Tải bản đầy đủ

Thành lập trung tâm ngoại ngữ tin học

T-BDI-069749-TT: Thành lập trung tâm ngoại ngữ - tin học (TTNN-TH).
1 / 2
Thành lập trung tâm ngoại ngữ - tin học (TTNN-TH).
Số hồ sơ: T-BDI-069749-TT
Cơ quan thống kê: Bình Định - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định
Thông tin
Lĩnh vực thống kê: Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc
dân và các cơ sở giáo dục khác
Cơ quan có thẩm
quyền quyết định:
UBND tỉnhBình Định.
Cơ quan trực tiếp thực
hiện TTHC:
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định.
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Sau 30 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ đúng thủ tục.
Đối tượng thực hiện: Tất cả
TTHC yêu cầu trả phí,
lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực

hiện TTHC:
Quyết định hành chính
Các bước

Tên
bước
Mô tả bước
1. Bước
1
Nộp hồ sơ cho Sở Giáo dục và Đào tạo – 08 Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh
Bình Định vào các ngày trong tuần.
2. Bước
2
Cán bộ phòng GDCN - TX tiếp nhận hồ sơ, trực tiếp kiểm tra tính phù hợp của hồ sơ,
nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hoặc chưa hợp lệ thì phải hướng dẫn để công dân hoàn
chỉnh hồ sơ, hoặc trả lời bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân biết để bổ sung, hoàn
chỉnh hồ sơ theo quy định. Trường hợp hồ sơ hợp lệ, đúng thủ tục thì viết giấy hẹn
giao cho người nộp và giải quyết theo quy định.
3. Bước
3
Cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả tại phòng Giáo dục chuyên nghiệp-thường xuyên,
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định.
Hồ sơ
Thành phần hồ sơ
1. Tờ trình xin thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học.
T-BDI-069749-TT: Thành lập trung tâm ngoại ngữ - tin học (TTNN-TH).
2 / 2
2. Đề án thành lập trung tâm gồm các nội dung sau:
a) Mục đích, yêu cầu thành lập trung tâm;
b) Tên trung tâm, địa chỉ, số điện thoại, email, Fax;
c) Dự kiến các chương trình giảng dạy, quy mô học viên trong năm đầu và ba năm tiếp theo;
d) Bản thuyết minh về các điều kiện thành lập trung tâm, trong đó phải có văn bản chứng
minh về quyền sở hữu (hoặc hợp đồng thuê) đất, nhà, cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc
của văn phòng; lớp học, phòng thực hành và nguồn tài chính đáp ứng được yêu cầu theo
quy định tại Điều 8 của Quy chế này.
đ) Danh sách trích ngang đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên cơ hữu, thỉnh giảng (họ tên,
năm sinh, trình độ chuyên môn, chuyên ngành đào tạo, chức vụ hiện tại, cơ quan công tác);
e) Bản thống kê về cơ sở vật chất, phòng học, phòng thực hành và các trang thiết bị,
phương tiện, học liệu.
3. Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm giám đốc trung tâm;


4. Bản sao văn bằng, chứng chỉ của đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên.
Số bộ hồ sơ: 05 bộ.
Yêu cầu
Yêu cầu hoặc điều
kiện để thực hiện
TTHC:
Không
TTHC liên quan (1)
Bộ(1) Thành lập trung tâm ngoại ngữ - tin học.
Căn cứ pháp lý của TTHC (4)
Bộ(4) Luật Giáo dục
Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 quy định chi tiết và hướng
dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục
Quyết định số 31/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/6/2007 ban hành Quy chế tổ
chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ - tin học
Quyết định số 39/2001/QĐ-BGDĐT về việc ban hành quy chế tổ chức và
hoạt động của các trường ngoài công lập

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x