Tải bản đầy đủ

Chương trình quản trị du lịch Quốc Tế và quản trị khách sạn

CBV
Chương trình đào tạo Cao đẳng Quản trị Du lịch Nhà hàng – Khách sạn
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
Tên chương trình : Quản trị du lịch nhà hàng – khách sạn
Trình độ đào tạo : Cao đẳng
Ngành đào tạo : Quản trị kinh doanh
Loại hình đào tạo : Chính quy
1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
Chương trình đào tạo Cử nhân Cao đẳng Quản trị Du lịch Lữ hành được xây dựng và triển
khai nhằm mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực có phẩm chất, kiến thức, kỹ năng tư duy và
thực hành nghề nghiệp trong lĩnh vực du lịch lữ hành, cụ thể là:
• Về phẩm chất: có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt.
• Về kiến thức: có kiến thức cơ bản về du lịch, về văn hóa - lịch sử - địa lý, về ngoại
ngữ, tin học, về nguyên tắc quản lý và lý thuyết nghiệp vụ chuyên ngành du lịch lữ
hành để thực hiện tốt công việc chuyên môn và có khả năng tự đào tạo, nâng cao
kiến thức trong lĩnh vực du lịch lữ hành.
• Về kỹ năng: có kỹ năng thực hành nghề nghiệp trong lĩnh vực du lịch lữ hành thành
thạo; đồng thời nắm vững kỹ năng làm việc cá nhân, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ
năng phân tích và giải quyết vấn đề, kỹ năng quản lý thời gian và điều hành công
việc hiệu quả và kỹ năng giao tiếp tốt.
2. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY

Học kỳ Tên học phần
I
1. Tin học đại cương
2. Pháp luật đại cương
3. TOEIC 1 / Anh văn cơ bản 1
4. Tiến trình lịch sử Việt Nam
5. Tổng quan du lịch
6. Địa lý du lịch
7. Kỹ năng giao tiếp
8. Giáo dục quốc phòng 1
II
1. Tin học văn phòng
2. TOEIC 2 / Anh văn cơ bản 2
3. Phát triển kỹ năng cá nhân
4. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 1
5. Cơ sở văn hóa Việt Nam
6. Quản trị học căn bản
CBV
Chương trình đào tạo Cao đẳng Quản trị Du lịch Nhà hàng – Khách sạn
Học kỳ Tên học phần
7. Nguyên lý kế toán
8. Văn hóa du lịch
9. Giáo dục thể chất 1
10. Giáo dục quốc phòng 2
III
1. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 2
2. Kinh tế du lịch
3. Luật du lịch
4. Tâm lý du khách
5. Nghiệp vụ nhà hàng
6. Nghiệp vụ bar
7. Thực hành mô phỏng 1
8. Giáo dục thể chất 2
9. Giáo dục quốc phòng 2
IV
1. Tư tưởng Hồ Chí Minh
2. Marketing du lịch
3. Nghiệp vụ buồng
4. Nghiệp vụ an ninh khách sạn
5. Thực hành mô phỏng 2


6. Kiến tập thực tế tại doanh nghiệp
V
1. Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
2. Nghiệp vụ lễ tân
3. Nghiệp vụ đặt giữ buồng khách sạn
4. Quản trị kinh doanh nhà hàng – khách sạn
5. Thực hành mô phỏng 3
6. Anh văn chuyên ngành
Học phần tự chọn: 4 tín chỉ
1. Thanh toán quốc tế
2. Kỹ thuật soạn thảo văn bản và hợp đồng kinh doanh
3. Tổ chức sự kiện
4. Kỹ năng thuyết trình
5. Nghiệp vụ bán hàng
VI
1. Thực tập tốt nghiệp
2. Khóa luận tốt nghiệp
- Sinh viên không đủ điểu kiện được làm khóa luận phải học bổ sung
kiến thức (5 tín chỉ):
+ Kỹ năng đàm phán–thươnglượng
+ Công nghệ phục vụ trong NH-KS

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×