Tải bản đầy đủ

30 ĐỀ ÔN THI CẤP TỐC VÀO LỚP 10

Đề 1

 
     
   
A B= + − − = −
− +
 !"#$%
&

'&()* &
+
,&

(-)*
.!"#$%&

''&(')*/012
34/!"#$%56,71,
8$.$"9:!)/%2;<="#>?!"#$%@
.56="#

*A"B!.$1.C3;=D$"96/
EDC/0F!GH$"98AIA.AJ=D4$J**;&KL
1;0.M/5N":O<KM$6P!L=4.1.
Q<RNS0N! $J<;F  .TL.NU$AV
0F!GH5.<
+/."9$SW71W
X
5YTEZN
H/[..W\$<"9$SW
X
71W
X
\$<"9
$SWK"92WW
X
ZH[NA/Z"9$SW
X
N.
01]012&^[_W
X

 $\H01L!;L^W/71H7Q5[]
 8$<NH0?;`..H`)H]a`Tb"9c7Q
57FWZWNd/ZH]Ne01.^H71[]
HAW
X
e/H`dW01ML!
 8HAd01%%fg%.
= 8E=6E!h^%W71%$SW
X
i.TE
Đề 2
[1/
I.
 
71
+ 

   
   
A
+ −
= −
− +
[1/*.6!"#$%
  
 
x y m
x y
+ = −


− =

012
 6!"#$%7F)
8%656&;V@&

(;

)
[1/*Gải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình:
jM"9&iN!kHL[+Tdk[$B7lH"9
5m<7P2+Tn.7F0/7%7P;97lE#9*
!8E7P2&iN!TkHL[
[1+/."9$SW/=;[24[o71H=
M$<0F[..H[55"9.[`71
e^H[ZBA
$\H`AeML!
 p
·
*
q*BAC =
/@;ET. kWLN[i.
$\"9cTr_H717Q57F`e0Q_
M24
=s5
·
ABD
ZeNj/ZHNss5
·
ACE
Z[`
Nt/ZH[Na8jtsa01%%f8N.f
[1/*.s)
 
  q  +  - qxy x y x x y y− + + − + + +

s0Q="#7F$4&;
R∈
Đề 3
[13,0 điểm
H)
u −+
     !"#
$%&

,+&')*
 6!"#$%−=+
=−

+
yx
yx
[11,5 điểm.s$.0s;)&

71"9c=;)&'
vgbs$.0s
v8%? $4^a"9c=71!$.0sTQ5

[11,5 điểmAQQY0TB11!2HL1!2[
**T7F7P2TQwgP2QQ0F#7P2QQ?
*Tn<QQL[$"FQQ?*!8E7P2^RQQ
$<
[1+3,5 điểm8$<"9$SW/.$"F/7b=;H[24TQ
=_WKj?Tx$<[H..j\.1"9$SW/kjTr
L!;Lj71j`7F"9$SW//`01L!
vWj`ML!
vj

)jHj[
vA01$=.NH[/]01.^`71WA
]0124Tj;w
[10,5 điểm.71012V@c

'

',-,-,
ab
'G)*
OP!!"#$%P5671
Đề 4
(2,0 điểm). 1)  !"#$%
nG&

'&()* n&
+
'u&

(-)*
gF$41.1.^%J4^12;)&'u(71;)
&''ZNM$<$yf
 (2,0 điểm) 1) 
 
H 
    
= +
+ +
.
   
   */ 

 
B x x
x
x x x
   
= + + − > ≠
 ÷  ÷

+ −
   
[ 8%^^&[)
(1,5 điểm). .6!"#$%
 
 
 
y x m
x y m
− = +


− = −

 6!"#$%T)
8%$4^6!"#$%56&;..
s)&

';

N$4V?
+(3,5 điểm) .H[55ML!"9$SWA
"9.[`71e^H[ZNAK"9c[`Z
"9$SWNs"9ceZ"9$SWN<a
$\
[e`01ML! AaA)AsA[
K"9c`e..7F"9csa
=K"9cWH01"9$$D^.Ncs
/*.&/;/z012DY;{&

';

'z

(;z(+&(
;

,u
Đề 5
/l
 8E
 u +-− +
  8E    $4    
( ) ( )
*     *A = − +
/l.12;)(&('
gbJ4=^12T) 8%$4^J41
2JL
l 6!"#$%
 
 
x y
x y
+ =


− =

+/l
s"#$%&

(&()*56&

/&

8E$43)&


&

'&


&

'
jM!S!=D45*"9=D!/"T!5q*"9
=D<! T<<=@;L/R=@;! T<<ML|%7k^
8E2=@;L=D40h[L$\2=@;L0h$.!Sl#
*=@;L712L$<R=@;01\
l.H[7QNH/"9.HA8E7
H[L
H)A)



q/l.p"9$SW"9TEH[gbL!;LH&/[;
7F"9$SWO?;e$<p"9$S/_e7bL!;L7F"9$S
ZH&N`Z[;N
WH`eML!":"9$S
t2HZ[`N]e]..7FH`
Đề 6
/*

H  -= +

( )
 
[ '   , 
, ,
 
=
 ÷
 ÷
 
7F
*/ */a b a b> > ≠
 6!"#$%
&';)G
&,;)+/*
.!"#$%
 
& ,, '+)*
/$.5012
7F!"#$%0Q56!6
&

/&

016^!"#$%8%
 
 
& '& *=

.12;)&'/$.5012
8%J412_H+gF$47k%":/
12JL;4L$<f
8%J412..7F"9c=5!"#$%
&';')*
/jM"9&iN!k4HL4[=1*Td
":$B0Nk[7lH"95m7P2<Tn<97lE#
901*!8E7P2^"9&iN!0kHL[
+/."9$SW/TE8kH<.1"9
$S/TrL!;LH[/H7F"9$S[/01L!8k[/Tr"9
c..7FHZ"9$SN``T[t2H`Z"9$SW
N01dt2[dZHN}
H[WML!"9$S
$\}

)}d}[
.
·
*
[H q*=
H/W/`c1
/*.2&/;/zV@
[ ]
&/;/z 
&';'z 

∈ −


=


$\
  
& '; 'z ≤
Đề 7
[1 6!"#$%
 u
 -
x y
x y
− =


+ =

.12;)&'8%71L$\J4^12@..
.7F"9c;),&'71_j
[1.!"#$%

  + *x m x m+ + + − =
012
 !"#$%T),
$\!"#$%0Q56!67F
8%..!"#$%@.5<&

/&

V@6
 
   
 *x x x x
+ + =
[1
jM ?%|P5l=1#l$Mq71%!"#M
=1"9>.?!0h78E=6E%|P
[1+."9$SW/7b=;[TQ_8$<2
^[0?;j?T%K"9c_jZ"9W0h0":N
t71st\|j71s..Wm<$.5sj8$<
Vts0?;H..Ht\HsA=;H[/HZts0h
0":N`71e
[`eML!
j[j)jtjs
[TEWHZtsNd

MK MB MC
>
[18%$4V?^


 *x x
A
x
− +
=
7F&

*
Đề 8
/.12

   y f x x x= = + −

8E
 f x
T
* x x= =
 8%
x
L
     f x f x= − = −

 ?!"#$%
 + qx x− > −
/.12P?
( )
(  y m x m= + +
=
8%m12JL
8%mJ412=..7FJ412
 y x= −

.6!"#$%
 
 
+ = −


− =

x y m
x y
8%$4^
m
656
( )
x y
..


+

x y
y
− −
=
+

/*A"9:_>#MQ1tLY01$.q
1;%&.Q76A"901Y$.1;%"9?
":;01Q76T/"901M%$.+/1;2
1;$"~|%.11Q76AVL01$<%R"9.11
Q765$..0
+/*."9$SW5"9TEH[71`7Q5
7F8$<.NcHW0?;jjTH71W8jZ"9$S
WN01tdrL!;L7F"9$SWNt8L!;L
1;Z"9c7Q57FH[NjBs
 Wjts01ML!
 tnnWs
 d

Hj HW

=
8ETE^"9$S.NL!Wjt
i.
/*.2
/ /x y z
. @
* / / x y z< ≤
71
x y z+ + =
8%$4
V?^H)
  
     x y z
z x y
− − −
+ +
Đề 9
(2,5 điểm)

( )
+qG +=A
     ?  !"#  $%    &,
*o*
 6!"#$%=−
=+


yx
yx
(2,0 điểm)
 !"#$%&

,&')*
8%$42!"#$%&

(,&',)*5
<!6&

&

V@lT6&

,&

)+
(1,5 điểm) jM"9&iN!kHL[7F7P2TQwdk[
LH"95m7P2<Tn.7F0/7%7P;97lE#
9*!E7P20kHL[/L_@"9H[=1*T
+(3,0 điểm) ."9$SW/j\.1WTrL!;LjHj[
7FWH[01L!drj&\|jW71jH71ZWN`}
01$`"9cW}Z"9cH[Nt pA01.^
H[71jW

jt}AML!"9$S

$\W}AJ=N7FWjt/k5;$
W}Wt)


•pWj)/jH[l
   (1,0 điểm).  .  &/  ;  01    2  D  V  @  l  T6
xxyyyx
−−=−−

8%$4V?^
-

+−−+= yyxyxS
Đề 10
[1*.
H)
   + **+ −
[)
  
   


+ −
[1
  6!"#$%
& ; 
& -; G
− =


+ =

 .!"#$%P&

(&'()*
  !"#$%T)+
 8%!"#$%56&

&

V@
 
 
 
*
x x
x x
+
+ =
[1.12;)

+
&


gbJ4s^125
3471"9c=;)&'Z$yN5
M\,71ZJ4s5$<N5.1M\
[1++*.p"9$SW/"9TEH[01
E|^H[8$<2^[0?;`..`)[W`
ZHNj8kH/TrHA7Q57FW`AMW`HAZ`[Nt71
Zp"9$SW/Ne
jtA01ML!71W`..7Fe[
d01.^e71W`
CKD CEB
∆ = ∆
/I;$01
$^de
eAd7Q71jtnnH[
+8Ei.=6E%$S.NL!jtA
Đề 11
[12,0 điểm.
  

 
x
A
x
x x

= − −

+ −
7F
*/ x x≥ ≠

 H 8E$4^HT&)
−

[12,0 điểm.6!"#$%
q
+ =


= −

mx 2y 18
x - y
012
 8%6!"#$%56&;$.5&)
 8%6!"#$%56=;?&;. @&';)G
[12,0 điểm8$.U!cMW&;/.!$.0s;)&

71"9
c=;)&'012
gb!$.0s  $\=0Q ZsN
!6

 
x x
01.1M.^s71=/%&

'&

)
[1+3,5 điểm."9$SW/"9TEH[)Km$<2
^[H..[)K`M"9$SW..[`)K"9
c7Q57F[NZH`Nj
$\
8[j`01ML! H[H)H`Hj
`01L!;L^"9$SW
K"9$SWH[j1!h/E=6E!h
H[j\.1"9$SWi.
[10,5 điểm.//012TQ. @'')**q
 $\
*


*


*


*



++

++

+
ba
c
ac
b
cb
a

Đề 12
[1/*
 H)
( )

  + −
  [  )
 
 
   
− +
+ −
[L$\J4^12;)&,+_j8%
[1/*
 !"#$%


  *x x− + =

+ 
 *x x+ =
.!"#$%

    *x m x m− + + − =
7F&01€2
$\!"#$%0Q56!67F
6^!"#$%01&

/&

/Ei.$4^e)
( )

 
   x m x m+ + + −
[1 1.\0P!6!"#$%t1j5M
 7"9$J$Z! g"9":1l02R02Y
$JM2;Z! jE$\Lm<u02$"R02
$JE;%2;.17"9EG;/L 02"R
02$Jm<;%2$.17"9bm<;AV7"91
j$J.<;Z! f
[1+/*."9$SW"9TEH[71M24$<
TEWHTH71W/j=M$<"9$SjTH/[a
jTr"9c7Q57Fj/"9c1;ZL!;LNH71[
^"9$SW0h0":N`71e
 Hj`71[je01ML!
 `

e
 8%74$E^j=6EH`e[V?
/*8%M2D&/;/z. @
( )

G  q  * *q

x y z x y z− + − + − + = + +

Đề 13
[1/*TQ":=Y;E

,8D6!>!E
( )
 u +-  − +
 ,  8$y  m    B  •  
 
   
+
− + −
[1/
, !"#$%&

(&()*
,.6!"#$%012
& , ; ) 
,& ' ; ) 6!"#$%T)
8%$4^6!"#$%56=;?
[1/*8$<YMU!cM/.!$.0s;)
2
x
2
71"9
c=


y x= − +
[\!>!E/@;%M.^s71=
8%"9c=X;)&(L!&7F!$.0s
[1+ /."9$SW$71"9TEH[/`7Q57F
8$<V`[/0?;ttT[71`j01.^t71
H[
,W`tj01ML!
,Htj[)Hjt
,.`t)$e01.^Ht71`8Ei.$M=1.N
e`/e
Đề 14
 ( 2 điểm) .s"#$%&

,,&()*2
  !"#$%T)
 &

&

01

6^!"9$%8%
 
+x x+ =
( 2 điểm).


x
Q
x x x
= −
− −
7F&‚*71
x

 8a 8%$4^ 
x R

 .. 

G
x >
71a5$4
;<
(1,5điểm)."9c0

/0

/0  
   /  /   l y x l y x l y mx= − = = +
 8M.[^"9c0

710


 8%"9c0

/0

/0

w_;
+ (1 điểm) .&/;2="#71 
 

x y
+ =
 ?c
 x y x y+ = − + −
( 3,5 điểm)."9$SW/"9TEjt71=;sa7Q5
7Fjt8N}Tj/t$<Vts0?;ƒTt/st2j7FƒZ
saNA
 jƒ01!^5
sƒa∠

 A}tƒML!
 .^st7Fjƒ01ƒa7Fjt01ddnnsa
= 01"9$SML!
PKJV

Đề 15
[1H)
 

  + + 
 
a a a
a
− +

/7F‚./
[1dQ=Y;Eh;/@; !"#$%G&

,q&,).
[1dQ=Y;Eh;/@; 6!"#$%
*& ; 
*& *; *

− =


+ =[1+.12P?;)„&)*&'*.&$4?T%&

/&

 
..&

o&


 A@;„&

o„&


 A12JL;4L$<f
[1aJ4^12;),*/u&

/@;.LT&mk,L+%
$4V?71$40F?^;01.<f
[1qA@;Z!&L!…20":i.Dm=h/ Ef
.+u
*
/u-
*
/.+
*
/+u
*
/.-u
*
[1u.55\+
*
K"9.MNTl7F551
!h*718EN0F$.NS0N
[1-."9$SWTEWH71"9$S"9TEWH
3474$E"#2^"9$S
`;H`^"9$S0FZ"9$SVN$\
H)`
[1G.H/[//01$<M"9$SH01L!;L^"9$SN
H"9c..7FHZH[Nj71ZHNt
$\H[Hj)HHt
Đề 16

 8E$^H)
25 9+
[)
2
( 5 1) 5− −
 s)
2
1
:
x y xy
x y x y
+ +
+ −
gF&‚*/;‚*71&

;
 8E$4^sN&)*71;)*
gb$<YM6$yM/J4^12;)&

71;)
&(8EM.^J%$<
8EM=1N^%|P/Ll=1#l
$M71M=1R"9>.^%|P01
8%!"#$&,
x
')*56!6
+."9$SW71H\.1"9$SgbL!
;LH[/H7F"9$S[/01|L!
 H[W01ML!t<7bL!;LH[/H
 [`01"9TE^"9$SW`nnHW
 .HW)/ETE"9$SML!H[
8%2D<L'I)*/$.5I01w|
2^
Đề 17
/.
x 1 1 2
A : (x 0;x 1)
x 1
x 1 x x x 1
 
 
= + + > ≠
 ÷
 ÷
 ÷

− − +
 
 
 H 8%$4^&..
Ho*
*/u 6!"#$%
2x y 2
1 2
x y 5
2 3
− = −+ =


/ugbJ412s
2
1
y x
4
= −
8%"9c=;)&
'L!&7FJ4s
+*.!"#$%
2
x 2(m 1)x m 4 0 (1)− + + − =
012
  !"#$%T)+
 V$\/7F$4^!"#$%0Q56!
6
 &

/&

 016^!"#$%$\
1 2 2 1
B x (1 x ) x (1 x )= − + −
TQ!yM71.
*.p"9$SW"9TEH[71j?T%$<
p"9$S5jTH/[8$<pU!c9H[p"9$S
TrL!;LH&8[jZH&N}!^5}HjZp"9$S
Ne71Z[jN][eZHjNd
 $\e]jd01ML!
 [H]01
 8[eZH&NA8HA]d01%%f
Đề 18
/*
8E
 u ++  q−

8%$4^212P?;),&'JL
$<
/*

 
 
 
a a a
A
a a
 
+ −
 
= − × +
 ÷
 ÷
 ÷
+ −
 
 
/7F

*


 6!"#$%
  
 +
x y
x y
+ =


− = −


.!"#$%

+  *x x m− + + =
/7F0128%$4^
!"#$%56
 
/x x
. @
( )

 
+x x− =

/jM 7"9%|P5=6EG

[L0h
l$M0F#l=1-8ETE"F^%|P5
+.p"9$SW/"9TE[`0124
M.NcW`TW71`D"9c=7Q57F[N
`/Zp"9$SWNH8$<H0?;j?Txj
TH71/[jZ"9c=Nd/jZ"9c=N
eK"9c[eZp"9$SWNttT[
`teML!
/d71tc1
}01"9$S.NL![de$\}
0Q\$<M"9c24Tj;w
    */    .    2  D  ="#  &/  ;  .  @
( )
( )
       
 + + *x y xy x y x y x y x y+ − + + + − =

8%$4V?^j)&';
Đề 19
[1.12;),&(5J401"9c=
n8$.U!cMW&;@;7b"9c=
nA12;)&'5J401"9c=
X
8%71l
"9c=71=
X
..7F
[1 !"#$%716!"#$%
n&

'+&')* n
=


+ =

x - 2y 4
2x 3y 1
[1
nH)
( 32 3 18):2+
n[)
  q  q
   
− +

− +
[1++."9$SW71H..WH)8kH7b
L!;LH[/HLW7F[/01L!
 n8E5HW[
 n8kH7b;LHsaL"9$SW;LHsaTQ_
WA01$^sa[ZsaNd
n+W/A/[/HYMM"9$S
nHsHa)


n.WA)

R
/EM=1.NcAdi.
Đề 20
[1(2,0 điểm)."9c=;),&'71!$.0s;)&

 gb=71s$<YM6$yM
 [\J4@;&4M.^=71s
[1(2,0 điểm)
  !"#$%&

(+&()*
  6!"#$%

=+
−=−
+

yx
yx
[1(2,0 điểm).s)

+
-
x
xx
xx
−+
++

/7F&

*
 s
 8%$4;<="#^&a)
P
P
−

P
$4;<
[1+(3,0 điểm).H[55[H)q*
*
/"9!$.^
5H[01[`71"9!$.^5H[01eZN}`

H71e

H[
 He}`ML!":$.M"9$S
 $\}`)}e
 $\[H[e)[`[}
[1(1,0 điểm).%7QH[`aH7bM"9cZN
[Ne71Z"9c`N]$\


FA Α
+
Ε
=
ΑΒ
Đề 21
[1}(2,5 điểm).
& * & 
H
& 
&  & 
= − −

− +
gF
& */& ≥ ≠

H 8E$4^HT&)G
8%&

H

<

[1}}(2,5 điểm)Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình:
jMM&ii.TL.NBL+*?1$.M21;_;4`.R
1;M5B7":?<M@.11TL.NF#9
_;41;71B<":*?AVi.TL.NM&iB1L.
<1;f
[1}}}(1,0 điểm) .s$.0s

; &=
71"9c=

; &  G= − +

8%.NM.^s$.0s71"9c=T)
8%"9c=Zs$.0sN\7l!E^
$y
[1}g(3,5 điểm)."9$SW/"9TEH[)=

71=

01
L!;L^"9$SWNH71[}01$^WH71e01
M"9$SWeTQ$Y7FH71[K"9c=_e
717Q57Fe}Z"9c=

71=

0h0":Nj/t
Hje}01ML!

et} e[}∠ = ∠
71
*
j}t G*∠ =

Hj[t)H}[}
+]01E|^H[TQe^"9$SW
A@;E=6E^j}ti.Te/}/]c1
[1  g (0,5 điểm) gF  &  ‚  */  %    $4  V  ?  ^    


j +& & *
+&
= − + +

Đề 22
[1/s)
(4 2 8 2). 2 8− + −
8%.NM.^J412
2
y x=
71
3 2y x= −
[1jMQ;7P lM2&i LT.1B?1
dLT.1%5&i4V<BL0":15/R&i! B
<*/?.7F=D4hAV0hQ;@lLT.1.
<&i[L$\T20":1BBR&i01"
[1/.6!"#$%
( 1) 3 1
2 5
m x my m
x y m
− − = −


− = +

 6!"#$%7F)
8%
m
6!"#$%56=;?
( ; )x y
..
2 2
4x y− <
[1+."9$SWTE71M"9c=24/=71
"9$SWTQ.A01"97Q5TrkWL
"9c=/j01M;w$<=jTQ$Y7FA8kjTr
L!;LjH71j[7F"9$SH/[01L!`;H[Z
WAN}
W/H/[/A/jY\$<M"9$S
}A}W)}H}[
Tj;w$<=%E}H}[TQw
[18%$40F?^
2
4( 1) 3 2 1y x x x= − − + + −
7F(o
&o
Đề 23
(2.0 điểm)  6!"#$%

& ; *
& ;  *
− =


− + =

(1.5 điểm) .!"#$%&

(&'

()*&01€/012
  !"#$%7F),
 8%? $4^<!"#$%56!6
 8% $4^!"#$%56&

/&

..
ws)&


'&


N
$4V?
(1.5 điểm) jM%|Ph5.7\**[L$\l
ml=1^%|P<*71ml$M<*%=6
E%|Phm0<**

8El=1/l$M^%
|Ph
+(2.0 điểm) .H[55/TQ01/H[o
H71ML!"9$SW/"9TE[e"9.H`71[d^
H[ZNAK"9c[dZ"9$SWN
01]}01$^NH$\
 8H]e01%
 [A)W}71A2&7F]_"9cH
(2.0 điểm) .//012D="#V@lT6'')
8%$40F?^s)
  
     
+ +
+ + +

Đề 24
[1/*
n !"#$%&'(&'+)*
n 6!"#$%&,
y
)
&';)
[1a)






q+


[1.!"#$%&

(&(

)*012
n !"#$%T)*
n8%!"#$%56&

&

T*71Vl
T6&


)+&


[1+/jM%|P57\-71R"9>.^55
M=1*8%M=1N^%|P5
[1/.lH[ML!"9$S"9TEH`j01
M=M$<VH[jTQ$Y7FH71[
n$\j`01"9!^5[j
n.H`)8E=6EH[`i.
nd01.^H[71j`/A01.^H`71
j
$\"9cHj/[`/AdJ_;
Đề 25
[1 !"#$%716!"#$%


   *x x− − =

 u 
 + -
x y
x y
+ =


− = −


+ 
 q *x x+ − =
=

    *x x+ + − =
[1/
gbJ4s^12

y x= −
71"9c`
 y x= − −
$<Y
M6$y.NM
8%.NM.^s71`B$<\!>!E
[1/8
  +  +
     
A
− +
= +
+ −
 - + -
 +  +
x x x x x
B
x x x x
− + − +
= − +
− − + −

 */ qx x≥ ≠
[1+/.!"#$%
 
 +  *x mx m− − − =
&01€2
 $\!"#$%0Q0Q567F
 &

/&

 016^!"#$%8%H)
 
   
x x x x+ −
N$4V?
[1/."9$SW5W/"9TE[O?;MH
$<"9$SW..H[‚H8kH/7bHA7Q57F[AM
[8kA/7bAe7Q57FH[71A]7Q57FHeMH[/]M
H
 $\HeA]01%|P71WH7Q57Fe]
 K"9ce]Z"9$SWNs71ae\|s71]
 Hs

)HeH[I;$HsA
}01.^d]71[}A

)}}`01
= `01.^sa71[d01.YH`71"9$S
WdTHHe]d01MML!

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×