Tải bản đầy đủ

Xây dựng chương trình mô phỏng quá trình điều khiển & hiển thị các thông số sinh học

LỜI NÓI ĐẦU
Ngày nay, với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kĩ thuật, đã có rất nhiều phát
minh ứng dụng vào thực tiễn nhằm phục vụ tốt hơn cho đời sống con người. Với công
nghệ hiện đại, các phát minh, sáng chế đã có những thành tựu to lớn, thiết thực trong
mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Đặc biệt, việc ứng dụng khoa học kĩ thuật hiện đại
trong lĩnh vực y tế đã tạo một bước đột phá trong việc hỗ trợ chẩn đoán và điều trị của
bác sĩ, nhất là đối với các bệnh hiểm nghèo. Càng ngày, các trang thiết bị y tế hiện đại
càng khẳng định được tầm quan trọng, và là một phần không thể thiếu trong các bệnh
viện.
Qua quá trình thực tập ở Công Ty Nipon cung cấp trang thiết bị y tế trên thị trường
Việt Nam cùng với việc tìm hiểu và thấy rõ tầm quan trọng của thiết bị theo dõi hiện
nay. Vì vậy, tôi đã quyết định chọn thiết bị theo dõi bệnh nhân “Monitoring” Ngoài
mục đích bổ sung kiến thức cho bản thân thì tôi có xây dựng chương trình mô phỏng quá
trình điều khiển và hiển thị tín hiệu sinh học nhằm giới thiệu bước đầu về các loại dạng
sóng của các tín hiệu sinh học và ứng dụng trong giảng dạy các môn chuyên nghành.
Cuối cùng tôi xin chân thành cảm ơn thầy giáo ThS. Vũ Duy Hải, cùng các thầy cô
trong bộ môn Công nghệ điện tử, Thầy Hiền trưởng phòng kĩ thuật bệnh viện Hữu Nghị
Hà Nội, chú Phạm Quốc Trọng giám đốc kĩ thuật công ty Nipon đã giúp đỡ tôi trong quá
trình thực hiện đồ án. Xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo trong bộ môn điện tử y
sinh đã tạo mọi điều kiện, nhiệt tình giúp đỡ tôi trong quá trình học tập và thực hiện đồ
án này.


1
TÓM TẮT ĐỒ ÁN
Với nội dung đồ án là: “Xây dựng chương trình mô phỏng quá trình điều khiển
và hiển thị các thông số sinh học”.Mục đích chính của đồ án là khai thác thiết bị theo
dõi bệnh nhân để tìm hiểu nguyên lý hoạt động chung của các loại thiết bị theo dõi bệnh
nhân và mô phỏng các tín hiệu sinh học: điện tim, SpO
2
, nhịp thở và hiển thị các thông
số điện tim, huyết áp không can thiệp bằng phần mềm lập trình Visual Basic 6.0. Về cơ
cấu nội dung đồ án được chia thành các chương:
• Chương 1: Phân loại và chức năng của các thiết bị theo dõi bệnh nhân.
• Chương 2: Nghiên cứ phương pháp đo các thông số sinh học
• Chương 3: Xây dựng chương trình
THE SUMMARY OF THE DESIGN
Which the contents of the design is: “ the construction of simulating program
process of controlling and displaying parameters of biological using to monitor”.
The main purpose of the design is studying common principle of monitors and
simulating signals of biological: ECG signal, SpO
2
signal, Respiration signal and display
parameters of ECG, NIBP, Respiration, % SpO
2
, by the programming software Visual
Basic 6.0.
For structure of the contents of the design is devided into chapters following:
• Chapter One: Classification and function of monitor
• Chapter Two: Study measure method parameters of biological
• Chapter Three: Building program
2
MỤC LỤC
CÁC TỪ VIẾT TĂT SỬ DỤNG..................................................................................5
DANH SÁCH HÌNH VẼ SỬ DỤNG ..........................................................................6
CHƯƠNG 1: PHÂN LOẠI VÀ CHỨC NĂNG CỦA THIẾT BỊ .............................8
THEO DÕI BỆNH NHÂN...........................................................................................8
1.1. Tầm quan trọng của thiết bị theo dõi bệnh nhân............................................8
1.2. Khái niệm về thiết bị theo dõi bệnh nhân.........................................................9
1.3. Sự phát triển của thiết bị theo dõi...................................................................10
1.4. Phân loại thiết bị theo dõi bệnh nhân.............................................................12
1.4.1. Thiết bị theo dõi bệnh nhân tại giường (Bedside Monitor).............................13


1.4.2. Thiết bị theo dõi trung tâm ( Central Monitor)...............................................15
1.5. Hệ thống thiết bị theo dõi bệnh nhân.............................................................15
1.5.1. Hệ thống theo dõi hữu tuyến (dùng dây)........................................................15
1.5.2. Hệ thống theo dõi vô tuyến (không dây).........................................................18
1.6. Các chức năng của thiết bị theo dõi bệnh nhân tại giường...........................21
1.6.1. Theo dõi các thông số sống của bệnh nhân.....................................................21
1.6.2. Hiển thị các dạng sóng và các thông số..........................................................21
1.6.3. Tốc độ lấy mẫu các thông số sống..................................................................22
1.6.4. Nhập và trả bệnh nhân....................................................................................22
1.6.5. Tạm dừng và kích hoạt quá trình theo dõi bệnh nhân.....................................23
1.6.6. Báo động.........................................................................................................23
1.6.7. Các giới hạn an toàn........................................................................................24
1.7. Chức năng của thiết bị theo dõi trung tâm....................................................25
1.8. Kết luận chương 1 ...........................................................................................25
CHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP ĐO...............................................26
CÁC THÔNG SỐ SINH HỌC...................................................................................26
2.1. Sơ đồ khối.........................................................................................................26
2.1.1.Khối ECG/RESP:.............................................................................................27
2.1.2.Khối SpO2/BP/TEMP:.....................................................................................28
2.1.3.Khối NIBP:......................................................................................................30
2.1.4.Khối xử lý trung tâm CPU:..............................................................................30
2.1.5. Khối bộ nhớ....................................................................................................31
2.1.6. Khối màn hình hiển thị....................................................................................31
2.1.7.Khối máy in......................................................................................................32
2.1.8. Khối cổng ra nối mạng hữu tuyến, và Khối transmitter và anten...................32
Các thông số ghi đo của máy theo dõi bệnh nhân.................................................32
2.2 - Phép đo nhịp tim(HR)....................................................................................32
2.2.1.Phép đo trung bình: .........................................................................................32
2.2.2.Phép đo tức thì: ...............................................................................................34
2.3- Phép đo nhịp mạch..........................................................................................36
2.4- Phép đo huyết áp..............................................................................................37
2.4.1.Đo huyết áp theo phương pháp trực tiếp IBP: ...............................................37
3
2.4.2.Đo huyết áp theo phương pháp gián tiếp NIBP: .............................................39
2.5- Phép đo nhiệt đô..............................................................................................44
2.6- Phép đo nhịp thở..............................................................................................45
2.6.1.Phương pháp điện trở nhiệt: ............................................................................45
2.6.2.Phương pháp trở kháng phổi:...........................................................................46
2.7- Phương pháp CO2...........................................................................................47
2.7.1. Phương pháp đo CO2 – sidestream.................................................................47
2.7.2. Phương pháp đo CO2 – mainstream...............................................................47
2.8- Ghi tín hiệu điện tim ECG..............................................................................49
2.8.1. Ghi tín hiệu điện tim.......................................................................................49
2.8.2. Nhiễu điện tim.................................................................................................53
2.9- Độ bão hòa oxi trong máu SpO2.....................................................................62
2.10- Đo cung lượng tim CO...................................................................................65
2.10.1.Phương pháp Fick..........................................................................................66
2.10.2.Phương pháp pha loãng chất mầu..................................................................68
2.10.3.Phương pháp pha loãng nhiệt.........................................................................69
2.11. Kết luận chương 2 .........................................................................................73
CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH .......................................................74
3.1. Tín hiệu điện tim ECG và nhịp tim HR.........................................................74
3.2. Tín hiệu SpO2 và % SpO2..............................................................................80
3.3. Tín hiệu nhịp thở và nhịp thở RESP..............................................................81
3.4. Thông số NIBP.................................................................................................83
3.5. Kết quả thực hiện.............................................................................................83
3.5.1. Mục đích của sự mô phỏng.............................................................................83
3.5.2. Cấu trúc chương trình.....................................................................................84
3.6. Kết luận chương 3............................................................................................90
KẾT LUẬN CHUNG.................................................................................................91
TÀI LIỆU THAM KHẢO..........................................................................................93
PHỤ LỤC....................................................................................................................94
4
CÁC TỪ VIẾT TĂT SỬ DỤNG
Từ viết
tắt
Giải thích Nghĩa tiếng việt
ECG Electrocardiogram Điện tâm đồ
CVP Central Venous Pressure Áp suất tĩnh mạch chính
NIBP Non-invasive Blood Pressure Áp suất không can thiệp
DC Direct Current Dòng điện một chiều
AC Alternating Current Dòng điện xoay chiều
FET Field – Effect Transistor Transistor trường
CMRR Common Mode Repress Ratio Tỉ số nén mode chung
EMG ElectroMyograph Điện cơ đồ
Hb Hemoglobin Hemoglobin
HHb Deoxigenhemoglobin Hemoglobin không mang ôxi
CO Cardio Output Cung lượng tim
IBP Invasive Blood Pressure Huyết áp can thiệp
HR Heart Rate Nhịp tim
PR Pulse Rate Nhịp mạch
CPU Central Processor Unit Bộ vi xử lý trung tâm
LCD Liquid – Crystal Display Màn hình hiển thị tinh thể lỏng
RGB Red Green Blue
BPF Band Pass Filter Bộ lọc thông dải
A/D Analog/digital Tương tự/ số
TEMP Temperature Nhiệt độ
BP Blood Pressure Áp suất
RESP Respiration Nhịp thở
EEG ElectroEncephalograph Điện não đồ
AV Atrioventricular Node Nút nhĩ thất
UPS Uninterruptile Power Supply Bộ lưu điện
PWTT Pulse Wave Transit Time Thời gian truyền sóng xung
5
DANH SÁCH HÌNH VẼ SỬ DỤNG
Hình 1.1. Thiết bị theo dõi đặt tại giường................................................................10
Hình 1.2. Loạn nhịp tâm thất sớm (VPC).................................................................11
Hình 1.3. Một số thiết bị theo dõi hiện đại ngày nay...............................................12
Hình 1.4. Hình một máy theo dõi bệnh nhân đặt tại giường...................................13
Hình1.5. Mạng kết nối cáp.........................................................................................14
Hình 1.6. mạng kết nối vô tuyến với dùng bộ truyền tín hiệu ZB – 800P...............14
Hình 1.7: sơ đồ khối tổng quát hệ thống theo dõi bệnh nhân nối dây....................16
Hình 1.8: sơ đồ khối tổng quát của một hệ thống theo dõi trung tâm....................19
Hình 1.9. Màn hình hiển thị các thông số theo dõi của một thiết bị theo dõi bệnh
nhân.............................................................................................................................22
Hình 2.1 : Sơ đồ khối máy theo dõi bệnh nhân tại giường......................................27
Hình 2.2 : Sơ đồ mạch khối ECG/RESP...................................................................28
Hình 2.3 : Sơ đồ nguyên lý của khối SpO2...............................................................29
Hình 2.4: Sơ đồ nguyên lý hoạt động của khối IBP.................................................29
Hình 2.5: Sơ đồ nguyên lý hoạt động của khối NIBP...............................................30
Hình 2.6: Sơ đồ nguyên lý của khối hiển thị.............................................................31
Hình 2.7. mạch bơm Diot...........................................................................................33
Hình 2.8. sơ đồ khối một máy theo dõi nhịp tim trung bình...................................34
Hình 2.9. Nguyên lý chuyển đổi tần số sang điện áp đẻ theo dõi nhịp tim tức thì. 35
Hình 2.10. sơ đồ khối một máy Cardiotachometer dựa trên bộ lọc so sánh...........36
Hình 2.11. Ảnh cấy cảm biến trực tiếp vào động mạch...........................................38
Hình 2.12. Sơ đồ mạch điện dùng đo huyết áp tâm thu và tâm trương..................38
Hình 2.13. Dạng sóng tín hiệu thu được đo theo phương pháp Korotkoff và .......40
dao động kế.................................................................................................................40
Hình2.14.phương pháp đo huyết áp gián tiếp theo Rheographic............................41
Hình 2.15. các khối chính trong thiết bị đo huyết áp siêu âm.................................43
Hình 2.16. sơ đồ khối chi tiết đo nhiệt độ hiển thị số trực tiếp................................45
Hình 2.17. Nguyên lý phương pháp đo trở kháng phổi (hai điện cực)...................46
Hình 2.18. Nồng độ CO2 khi hít vào và thở ra.........................................................48
Hình 2.19. Sơ đồ khối của quá trình phân tích khí CO2 trong hơi thở..................49
Hình 2.20. Các đạo trình chuẩn.................................................................................50
Hình 2.21.Các đạo trình chi đơn cực.........................................................................50
Hình 2.22. Các đạo trình trước ngực........................................................................50
Hình 2.23. : Điện tim 12 kênh ghi..............................................................................51
Hình 2.24. Điện tim 6 kênh ghi.................................................................................51
Hình2.25 : Điện tim 3 kênh ghi..................................................................................52
Hình 2.26 : Điện tim 3 kênh ghi + 1 nhịp tim chuẩn................................................52
Hình2.27. Sơ đồ khối của việc thu nhận và xử lý tín hiệu ECG..............................53
Hình 2.28 : Tín hiệu điện tim đặc trưng..................................................................56
Hình2.29 : a) Nhiễu tần số 50Hz; b) nhiễu điện cơ trong tín hiệu ECG.................57
Hình 2.30 : Nhiễu do cơ thể dịch chuyển, điện cực hô hấp bị tuột..........................57
6
Hình 2.31 : Nhiễu do hoạt động mạnh ( kiểm tra dây đất, điều kiện điện cực).....57
Hình 2.32 : Mạch khuếch đại vi sai gồm 3 bộ khuếch đại thuật toán.....................58
Hình 2.33 : Mạch điều khiển chân phải để tối thiểu hóa nhiễu mode chung........58
Hình 2.34: Ví dụ về sự giảm nhiễu trong thiết kế một hê thống đa tầng..............59
Hình 2.35 : Sự sắp xếp của các tầng..........................................................................59
Hình 2.36: Sơ đồ mạch bên trong của INA 118........................................................60
Hình 2.37: Ví dụ đơn giản về mạch lọc thông cao Sallen-Key 2 cực.......................61
Hình 2.38: Đáp ứng tần số của bộ khuếch đại điện tim...........................................61
Hình 2.39 : Mô phỏng kết quả kiểm tra....................................................................62
Hình 2.40. Sơ đồ khối xử lý tín hiệu của Pulse Oximetor........................................63
Hình2.41. Đặc tuyến về sự hấp thụ ánh sáng của Hemoglobin...............................64
Hình 2.42. Mối quan hệ giữa biên độ sóng với sự hấp thụ ánh sáng......................64
Hình 2.43. Hình sự hấp thụ ánh sáng hồng ngoại của máu tĩnh mạch, mô, xương
và da.............................................................................................................................64
Hình 2.44 : Sự hấp thụ ánh sáng tương đối của mô.................................................65
Hình 2.45: Mối quan hệ giữa nồng độ oxi và sự hấp thụ ánh sáng đỏ và ánh sáng
......................................................................................................................................65
hồng ngoại...................................................................................................................65
Hình 2.46. Sự đo Oxi trong ống với một dung kế (phải) và phương pháp sử dụng
tính toán đo thể tích....................................................................................................67
Hình 2.47: Phương pháp pha loãng nhiệt (a), và đường cong đặc trưng (b)..........71
Hình 2.48: Đường cong pha loãng bị che khuất bởi sự quay vòng (a), và đồ thị bán
thuật toán loga của bờ dốc (b)...................................................................................73
Hình 3.1: Tín hiệu ECG điển hình............................................................................74
Hình 3.2: Tạo dạng sóng QRS...................................................................................76
Hình 3.3: Tạo dạng sóng P.........................................................................................77
Hình 3.4 :Dạng sóng SpO2.........................................................................................80
Hình 3.5: Vị trí đặt điện cực và biên độ dạng sóng của chúng................................81
Hình 3.6: Dạng sóng nhịp thở....................................................................................82
Hình 3.7: Cấu trúc của chương trình........................................................................84
Hình 3.8. Giao diện chính của chương trình mô phỏng...........................................85
Hình 3.9. Menu con Exit kết thúc chương trình.......................................................85
Hình 3.10. các menu con mô phỏng tín hiệu.............................................................85
Hình 3.11. Giao diện chương trình mô phỏng ECG.................................................86
Hình 3.12. Tín hiệu mô phỏng đạo trình II (a) và V (b)...........................................86
Hình 3.13. Dạng sóng mô phỏng tín hiệu nhịp thở...................................................87
Hình 3.14. Form SpO2...............................................................................................87
Hình 3.15. Form NIBP...............................................................................................88
Hình 3.16. form about................................................................................................89
Hình 3.17: Mối quan hệ PWTT với tín hiệu ECG và SpO2....................................90

7
CHƯƠNG 1: PHÂN LOẠI VÀ CHỨC NĂNG CỦA THIẾT BỊ
THEO DÕI BỆNH NHÂN
1.1. Tầm quan trọng của thiết bị theo dõi bệnh nhân
Thiết bị theo dõi bệnh nhân có thể đánh giá định lượng các biến số sinh lý quan
trọng của bệnh nhân trong các giai đoạn nguy kịch của các chức năng sinh học, phục vụ
cho mục đích chẩn đoán, nghiên cứu cần phải biết các giá trị thực hay xu hướng biến đổi
của chúng. Các hệ thống theo dõi bệnh nhân có thể được sử dụng để đo liên tục hay tại
những quãng thời gian nhất định một chách tự động giá trị của các thông số sinh lý quan
trọng của bệnh nhân. Những bệnh nhân ốm rất nặng, bệnh nhân đang hồi phục sau mổ
hoặc bị đột quỵ tim thường được để ở phòng chăm sóc đặc biệt, ở đó các biểu hiện sống
của họ được theo dõi liên tục bằng cách sử dụng các thiết bị theo dõi này.
Mục tiêu lâu dài của việc theo dõi bệnh nhân nhân được giải thích rõ ràng bởi
Gardner (1972) là để giảm tỉ lệ tử vong và sự phát triển của bệnh tật bằng cách:
 Tổ chức và hiển thị thông tin ở một dạng có ý nghĩa để cải thiện việc theo dõi bệnh
nhân
 Liên kết các thông số phức tạp để minh chứng rõ ràng các vấn đề lâm sàng
 Xử lý dữ liệu để đặt báo động khi các tình trạng không bình thường phát triển
 Cung cấp thông tin dựa trên các dữ liệu được tự động hóa đối với việc trị liệu
 Đảm bảo sự chăm sóc tốt hơn với số lượng nhân viên y tế ít hơn.
Koster(1978) đã phát biểu rằng trong quá trình phẫu thuật bệnh nhân bị mất đi một
số các cơ chế phản ứng tự nhiên, những cơ chế này bình thường khôi phục lại những bất
bình thường trong trạng thái vật lý của người bệnh hay cảnh báo những người xung
quanh. Những chỉ thị hay báo động mà bệnh nhân không thể tự đưa ra được sẽ do các
thiết bị theo dõi bệnh nhân đưa ra. Ngoài ra rất nhiều khi quá trình phẫu thuật kéo dài vài
giờ đồng hồ, trong một khoảng thời gian dài như vậy bác sĩ phẫu thuật và bác sĩ gây mê
8
khó có thể duy trì một mối liên hệ mạt thiết với các biểu hiện sống của bệnh nhân và
cùng một lúc phải chú ý đến việc gây mê, phẫu thuật, liệu pháp dịch và các chi tiết khác
cũng rất cần thiết trong bối cảnh đó. Hơn nữa khi một bệnh nhân được nối với các thiết
bị hỗ trợ sự sống tức là máy tim, phổi, máy giúp thở, sự hoạt động chính xác của các
máy đócũng cần được theo dõi. Do đó một thiết bị theo dõi bệnh nhân thông báo cho bác
sỹ phẫu thuật và bác sỹ gây mê biết về tình trạng củ bệnh nhân tốt hơn. Với các hệ thống
theo dõi bệnh nhân, các rủi ro thường có trong phẫu thuật đã được giảm đi một cách
đáng kể do cac biến chứng có thể được phát hiện kịp thời trước khi chúng trở thành nguy
hiểm và các biện pháp thích hợp sẽ được áp dụng đúng lúc. Sự lựa chọn các thông số
phù hợp có chứa lượng thông tin cao là một trong những vần đề thường gặp trong việc
theo dõi bệnh nhân. Mặc dù vậy, người ta thừa nhận là việc theo dõi bệnh nhân là việc
theo dõi các chức năng sinh học sau đây là cần thiết: tín hiệu điện tim(ECG), nhịp
tim(tức thời hay trung bình), nhịp mạch, huyết áp( huyết áp động mạch gián tiếp, huyết
áp động mạch trực tiếp hay huyết áp tĩnh mạch), nhiệt độ cơ thể và nhịp hô hấp. Ngoài
các thông số chính trên, các thông số như điện não(EEG), nồng độ oxy trong
máu(SpO2), và thể tích hô hấp cũng cần theo dõi trong một số trường hợp đặc biệt.
1.2. Khái niệm về thiết bị theo dõi bệnh nhân
Thiết bị theo dõi bệnh nhân ( thường gọi là Bedside Monitor) là một thiết bị có chức
năng theo dõi sức khỏe bệnh nhân thông qua thu nhận và xử lý liên tục các thông số
sống quan trọng của bệnh nhân như: ECG, huyết áp, nhịp thở, nhiệt độ cơ thể, nồng độ
bão hòa ôxy trong máu SpO
2,
… các dữ liệu này được hiển thị liên tục trên màn hình đặt
ở giường bệnh nhân.
9
Hình 1.1. Thiết bị theo dõi đặt tại giường
Hệ thống theo dõi bệnh nhân ( thường là Patient Monitoring system) là một hệ thống
gồm nhiều thiết bị theo dõi bệnh nhân được kết nối với một trạm trung tâm để có thể
đồng thời theo dõi tình trạng sức khỏe của nhiều bệnh nhân trong bệnh viện.
1.3. Sự phát triển của thiết bị theo dõi
Quá trình phát triển của thiết bị theo dõi bệnh nhân gắn liền với sự phát triển của
khoa học kĩ thuật cũng như yêu cầu ngày càng cao trong công tác chăm sóc sức khỏe của
bệnh nhân, đặc biệt trong mấy thập niên trở lại đây. Cơ sở của hệ thống theo dõi bệnh
nhân chính là sự phát triển của quá trình thu nhận dữ liệu sinh học của bệnh nhân bắt đầu
từ thế kỉ 17. Bắt đầu một thiết bị theo dõi bệnh nhân chỉ hiển thị một thông số đó là tín
hiệu điện tim ( ECG), sau đó là 2 thông số là tín hiệu điện tim và huyết áp. Cùng với sự
phát triển của khoa học kĩ thuật, các thiết bị theo dõi ngày càng được đổi mới để đáp ứng
yêu cầu ngày càng cao của công việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Từ thiết bị ghi đo
hai thông số đã tăng lên thành bốn thông số: tín hiệu điện tim(ECG), nhịp mạch(HR),
nhiệt độ(TEMP), huyết áp gián tiếp ( NIBP). Sau đó là sáu thông số: tín hiệu điện
tim(ECG), nhịp mạch(HR), nhiệt độ(TEMP), huyết áp gián tiếp(NIBP), huyết áp trực
tiếp(IBP), và nồng độ bão hòa oxi trong máu SpO
2
.
Bất kì một sự bất thường nào xảy ra đối với tim thì đều được gọi là triệu chứng loạn
tim. Các bệnh nhân phải được khôi phục lại trạng thái bình thường ngay nếu không sẽ có
nguy cơ bị nhồi máu cơ tim có thể tránh được nguy hiểm cho người bệnh nếu phát hiện
và điều trị kịp thời. Các triệu chứng loạn tim chủ yếu là nhồi máu cơ tim. Các thông tin
10
chẩn đoán thu được từ việc quan sát tín hiệu điện tim được chia ra làm 2 lớp: là lớp hình
thái, chủ yếu dựa vào dạng sóng của tín hiệu điện tim để miêu tả trạng thái hoạt động
của cơ tim và lớp nhịp điệu, có liên quan tới vị trí và các nhịp đập nhanh của tim quá
trình truyền xung lực của tim qua hệ thống dẫn.
Hình 1.2. Loạn nhịp tâm thất sớm (VPC)
Đôi khi sự kích thích được tập trung vào tâm thất, các xung lực không truyền đến
các điểm AV mà đi tới các phần khác trải đều trên các tâm thất. Khoảng QRS sẽ trở nên
rộng hơn và làm cho các tâm thất bị lệch nhịp đập, do đó mỗi nhịp đập lệch sẽ là một
nhịp tạo các vị trí bất thường trong tim và thường là một VPC sớm: xuất hiện sớm hơn
các nhịp khác. Các nhịp đập lệch vị trí của tâm thất sẽ làm xuất hiện sự khử cực bất
thường trong tim, tín hiệu điện tim sẽ hiển thị lên một trạng thái QRS bất bình thường và
thông thường thể hiện với sự tăng rõ ràng về chiều rộng và thay đổi mạnh về biên độ.
Như hiện nay, để phát hiện ra các triệu chứng loạn tim thì phải thực hiện theo dõi
thường xuyên các hiện tượng bất thường, phân tích các tín hiệu liên tục. Đối với các
bệnh nhân xuất hiện các PVC liên tục từng khoảng ngắn của các sợi cơ cũng phải luôn
được theo dõi thường xuyên bởi vì nếu chỉ lấy mẫu trong các khoảng như là các tín hiệu
điện tim thì có thể sẽ bị mắc lỗi. Đòi hỏi một sự theo dõi liên tục 24/24 giờ trong ngày.
Đây là khoảng thời gian chăm sóc liên tục cho bệnh nhân và rất khó khăn trong việc theo
dõi dài này. Các máy oxylo hiển thị số thực hiện việc duy trì các dạng sóng liên tục trên
màn hình trong khoảng thời gian dài trước khi bị mờ đi dễ dàng hơn các loại khác. Các
bác sỹ và y tá được huấn luyện đặc biệt về việc nhận biết các PVC và các bất thường
khác của tim. Các thiết bị này cũng phải có chức năng tự động phát hiện và báo hiệu các
tín hiệu bất thường về tim của bệnh nhân khi mà chúng xảy ra.Chúng báo động để cho
các nhân viên y tá biết để có các biện pháp kịp thời hành động cứu chữa. Các thiết bị này
gọi là các monitor theo dõi bệnh nhân.
11
Hiện nay các loại thiết bị theo dõi bệnh nhân đã có thể ghi đo tới 10 thông số, các
thông số có thể được hiển thị dưới dạng sóng và số liệu, với các màu sắc khác nhau cho
phép đánh giá được toàn diện và khách quan. Việc xử lý dữ liệu áp dụng các thuật toán
tối ưu hơn, hệ thống phát hiện cảnh báo được trang bị hoàn hảo. Giao diện với thiết bị có
thể nhấn trực tiếp trên màn hình cảm ứng, thông tin theo dõi bệnh nhân không chỉ được
hiển thị ở cạnh giường bệnh nhân mà còn giao diện với các trạm trung tâm.
Hình 1.3. Một số thiết bị theo dõi hiện đại ngày nay
1.4. Phân loại thiết bị theo dõi bệnh nhân
Ngày nay có rất nhiều loại máy theo dõi bệnh nhân được sử dụng rộng rãi trong các
bệnh viện. Tùy vào nhu cầu, cơ sở vật chất và tài chính mà các bệnh viện chọn cho mình
một lọa phù hợp nhất. Để hệ thống hóa chúng ta có thể phân loại các máy theo dõi bệnh
nhân như sau:
12
1.4.1. Thiết bị theo dõi bệnh nhân tại giường (Bedside Monitor)
Loại máy này thường được đặt ngay đầu giường hay cạnh giường bệnh nhân. Mỗi
máy chỉ theo dõi các thông số sinh lý cho một bệnh nhân trong một khoảng thời gian xác
định.
Hình 1.4. Hình một máy theo dõi bệnh nhân đặt tại giường
Tùy thuộc vào khả năng kết nối của máy này mà chia ra thành hai loại nhỏ hơn:
• Không kết nối được với máy trung tâm
Những máy theo dõi loại bệnh nhân tại giường loại này không có cổng ra hoặc máy
phát sóng để kết nối vào mạng trung tâm.
• Kết nối được với máy trung tâm
Những máy này có khả năng truyền thông tin về máy trung tâm để theo dõi, lưu trữ
và phân tích. Hầu hết các máy theo dõi bệnh nhân tại giường hiện nay đểu có chức năng
này (thường để phần tự chọn). Khi người sử dụng có nhu cầu nối mạng với máy trung
tâm thì chỉ cần lắp thêm một card mạng hoặc là lắp thêm một bộ phát sóng ( transmitter).
Có 2 kiểu kết nối với máy trung tâm là:
* Kết nối hữu tuyến
Kiểu kết nối này dùng dây cáp để nối máy theo dõi bệnh nhân tại giường với máy
trung tâm. Tương tự như một mạng máy tính nội bộ
13
Hình1.5. Mạng kết nối cáp
* Kết nối vô tuyến
Kiẻu kết nối này thì mỗi máy theo dõi bệnh nhân tại giường có một khối phát sóng
( transmitter) với dải tần số xác định và sóng sẽ được khối thu của máy trung tâm thu
nhận.
Hình 1.6. mạng kết nối vô tuyến với dùng bộ truyền tín hiệu ZB – 800P
14
1.4.2. Thiết bị theo dõi trung tâm ( Central Monitor)
Loại máy này thường được đặt ở phòng của y tá trực, một máy có thể theo dõi, phân
tích, xử lý, và lưu trữ thông tin đồng thời cho nhiều bệnh nhân. Có thể phân máy theo
dõi trung tâm ra làm 2 loại nhỏ theo cách kết nối mạng của chúng.
• Mạng hữu tuyến
Trong mạng này máy trung tâm kết nối với các máy theo dõi bệnh nhân tại giường
thông qua các đường cáp.
• Mạng vô tuyến
Trong mạng này máy trung tâm kết nối với các máy theo dõi bệnh nhân tại giường
hay các hộp transmitter rời thông qua bộ thu - phát sóng.
Hộp Transmitter rời là hộp gắn lên người bệnh nhân để thu trực tiếp các thông số
sinh lý của bệnh nhân và sau đó phát tới máy trung tâm mà không cần tới máy theo dõi
bệnh nhân tại giường với transmitter gần trong máy theo dõi bệnh nhân tại giường là một
bảng mạch gắn trong máy chỉ có nhiệm vụ phát tín hiệu tới máy trung tâm.
1.5. Hệ thống thiết bị theo dõi bệnh nhân
Một hệ thống theo dõi bệnh nhân là một hệ thống các thiết bị theo dõi bệnh nhân
được kết nối với một trạm theo dõi trung tâm qua hệ thống không dây dẫn hoặc anten.
Hệ thống này có thể theo dõi đồng thời được rất nhiều bệnh nhân ( từ vài bệnh nhân đến
vài trăm bệnh nhân) trong một bệnh viện. Chức năng chính của hệ thống theo dõi bệnh
nhân là theo dõi và hiển thị liên tục các thông số sống của bệnh nhân trên màn hình và
phát ra các cảnh báo khi xảy ra các điều kiện không an toàn. Ngoài ra hệ thống còn có
các chức năng phụ khác như thiết lập các thông số theo dõi và giới hạn báo động, nhập
và trả viện, ghi và lưu trữ các dữ liệu của bệnh nhân, các biểu đồ xu hướng và báo động.
1.5.1. Hệ thống theo dõi hữu tuyến (dùng dây)
Hệ thống theo dõi hữu tuyến là hệ thống theo dõi các bệnh nhân từ các thiết bị theo
dõi bệnh nhân tại giường gửi đến một trạm theo dõi trung tâm theo một đường cáp nối
15
cố định. Hình 1.7 đưa ra sơ đồ khối tổng quát của việc kết nối các thiết bị theo dõi tại
giường với trạm trung tâm bằng các đường cáp nối.
Các thiết bị theo dõi bệnh nhân tại giường được kết nối với trạm theo dõi trung tâm
thông qua hệ thống cáp đồng trục. Cách kết nối hệ thống hữu tuyến này tương tự như
cách kết nối một mạng máy tính nội bộ. Cho nên, việc truyền dữ liệu qua hệ thống cáp
có độ chính xác và bảo mật cao.
Hình 1.7: sơ đồ khối tổng quát hệ thống theo dõi bệnh nhân nối dây
1.5.1.1. Trạm theo dõi trung tâm
a) Chức năng của trạm theo dõi trung tâm
Chức năng chính của trạm theo dõi trung tâm là hiển thị thông tin bệnh nhân và nhận
các báo động từ các thiết bị theo dõi bệnh nhân tại giường. Dữ liệu của tất cả các bệnh
nhân trong hệ thống đều có thể hiển thị ở trạm trung tâm. Người sử dụng có thể lựa chọn
một thiết bị theo dõi bệnh nhân theo dõi để hiển thị thông tin của mình. Thông thường,
tại một thời điểm ở trạm trung tâm chỉ hiển thị được thông tin của một bệnh nhân. Dữ
16
liệu được hiển thị ở trạm trung tâm cũng giống với dữ liệu hiển thị trên thiết bị theo dõi
bệnh nhân tại giường.
Việc cài đặt theo dõi cũng giống với quá trình nhận và trả bệnh nhân, không thể thực
hiện từ trạm trung tâm mà phải thực hiện tại mỗi thiết bị theo dõi bệnh nhân tại giường.
Tuy nhiên đối với các hệ thống theo dõi bệnh nhân hai chiều thị trạm theo dõi trung tâm
còn có thể điều khiển các thiết bị theo dõi bệnh nhân tại giường để thực hiện việc đo
huyết áp và đo các thông số từ xa.
b) Các t hành phần chính của trạm theo dõi trung tâm
Trạm theo dõi trung tâm thông thường gồm có máy tính, màn hình hiển thị , bàn
phím, chuột, máy in, bộ lưu điện UPS…
• Máy tính
Là thành phần chính của trạm theo dõi trung tâm. Dữ liệu của bệnh nhân từ các thiết
bị theo dõi bệnh nhân tại giường sẽ được xử lý bởi máy tính và hiển thị trên màn hình
trung tâm. Máy tính hoạt động như một máy tính cá nhân thông thường.
• Màn hình hiển thị
Thường sử dụng màn hình touch – screen hiển thị màu. Với loại màn hình này có
thể chạm tay lên màn hình để khởi động và điều khiển các chức năng của hệ thống theo
dõi bệnh nhân.
• Bộ lưu điện UPS ( Uninterruptible Power Supply)
Được sử dụng để cung cấp nguồn điện cho máy tính và của trạm theo dõi trung tâm
nếu như nguồn điện chính bị mất. Nguồn UPS này sẽ cung cấp đủ năng lượng để trạm
theo dõi trung tâm có thời gian để tắt và tiến hành các sắp xếp khác đối với việc theo dõi
bệnh nhân.
1.5.1.2. Các thiết bị theo dõi bệnh nhân tại giường
Các thiết bị theo dõi bệnh nhân tại giường được sử dụng ở đây thường là các thiết bị
theo dõi riêng lẻ. Tuy nhiên có thể kết nối được vào mạng theo dõi thì có thêm chức
năng khác để phù hợp với hoạt động của mạng.
17
1.5.2. Hệ thống theo dõi vô tuyến (không dây)
Khác với hệ thống theo dõi hữu tuyến, các hệ thống theo dõi vô tuyến không sử
dụng dây nối để kết nối các thành phân thiết bị theo dõi bệnh nhân tại giường mà thực
hiện thu phát theo kiểu dùng sóng vô tuyến. Các thiết bị theo dõi bệnh nhân của hệ thống
không dây sẽ giao tiếp thông tin với trạm theo dõi trung tâm thông qua một dải giới hạn
các tần số radio.
Các thông số sống cần theo dõi của bệnh nhân sẽ được thu nhận và xử lý tại mỗi
thiết bị theo dõi bệnh nhân tại giường, sau đó các dữ liệu bệnh nhân được điều biến FM
và truyền tới trạm theo dõi trung tâm bởi bộ thu phát radio. Trước khi hiển thị và phân
tích trên thiết bị theo dõi, nó phải được giải mã để tách sóng trộn cao tần ra để khôi phục
lại tín hiệu ban đầu. Hệ thống này gồm 2 loại: hệ thống theo dõi vô tuyến cố định và di
động.
1.5.2.1 Hệ thống theo dõi vô tuyến cố định
Là hệ thống sử dụng sóng radio định tuyến để kết nối. Không giống như mạng
không dây di động khác, chúng sử dụng một anten cố định với các trùm sóng hội tụ hẹp.
Hệ thống không dây cố định có thể được sử dụng cho hầu hết các lĩnh vực mà một hệ
thống cáp nối có thể thực hiện được như: kết nối internet tốc độ cao, kết nối TV vệ tinh,
kết nối mạng Lan không dây… Kỹ thuật có thể mang các tần số radio lớn hơn, băng
thông rộng hơn dẫn tới có thể mang nhiều thông tin hơn và sử dụng các anten nhỏ hơn.
1.5.2.2. Hệ thống theo dõi vô tuyến di động
Là hệ thống mà các thiết bị của nó thường dùng pin để người sử dụng thiết bị có thể
di chuyển trong một phạm vi cho phép nào đó. Chúng thường sử dụng ở văn phòng, nhà,
bệnh viện hay trên các phương tiên giao thông. Những thiết bị này hoạt động thông qua
các sóng siêu cao tần và sóng radio.
1.5.2.3. Sơ đồ khối của hệ thống
Với hệ thống này, việc thu nhận và xử lý tín hiệu các thông số sống của bệnh nhân
sẽ được thực hiện tại mỗi thiết bị theo dõi bệnh nhân tại giường. Sau đó, dữ liệu này sẽ
được truyền tới trạm theo dõi trung tâm để hiển thị, cho phép một trạm theo dõi trung
tâm có thể theo dõi đồng thời được vài chục bệnh nhân từ xa. Khi một thông số theo dõi
18
của bệnh nhân vượt quá các giới hạn cài đặt tại mỗi thiết bị theo dõi bệnh nhân tại
giường, khi đó sẽ có báo động âm thanh và thông báo trên màn hình của thiết bị theo dõi
bệnh nhân tại giường đó. Đồng thời báo động này sẽ được chỉ ra bằng thông báo âm
thanh tại trạm theo dõi trung tâm. Hình 1.8 đưa ra sơ đồ khối tổng quát của một hệ thống
theo dõi trung tâm vô tuyến.
Hình 1.8: sơ đồ khối tổng quát của một hệ thống theo dõi trung tâm
Chức năng của các khối
• Truyền thông dữ liệu trong hệ thống
Hệ thống theo dõi không dây sẽ truyền thông tin thông qua sóng radio bằng 2
phương thức: tần số cố định hoặc dải phổ rộng. Cả hai phương thức này đều hoạt động ở
dải tần số vài trăm MHz. Nếu hệ thống theo dõi bệnh nhân không dây được sử dụng gần
các hệ thống hoặc các thiết bị điện khác có thể gây ra hiện tượng nhiễu cho các thiết bị
khác và chính nó.
Hệ thống sử dụng dải phổ rộng sẽ hoạt động ở các tần số riêng tại các thời điểm cụ
thể. Một phương thức truyền thông duy nhất được phối hợp và điều khiển việc truyền
19
thông giữa bộ thu phát của trạm theo dõi trung tâm và các bộ thu phát của các thiết bị
theo dõi bệnh nhân tại giường. Trạm theo dõi trung tâm có các chương trình thu nhân và
xử lý dữ liệu được lập trình sẵn với các bộ nhận biết của tất cả các bộ thu nhận của các
thiết bị theo dõi bệnh nhân tại giường đã cài đặt.
Hệ thống sử dụng tần số cố định sẽ hoạt động ở một tần số cố định được thiết lập
trước. Một tần số cố định cho mỗi bộ thu phát được lựa chọn khi cài đặt và sử dụng để
truyền tất cả dữ liệu nó nhận được. Mỗi hệ thống này sẽ có một tần số được ấn định để
truyền dữ liệu. Việc thiết kế chính xác các tần số sẽ chống hiện tượng nhiễu với các thiết
bị gần kề. Nếu một trong các tần số sử dụng của hệ thống này không ổn định thị trạm
theo dõi trung tâm sẽ loại bỏ tần số này khỏi bộ tần số sử dụng của hệ thống và thay thế
bằng một tần số khác, đồng thời thiết lập lại các kết nối thông tin.
Khi một bộ thu phát radio bị di chuyển hay thay đổi thì thông tin nhân dạng thiết bị
mới phải được nhập vào hoặc thay đổi trong máy tính của trạm theo dõi trung tâm. Trạm
theo dõi trung tâm sẽ gửi các yêu cầu dữ liệu thông qua bộ thu phát radio. Mỗi bộ thu
phát phát radio sẽ có một thời gian ấn định sẵn để đáp ứng sau khi nhận được yêu cầu về
dữ liệu từ trạm theo dõi trung tâm.
Ngay sau khi trạm theo dõi trung tâm được vận hành, nó sẽ thiết lập các kết nối vơi
tất cả các bộ thu phát của các thiết bị theo dõi bệnh nhân tại giường. Máy tính sẽ xác
định tần số và khe thời gian đáp ứng tần số cho mỗi bộ thu phát radio.
Khi một bộ thu phát của thiết bị theo dõi bệnh nhân tại giường nhận được một yêu
cầu dữ liệu từ trạm theo dõi trung tâm, nó sẽ đáp ứng với bộ xác nhận tần số duy nhất
của nó và gửi dữ liệu bệnh nhân được thu nhân bới các thiết bị theo dõi bệnh nhân tại
giường tới trạm theo dõi trung tâm.
• Bộ thu phát radio của trạm theo dõi trung tâm
Tại trạm theo dõi trung tâm, một bộ thu phát trung tâm trong máy tính được sử dụng
để truyền thông với tất cả các bộ thu phát đã được cài đặt tại các thiết bị theo dõi bệnh
nhân tại giường trong hệ thống. Bộ thu phát trung tâm sẽ ứng dụng việc thu nhân đa
dạng và sử dụng, mỗi anten đôi cho 2 kênh nhận.
• Bộ thu phát radio của thiết bị theo dõi bệnh nhân tại giường
20
Mỗi một thiết bị theo dõi bệnh nhân tại giường sẽ có một bộ thu phát radio từ xa với
số ID duy nhất. Dữ liệu bệnh nhân được thu nhận và lưu trữ tại mỗi thiết bị theo dõi
bệnh nhân tại giường sẽ được chuyển đến bộ thu phát radio từ xa của trạm trung tâm từ
cổng giao tiếp dữ liệu nối tiếp đằng sau mỗi thiết bị theo dõi bệnh nhân tại giường hoặc
thông qua một cáp dẫn. Dữ liệu được định dạng theo khuôn dạng EIA – 232. Sau đó bộ
thu phát radio của thiết bị theo dõi bệnh nhân tại giường sẽ truyền các dữ liệu của bệnh
nhân cùng với các tín hiệu về trạng thái hoạt động của thiết bị theo dõi bệnh nhân tại
giường, các thiết lập giới hạn báo động tới trạm theo dõi trung tâm để hiển thị và xử lý.
• Máy tính
Là một trong những thành phần quan trọng của hệ thống theo dõi bệnh nhân không
dây. Máy tính này giống như một máy tính thông thường với cấu hình tiêu chuẩn như
sau:
- Bộ vi xử lý Intel Pentium III tốc độ lớn hơn hoặc bằng 500MHz.
- Ổ cứng có dung lượng lớn hơn hoặc bằng 20GB.
- SDRAM lớn hơn hoặc bằng 126MB.
- Ổ mềm 3.5inch.
- Video Board.
- Nguồn điện sử dụng 115/230V, 50/60Hz.
1.6. Các chức năng của thiết bị theo dõi bệnh nhân tại giường
1.6.1. Theo dõi các thông số sống của bệnh nhân
Các thiết bị theo dõi bệnh nhân có chức năng thu nhận, kiểm tra, xử lý, hiển thị và
lưu trữ các thông số sống của bệnh nhân thường xuyên, liên tục dể trợ giúp cho các bác
sỹ, y tá nắm được tình trạng hiện thời của bệnh nhân.
1.6.2. Hiển thị các dạng sóng và các thông số
Một vài thông số sống cần phải hiển thị dạng sóng liên tục trên màn hình như: sóng
điện tim ECG, độ bão hòa ôxy SpO
2
, CO
2

21
Thiết bị theo dõi bệnh nhân sẽ hiển thị giá trị tức thời của các thông số như nhiệt độ,
nhịp tim, nhịp thở… của bệnh nhân. Khi cáp nối, điện cực bị tuột, các cảm biến hay đầu
dò bị hỏng. Thiết bị theo dõi bệnh nhân sẽ báo động bằng các thông báo trên màn hình
hay âm thanh.
Hình 1.9. Màn hình hiển thị các thông số theo dõi của một thiết bị theo dõi bệnh nhân
1.6.3. Tốc độ lấy mẫu các thông số sống
Thiết bị theo dõi bệnh nhân mặc định thời gian lấy mẫu ( khoảng thời gian giữa 2
lần đo các thông số sống) cho mỗi thông số sống. Tuy nhiên có thể thay đổi các giá trị
này trong một khoảng giá trị min – max. Và khi kết thúc quá trình theo dõi một bệnh
nhân thì thiết bị theo dõi sẽ tự động lấy lại các giá trị mặc định ban đầu.
1.6.4. Nhập và trả bệnh nhân
Để kích hoạt các báo động và việc thu nhận các dữ liệu bệnh nhân thì bệnh nhân
phải được kết nối với thiết bị theo dõi. Việc nhập bệnh nhân bao gồm các trình tự: Kết
nối các đầu dò, cảm biến và các điện cực với bệnh nhân. Sau đó nhập tên, độ tuổi bệnh
nhân. Các cáp phải được kết nối trước khi nhập tên, độ tuổi bệnh nhân bởi vì việc theo
doic các thông số sống của bệnh nhân chỉ bắt đầu khi các cáp được kết nối. Thiết bị theo
dõi bệnh nhân sẽ lưu trữ các thông tin về tên, tuổi của bệnh nhân đến tận khi trả bệnh
nhân.
22
Khi việc theo dõi các thông số bệnh nhân không còn cần thiết nữa, thì quá trình trả
bệnh nhân được thực hiện. Ngay sau đó, các giá trị mặc định của Thiết bị theo dõi bệnh
nhân sẽ được thiết lập lại. Các cáp bệnh nhân phải được tháo ra trước khi quá trình trả
bệnh nhân được hoàn thành. Sau khi đã hoàn tất việc theo dõi một bệnh nhân, việc kết
nối lại các cáp bệnh nhân thiết bị theo dõi sẽ tự khởi động lại quá trình theo dõi dữ liệu
bệnh nhân.
1.6.5. Tạm dừng và kích hoạt quá trình theo dõi bệnh nhân
Chức năng này cho phép bệnh nhân có thể được tháo bỏ tạm thời khỏi Thiết bị theo
dõi bệnh nhân mà không phải tiến hành quá trình trả bệnh nhân. Chức năng tạm dừng sẽ
tạm thời dùng việc thu nhận, hiển thị dữ liệu và các báo động. Khi kích hoạt lại quá trình
theo dõi thi quá trình theo dõi bệnh nhân được tiến hành bình thường.
1.6.6. Báo động
• Báo động thông minh
Quá trình báo động sẽ không được kích hoạt cho đến tận khi Thiết bị theo dõi bệnh
nhân phát hiện các dữ liệu sinh học thu được từ bệnh nhân. Cho phép khi quá trình nhập
bệnh nhân và kết nối các cáp bệnh nhân được thực hiện mà không bị phiền hà bời các
chuông báo động.
Nếu trong quá trình theo dõi mà muốn bổ xung thêm một thông số sống mới cần
theo dõi, ví dụ như huyết áp xâm nhập thì việc xử lý báo động cho tín hiệu này sẽ không
được kích hoạt cho đến khi dữ liệu sinh học của tín hiệu này được phát hiện.
• Các loại báo động
Thông thường, Thiết bị theo dõi bệnh nhân sẽ báo động bằng âm thanh, ánh sáng
hay các thông báo hiển thị trên màn hình khi xảy ra các trường hợp:
- Các thông số sống đo được ngoài giới hạn an toàn, cao quá hoặc thấp quá
- Loạn nhịp
- Tuột điện cực
- Nhiễu
23
- Các dạng sóng không đúng
- Tín hiệu sóng yếu
- Nguồn yếu
- Môi trường làm việc không đảm bảo: nhiệt độ, độ ẩm
Các báo động được chia làm 2 loại:
 Báo động trạng thái bệnh nhân
 Báo động trạng thái hệ thống
Thiết bị theo dõi bệnh nhân đáp ứng khác nhau với từng loại báo động, các loại báo
động về trạng thái bệnh nhân luôn được ưu tiên hơn so với các báo động trạng thái hệ
thống. Khi có một báo động trạng thái hệ thống xảy ra một âm thanh có âm lượng nhỏ và
một thông báo nhấp nháy sẽ hiển thị.
• Chức năng tắt báo động
Chức năng này cho phép báo động hiện thời bị tắt trong một khoảng thời gian
(thường 60s) và sẽ có thông báo “ Silenced” hiển thị trên màn hình. Trong khoảng thởi
gian đó, nếu xuất hiện một báo động ở mức bằng hoặc hơn báo động hiện tại thì chức
năng này bị hủy bỏ.
• Điều chỉnh âm lượng báo động
Giá trị âm thanh báo động được điều chỉnh trong một khoảng giá trị. Một giá trị
chuẩn sẽ được mặc định cho hệ thống, khi bệnh nhân được tháo ra giá trị mặc định sẽ
được lấy lại.
1.6.7. Các giới hạn an toàn
Tất cả các thông số đều có các giới hạn an toàn và chúng có thể được hiển thị cùng
với đơn vị đo và mức báo động hiện tại của chúng và chúng có đang được theo dõi hau
không. Người sử dụng có thể thay đổi các giới hạn an toàn này cho phù hợp với từng
bệnh nhân và mức giới hạn của chúng sẽ được ấn định lại. Tất cả các giới hạn mặc định
sẽ được lấy lại sau khi bệnh nhân được tháo ra. Tại bất cứ thời điểm nào các giá trị mặc
định của Thiết bị theo dõi bệnh nhân cũng có thể lấy lại.
24
1.7. Chức năng của thiết bị theo dõi trung tâm
Chức năng chính của thiết bị theo dõi trung tâm là hiển thị thông tin bệnh nhân và
nhận các báo động từ các thiết bị theo dõi bệnh nhân tại giường. Dữ liệu của tất cả các
bệnh nhân trong hệ thống đều có thể hiển thị ở thiết bị theo dõi trung tâm. Bình thường,
tại một thời điểm ở thiết bị theo dõi trung tâm chỉ hiển thị được thông tin của một bệnh
nhân. Dữ liệu được hiển thị ở thiết bị theo dõi trung tâm cũng giống với dữ liệu hiển thị
trên thiết bị theo dõi bệnh nhân tại giường.
Việc cài đặt theo dõi cũng giống với quá trình nhận và trả bệnh nhân, không thể thực
hiện từ thiết bị theo dõi trung tâm mà phải thực hiện tại mỗi thiết bị theo dõi bệnh nhân
tại giường. Tuy nhiên đối với các hệ thống theo dõi bệnh nhân hai chiều thị thiết bị theo
dõi trung tâm còn có thể điều khiển các thiết bị theo dõi bệnh nhân tại giường để thực
hiện việc đo huyết áp và đo các thông số từ xa.
1.8. Kết luận chương 1
Tóm lại trong chương 1 nêu các khái niệm cơ bản về thiết bị theo dõi bệnh nhân,
lịch sử phát triển, mục đích sử dụng, dựa vào nhu cầu, cơ sở vật chất và tài chính mà hệ
thống hóa phân loại các máy theo dõi bệnh nhân thành nhiều loại: như máy theo dõi
bệnh nhân tại giường loại này được phân loại máy có kết nối với trung tâm và máy
không kết nối với trung tâm, thứ 2 là máy theo dõi trung tâm có kết nối hữu tuyến và vô
tuyến và các chức năng chính của một Thiết bị theo dõi bệnh nhân. Đồng thời phân loại
cấu trúc của một hệ thống theo dõi gồm hệ thống theo dõi hữu tuyến và hệ thống theo
dõi vô tuyến. Từ những hiểu biết tổng bộ về thiết bị theo dõi sau đó ta bắt đầu đi sâu tìm
hiểu cấu trúc cơ bản của một thiết bị theo dõi bệnh nhân đặt tại giường, cách đo và các
thông số đo như được trình bày trong chương 2 tiếp theo đây.
25

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×