Tải bản đầy đủ

Lí luận và phương pháp giảng dạy tin học II

GV Nguyễn Thị Ngọc Hoa 1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM

Handout - 02
Môn: Lý lung Dy Tin Hc II
(Dành cho nhóm 2-3 sinh viên)
Tìm hiểu một công cụ tùy chọn trong số các nhóm sau:
1) Công cụ audio, video (Audio/Video tools)
2) Công cụ trình diễn đa phương tiện (Presentation tools)
3) Công cụ biên tập và xuất bản nội dung (Authoring/Publishing tools)
4) Công cụ cộng tác trực tuyến (Collaborative On-line tools)
Viết báo cáo hướng dẫn cài đặt, sử dụng và cho biết ứng dụng của nó trong lĩnh vực dạy học - có ví dụ
minh họa.
Yêu cu:
1. Trình bày báo cáo dưới dạng tập tin Word (.doc) và PDF - với tên tập tin ví dụ như: Nhom01–
Proj02.doc, Nhom01-Pro02.pdf
2. Bài báo cáo phải có mục lục và trang bìa, xem hướng dẫn tại HinhThucBaoCao.
3. Mỗi phần trình bày cần có ví dụ, khuyến khích sử dụng sơ đồ tranh ảnh để minh họa.
Tham khảo:
[1] Ứng dụng Công nghệ thông tin trong dạy học tích cực, VOB

[2] http://www.ict4atl.org/ict4atl/
[3] Top 100 Tools for Learning 2011
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x