Tải bản đầy đủ

phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ cho vay tiêu dùng của khách hàng tại ngân hàng tmcp an bình - chi nhánh huế

Khoá luận tốt nghiệp GVHD: TS. Hoàng Quang Thành
Lời Cảm Ơn

!"#$%!&'()*+*!&%,'(
) /+0!123% 24!"56
78!69:;<=;/%#>5/?%
;!&++9.@
.%4AB;?CDE !123
%F;9A+0!&'(GH%  
#$+!&'(.I;!&-25%J5!?@0>%
 AK+0%#+!"D6>6L%MNE6DE;O
>O6>A9.@
/:?:
569+24N69:@
1F;9%:JA/:?*B='P8!
*B ,'(+QN-
D@
RSTJA#764U%#+O
 !123+:SO*
B='P%B)@
Tôi xin chân thành cảm ơn!

SVTH: Lê Thị Trang – Lớp K44A QTKD Thương mại
i
Khoá luận tốt nghiệp GVHD: TS. Hoàng Quang Thành

VWXXXY3Z[\]3XZ^_@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@`a
bX[Xc\d3ef@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@g
Vh[hR@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@i
SVTH: Lê Thị Trang – Lớp K44A QTKD Thương mại
ii
Khoá luận tốt nghiệp GVHD: TS. Hoàng Quang Thành

 Y!&
d Y!?:
dRV Y!?:<-
j Y!?
k YU.lkUU':'UA
V YU.lVAU'U+
\m Yn.;'
Ro YR+0
Rom YR+.0'S
 Y

SVTH: Lê Thị Trang – Lớp K44A QTKD Thương mại
iii
Khoá luận tốt nghiệp GVHD: TS. Hoàng Quang Thành
/gYR'NA9?Q@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@gp
/iYq6:rO:'*@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@gg
/sYR6t++:@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@iu
/vYR?QAK)3RI0@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@v`
/wx/+y+dRVI0
ipggipgs@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@va
/ux3D/K6')3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@wp
RI0@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@wp
/`YR;zA)>:;KA@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@wu
/aY3O:*R;zA){|#}.A:U~6A
;D@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@wa
/•YR;zA)>:;PK@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@w•
/gpY93df+6O:*AU)=€•A-i@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@up
/ggY3D/:T.A-i@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@up
/giY93df+6O:*AU)=€•;PK@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@us
/gsY3D/:T.@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@uv
/gvY9!?DVU:‚*J'P@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@uw
/gwY)P2;:‚*J'P@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@uu
/guY>:C:yD.;‚*J'P@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@u`
/g`Y3O:*KS"):‚*J'P@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@u`
/gaY3O:*!?DqU:@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@u•
/g•Y3O:*9!"K.:‚*J'P@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@`g
/ipY3D/=yD.;‚*J'P@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@`g
/igY3A/.;KA:‚*J'P@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@`s
SVTH: Lê Thị Trang – Lớp K44A QTKD Thương mại
iv
Khoá luận tốt nghiệp GVHD: TS. Hoàng Quang Thành

gYd-)dAƒ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@sp

q?ygYH.07@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@gs
q?yiYH.KRom@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@g•
q?ysYd+:)!0'S@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ip
q?yvYD.*:)!0'S@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ig
q?ywYd2.K"AE)„…U+•;U@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@s`
q?yuYd+>6V@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@sa
q?y`Yd07AE.@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@s•
q?yaxq?yK)3†X‡\Z@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@vv

OygYR?Q:(5U&=@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@wi
OyiYR?Q:(5UK<@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@wi
OysYR?Q:(5U59@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ws
OyvYR?Q:(5U@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@wv
OywY306;'*+P+.0'S@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ww
)6@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ww
OyuYOy)-'!}>+*'}>@@@@@@@@@@@@@@@@@ua
Oy`-:)-'!}‚*J'P@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@`p
SVTH: Lê Thị Trang – Lớp K44A QTKD Thương mại
v
Khoá luận tốt nghiệp GVHD: TS. Hoàng Quang Thành

!"#$%&'()*+,
RS+&O)56&o9:'-K6
A+0=7)6q€:V€R+•%ˆ
+0=7)<7!?:&jf@KL!ˆA0PN
ˆ:7+&N Q!"%+&L:ipgi^mV;D-!
=;‰\qmUŠ;DL:ipgsg@•up\qmLgi%g‹@
ŒyY<P60•@
9.%!&>?•p9'+:7.LŠ
A9!'J'P/}:'*+P+(B@U60
;D/!&,>6/wpxup‹'>6/ˆ@1>A:K
*!5:L)!?:Œd•%F;9A+&6
+'94@qTQ9.5dA:KT
!&Q.%>U:A5A2!'@
q.CAG+=o9:9.
6N?K!?:!&O+
6Ž*:%:>BN7A&;K/
-+&;KA0P)56@;/>%O>Oy+
N+N+*):0*!%!?:/6I
rA+:6:NA!"6':&%N/:&+5Q
A!"/}:'*+P):%‰:7Q-+AB)
6%!"9D/+U:AA"'9@
{;A•~A:KNA!"6':&!"Q
5!?:o9:A29AG+K
6'@;A•AA6'))
.Q'*+P'9%K++&D.
:+6/'*4%;y:5J69:6/d%+.
Q%+.0'S•‘9.Q.!?
:o9:-9K+.0'S%>A;!&
SVTH: Lê Thị Trang – Lớp K44A QTKD Thương mại
6
Khoá luận tốt nghiệp GVHD: TS. Hoàng Quang Thành
+9D/QA!";A•@dRV
A:KN‰:TA2A!"6'
>@9D/)K+.0'S9.Q.:K:F
!?:>O0B"N+-0'S%:F6A
>O>-/D.9:+P6=-0'S)56@
‘QINAE'>%0?ˆN67I!+
!"IdRVxR
%:'A2075“Phân tích các nhân tố ảnh
hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ cho vay tiêu dùng của khách hàng tại Ngân
hàng TMCP An Bình - Chi nhánh Huế”.
/"0&,.123-&42'5.)6'.1)&72
/"!"0&,.12)6'.1)&72
0&,.12&'2)6
dP=)5A0?ˆ=/!ˆE*J
'P'*+P+.0'S)dRVRO
5TQ/‰:L!6/L#6J'P'*+P
+.0'S)@
0&,.12&0,'8
x3DN+Q5AEAA0DK+.
!?:@
x‘*%=+./!ˆE*J'P'*+P
+.0'S)dRVR@
x15TQ/OL!6/L#6J'P'*
+P+.0'S)dRVR@
/"/"42'5.)6'.1)&72
1O>O/D.!"+Q5-070.%9:+P-0)
507A:O+9D/K+.0'S
dRVxR%6"+&+9:O+=
N/!ˆE*J'P'*+P+.0'S@
R4-.!Y
SVTH: Lê Thị Trang – Lớp K44A QTKD Thương mại
7
Khoá luận tốt nghiệp GVHD: TS. Hoàng Quang Thành
x’K+.0'SdRVx
9.“
x1!"J'P'*+P+.0'SdRV
R“
xN/!ˆE*J'P'*+P+.0'S
)6dRVR“
xN>>/!ˆ!E*J'P'*+P
+.0'S)6dRVR“
x[:OL!6/L#6J'P'*+P+.
0'S)dRV:K9D/“
9":.,;<)63-='>?3.)6'.1)&72
9"!":.,;<)6)6'.1)&72
x1!"07YR+Q5A0D'*+P+.0'S)
6dRVR@
x1!"5YN6>E*J'P'*+P
+.0'S)dRVxR@
9"/"'>?3.)6'.1)&72
xV:+6Y0*;%sO:'*)
Y
”PˆŒiuK•
”V^m9Œguu9•
”V^m1Œip•-!1•
xV:+Y1O/:;/=)5'NA9-
:+!Y
”1+&'NA97QYqA9!"IL:ipggxipgs@
”1+&'NA9?QY54+QU;/4%!"
A6+BgI.gw•ps•ipgv.gw•pv•ipgv@
SVTH: Lê Thị Trang – Lớp K44A QTKD Thương mại
8
Khoá luận tốt nghiệp GVHD: TS. Hoàng Quang Thành
@"';A)6='B=)6'.1)&72
@"!6'.1)&72*C)',D)'
07*=O6:%5,+;<;D'S
OA!69:07@1-0%'P6–m€[VXO4
+Q.0:POˆ.A;KD/AEdRV
ROT*K+.0'S:
dRV O6@q>%'06D/)6–m€[VXO
A2>:0O:;y::K6ŒN
6!T.0'*=QiA-:KO/:;/)
69:+6/L•+I>T*-%K
'-07+O6;/4ˆ6t-@
@"/"6'.1)&72*C)'E;<)6
mS6–'NA9A5U;/4!"TAU;!&
07*=@3D/='NA9;‰;/4@0
7.‰:%6O:*:.KD.
*J'P'*+P+.)6dRV
R@
4.2.1. Xác định kích thước mẫu
U.’12+.’*d%$:('S=
O/QwA-;*A!"-!+=O6D/5
A>EG@2K.•w‹%:7—w‹@
o&A$:(-AQ.>7Y˜Œ<;*A!"•Tw@
o&iv;*A!"!">:07!;/45%
6=!&:(AYivTw˜gip:(@o.A!":(-5O/
;‰gip@
@"/"/"'2,'F=$GE.H2
I:.3J.$GE.H2,'7&K=
mNA97Q);07!"AQ.I5y6@C-
A:6/!9+P!?:)q@.’
d35%H/*!?:9)V^q@q.’1Lm%
SVTH: Lê Thị Trang – Lớp K44A QTKD Thương mại
9
Khoá luận tốt nghiệp GVHD: TS. Hoàng Quang Thành
d6UL;/)VA3AU)TQ;/60+0
7d6U%+L;/A)!&•OAQ.?ˆAE.
507@!07 :O+5:A0
D/!ˆD.*J'P)6!Yd
K;-Œ:U'U:'UA•%dK?-
ŒAU:U'U:'UA•%dKK=Œ:Ax'U
:'UA••;U+„…UT.'L:g•`w%d2.K"AE
ŒU.lkUU':'UAxk•%•
5.B:6/0::K+;/;0762
+;;0=.0@.>6/A07>
:P007+&:P0:507!
5 >!"5:6/>*OT.':07+
!&07@%>Q5A0D507!"
IXUU%!'=.60).AJ'P+&:P=
:6/@
I:.3J.$GE.H2LA&K=
07!"D>A07?;K+0
7=7
M)6!B&6.N.*%>),'2,'F=$GE.H2LA&K=
.N.
*%>)
>)6
';A)6
='B=
OP,'2F, Q2
g q?;K 1*=
V4+Q
Œ6–T•
`+0
i R=7 1*A!"
#+Q
Œ3/;/4•
‘JAE'NA9
gip:(
07=7%'N)5
+9'6'*dRV0
!?5!"J'P>A!?(09@V!?
V.!"9D;;!&Y
!&gY‘**;5+!&A!"<O
SVTH: Lê Thị Trang – Lớp K44A QTKD Thương mại
10
Khoá luận tốt nghiệp GVHD: TS. Hoàng Quang Thành
!&0%O/:;/=6D%8!/:;/='9)
:(<O@07!"0/s*O:'*)
dRV@D4+Q;K'*
O:'*)dRVOT*
A!"6;D'*I*O::r.@
M)6/:R'B&''-)6,>.?S.*.8?6.N%$C&'
CN*.8?*.+2,TN
UJ&E;<)6L:
OV)6-W
X)6E;<)6
O/,2Y)
:?Q2,>.?S.
*.8?6.N%$C&'
Pˆ gs3 gwu3 sp3
V^m9 gu3 g•i3 vp3
V^m1 ig3 iwi3 wp3
(Nguồn: Bộ phận sàn giao dịch tại ngân hàng TMCP An Bình chi nhánh Huế)
!&iY‘*;!&/.3™+*O:5
x ‘*;!&/.3Y
o&5Ai-ŒI.sg•s•ipgi.gw•v•ipgi•@
D;!&g07T*!"<A!"6i-@3>Y
O Z,X)6E;<)6O/,2Y)V:?Q2$[R.\),>.?S.*.8?
15+0M7J+Pˆ8!
B'*I:ˆJ%66'*TM26
U37@7A%7w65+02:K6
O4+QŒ4+QMAgp#•;/4%i5+0:r
*O:>O4+QSA#v;/4•@!"6
!"26yE4+QF:KAE'665+06
!"I6>%5+02.6U
>O'NA9@!"7i%6A:(
 !"5!&>%5+0M;4D+2!"6
U>O4+Q@
x 1*O:5Y!"CTUA*};*!&%‰:/:=
6D+K.+&'NA9!"@
!&sY5
H'NA9?QD5;/4!"+&
SVTH: Lê Thị Trang – Lớp K44A QTKD Thương mại
11
Khoá luận tốt nghiệp GVHD: TS. Hoàng Quang Thành
Y^5J+5=7@
07'P!?74+Q+5D;/
4‰:>:7K.@
@"/"';A)6='B=]^E#3-='4),D&'L:E.H2
xPhương pháp thống kê mô tả
V!?60:/A!?'S<"!?
A!%:/+;.A9!"7'P+AG+6@
!&0O:/A:O+5F=):KA9+A
;/-@-AA-TQ9):KD%-):K<A
D?+&>@
/60A7;.A960+ 
A:?ˆO=+6A%8A;/;.07%>:
D/*>OT—<D+5+Q507@
- Phương pháp phân tích nhân tố khám phá ( EFA)
1!"'S!":D9N;D+;
5:}A6š.6CC@V=€•U>!"
U6O6:OT*TU::+%:7KD9N;
D+?ˆ!%A:5/:K"—
O#2./:;&;D/A0?ˆ@R?ˆ
A<".=Œ?yQ•);:/;‰9!?Y
qA!"?ˆtK+:07%>#
;K;‰T.+UO6T/.9!"
!?D@V=6:€•QN'P;!&9:
;-.:ˆK6O:*@
- Phương pháp phân tích hồi quy
:yD.'SO=.K/!ˆTD.*
J'P'*+P+.0'S)6dRV
SVTH: Lê Thị Trang – Lớp K44A QTKD Thương mại
12
Khoá luận tốt nghiệp GVHD: TS. Hoàng Quang Thành
!";.!Y
|˜
p
”
g

g
”
i

i
”
s

s
”
v

v
Trong đó:
Y : Xu hướng lựa chọn dịch vụ tiền gửi tiết kiệm - biến phụ thuộc
X
i
: Nhân tố ảnh hưởng xu hướng lựa chọn dịch vụ tiền gửi tiết kiệm - biến độc lập
I;/6D/fo>O/=!"9Y
”R*xU'SO6O::7EG);K@
”9T*Œk
i
kDU•Y,,A9;K);PK|
!"/=;ˆ;KA@
”Š•˜dqk›dq€'SO+&•;/•ˆ:7E
GA@>%•A&6/L;;4/Y
o&/Y

p
YR‘

6/!ˆ|@

g
YR>=Q:K‘

/!ˆ|@
_"`2W,Ta)')6'.1)&72
 H.07!
A*b!`2W,Ta)')6'.1)&72
cdO`ef
U!g`  ef
SVTH: Lê Thị Trang – Lớp K44A QTKD Thương mại
07
=

7

07?

;
K
V4+QJ
˜gp@@gw
V4+QJ
˜gp@@gw
/A.
/A.
/4
/4
/4=7
/4=7
V4+Q=7
V4+Q=7
‘7AE
‘7AE
6D/
6D/
07A9
07A9
13
Khoá luận tốt nghiệp GVHD: TS. Hoàng Quang Thành
!"!"ALhE#E2F)
!"!"!"'%3NW,.12$i)6jk,>.
1.1.1.1. Khái niệm và phân loại CVTD
a. Khái niệm
RomA:KN9+P)@Rom,:D9+5
6%>.O6D.5J'P:KA!"*
Œ5•+&N569:;0 4‰:#!0'S>O
J'P>%'*+P!&62>)6/L/%5692>
O!ˆ:K:7?@
b. Phân loại
RL7+!?7/
 Cho vay tiêu dùng trả góp
1.A7Rom>!+./"Œy:5+A •
5A-%UN6tQ*>*A&+I
*6t)!+.6)6/L:KA-"+.@
 CVTD phi trả góp
U!?7.%5+.!"6
:KA-6%'P+&6/+.>*4%C@
 CVTD tuần hoàn
[6/Rom>—6J'P•=
'PFA—!"—Q'06/+ A@U
!?7.%!"4!&%L7+-0+
6:!"I6t%6!"—+.+/"5
6t:K-%U:K:7='P@
Căn cứ vào mục đích vay
RL7+:P=+.%MT6/+.>A+..:
%=2%:C:y'S•
Căn cứ vào nguồn gốc của khoản nợ
 CVTD gián tiếp
SVTH: Lê Thị Trang – Lớp K44A QTKD Thương mại
14
Khoá luận tốt nghiệp GVHD: TS. Hoàng Quang Thành
RomA7+.>:N6/"
'N.;A• ;*>.'*+P!0'S@
 CVTD trực tiếp
[6/Rom>T#+6
+.8!"I!.@
1.1.1.2 Đặc trưng của CVTD
♦ 3+.A+K@
♦ H.:)I"y+.!4%'(=<7
+.%++.A QRom!?+&A Q)A+.
AG+!?:+9@
♦ -+.0'S)6!/PK+6t6
@356*+!"%)!'!"-
+.0'SA@o'*A’%-:C:5A!"
6/+.8LA0@
♦ -+.0'S)6PKFM+:7
+K2+Q@N!>6+!?5M:&Rom
;ˆ2>6/L/!""@
♦ 3+.0'S!A0+97:
=!6>@!'9>;/6%;6D/
6'O7:y+0):+.
0'S:7:=):!/'+5A!?%
.76>;‰7š@
♦ Rom>K);ˆy/")!+.>O;KA&%
>PK+DA:+9%69:%L+764U)!
+.•!+.;*%:F:Q+9A:MQ6>A!""@m
>%!.0-A Q%.0-!+./:;/O:
Q9%;/O:2%;/O:> :•
SVTH: Lê Thị Trang – Lớp K44A QTKD Thương mại
15
Khoá luận tốt nghiệp GVHD: TS. Hoàng Quang Thành
♦ !%}:Q)6+.!Q6>T*%).'
+%/:+69:);K='P@1.A5QD
2D.*/)6/+.@
1.1.1.3. Vai trò của CVTD
a. Đối với Ngân hàng thương mại
1+&%N!"O:=A)+=%Rom>
NA"=Y
Rom#L6/L)+&)%#
!"!"6:&+:ˆKD9+&6@‰
%:ˆK:A!&K%'>/}:+QA!"'*
+PRomMA:A!"6+&.5?+
/)M>Q!"?I=6@oEG
)2%6,A<7,;D:.+'9
:BQD:&N-4;—%-)!0'S%
7.9+2/9K)!0'S@I>:.=)
LA0Q5@
Rom8A:KP:6UQ9D/%5!M;&
?@8M.K!"5y5J)'!;ˆ'!MJ
55+62Q.‰:>5O+26!"+.A5I
=>6>-@
569:ˆK+'>6'%I>+
)@
b. Đối với người tiêu dùng
>Rom%!0'SM!"!ˆN569?%
!"!ˆN9=!&6=A8.)5+F;9Romˆ0D
2N!"6FN0
>=KTQ%Q;!-0'P+.@
.+.%!0'S-=O+90!""AE%6+!"
D:7—+/:;/6/L/@
SVTH: Lê Thị Trang – Lớp K44A QTKD Thương mại
16
Khoá luận tốt nghiệp GVHD: TS. Hoàng Quang Thành
c. Đối với nền kinh tế
Rom!"'SO"0+5>+'*+P!&%
>'PQ+96=-@Rom'9 }.
K0P>%#C6/A!%L6/L/"
%y569#}.L!ˆ6@
1.1.1.4. Nguyên tắc và quy trình CVTD
a. Nguyên tắc
 Hoàn trả nợ gốc và lãi tiền vay đúng hạn đã thỏa thuận:
15./:;/'.+OK6')
@/>?ˆ/:;/‰6::+.>
6/L/" )+#@
 Vay vốn phải được đảm bảo bằng tài sản hay bằng uy tín:
15.O/:;/>O!")+
!"TQ>O!";SC6)T/.@
 Cho vay theo đúng mục đích đã thỏa thuận trong hợp đồng
cho vay:15.O/:;/=)"y+.+
O>O:+9J'Py+)6@
R.0C.r"+>:D9:+&0=
Q%?ˆ+99!">%"AE+/:O
N)>OT/.@
b. Quy trình CVTD
dr5T.'::KD.='P0%/:;/
K='P):+:KQ:A9D/+Q
A!"@!D.AD.//:;/!":K=QQ
*S"+&D.*)A+5D/AE='P@
RomA:KK='P'>D.Rom8>:KF
O:+&D.='P>@UH.*gui`•ippg•H1x
)1+5+9{D.+.)<7='P
+&  6  ~%    6/  g  15  gw  Œ6  >  J  <    H.  *
`as•ippw•H1x•>+Y{Tổ chức tín dụng xây dựng quy trình xét duyệt cho vay
theo nguyên tắc bảo đảm tính độc lập và phân định rõ ràng trách nhiệm cá nhân,
SVTH: Lê Thị Trang – Lớp K44A QTKD Thương mại
17
Khoá luận tốt nghiệp GVHD: TS. Hoàng Quang Thành
trách nhiệm giữa khâu thẩm định và quyết định cho vay~@
U!H.*=KA+*š9:!"Q
:@m>%>O>'S>:.6D.K='P>
+D.Rom>08/7!"N.0-O
>)!&+5+9D/AE='P@
SVTH: Lê Thị Trang – Lớp K44A QTKD Thương mại
18
Khoá luận tốt nghiệp GVHD: TS. Hoàng Quang Thành
q.AD.='P>+KRom>0@
A*b/`2W,Ta)'&'2)6&'%'%>,*l)6
!"!"/"-)'3.R'B&''-)63-,.\),Ta)'TNm2W\,*C)'
SVTH: Lê Thị Trang – Lớp K44A QTKD Thương mại
no
no
epq
epq
.0-6

:OO+2
:6/E6;0

.0-6

:OO+2
:6/E6;0

dP=+.
13m
H/AE
qA9
dP=+.
13m
H/AE
qA9
3t

R56/
//:5+.
R+Q56
3t

R56/
//:5+.
R+Q56
R;KD/*k@•@
VB
^:•<:
R;KD/*k@•@
VB
^:•<:
)Py?Q
R.O5
)Py?Q
R.O5
m/"y
‘U:T—y?
3O:/;//:
d’;4Q.AE
R+Q56
m/"y
‘U:T—y?
3O:/;//:
d’;4Q.AE
R+Q56
3/"
3/"A 
3/"
3/"A 
/)
/)A 
/)
/)A 
;&:
R=TJAE
H/AE
mQ9/;
RCy"
9AE
?Q
;&:
R=TJAE
H/AE
mQ9/;
RCy"
9AE
?Q
qA9
R56/
//:5+.

1='P
qA9
R56/
//:5+.

1='P
rstu
rstu
q
q
vwx
vwx
O
O
 yz
 yz
UUs
UUs
v
v
x
x
`{
`{
`{
`{
|
|
g
g
19
Khoá luận tốt nghiệp GVHD: TS. Hoàng Quang Thành
1.1.2.1 Hành vi khách hàng
a. Hành vi người tiêu dùng
+:)!0'SA;KK:!0'S;K
AKD5%:C:%J'P%>+'*+P
‰:4: -)2@R8>O+!0'SA7
:!0'SM9O!D.*J'P/):
Œ5;%%7%••A0D+9:C:+J'P>%
'*+P‰:4: -@
ŒNguồnY^q@q@-d1Œipp••%Giáo trình marketing căn bản%‘1
23H'%K•
b. Mô hình hành vi mua của người tiêu dùng
d+!0'S!"J'PO:/:D9N;
.Y6==%{KUE7~+N/7A6=
=)!0'S@
ŒyY^q@q-d1Œipp••%Giáo trình marketing căn bản%‘1
23H'%K@•
R6==
{KUE7~)
!0'S
V/7A
d6U d!
q/}:
^/
V
‘#
3
33
oL>
R=  *•
[
R
R  F
=  )
!  0
'S
H
D.
*:
[2>
[2 9
[27
[2+*O::
[26A!":
A*b9}'a)''-)'3.?2N&~N)6;•.,.12$i)6
œR6==Y[Q/%AA!";0!0'S>
O./!ˆ+)!0'S@
œ{KUE7~)!0'SY[2;K )!+?
K)>+9%TJAE6==+5TQ/
SVTH: Lê Thị Trang – Lớp K44A QTKD Thương mại
20
Khoá luận tốt nghiệp GVHD: TS. Hoàng Quang Thành
7ˆA6==@
œN/7A)!0'SY[N/7!0
'S;KAKD<:>OD!"@
c. Tiến trình ra quyết định của khách hàng
;
-
:6:

1

!?
H.
*
:
1
6
:
A*b@.\),Ta)'TNm2W\,*C)'?2N&~N)6;•.,.12$i)6
.0%+9:K!0'S>9I;!&:K.6B
PK+AD.*:C::2F/@RŽ%+&N/
:C:7.%!0'S>O6+&N/}:S
A%'>D.*.A:=DU.Œ+='P:S/
}:•+2=rA+9!D.*:C:@!">
DU.%N6:K 9>OM;4D:K
+;!&D:C:+6;=T:-!0
'SMDN;!&.@!+&ND.*7?%Ž
!:C::&/}:%D:C:>O6—'5.%5
-%5+>OA?@m+.6!N;!&.%.0
:6U-‰S.K+/TD+9:C:%
-:D2)I;!&>O6@

Nhận biết nhu cầu
[/:)!0'S+5:K6;9N9>+&
2::%>O'6==;0ŒD.A
2%:AE••F;0Œ6==)d6U•F/@3-ˆ
0;7T#%!0'SMKO4: @Rd6U07%
9NA-“R#“o!0
'S:4: #;‰N/}:%'*+PPO“I>O6
Kd6U%D:+#}.-!0'S@

Tìm kiếm thông tin
3;!"-%!M:6:A0D/
SVTH: Lê Thị Trang – Lớp K44A QTKD Thương mại
21
Khoá luận tốt nghiệp GVHD: TS. Hoàng Quang Thành
}:'*+PDy!Yy%y!?:%
y#%69:•07+:OPOˆ;!&.#
'9/76*%QyA"O!0'S'’'
+>@

Đánh giá các phương án
‰::6:!"!?9:!0'SAQ'(Q@m
!?7)!0'S#'9)K?%
!/}:7!"569:6::@

Quyết định mua
q6T!?%!0'S>:K{;K 9A
2~!"CTU7E*:@q%E*:!/A,;
.D.*:S@IE*:D.*:B*
)Q5.6: :!Y%;;•%'!A%N)K
TQ%ž>.P)/}:%•07ˆ;!&.#
d6U$/!ˆ).6: :#569D.*
:!"•@

Đánh giá sau khi mua
qABF6AB6:+J'P/}:M/!ˆ
+:U)!0'S%U.0d6U{:K
6ABA!D/Q)#~@.0%
N)68!"TU:A!CQ%QO
;!"  N  6 !  AB%I>  5,    K
d6U):@rA:6U!":K9=ˆ6=
AN/#'9L*-+'.A!"6
9>):@
SVTH: Lê Thị Trang – Lớp K44A QTKD Thương mại
22
Khoá luận tốt nghiệp GVHD: TS. Hoàng Quang Thành
!"!"9"B&W\2,:M)'';h)6*\)'-)'3.R'B&''-)6
1.1.3.1. Các nhân tố bên ngoài ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng
Văn hóa
oL>A9;y:67%=!&%9%7%
A%PD+NLA8!>DU6!"
;ˆ!:KT K@
oL>A.?;/%-0'('C+)!>+
+0'S>0%>;y:-6=/!ˆ&D
.G++):K!@RL:F%0'S%/:*
>%JO9:D0'S•5*::M)
+L>@N!5+L>6M>+0'S
6@o='P!:5C+!:5:>L%J'PTUK%
L:F6%0'S)!Ÿ6;9+&
! @16:K5+L>8;*K;ˆA!+L>
6@H;<.N-:&%+:&%>NA!
+L>=%8>A!:=0@N!K
AG+d6UAACT*!".<+L>OI>5
TQ!"N/}::&S"%:P0AO6!0
'S+6=+L>:2>OO+Q.DUK@
Nhóm văn hóa
>:+L>Œ+L>•A:K):K5+L>A&:
>7NFO:0;96+&N>:+L>6@R
*+L>>!"•;ˆ+0>:+!"T.''0
A*JT K8!9)>:@R+L>0N
6#*!D2%+N!A:d6U!6/
}:+!?d6UU-)6#*!>@
R+0>:+L>8A:K-)5+L>A&%.0
-A&2,•.G%K%5:+&>:+L>):@
SVTH: Lê Thị Trang – Lớp K44A QTKD Thương mại
23
Khoá luận tốt nghiệp GVHD: TS. Hoàng Quang Thành
Địa vị xã hội
Một hệ thống tầng lớp xã hội có thể được định nghĩa là một sự phân chia theo
cấp bậc của một xã hội thành các nhóm tương đối khác biệt và đồng nhất đối với
thái độ, các giá trị, và lối sống.
R-A&T K>:KFO:Y7QAN!K:r-
A&T K5>6.!&K?+&N!K
-A&T K6@7A:K!!"TU:A>*+*Q.t
U-A&T K)2@7;A-A&T K):K!!"T*
U:K.%!59%%)/%2+Q%+*!&*
76/,U:K.@7!A%>O'.OI-
A&T K.-A&T K6%A0FT%:@N!
A:AG+d6U-/:Oš+5*+*T K)6OT.
'!"/}:):O9S"+&*+*>@
Gia đình
^A:K-0'SD2QT K@V-A&
/}:!J%.;*!!"0'S;ˆK
?A;ˆ:KKA@R+0A>::
6/D2>/!ˆA&Q&D.*0'S)%?N
+90'S)!=6KA+&
6>@o='P!+9:7;—:KTU8y
G+&+9;:¡//:06@
^6,D2+&+BD.*0'S
:BT.'*!&0'S96@^=A
=.5A+L>96%./69>6B
D95+&;:¡%/!ˆ);:¡+&+:+(QA&%
F;9Aˆo9:%?:>>O+(Bysxv9S
@
1OT*!":K0'S!%!A:d6U/
T*+0!>/!ˆA&?+9A2N/
}::>*:C:@!Y
SVTH: Lê Thị Trang – Lớp K44A QTKD Thương mại
24
Khoá luận tốt nghiệp GVHD: TS. Hoàng Quang Thành
”RyN+B=+9:C:/}:!Y;/O:%%
TU:.%/}:y9%9J•
”o"N+B=+9:C:/}:!Y;KF%D-%
y'S;%y'S+9•
”o"+yN+BY,:%:%/=;0•
Nhân khẩu học
6}2AN:/'!+5.6=!&%;<+
6Q@|6=$!&:>A!"'!T K%.
;<5+*=*AE;<'!Œ*%••%.Q#5
+Q5T K!<%%K'P%59@dr
.5>KQ*+0'S)6@
Nhóm tham khảo
>::6/):K!;y:;K>:>/!
F&K.+)!>@>Os'
>::6/Y
”>::6/KYA>::8‰:>;y:
%;;•%y9%<7OTK:>:@
>:.!>/!ˆK!0'S@
”>:!$:KYA>::>::%ˆ
+0Œ;>%G••@
”>:}..YA>::6Q+)
+0%60'S!+0)>::2}..@
17!&:KD.*:C:%!!0'S!>
T!&4E6!%F;9AN!%;;•%N
! IJ'P/}::2*:@N>>
*%>5A26!0'S*5K
)>::6/%>.%*Q?:7K/!ˆ
)>::6/8Q?@
Các hoạt động marketing
Kd6U)'9K64&+)
SVTH: Lê Thị Trang – Lớp K44A QTKD Thương mại
25

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×