctdn@yahoo.com.vn
Nơi nhận: GIÁM ĐỐC
- Như trên;
- Sở TT&TT (phối hợp);
- Trung tâm xúc tiến ĐTTM&DL (phối hợp); đã ký
- Lưu VT, KHTC. BIỆN VĂN MINH
V/v Hỗ trợ doanh nghiệp xây
dựng Website và tham gia sàn
thương mại điện tử quốc gia.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×