Tải bản đầy đủ

Phân phối chương trình chi tiết môn tin học lớp 10

Phân phối chương trình môn Tin học THPT – Năm học 2011-2012 1

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT MÔN TIN HỌC LỚP 10
Cả năm : 37 tuần ( 70 tiết )
Học kì I :19 tuần (36 tiết )
Học kì II: 18 tuần (34 tiết )
HỌC KỲ I
Chương I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA TIN HỌC 20 (15, 3, 2)
TiÕt -
1
§1 Tin học là một ngành khoa học.
TiÕt -
2, 3
§2 Thông tin và dữ liệu.
TiÕt -
4
Bài tập thực hành 1. Làm quen với thông tin và mã hoá thông tin.
TiÕt -
5, 6, 7 §3 Giới thiệu về máy tính
TiÕt -
8, 9 Bài tập thực hành 2. Làm quen với máy tính.

TiÕt -
10,11,12,
13,14
§4 Bài toán và thuật toán.
TiÕt -
15 Bài tập
TiÕt -
16 Kiểm tra 1 tiết
TiÕt -
17 §5 Ngôn ngữ lập trình
TiÕt -
18 §6 Giải bài toán trên máy tính.
TiÕt -
19
§7 Phần mềm máy tính.
§8 Những ứng dụng của Tin học.
TiÕt -
20 §9 Tin học và xã hội.
TiÕt -
21 Bài tập
Chương II. HỆ ĐIỀU HÀNH 12 (6, 5, 1)
TiÕt - 22
§10 Khái niệm về hệ điều hành
TiÕt - 23,
§11. Tệp và quản lí tệp.
TiÕt - 24, 25, 26
§12. Giao tiếp với hệ điều hành.
TiÕt - 27
Bài tập
TiÕt - 28
Bài tập và thực hành 3. Làm quen với hệ điều hành.
TiÕt - 29
Bài tập và thực hành 4. Giao tiếp với hệ điều hành Windows
TiÕt - 30,31, 32
Bài tập và thực hành 5. Thao tác với tệp và thư mục.
TiÕt - 33
Kiểm tra thực hành 1 tiết.
TiÕt - 34
§13. Một số hệ điều hành thông dụng.
TiÕt - 35


Ôn tập
TiÕt - 36
Kiểm tra học kì I
HỌC KỲ II
Chương III. SOẠN THẢO VĂN BẢN 19(8, 8, 3)
TiÕt - 37, 38
§14 Khái niệm về soạn thảo văn bản
39, 40
§15 Làm quen với Microsoft Word

Phân phối chương trình môn Tin học THPT – Năm học 2011-2012 2

TiÕt - 41
Bài tập
TiÕt - 42, 43
Bài tập thực hành 6. Làm quen với Word
TiÕt - 44
§16. Định dạng văn bản.
TiÕt - 45, 46
Bài tập và thực hành 7. Định dạng văn bản
TiÕt - 47
§17. Một số chức năng khác
TiÕt - 48
§18. Các công cụ trợ giúp soạn thảo.
TiÕt - 49
Bài tập.
TiÕt - 50, 51
Bài tập và thực hành 8. Sử dụng một số công cụ trợ giúp soạn
thảo.
TiÕt - 52
Kiểm tra thực hành 1 tiết.
TiÕt - 53
§19. Tạo và làm việc với bảng
TiÕt - 54
Bài tập
TiÕt - 55, 56
Bài thực hành 9. Bài tập và thực hành tổng hợp.
Chương IV. MẠNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET 11(6, 4, 1)
TiÕt - 57, 58
§20. Mạng máy tính
TiÕt - 59, 60
§21. Mạng thông tin toàn cầu
TiÕt - 61, 62
§22. Một số dịch vụ cơ bản của Internet
TiÕt - 63
Bài tập
TiÕt - 64, 65
Bài tập thực hành 10. Sử dụng trình duyệt Internet Explorer
TiÕt - 66, 67
Bài tập thực hành 11. Thư điện tử và tìm kiếm thông tin
TiÕt - 68
Kiểm tra 1 tiết.
TiÕt - 69
Ôn tập
TiÕt - 70
Kiểm tra học kỳ II


Phân phối chương trình môn Tin học THPT – Năm học 2011-2012 3

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT MÔN TIN HỌC LỚP 11
PHƯƠNG ÁN 1
Cả năm : 37 tuần ( 52tiết )
Học kì I :19 tuần (18 tiết )
Học kì II: 18 tuần (34 tiết )
HỌC KỲ I

Chương I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ LẬP TRÌNH
VÀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH – 3(2, 0, 1)
Tiết -
1, 2
§1 Khái niệm lập trình và ngôn ngữ lập trình


§2 Các thành phần của ngôn ngữ lập trình.
Tiết -
3
Bài tập
Chương II. CHƯƠNG TRÌNH ĐƠN GIẢN – 8(5, 2, 1)
Tiết -
4 §3 Cấu trúc chương trình
Tiết
5 §4 Một số kiểu dữ liệu chuẩn
Tiết -
6 §5 Khai báo biến
Tiết
7 §6 Phép toán, biểu thức, câu lệnh gán
Tiết -
8 §7 Các thủ tục vào ra chuẩn

§8 Soạn thảo, dịch, thực hiện và hiệu chỉnh chương trình
Tiết -
9, 10 Bài tập và thực hành 1
Tiết -
11 Bài tập
Tiết -
12 Kiểm tra 1 tiết
Chương III. CẤU TRÚC RẼ NHÁNH VÀ LẶP – 8(5, 2, 1)
Tiết - 13, 14
§9 Cấu trúc rẽ nhánh
Tiết -
15 Bài tập
Tiết - 16, 17
Ôn tập
Tiết - 18
Kiểm tra học kì I

HỌC KỲ II
Tiết -
19, 20,
21
§10 Cấu trúc lặp
Tiết - 22, 23 Bài tập và thực hành 2
Chương IV. KIỂU DỮ LIỆU CÓ CẤU TRÚC – 15(7, 6, 2)
Tiết -
24, 25,
26, 27
§11 Kiểu mảng và biến có chỉ số
Tiết - 28, 29
Bài tập và thực hành 3
Tiết - 30, 31
Bài tập và thực hành 4
Tiết - 32, 33,
§12 Kiểu dữ liệu xâu

Phân phối chương trình môn Tin học THPT – Năm học 2011-2012 4

34
Tiết - 35, 36
Bài tập và thực hành 5
Tiết - 37, 38
Bài tập kiểu mảng, kiểu xâu
Tiết - 39
Kiểm tra 1 tiết
Chương V. TỆP VÀ THAO TÁC VỚI TỆP – 4(3, 0, 1)
Tiết - 40, 41
§14 Kiểu dữ liệu tệp

§15 Thao tác với tệp
Tiết - 42
§16 Ví dụ làm việc với tệp
Tiết - 43
Bài tập
Chương VI. CHƯƠNG TRÌNH CON VÀ LẬP TRÌNH CÓ CẤU TRÚC
6(3, 2, 1)
Tiết -
44, 45,
46
§17 Chương trình con và phân loại.

§18 Ví dụ về cách viết và sử dụng chương trình con.
Tiết - 47, 48
Bài tập và thực hành 6
Tiết - 49
Bài tập
Tiết - 50, 51
Ôn tập
Tiết - 52
Kiểm tra học kỳ II


Phân phối chương trình môn Tin học THPT – Năm học 2011-2012 5

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT MÔN TIN HỌC LỚP 11
PHƯƠNG ÁN 2
Cả năm : 37 tuần ( 52tiết )
Học kì I :19 tuần (34 tiết )
Học kì II: 18 tuần (18 tiết )
HỌC KỲ I

Chương I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ LẬP TRÌNH
VÀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH – 3(2, 0, 1)
Tiết -
1, 2
§1 Khái niệm lập trình và ngôn ngữ lập trình


§2 Các thành phần của ngôn ngữ lập trình.
Tiết -
3
Bài tập
Chương II. CHƯƠNG TRÌNH ĐƠN GIẢN – 8(5, 2, 1)
Tiết -
4 §3 Cấu trúc chương trình
Tiết -
5 §4 Một số kiểu dữ liệu chuẩn
Tiết -
6 §5 Khai báo biến
Tiết -
7 §6 Phép toán, biểu thức, câu lệnh gán
Tiết -
8 §7 Các thủ tục vào ra chuẩn

§8 Soạn thảo, dịch, thực hiện và hiệu chỉnh chương trình
Tiết -
9, 10 Bài tập và thực hành 1
Tiết -
11 Bài tập
Chương III. CẤU TRÚC RẼ NHÁNH VÀ LẶP – 8(5, 2, 1)
Tiết - 12, 13
§9 Cấu trúc rẽ nhánh
Tiết -
14 Bài tập
Tiết -
15, 16,
17
§10 Cấu trúc lặp
Tiết - 18, 19 Bài tập và thực hành 2
Tiết - 20 Kiểm tra 1 tiết
Chương IV. KIỂU DỮ LIỆU CÓ CẤU TRÚC – 15(7, 6, 2)
Tiết -
21, 22,
23, 24
§11 Kiểu mảng và biến có chỉ số
Tiết - 25, 26
Bài tập và thực hành 3
Tiết - 27, 28
Bài tập và thực hành 4
Tiết -
29, 30,
31
§12 Kiểu dữ liệu xâu
Tiết 32, 33
Ôn tập
Tiết 34
Kiểm tra học kỳ I

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x