Tải bản đầy đủ

Quản trị tài chính quốc tế

QUẢN TRỊ MARKETING
Marketing là gì?
o
Marketing là quá trình làm việc với thị trường để thực hiện
các cuộc trao đổi nhằm thỏa mãn những nhu cầu và mong
muốn của con người. Cũng có thể hiểu, marketing la một
dạng hoạt động của con người (bao gồm cả tổ chức) nhằm
thỏa mãn các nhu cầu và mong muốn thông qua trao đổi.
Quản trị marketing là
gì?
o
Quản trị marketing là phân tich,lập kế
hoạch,thực hiện và kiểm tra việc thi hành
các biện pháp nhằm thiết lập,củng cố,duy trì
và phát triển những cuộc trao đổi có lợi với
những người mua đã được lựa chọn để đạt
được những mục tiêu đã chỉ định của doanh
nghiệp.
Các quan điểm quản trị
marketing
o

a. Quan điểm tập trung vào sản xuất
Quan điểm định hướng sản xuât cho rằng:
người tiêu dùng sẽ ưa thích nhiều sản phẩm
được bán rộng rãi với giá hạ.Vì vậy,những
nhà quản trị các doanh nghiệp cần phải tập
trung vào việc tăng quy mô sản xuất và mở
rộng phạm vi tiêu thụ.
b. Quan điểm tập trung vào hoàn
thiện sản phẩm
o
Người tiêu dùng luôn ưa thích những sản
phẩm có chất lượng cao nhất,nhiều công
dụng và tính năng mới. Vì vậy,các nhà quản
trị các doanh nghiệp muốn thành công phải
luôn tập trung mọi nguồn lực vào việc tạo ra
các sản phẩm có chất lượng hoàn hảo nhất
và thường xuyên cải tiến chúng.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x