Tải bản đầy đủ

ĐỀ án xác định vị trí việc làm của trường THCS tân hà giai đoạn 2014 2016

PHÒNG GD&ĐT LÂM HÀ
TRƯỜNG THCS TÂN HÀ

Số: 215/ĐA-THCS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tân Hà,ngày 12 tháng 11 năm 2013
ĐỀ ÁN
Xác định vị trí việc làm của Trường THCS Tân Hà giai đoạn 2014-2016.
Phần I
SỰ CẦN THIẾT VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ
I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN:
1. Khái quát, đặc điểm nội dung và tính chất hoạt động của đơn vị sự
nghiệp công lập :
1.1.Nội dung hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập :
a. Các hoạt động giáo dục bao gồm hoạt động trong giờ lên lớp và hoạt động
ngoài giờ lên lớp nhằm giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể
chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động
và sáng tạo, xây dựng tư cách và trách nhiệm công dân; chuẩn bị cho học sinh tiếp
tục học lên hoặc đi vào cuộc sống lao động.
b. Hoạt động giáo dục trong giờ lên lớp được tiến hành thông qua việc dạy

học các môn học bắt buộc và tự chọn trong chương trình giáo dục của cấp học do
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
c. Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp bao gồm các hoạt động ngoại khoá
về khoa học, văn học, nghệ thuật, thể dục thể thao, an toàn giao thông, phòng
chống tệ nạn xã hội, giáo dục giới tính, giáo dục pháp luật, giáo dục hướng nghiệp,
giáo dục kỹ năng sống nhằm phát triển toàn diện và bồi dưỡng năng khiếu; các
hoạt động vui chơi, tham quan, du lịch, giao lưu văn hoá, giáo dục môi trường;
hoạt động từ thiện và các hoạt động xã hội khác phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý
lứa tuổi học sinh.
1.2 Đối tượng, phạm vi, tính chất hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập:
- Đối tượng là học sinh THCS Tân Hà.
- Phạm vi hoạt động: Địa bàn tuyển sinh xã Tân Hà gồm trường Tiểu học
Tân Hà 1, Tân Hà 2 và một số học sinh trường Tiểu học Trần Quốc Toản.
- Tính chất hoạt động: Là đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo, hoạt động
phi lợi nhuận vì mục tiêu giáo dục toàn diện học sinh.
1.3 Cơ chế hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập:
Hoạt động theo chế độ thủ trưởng và theo quy định của pháp luật, điều lệ
trường phổ thông, quy chế làm việc, Luật giáo dục, Luật viên chức
2. Những yếu tố tác động đến hoạt động đơn vị sự nghiệp:
Chế độ công việc, phạm vi, tính chất, đặc điểm, mô hình tổ chức, hoạt động
trong đơn vị ở mức trung bình.
Địa bàn tuyển sinh rộng, dân cư đông, số dân tăng cơ học nhiều tạo áp lực
về số lớp và số học sinh/ lớp.
II. CƠ SỞ PHÁP LÝ :
1. Văn bản pháp lý về việc thành lập, quy định chức năng, nhiệm vụ và
cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập:
- Quyết định số 585/QĐ-ND ngày 27/8/1992 về việc thành lập trường phổ
thông cấp 2 Tân Hà
2. Các văn bản pháp lý về việc điều chỉnh, tăng, giảm chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập.
- Thông tư Liên tịch số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 23/8/2006
Hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập;
- Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 về việc Ban hành Quy
định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông;
- Thông tư liên tịch số 53/2011/TTLT-BGDĐT BLĐTBXH-BQP-BTC ngày
15/11/2011 về việc Hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với cán bộ
quản lý, giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng- an ninh;
- Quyết định số 13/2013/QĐ-TTg ngày 06/02/2013 của Thủ tướng chính phủ
về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn THCSHCM, Hội LHTNVN,…trong các
cơ sở giáo dục và cơ sở dạy nghề,
- Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Thủ Tướng Chính phủ
về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà
nước, đơn vị sự nghiệp.
3. Các văn bản pháp lý liên quan đến chức năng nhiệm vụ, quyền hạn
của đơn vị sự nghiệp công lập.
- Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp
học ban hành theo Thông tư số 12/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28/3/2011 của Bộ
trưởng Bộ GD&ĐT;
- Quyết định số 16-2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/05/2006 của Bộ trưởng Bộ
GD&ĐT về việc ban hành Chương trình giáo dục phổ thông;
- Kế hoạch giáo dục Cấp Trung học phổ thông và cấp trung học cơ sở ban
hành kèm theo Văn bản số 1128/SGD&ĐT-GDTrH ngày 04/9/2008 của Sở
GD&ĐT Lâm Đồng về việc Hướng dẫn thực hiện chương trình và kế hoạch dạy
học THCS,THPT, GDNPT áp dụng từ năm học 2008-2009;
2
- Căn cứ Quyết định số 55/2013/QĐ-UBND ngày 26.11.2013 của UBND
tỉnh Lâm Đồng, về việc: Ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức,
viên chức tỉnh Lâm Đồng;
4. Văn bản quy định về chức danh nghề nghiệp, cơ cấu viên chức và số
lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.
- Bộ Luật Lao động số 10/2012/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật Viên chức số 58/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2010.
- Nghị định số 29/2012/NĐ-CP, ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ
về Tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
- Thông tư 15/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn về tuyển
dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên
chức.
- Thông tư số 12/2012/TT - BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ quy định
về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;
- Nghị định số 41/NĐ-CP, ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ Quy
định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập.
-
Thông tư 14/2012/TT-BNV, ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn
thực hiện Nghị định 41/2012/NĐ-CP quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự
nghiệp công lập.
Phần II
XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ VIỆC LÀM , SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC VÀ
CƠ CẤU VIÊN CHỨC THEO DANH MỤC NGHỀ NGHIỆP
A. THỰC TRẠNG ĐƠN VỊ:
1.Về CSVC:
- Diện tích khuôn viên nhà trường: 18263 m
2
. Trong đó sân chơi, sân TDTT
:8500 m
2

- Hiện có 27 phòng học, được trang bị đầy đủ bàn ghế học sinh, giáo viên và
trang trí theo quy định.
- 03 phòng thí nhiệm - thực hành, ( Phòng Vật lý – Công nghệ, Phòng Hóa
và Phòng Sinh )
- 02 phòng Tin học mỗi phòng 25 máy.
- 01 Kho thiết bị
- Có Hội trường, thư viện và hệ thống các phòng làm việc của Văn phòng,
BGH.
3
- Có 03 khu nhà vệ sinh dành cho học sinh và 02 khu vệ sinh giáo viên.
2. Về Học sinh:
Năm học 2013 – 2014 có 27 lớp, 997 học sinh. Bao gồm :
K6= 7/248 hs. K7= 7/291 hs. K8= 7/240 hs. K9= 6/218 hs.
3. Đội ngũ CBGVCNV:
Tổng số biên chế được giao: 61 người ( chưa tính HĐ68: 02 người)
Tổng số hiện có 63 người ( kể cả HĐ68 có 02 người). Trong đó có 53 biên
chế & 10 HĐNH. Nữ: 36. Đảng viên: 16;
+ CBQL: 03, trong đó có 03 Đại học.
+ GV:51, trong đó 31 GV có trình độ trên chuẩn.
+ Phụ trách Đội: 01
+ Phụ trách thiết bị: 02.
+ CBCNV Văn phòng = 06.
4. Kế hoạch trường lớp năm 2014 – 2015 (đã được phê duyệt)
- Cấp THCS
B. VỊ TRÍ VIỆC LÀM TRƯỜNG THCS TÂN HÀ NĂM HỌC 2014 -
2015
I. XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ VIỆC LÀM
1. Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành:
1.1. Vị trí Hiệu trưởng.
1.2. Vị trí Phó hiệu trưởng.
2. Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp
2.1. GV Ngữ Văn THCS.
2.2. GV Toán THCS.
2.3. GV Vật lý THCS.
2.4. GV Công nghệ THCS.
2.5. GV Hóa học THCS.
4
TT Đơn vị
Hạng trường
Năm học
TỔNG
SỐ
Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8
Lớp 9
Biên
chế
được
giao
năm
học
Lớp HS Lớp HS Lớp HS Lớp HS Lớp HS
1
THCS
Tân Hà
1
TH
13-14 27 997 7 248 7 291 7 240 6 218 62
KH
14-15 26 966 6 196 6 248 7 287 7 235 61
2.6. GV Sinh học THCS.
2.7. GV Tiếng anh THCS.
2.8. GV Giáo dục công dân THCS.
2.9. GV Thể dục THCS.
2.10. GV Tin học THCS.
2.11. GV Lịch sử THCS.
2.12. GV Địa lý THCS.
2.13. GV Âm nhạcTHCS.
2.14. GV Mỹ thuật THCS.
2.15. GV Tổng phụ trách.
3. Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ
3.1. Thư viện.
3.2. Ytế học đường.
3.3 Văn thư
3.4. Thủ quỹ
3.5. Kế toán.
3.6. Bảo vệ
3.7. Thiết bị, thí nghiệm.
II. SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC
TT VỊ TRÍ VIỆC LÀM
Số lượng
người
làm việc
Ghi chú
I
Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản
lý, điều hành
3
1 Hiệu trưởng 1 Biên chế
2 Phó Hiệu trưởng 2 Biên chế
II
Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề
nghiệp
51
3 GV Ngữ Văn THCS 8 Biên chế
4 GV Toán THCS 8 Biên chế
5 GV Vật lý THCS 2 Biên chế
6 GV Công nghệ THCS 3 Biên chế
7 GV Hóa học THCS 2 Biên chế
5
8 GV Sinh học THCS 4 Biên chế
9 GV Tiếng anh THCS 6 Biên chế
10 GV Giáo dục công dân THCS 2 Biên chế
11 GV Thể dục THCS 3 Biên chế
12 GV Tin học THCS 3 Biên chế
13 GV Lịch sử THCS 3 Biên chế
14 GV Địa lý THCS 3 Biên chế
15 GV Âm nhạc THCS 1 Biên chế
16 GV Mỹ thuật THCS 2 Biên chế
17 Tổng phụ trách 1 Biên chế
III Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ 7
18 Thư viện 1 Biên chế
19 Y tế học đường 1 Biên chế
20 Văn thư 1 Biên chế
21
Thủ quỹ Kiêm
nhiệm
22
Kế toán
1
Biên chế
23
Bảo vệ
1
HĐ theo
NĐ 68
24 Thiết bị, thí nghiệm 2 Biên chế
CỘNG (I+II+III) 61
Tổng cộng: 61 người làm việc; trong đó 60 biên chế; 01 hợp đồng theo Nghị
định 68.
III.
XÁC ĐỊNH CƠ CẤU VIÊN CHỨC THEO CHỨC DANH NGHỀ
NGHIỆP
- Viên chức tương ứng với chức danh nghề nghiệp hạng I hoặc tương đương
(nếu có) là 0 người, tỷ lệ 00 % tổng số ( Tương đương chuyên viên cao cấp)
6
- Viên chức tương ứng với chức danh nghề nghiệp hạng II hoặc tương
đương (nếu có) là 0 người, tỷ lệ 00 % tổng số ( Tương đương chuyên viên chính)
- Viên chức tương ứng với chức danh nghề nghiệp hạng III hoặc tương
đương là 54 người, tỷ lệ 88.5 % tổng số ( Tương đương chuyên viên: Đại học A1,
Cao đẳng A0)
- Viên chức tương ứng với chức danh nghề nghiệp hạng IV hoặc tương
đương là 7 người, tỷ lệ 11.5 % tổng số ( Tương đương cán sự loại B)
- Chức danh khác là 0 người, tỷ lệ 00 % tổng số
IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT (NẾU CÓ)
Đề nghị UBND huyện Lâm Hà, Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng, Bộ Nội vụ xem
xét, phê duyệt Đề án vị trí việc làm trường THCS Tân Hà.
- Tổng số vị trí việc làm: 24 vị trí.
- Số lượng người làm việc: 61.
Thủ trưởng cơ quan phê duyệt Đề án Thủ trưởng, đơn vị xây dưng Đề án
(Ký tên, đóng dấu) (Ký tên, đóng dấu)


Nguyễn Văn Hoạt
7
PHỤ LỤC KÈM THEO ĐỀ ÁN
1. Văn bản thẩm định đề án của cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp của đơn
vị sự nghiệp công lập.
2. Dự thảo Quyết định thành lập, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập.
3. Dự thảo Quy chế hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập.
4. Các văn bản có liên quan và các mẫu biểu phục vụ xác định vị trí việc
làm, cơ cấu viên chức, số lương người làm việc của đơn vị sự nghiệp
công lập
8
10

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×