Tải bản đầy đủ

Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý dự án đầu tư tại công ty Cổ Phần Sông Đà Thăng Long.DOC

MỤC LỤC
Trang
LỜI MỞ ĐẦU
Hiện nay trong xu thế hội nhập kinh tế toàn cầu ,Việt Nam đang có những
bước chuyển mình mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực kinh tế ,văn hóa ,xã hội sau
những năm tháng ngủ yên sau chiến tranh .Việt Nam là một nước đang phát triển
,điểm xuất phát là từ một nước chịu hậu quả nặng nề của các cuộc chiến tranh chống
đế quốc ,nền kinh tế còn lạc hậu ,trình độ phát triển chưa cao tuy đã có tiến bộ mạnh
mẽ trong những năm gần đây .Chúng ta vưa được gia nhập WTO nên cần có những
thay đổi lớn để đáp ứng các yêu cầu chung của thế giới .Việt Nam cũng là điểm thu
hút được lượng vốn đầu tư lớn của các nước trên thế giới trong những năm gần đây
,tuy nhiên trong công tác quản lý các dự án đầu tư hiện nay tại nước ta đang có nhiều
vấn đề cần được giải quyết ,đây là một vấn đề cấp thiết hiện nay ,cũng chính vì vây
tôi đã quyết định lựa chọn đề tài : "Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu
quả quản lý dự án đầu tư tại công ty Cổ Phần Sông Đà Thăng Long” làm chuyên
đề tốt nghiệp
Bố cục bài viết của tôi gồm 3 phần :
Chương I: Thực trạng quản lý dự án đầu tư tại công ty Cổ Phần Sông Đà
Thăng Long
Chương II: Thực trạng công tác quản lý dự án Văn Khê mở rộng
Chương III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư

tại công ty Cổ Phần Sông Đà Thăng Long
Tôi xin chân thành cảm ơn cô giáo TH.S Lương Hương Giang và các anh chị
trong Phòng Kinh Tế Kế Hoạch và Đầu Tư của công ty Cổ Phần Sông Đà Thăng
Long đã giúp đỡ tôi hoàn thành bài viết này

Chương I: Thực trạng quản lý dự án đầu tư tại công ty
cổ phần Sông Đà Thăng Long
I.Khái quát chung về tổng công ty Sông Đà Thăng Long
1. Lịch sử hình thành của công ty
Công ty cổ phần Sông Đà-Thăng Long là doanh nghiệp thành viên thuộc tổng
công ty Sông Đà thuộc bộ xây dựng ,giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số
0103014906 ngày 05/12/2006 của sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội
Đến nay chưa đầy 3 năm hoạt động nhưng Công ty cổ phần Sông Đà - Thăng
Long đã được Tổng Công ty tin tưởng giao nhiệm vụ tham gia thực hiện nhiều dự án
đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, các công trình dân dụng, công nghệ và chủ đầu tư
dự án "Khu nhà ở đô thị Văn Khê" và "Toà nhà hỗn hợp văn phòng chung cư cao cấp
Sông Đà - Hà Đông".
Công ty đã và đang thi công nhiều công trình có quy mô lớn như thi công Khu
phố thương mại Phong Phú Plaza; hiện là tổng thầu EPC về việc thiết kế, cung cấp,
lắp đặt thiết bị và xây dựng khu siêu thị dịch vụ và giải trí Phong Phú - thuộc dự án
Trung tâm thương mại Dịch vụ và giải trí Phong Phú Plaza với tổng giá trị lên đến
110 tỷ đồng và một số công trình khác...
2. Cơ cấu tổ chức của công ty
2.1 Tổ chức bộ máy của công ty
Tổ chức bộ máy công ty bao gồm :
- Lãnh đạo công ty: Tổng giám đốc và 04 phó tổng giám đốc
- Các phòng chức năng:
 Phòng tổ chức hành chính
 Phòng kỹ thuật vật tư
 Phòng kinh tế kế hoạch và đầu tư
 Phòng tài chính kế toán
 Phòng kinh doanh
2
Chuyên đề tốt nghiệp 3
 Ban quản lý các dự án khu vực Hà Tây
 Chi nhánh công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long tại miền trung
 Chi nhánh công ty cổ phấn Sông Đà Thăng Long tại miền nam
Hoàng Mạnh Thành Lớp: Đầu tư 47A
SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC
Đại hội đồng cổ đông


Ban kiểm soát
Hội đồng quản trị
Tổng giám đốc
Phó tổng giám đốc phụ trách
kỹ thuật
Phó tổng giám đốc phụ trách
kinh tế kế hoạch
Các phó tổng giám đốc phụ
trách công trình dự án
Phòng KT-VT Phòng TC-KT
Phòng KTKH
và ĐTƯ
Phòng TCHC
Phòng kinh
doanh
Các chi nhánh CÁC BQLDA
Các hội đồng thi
công xây lắp
4
Chuyên đề tốt nghiệp 5
2.2 Lao động :Tổng số lao động tính tới thời điểm 31/12/2007với tổng số lao động là
78 người trong đó :
 Cán bộ có trình độ đại học : 58 người
 Cán bộ có trình độ trung cấp,cao đẳng: 14 người
 Lao động phổ thông: 06 người
2.3Tổng số vốn đầu tư của công ty tính đến 12/2008 là : 342.500.000.000 đồng
Trong đó :
 Tài sản cố định :15.000.000.000 đồng
 Tài sản lưu động : 315.000.000.000 đồng
 Tiền mặt là 12.000.000.000 đồng
3.Chức năng của các phòng ban:
- Phòng kĩ thuật vật tư thiết bị: chức năng chủ yếu là tham mưu giúp việc về
công tác quản lý kĩ thuật,chất lượng thi công, an toàn lao động.Chịu trách nhiệm tổ
chức,lập tiến độ,giám sát thi công bảo đảm chất lượng và tiến độ các công trình, dự
án do công ty đầu tư và xây dựng theo đúng các quy định hiện hành .Tham mưu cho
giám đốc công ty về công tác sản xuất vật liệu xây dựng,tìm hiểu thị trường cung ứng
vật tư kịp thời cho các công trình do công ty hoặc các đơn vị trực thuộc công ty thi
công. Phát triển công tác tiếp nhận vẩn tải vật tư thiết bị do tổng công ty hoặc các
đơn vị thuộc tổng công ty đầu tư đến các vị trí lắp đặt.
- Phòng kinh tế-kế hoạch :Xây dựng kế hoạch tháng,quý,năm và kế hoạch dài
hạn (5 năm định hướng 10 năm)trên cơ sở tiến độ xây dựng các công trình,dự án
trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.Thương thảo lập hợp đồng kinh tế hoặc thẩm
tra các hợp đồng do các phòng chức năng khác lập trước khi trình giám đốc phê
duyệt.Báo cáo thông kê theo quy định ,công tác kinh tế ,công tác thanh quyết toán
,xây dựng và quản lý các định mức đơn giá nội bộ.Tham gia công tác đấu thầu và
quản lý hồ sơ đấu thầu .
- Phòng tài chính kế toán: tham mưu giúp việc giám đốc công ty tổ chức bộ máy
tài chính kế toán từ công ty đến các đơn vị thành viên ,tổ chức thực hiện công tác tài
chính kế toán ,tín dụng ,huy động vốn đầu tư,luân chuyển vốn ,xử lý công nợ và tổ
Hoàng Mạnh Thành Lớp: Đầu tư 47A
chức hạch toán kế toán trong toàn công ty .Giúp giám đốc kiểm tra kiểm soát toàn bộ
hoạt động kinh tế ,tài chính của công ty và các đơn vị trực thuộc.
- Phong tổ chức- hành chính:tham mưu giúp việc giám đốc công ty về công tác
nhân sự.Tổ chức tuyển dụng lao động ,quản lý và sử dụng lao động ,công tác đào
tạo ,giải quyết các chính sách chế độ với người lao động, công tác văn thư lưu trữ và
quản trị hành chính .
- Phòng dự án : Nghiên cứu các cơ hội đầu tư và phát triển mở rộng các dự án
đầu tư .chủ trì công tác lập, thẩm định và trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Các xí nghiệp, đội trực thuộc :
- Đội xây lắp : Thực hiện xây lắp các công trình dân dụng và công nghiệp do
công ty trực tiếp đảm nhận .Thời gian sau sẽ chuyển đổi thành xí nghiệp xây lắp .
- Xưởng sản xuất cửa nhựa lôi thép: đảm nhận công tác sản xuất,vận chuyển và
lắp đặt các sản phẩm cửa nhựa lôi thép uPVC .Xưởng uPVC chịu trách nhiệm tự tìm
hiểu khách hàng
- Các BQLDA : Có chức năng thay mặt chủ đầu tư trực tiếp quản lý đầu tư xây
dựng các dự án đầu tư mà công ty là chủ đầu tư.
a. Các ngành sản xuất kinh doanh của công ty
Từ khi được sở kế hoạch đầu tư tỉnh Hà Tây cấp giấy phép kinh doanh
05/12/2006 ,tuy thời gian hoạt động chưa được 3 năm nhưng công ty đã có những
bước tiến quan trọng trong sản xuất ,kinh doanh ,tạo ra được sự tin tưởng lớn trong
ngành kinh doanh chủ đạo .Bên cạnh đó thì công ty không ngừng nâng cao chất
lượng sản phẩm cũng như đa dạng sản phẩm kinh doanh , ngành nghề kinh doanh
,sau đây là các ngành sản xuất kinh doanh của công ty hiện có :
•Đầu tư, kinh doanh các dịch vụ về nhà ở, khu đô thị .
•Đầu tư, kinh doanh các công trình thuỷ điện vừa và nhỏ
•Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp,giao thông thuỷ lợi,thuỷ
điện,công trình kỹ thuật,hạ tầng đô thị và khu công nghiệp,công trình cấp thoát
nước,công trình đường dây và trạm biến áp
6
Chuyên đề tốt nghiệp 7
•Sản xuất kinh doanh vật tư, vật liệu xây dựng, thiết bị máy móc xây dựng
(không tái chế phế thải ,luyện kim đúc ,xi mạ điện )
•Vận tải vật tư thiết bị ngành xây dựng và công nghiệp
•Sản xuất mua bán điện
•Trồng rừng
•Khai thác đá , cát sỏi , đất sét và cao lanh
•Mua thiết bị máy công nghiệp,nguyên vật liệu sản xuất ngành công nghiệp và
các thiết bị ngành xây dựng
•Khai thác mỏ lộ thiên,khai thác và chế biên khoáng sản(trừ khoáng sản nằm
trong danh mục nhà nước cấm )khoan tạo lỗ,khoan cọc nhồi và xử lý nền móng
•Đầu tư kinh doanh khách sạn,nhà hàng (không bao gồm kinh doanh nhà hàng
caraoke,quán bar,vũ trường)
•Trang trí nội ngoại thất
•Sản xuất bê tông thương phẩm và cấu kiện bê tông
•Kinh doanh vật tư,vật liệu xây dựng,thiết bị máy móc ngành xây dựng, đồ
trang trí nội thất ngoại thất
•Tư vấn đầu tư xây dựng,chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực công nghệ
thông tin
•Mua bán lắp đặt thiết bị công nghệ thông tin,viễn thông, tư động hoá
•Đại lý kinh doanh xăng dầu và dầu mỡ phụ
•Xuất nhập khẩu các loại hàng hoá mà công ty kinh doanh
•Kinh doanh các loại dịch vụ phục vụ khu công nghiệp
•Dịch vụ nhận uỷ thác đầu tư
•Dịch vụ quảng cáo
•Lập dự án đầu tư các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị đến nhóm A
•Quản lý dự án công trình xây dựng dân dụng,giao thông,hạ tầng đô thị đến
nhóm A
Hoàng Mạnh Thành Lớp: Đầu tư 47A
•Kinh doanh dịch vụ bất động sản bao gồm:tư vấn bất động sản,quản lý bất
động sản,quảng cáo bất động sản,sàn giao dịch bất động sản
II .Thực trạng của công tác quản lý dự án tại công ty cổ phần Sông Đà Thăng
Long
Là một chủ đầu tư thì Sông Đà Thăng Long nói riêng và các chủ đầu tư khác
nói chung đều thực hiện quản lý dự án theo các quy định chung của pháp luật về đầu
tư cũng như thủ tục cũng như các quy trình đầu tư ,nhằm tạo ra những sản phẩm tốt
nhất cho dự án với chi phí thực hiện hợp lý nhất . Sau đây là các quy trình quản lý dự
án tại công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long :
1. Quy trình quản lý dự án tại công ty
Công ty Sông Đà Thăng Long là một công ty vừa thành lập , tuy nhiên công ty
lại được thừa hưởng kinh nghiệm từ tổng công ty Sông Đà và công ty Sông Đà 1 nên
tuy là vừa mới thành lập nhưng công ty đã được tin tưởng giao những công trình có
quy mô lớn của quốc gia . Là một công ty thuộc tổng công ty Sông Đà lớn mạnh và là
một nhánh của công ty Sông Đà một nên công ty Sông Đà Thăng Long được thừa
hướng và kết nối những kinh nghiệm đầy quý báu do đội ngũ lãnh đạo có nhiều năm
kinh nghiệm của các công ty thuộc tổng Sông Đà và một đội ngũ cán bộ trẻ nhiệt
huyết nhưng không thiếu kinh nghiệm trong hoạt động quản lý dự án . Các dự án mà
công ty quản lý chia thành 2 nhóm ,mỗi nhóm có 1 quy trình quản lý riêng
Nhóm 1: dự án do công ty làm chủ đầu tư :
Với trình tự các bước được hình thành như sau
- chuẩn bị đầu tư
+ Thủ tục pháp lý
+ Lập báo cáo đầu tư
+ Xin cấp giấy phép đầu tư dự án
- Triển khai thực hiện dự án đầu tư
+ Thành lập ban quản lý dự án
+ với trong phạm vi của mình có khả năng thực hiện được thì công ty vừa
làm chủ đầu tư vừa là nhà thi công công trình , trong trường hợp mà công ty không
BQLDA, đơn vị chủ đầu tư ,
phòng đầu tư
BQLDA , đơn vị chủ đầu tư
8
Chuyên đề tốt nghiệp 9
thực hiện được một số hạng mục nào đó trong dự án thì công ty tiến hành thực hiện
đấu thầu nhằm chọn ra các nhà thầu có đủ năng lực để có thể đáp ứng được các yêu
cầu chuyên môn của các hạng mục của dự án
- Hoàn thành và bàn giao dự án đầu tư
+ Hoàn thành dự án đầu tư
+ Khi các hạng mục của dự án được thì ban quản lý được giải tán về với
các phòng ban của mình trước khi chưa có dự án ,chờ cơ hội đầu tư mới , tùy thuộc
vào các dự án đầu tư khác nhau mà các ban quản lý dự án được thành lập khác nhau
để có thể đáp ứng được yêu cầu kĩ thuật của dự án đề ra
Nhóm 2: Các dự án mà công ty là các nhà thầu :
với trình tự các bước được thực hiện như sau :
- Theo đó công ty là nhà thầu thì sẽ thành lập tổ hợp thầu theo đúng quy định để
ra của chính phủ về hoạt động đấu thầu .Tùy thuộc vào yêu cầu của gói thầu mà công
ty thành lập ra hồ sơ dự thầu để tham gia đấu thầu .sau khi đạt được các gói thầu
,công ty trực tiếp thực hiện gói thầu chủ yếu là gói thầu xây lắp các công trình về xây
dựng dân dụng và công nghiệp , các công trình thuộc thủy điện …công ty luôn cố
gắng để hoàn thành tốt nhất những công việc trong gói thầu mà chủ đầu tư yêu cầu .
- Sau khi hoàn thành xong phần việc của gói thầu , công ty chịu trách nhiệm
nghiệm thu và bàn giao đúng tiến độ và yêu cầu kĩ thuật của các hạng mục của gói
thầu cho chủ đầu tư
- Hiện nay công ty Sông Đà Thăng Long đã và đang áp dụng quy trình quản lý
chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2000 , và việc quản lý và thực hiện dự án được
áp dụng theo phương pháp quản lý theo hướng dẫn của FIDIC cụ thể ta có sơ đồ quy
trình quản lý dự án như sau:
Hoàng Mạnh Thành Lớp: Đầu tư 47A
BQLDA, đơn vị chủ đầu tư ,
phòng đầu tư
BQLDA , đơn vị chủ đầu tư
Sơ đồ quy trình quản lý thực hiện dự án đầu tư
Trách nhiệm
a
HĐQT cty, TGĐ cty
BQLDA, đơn vị chủ đầu tư ,
phòng đầu tư
BQLDA , đơn vị chủ đầu tư
quyết dịnh phê duyệt dự án
Thành lập BQLDA
Xin giao đất,thuê đất
,chuyển dổi mục dích sử
dụng đất
đền bù giải phóng mặt
bằng ,tái định cư cho dự án
Đơn vị chủ đầu tư
,BQLDA,phòng quản lý kỹ
thuật ,phòng kinh tế
Đơn vị chủ đầu
tư,BQLDA,phòng quản lý kỹ
thuật phòng CKCG
hội đồng nghiêm thu cấp
thấp
CĐT thành lập tổ quyết toán
Đơn vị được giao quản lý
vận hành
thiết kế,dự toán
Xây dựng và lắp đặt
nghiệm thu và bàn giao
quyết toán vốn đầu tư hoàn
thành
vận hành kinh
doanh khai thác
Cơ quan nhà nước thẩm quyền
HĐQT ;TGĐ cty
10
Chuyên đề tốt nghiệp 11
Qua đây ta có thể thấy rằng quy trình quản lý dự án của công ty là .sau khi mà
dự án được các các cấp chấp nhận thì công ty thành lập ban quản lý dự án để thực
hiện công tác quản lý dự án đầu tư . Ban quản lý dự án được thành lập và chịu sự
quản lý chặt chẽ bởi các cấp trong công ty ,từng bước quản lý thời gian tiến độ cũng
như các yêu cầu về mặt kỹ thuật ,chất lượng công trình của dự án đều được các
phòng ban của công ty thực hiện và kiểm tra một cách nghiêm ngặt .Mỗi phòng ban
trong công ty chịu trách nhiệm quản lý một mặt nhất định của dự án theo đúng
chuyên môn và thế mạnh của mình ,tạo cho ban quản lý dự án có sự chuyên môn hóa
rất cao ,tính hợp lý của công tác quản lý đựợc nâng lên ,làm cho hiệu quả trong quả
trình quản lý đạt hiệu quả và năng suất cao .
Đối với các dự án lớn mà công ty đang thực hiện thì phương thức quản lý này
tạo được sự phù hợp rất cao và không gặp sự chồng chéo trong các khâu khi thực
hiện dự án .tạo ra hiệu quả lớn trong quả trình quản lý dự án
2.1 Xin giao đất ,thuê đất hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng đất (đối với dự án có sử
dụng đất )
Ban quản lý dự án của công ty có trách nhiệm làm thủ tục xin giao đất ,thuê đất
hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng đất (đối với dự án có sử dụng đất ) đối với các
cấp có thẩm quyền cũng như các bên có liên quan theo đúng các quy định của pháp
luật .
Các công tác thu hồi đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại hiện trường
đều phải tuân theo quy định mà pháp luật đặt ra nhằm tránh những phát sinh không
đáng có khi thực hiện .
Công việc thu hồi đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất được của công ty
được phòng Kinh tế -kế hoạch và đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện cùng với các
ngành có chức năng
2.2 Xin giấy phép xây dựng ( nếu yêu cầu phải có giấy phép giấy phép sử dụng) và
giấy phép khai thác tài nguyên ( nếu có khai thác tài nguyên )
Ban quản lý dự án của công ty và các đơn vị thành viên có trách nhiệm hoàn
thành hồ sơ và các thủ tục có liên quan về giấy phép xây dựng cũng như giấy phép
Hoàng Mạnh Thành Lớp: Đầu tư 47A
khai thác tài nguyên để trình lên các cấp có thẩm quyền để phê duyệt
Giấy phép xây dựng được quy định tại điều : từ điều 62 đến điều 68 của luật
xây dựng và các điều từ điều 17 đến điều 23 của nghị định 16/2007NĐ-CP ngày
20/7/2005 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình , đối với việc xin giấy phép
khai thác tài nguyên thì thực hiện theo điều 42 của quy chế quản lý đầu tư xây
dựng ,ban hành kèm theo nghị định số 52/1999NĐ-CP ngày 5/5/2000 và Nghị Định
số 07/2004 NĐ-CP ngày 30/1/2004 cảu chính phủ ,luật đầu tư năm 2005
2.3 Thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng ,thực hiện kế hoạch tái định cư (đối với
dự án có yêu cầu tái định cư ) chuẩn bị mặt bằng xây dựng ( nếu có )
Ban quản lý dự án của công ty ,chủ đầu tư và các đơn vị , ban ngành có thẩm
quyền được giao nhiệm vụ đền bù và giải phóng mặt bằng ,thực hiện kế hoạch tái
định cư ,chuẩn bị mặt bằng xây dựng có trách nhiệm thực hiện công việc này theo
quy định của luật pháp thong qua điều 69 đến 71 của luật xây dựng
- Với giải phóng mặt bằng xây dựng theo dự án đầu tư xây dựng công trình thì
việc đền bù giải phóng mặt bằng ,kế hoạch tái định cư, chuẩn bị mặt bằng xây dựng
sẽ được tiến hành theo các bước sau đây:
+ Đối với dự án đầu tư có mục đích kinh doanh thì hội đồng đền bù giải phóng
mặt bằng xây dựng do chủ đầu tư xây dựng công trình chủ trì phối hợp với UBND
cấp có thẩm quyền tổ chức giải phóng mặt bằng
+ Đối với dự án xây dựng công trình không có hạng mục kinh doanh , phục vụ
cho cộng đồng thì hội đồng giải phóng mặt bằng xây dựng do UBND có thẩm quyền
chủ trì phối hợp với chủ đầu tư xây dựng công trình giải phóng mặt bằng
+ Kinh phí giải phóng mặt bằng được lấy trực tiếp từ kinh phí của dự án đảu tư
xây dựng công trình
+ Thời gian giải phóng mặt bằng xây dựng phải đáp ứng được tiến độ thực hiện
của dự án đầu tư xây dựng công trình đã được phê duyệt
2.4 Thiết kế kỹ thuật và dự toán công trình
Công tác này được thực hiện theo quy trình ISO số 14 về kiểm tra và trình
duyệt thiết kế và quy trình ISO về xây dựng và quản lý định mức , đơn giá xây dựng
12
Chuyên đề tốt nghiệp 13
công trình
2.5 Đấu thầu mua sắm thiết bị, công nghệ và xây lắp
Công tác đấu thầu mua sắm thiết bị ,công nghệ và xây lắp thực hiện theo quy
trình ISO số 17 về đấu thầu mua sắm thiết bị và quy trình ISO số 20 về đấu thầu và
ký kết hợp đồng kinh tế
2.6 Tiến hành thi công xây lắp
Công tác tiến hành thi công xây lắp được thực hiện theo quy trình ISO số 13 về
lập và quản lý tiến độ thi công công trình xây dựng , quy trình ISO số 15 về kiểm soát
chất lượng công trình xây dựng , quy trình ISO số 16 về quản lý vật tư ,phụ tùng
trong xây lắp và quy trình số 18 về quy trình thực hiện công tác bảo hộ lao động
2.7 Quản lý kỹ thuật,chất lượng thiết bị và chất lượng xây dựng
Quản lý kỹ thuật ,chất lượng thiết bị và chất lượng xây dựng được thực hiện
theo quy định được ban hành tại nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của
Chính Phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng kết hợp với quy trình ISO số 8
về quản lý thiết bị và luật đầu tư ban hành năm 2005
2.8 Nghiệm thu bàn giao công trình
- Chủ đầu tư có nhiệm vụ nghiệm thu giai đoạn vận hành và nghiệm thu giai
đoạn bàn giao
- Công tác nghiệm thu bàn giao công trình được tiến hành theo điều 47và 51
của nghị định 52/1999 NĐ-CP ngày 08/07/1999 theo khoản 16, điều 1 của nghị định
12/2000NĐ-CP ngày 05/05/2000 của chính phủ ban hành và sửa đổi ,bổ sung quy chế
quản lý đầu tư và xây dựng và quyết định số 18/2003 QĐ-BXD ngày 27/06/2003 của
bộ xây dựng về việc ban hành quy định quản lý chất lượng công trình theo quy trình
kiểm soát chất lượng công trình xây dựng ,cùng với luật đầu tư 2005
2.9 Quyết toán công trình
- Chủ đầu tư có trách nhiệm quyết toán vốn đầu tư ,ngay sau khi công trình bàn
giao và đưa vào khai thác ,sử dụng theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền quyết
định đầu tư
- Việc quyết toán công trình được thực hiện theo điều 56 của nghị định 52/1999
Hoàng Mạnh Thành Lớp: Đầu tư 47A
NĐ-CP ngày 8/7/1999 và khoản 18, điều 1 ,nghị định 07/2003 NĐ-CP sửa đổi ,bổ
sung ngày 30/01/2003 của chính phủ về ban hành quy chế quản lý đầu tư và xây dựng
. Điều 43 nghị định 16/2005 NĐ-CP ngày 7/2/2005 của chính phủ về quản lý đầu tư
xây dựng công trình ,cũng kết hợp với thong tư số 45/2003 TT-BTC ngày 15/5/2003
của bộ tài chính hướng dẫn quyết toán vốn đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành
và luật đầu tư 2005
2.10 Công tác báo cáo đầu tư
- Báo cáo giám sát đánh giá đầu tư : các chủ đầu tư và ban quản lý dự án phải
có trách nhiệm thực hiện công tác báo cáo giám sát đánh giá đầu tư theo quyết định
số 112 TCT/HĐQT của HĐQT công ty
- Phòng Kinh tế -Kế hoạch - Đầu tư có trách nhiệm hướng dẫn các bên có liên
quan thực hiện báo cáo giám sát đánh giá đầu tư và tổng báo cáo hội đồng quản trị
3. Nội dung quản lý dự án đầu tư tại công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long
- Quản lý dự án là quá trình lập kế hoạch , điều phối thời gian ,nguồn lực và
giám sát quá trình phát triển của dự án nhằm đảm bảo cho dự án hoàn thành đúng
thời hạn ,trong phạm vi ngân sách được duyệt và đạt được các yêu cầu đã định về kỹ
thuật và chất lượng sản phẩm dịch vụ ,bằng những phương pháp và điều kiện tốt nhất
cho phép
- Quản lý dự án bao gồm 3 giai đoạn chủ yếu : Lập kế hoạch , điều phối thực
hiện dự án , giám sát
14
Chuyên đề tốt nghiệp 15
Chu trình quản lý dự án
Bên cạnh 3 giai đoạn của quản lý một dự án đầu tư , thì quản lý dự án còn chứa
đựng 9 nội dung cơ bản :
- Quản lý lập kế hoạch tổng quan
- Quản lý phạm vi
- Quản lý thời gian
- Quản lý chi phí
- Quản lý chất lượng
- Quản lý nhân lực
- Quản lý thông tin
- Quản lý rủi ro
- Quản lý hợp đồng và hoạt động mua bán
Bên cạnh đó mục tiêu cơ bản của quản lý dự án nói chung là hoàn thành các
công việc dự án theo đúng yêu cầu kỹ thuật và chất lượng ,trong phạm vi ngân sách
Hoàng Mạnh Thành Lớp: Đầu tư 47A
Lập kế hoạch
Thiết lập mục tiêu
Dự tính nguồn lực
Xây dựng kế hoạch
Giám sát
Đo lường kết quả
So sánh mục tiêu
Báo cáo
Giải quyết các vấn đề
Điều phối thực hiện
- Bố trí tiến độ thời gian
- Phân phối nguồn lực
- Phối hợp các hoạt động
- Khuyến khích động
viên
được duyệt và theo tiến độ thời gian cho phép .Về toán học ,ba mục tiêu này liên
quan chặt chẽ với nhau và có thể biểu diễn theo công thức sau :
C = f(P,T,S)
Trong đó
C : chi phí
P : mức độ hoàn thành công việc
T : yếu tố thời gian
S : phạm vi dự án
Ba yếu tố : thời gian , chất lượng và chi phí có quan hệ chặt chẽ với nhau
.chúng có quan hệ đánh đổi cho nhau ví dụ rằng một dự án có quy mô không đổi
.chung sẽ có quan hệ sau đây
Loại tình huống Ký hiệu Thời gian Chi phí Hoàn thiện
A
A1 cố định Thay đổi cố định
A2 Thay đổi cố định Thay đổi
A3 Thay đổi Thay đổi cố định
B
B1 cố định cố định Thay đổi
B2 cố định Thay đổi cố định
B3 Thay đổi cố định cố định
C
C1 cố định cố định cố định
C2 Thay đổi Thay đổi Thay đổi
Qua đây ta có thể thấy được tầm quan trọng của từng yếu tố trong công tác quản
lý dự án .vì vậy cần nghiên cứu các yếu tố trong quản lý dự án đầu tư
3.1 Quản lý lập kế hoạch tổng quan
Lập kế hoạch tổng quan cho dự án : là quá trình tổ chức dự án theo một trình tự
lôgic , bóc tách dự án thành những công việc các công việc nhất định và kế hoạch
hoàn thành các công việc thành phần đó của dự án nhằm tạo sự gắn kết trong giữa
các lĩnh vực quản lý dự án một cách hợp lý nhất ,chính xác nhất và đầy đủ nhất
Đây là một bước quan trọng của quá trình quản lý dự án của công ty nói riêng và
các ban quản lý dự án khác nói chung ,lập kế hoạch tổng quan của dự án làm cho ban
quản lý dự án có thể có cách nhìn tổng quát hơn về dự án ,các công việc cần thực
hiện,sự gắn kết và tính logic của các quy trình quản lý dự án .Nó cho ban quản lý
thấy được một cách tổng quan về tiến độ của dự kiến của toàn bộ dự án ,thời gian dự
16
Chuyên đề tốt nghiệp 17
kiến hoàn thành của các công việc thành phần cũng như thời gian thời điểm có thể
kết thúc dự án một cách chính xác và đầy đủ nhất .
Nhìn nhận được tầm quan trọng của việc quản lý kế hoạch tổng quan cho dự án
thì ban lãnh đạo công ty cũng như hội đồng quản trị của công ty không thể xem
thường ,vì vậy trong công ty quá trình quản lý kế hoạch tổng quan của mọi dự án
luôn được ban giám đốc đặc biệt quan tâm .Trong các dự án mà công ty đang thực
hiện cũng như chuẩn bị thực hiện thì luôn có một kế hoạch tổng quan rõ ràng và
chính xác . Các công việc của quá trình lập kế hoạch tổng quan dự án của công ty
được ban giám đốc của công ty cũng như hội đồng quản trị của công ty giao cho
phòng kinh tế kế hoạch và đầu tư cùng với phòng kĩ thuật thực hiện dưới sự kiểm tra
sát sao của các công ty .Sau khi kế hoạch tổng quát được các phòng có chức năng và
nhiệm vụ lập ra thì được ban giám đốc cũng như hội đồng quản trị kiểm tra kĩ lưỡng
và phê duyệt trước khi đi vào thực hiện .
3.2 Quản lý phạm vi
Quản lý phạm vi của dự án :là quá trình giám sát việc thực hiện các mục tiêu và
mục đích của dự án ,giám sát công việc của dự án xem xét công việc nào thuộc dự án
cần được thực hiện,công việc nào không thuộc phạm vi của dự án
Quản lý phạm vi bao gồm :
 Xác định phạm vi của dự án
 Lập kế hoạch phạm vi
 Quản lý thay đổi phạm vi
Qua đây có thể thấy được quản lý phạm vi là một nội dung không kém phần quan
trọng của một dự án ,một dự án trước khi được thực hiện bên cạnh một kế hoạch rõ
ràng là các mục tiêu mà dự án cần đạt được : chất lượng của dự án ,của các công
trình thuộc dự án …,chi phí dự kiến của dự án .Có nghĩa là dự án cần đạt được mục
tiêu trong nguồn kinh phí được ấn định trước, thời gian hay tiến độ của các thành
phần hay toàn bộ dự án …vì vậy có thể nói rằng quản lý phạm vi của dự án là một
nội dung không thể thiếu trong quá trình quản lý dự án .một công việc nào khi bắt
đầu thực hiện hay là mới có ý tưởng thì luôn đạt ra một mục tiêu cụ thể ,có mục tiêu
Hoàng Mạnh Thành Lớp: Đầu tư 47A
mới có phương hướng để làm việc cũng như có sự có gắng nhất định ,đó cũng là quy
cách quản lý dự án của công ty Sông Đà Thăng Long .tại công ty thì lập kế hoạch
phạm vi là một giai đoạn quan trọng trong chu trình quản lý dự án ,xác định được tầm
quan trọng của như vậy thì công ty đã thực hiện một cách chặt chẽ và hợp lý trong
công tác quản lý phạm vi của dự án ,kế hoạch phạm vi được lập ra và được giao cho
các phòng ban có chức năng kết hợp với các ban quản lý dự án thực kiểm tra thực
hiện một cách nghiêm túc từ khi khởi công dự án .các phòng ban của công ty có một
nhiệm vụ rõ ràng và chịu trách nhiệm trước công ty về nhiệm vụ thực hiện các mục
tiêu của công ty đã đề ra ,cũng như phải có những biện pháp phù hợp khi mà kế
hoạch phạm vi thay đổi để hoàn thành dự án một cách tốt nhất
Ví dụ : trong quá trình quản lý dự án thì phòng kĩ thuật chịu trách nhiệm bảo đảm
thực hiện mục tiêu về chất lượng của dự án ,thi công dự án theo đúng thiết kế của dự
án ,và chịu trách nhiệm sửa thiết kế khi có sự sai lệch của các bản thiết kế sao cho
chất lượng của các công trình luôn được đảm bảo một cách tốt nhất ,hay phòng kinh
doanh có nhiệm vụ quảng cáo ,và bán sản phẩm của dự án trong quá trình thực hiện
dự án trong quá trình thực hiện nhằm thu hút một cách tốt nhất nguồn vốn của khách
hàng đảm bảo cho nguồn vốn thực hiện của dự án .Còn đối với phòng kế toán có
nhiệm vụ thu hút vốn của các ngân hàng thương mại , các tổ chức tài chính ….
Mặc dù là một công ty mới thành lập ,tuy nhiên các phòng ban của công ty đã
hoạt động một cách có hiệu quả các công việc được giao trong tình hình kinh tế thế
giới đang gặp nhiều khó khăn .Các cán bộ công nhân viên trong công ty không ngừng
cố gắng để hoàn thành một cách tốt nhất có thể nhiệm vụ được giao .
3.3 Quản lý thời gian và tiến độ của dự án-WBS
Thời gian và tiến độ của dự án là một yêu tố rất quan trọng của dự án ,từ khi
xác định cơ hội đầu tư và lập dự án thì chủ đầu tư đã tính đến thời gian dự án đi vào
hoạt động trong tương lai .Khi một dự án được hoàn thành đúng hoặc trước thời hạn
thì làm cho cơ hội của dự án trong thị trường được tăng lên.Nếu một dự án chậm tiến
độ thời gian sẽ gây cho chủ đầu tư rất nhiều bất lợi trong kinh doanh ,một dự án
chậm tiến độ tạo cho chủ đầu tư mất thêm chi phí trong quản lý ,hoạt động của dự
18
Chuyên đề tốt nghiệp 19
án… bên cạnh đó thì dự án kéo dài làm cho khả năng rủi ro của dự án tăng lên theo
thời gian qua sự thay đổi của tỉ giá ,làm phát ,sự thay đổi giá của các yếu tố đầu
vào… vì vậy quản lý thời gian và tiến độ của dự án là một yếu tố cực kì quan trọng
của các ban quản lý dự án đầu tư .Tại công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long cũng
không phải là một ngoại lệ .Biết được tầm quan trọng của quản lý thời gian và tiến độ
của dự án nên ban lãnh đạo công ty cũng đặc biệt chú ý đến yếu tố này .Tại công ty
để thực hiện lập kế hoạch tiến độ thi công người ta làm theo tiến trính sau đây :
- Bước 1: Phân tách công việc của dự án:
Phân tách công việc của dự án là việc phân chia theo cấp bậc một dự án thành
các nhóm nhiệm vụ và những công việc cụ thể ,là việc xác định ,liệt kê và lập bảng
giải thích cho từngcông việc cần thực hiện của dự án .
Một sơ đồ phân cấp công việc có nhiều cấp bậc .cấp bậc trên cùng phản ánh
nhiều công việc cùng thực hiện ,các cấp bậc thấp dần thể hiện mức độ chi tiết của
mục tiêu ,cấp độ thấp nhất là những công việc cụ thể .Số lượng các cấp bậc thực hiện
của sơ đồ phân tách công việc phụ thuộc vao quy mô và độ phức tạp của dự án . sau
đây là bảng thể hiện phân tách công việc của dự án
Thứ bậc phân tách công việc theo các phương pháp
Cơ cấu phân tách công việc Phương pháp
Thứ
bậc
Thể hiện Phân tích hệ thống Chu kỳ tổ chức
1
mức độ tổng quát
(chương trình )
Toàn bộ dự án
(nhóm dự án)
Toàn bộ dự án
(nhóm dự án )
Toàn bộ dự án
(nhóm dự án )
2
mức độ dự án hệ thống lớn những giai đoạn
chính (các chu kỳ)
Các bộ phận
cấu thành chính
3
Các nhóm nhiệm vụ
chính
Các phân hệ Các hệ thống lớn Các phòng ban
các đơn vị thành
viên
4 nhiệm vụ bộ phận nhiệm vụ bộ phận Các phân hệ tổ đội
5 Nhóm công việc Nhóm công việc Nhóm công việc Nhóm công việc
6
Công việc cụ thể Công việc cụ thể Công việc cụ thể Công việc cụ
thể
Phân tách công việc dự án xây dựng văn phòng theo mã số
TT WBS Tên nhiệm vụ Công việc Kế hoạch Thực Ghi
Hoàng Mạnh Thành Lớp: Đầu tư 47A
trước tế chú
1 1 chuẩn bị mặt bằng
2 2 Xây nhà
3 2.1 đổ móng
4 2.2 Xây tường và trần tầng 1
5 2.3 Xây tường và trần tầng 2
6 2.4 Làm sân thượng và tum
7 3 nội thất
8 3.1 điện
9 3.2 nước
10 4 Hoàn thiện
- Bước 2 : Pháp triển sơ đồ mạng
Công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long dùng biểu sơ đồ PERT để thể hiện tính
logic của công việc ,qua đó có thể thấy được tính lôgic của các công việc được phân
tách ở bước 1 . Đó là công việc nào thực hiện trước công việc nào thực hiện sau
.Ngoài ra nhiên sơ đồ PERT các nhà quản lý dự án có thể thấy được một cách rõ ràng
tầm quan trọng của các công việc trên đường găng , đường găng là được có thời gian
thực hiện công việc dài nhất của dự án .Ngoài sơ đồ PERT thì công ty còn sử dụng
biểu đồ GANTT có thể thấy được hiện trạng thực tế cũng như kế hoạch của từng
công việc cũng như tình hình chung của toàn bộ dự án .Cũng thông qua biểu đồ
GANTT các nhà quản lý có thể thấy được tình hình thực hiện các công việc nhanh
hay chậm và tính liên tục của chúng .Trên cơ sở đó có các biện pháp đẩy nhanh tiến
trình tái sắp xếp lại công việc để đảm bảo tính liên tụcvà tái phân phối lại nguồn lực
cho từng công việc nhằm đảm bảo tính hợp lý trong sử dụng nguồn lực

- Bước 3: Ước tính các thời hạn hoạt động sơ bộ và tính toán ngày cụ thể
Ước tính thời hạn hoạt động sơ bộ là hoạt động mà các ban quản lý án sau khi
thiết lập được các công việc của từng bộ phận cũng như sơ đồ công việc trong điều
kiện tất cả các điều kiện đầy đủ và thuận tiện thì thời gian hoàn thiện dự án là bao
nhiêu lâu. Tuy nhiên trong thực tế không phải khi nào các điều kiện đều thuận lợi khi
20
Chuyên đề tốt nghiệp 21
thực hiện dự án , có rất nhiều khó khăn và các điều kiện bất lợi xảy đến với dự án
trong quá trình thực hiện ,như thiếu vật tư ,nguyên vật liệu trong quá trình thi công
hay giá vật liệu tăng , bão lụt xảy ra và kéo dài , các rủi ro khác xảy ra khác nên dự án
không hoàn thành đúng thời gian mà tính sơ bộ .vì vậy tính toán ngày cụ thể được
tính đến để khắc phục các khó khăn có thể xảy ra .Mọi ban quản lý dự án đều cần
phải ước tính đến thời gian sơ bộ và thời gian thực để có thể tránh khỏi những rủi ro
có thể xảy ra với dự án .và công ty Sông Đà Thăng Long cũng làm như vậy.
- Bước 4: Xác định nguồn lực và tính đến các giới hạn nguồn lực và ước tính
thời hạn cuối
Sau khi đã phân tách được các công việc , lập được sơ đồ mạng cho các công
việc của dự án thì việc cần thiết tiếp theo của ban quản lý dự án của công ty Sông Đà
Thăng Long nói riêng và các công ty có ban quản lý dự án nói chung đó là xác định
nguồn lực cần thiết để thực hiện dự án một cách tốt nhất không xảy ra trường hợp lúc
thì thừa các nguồn lực gây ra sự lãng phí các nguồn lực của dự án và tạo ra chi phí
của dự án cao.bên cạnh đó cũng phải tính đến trường hợp mà nguồn lực cần nhiều
nguồn lực khi triển khai nhiều công việc có thể cùng một thời điểm gây ra chậm tiến
độ của dự án .tạo ra các rủi ro xấu cho dự án sau này
Vì vậy xác định nguồn lực đủ và hợp lý trong quá trình thực hiện lập tiến độ
thời gian là một yếu tố hết sức quan trong của mọi dự án .phân phối nguồn lực hợp lý
và từ đó có thể giới hạn một cách chính xác nguồn lực của dự án ,từ đó có thể ước
tính được thời hạn cuối cùng hoàn thành dự án .
- Bước 5 : So sánh ngày kết thúc dự trù và ngày kết thúc bắt buộc của dự án
Sau khi tính đến các hạn chế có thể lường trước được , dự án có một lịch biểu
khá hoàn chỉnh .Ban quản lý dự án sẽ tập hợp hồ sơ về các giả thiết ,các hợp đồng
cam kết và các giấy tờ khác liên quan đến dự án ,ngày kết thúc dự trù và ngày kết
thúc bắt buộc được coi là mốc quản lý mà nhà quản lý dựa vào đó để giao nhiệm vụ
đồng thời giải quyết những rủi ro phát sinh .
- Bước 6 : Thống nhất thời hạn với các đơn vị thực hiện và lập báo cáo dự kiến
tiến độ lên công ty .
Hoàng Mạnh Thành Lớp: Đầu tư 47A
Ban quản lý có nhiệm vụ thống nhất thời hạn với các đơn vị thực hiện dự án và
các đơn vị có trách nhiệm liên quan một cách hợp lý nhất ,và sau đó có nhiệm vụ gửi
báo cáo lên công ty để ban giám đốc và hội đồng quản trị xem xét và phê duyệt ,kiểm
tra,kiểm soát .
3.4 Quản lý chất lượng của dự án
Quản lý chất lượng dự án là tập hợp các hoạt động của chức năng quản lý ,là
một quá trình nhằm đảm bảo cho dự án thỏa mãn tốt nhất các yêu cầu và mục tiêu đã
đề ra ,quản lý chất lượng dự án bao gồm việc xác định các chính sách chất lượng
,mục tiêu , trách nhiệm và việc thực hiện chúng thông qua các hoạt động :lập kế
hoạch chất lượng ,kiểm soát và bảo đảm chất lượng trong hệ thống
Ba nội dung lập kế hoạch , đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng có mối
quan hệ chặt chẽ với nhau .Mỗi nội dung là kết quả của 2 nội dung kia đem lại đồng
thời cũng là nguyên nhân ảnh hưởng đến kết quả thực hiện hai nội dung kia .quản lý
chất lượng của dự án có những tác dụng chủ yếu sau :
- Đáp ứng những yêu cầu của chủ đầu tư , của những người hưởng lợi từ dự án
- Đạt được những mục tiêu của quản lý dự án
- Chất lượng và quản lý chất lượng dự án tốt là những nhân tố quan trọng đảm
bảo thắng lợi trong cạnh tranh ,tăng thị phần cho doanh nghiệp
- Nâng cao chất lượng góp phần giảm chi phí sản xuất ,tăng năng suất lao
động ,tăng thu nhập cho người lao động
Qua đó công ty đã chỉ thị cho ban quản lý dự án phải nghiêm túc thực hiện quản
lý chất lượng theo các định mức được quy định cho công tác xây lắp của bộ xây dựng
,cụ thể như sau :
+ Khối lượng trong các dự toán :Xác định theo khoản 7 điều 5 của quy chế
quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo nghị định 52/1999/NĐ-CP ngày
8/7/1999 của chính phủ ,Luật xây dựng và luật đầu tư
+ Về định mức xây dựng : Chủ yếu áp dụng định mức cơ bản ban hành kèm
theo quyết định số 1424/1998 QĐ-BXD ngày 25/11/1998 của bộ trưởng bộ xây
dựng ,luật xây dựng ,luật đầu tư 2005
22
Chuyên đề tốt nghiệp 23
+ Công tác quản lý chất lượng khảo sát xây dựng và chất lượng thiết kế xây
dựng công trình : Bám sát theo nội dung nghị định 209/2004 NĐ-CP và các văn bản
quy định mới nhất về quản lý chất lượng công trình xây dựng
Ngoài ra ,trong quản lý chất lượng các dự án đầu tư , công ty Sông Đà Thăng
Long còn tuân theo quy trình quản lý chất lượng ISO 9001-2000 là một quy trình
quản lý tiên tiến trên thế giới .Ngoài ra bên cạnh đó thì trên các công trường thi công
thì công ty có sự kết hợp hài hòa giữa đội ngũ kỹ sư đây kinh nghiệm đã trải qua
nhiều công trình có quy mô lớn trong nước từ các công ty của tổng Sông Đà và đội
ngũ kỹ sư trẻ trung đầy nhiệt huyết ,bên cạnh đó là sự trợ giúp của hệ thống máy móc
hiện đại bậc nhất Việt Nam hiện nay làm cho công tác quản lý chất lượng ở công ty
được đánh giá cao
Ngoài ra thì các kỹ thuật viên của BQLDA của công ty có trình độ chuyên môn
cao cũng như đã tham gia quản lý các dự án của tổng công ty Sông Đà trước đây có
đầy đủ chứng chỉ hành nghề của nhà nước thực hiện giám sát kỹ thuật xây dựng đúng
thiết kế được duyệt theo quyết định số 18/03/QĐ-BXD ngày 17/6/2003 BXD đối với
công trình mà công ty làm chủ đầu tư hay thuê tư vấn .Quản lý chất lượng là phương
pháp ứng dụng rất nhiều kỹ thuật thống kê để thu thập ,xử lý ,phân tích số liệu,phục
vụ việc lập kế hoạch ,phân tích quá trình thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình
quản lý chất lượng ,có một số phương pháp quản lý chất lượng sau đây :
- Lưu đồ hay biểu đồ quá trình : là phương pháp thể hiện quá trình thực hiện dự
các công việc và toàn bộ dự án ,là cơ sở để phân tích đánh giá quá trình và các nhân
tố tác động đến chất lượng công việc và dự án ,lưu đồ quá trình cho phép nhận biết
công việc hay hoạt động nào thừa có thể loại bỏ ,hoạt động nào cần sửa đổi ,cải tiến
hoàn thiện ,là cơ sở để xác định vị trí ,vai trò của mỗi thành viên tham gia trong quá
trình quản lý chất lượng kể cả nhà cung ,khách hàng ,nhà thầu…..
- Biểu đồ hình xương cá ( biểu đồ nhân quả )
Biểu đồ nhân quả là loại biểu đồ chỉ ra các nguyên nhân ảnh hưởng đến một kết
quả nào đó .Trong công tác quản lý chất lượng dự án biểu đồ nhân quả có tác dụng
Hoàng Mạnh Thành Lớp: Đầu tư 47A
liệt kê những nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng ,xác định nguyên nhân nào cần
được xử lý trước … về phương pháp xây dựng ,cần thực hiện một số bước sau
- Bước 1 : Lựa chọn một tiêu chuẩn chất lượng cần phân tích (nhân tố kết quả )
và trình bày bằng một mũi tên .
- Bước 2: Liệt kê toàn bộ những nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng đến chỉ tiêu
để phân tích ,trong quản lý chất lượng bao gồm chủ yếu :
+ Con người
+ Máy móc
+ Nguyên vật liệu
+ Phương pháp tiến hành
+ Biện pháp đo lường
+ Nhân tố môi trường
- Bước 3: Tìm nguyên nhân ảnh hưởng đến từng nhân tố trong 4 nhân tố trên
sau đó xem nhân tố mới lại là kết quả và xác định quan hệ nhân quả cho nhân tố
mới ,cứ thế tiếp tục cho các quan hệ ở cấp thấp hơn .
- Biểu đồ kiểm soát thực hiện : Là phương pháp đồ họa theo thời gian về kết
quả của một quá trình thực hiện công việc ,là sự kết hợp giữa đồ thị và các đường
giới hạn kiểm soát để xác định xem quá trình có nằm trong tầm kiểm soát hay
không ,trên cơ sở đó để xây dựng các biện pháp điều chỉnh ,Biểu đồ thường dùng để
giám sát các hoạt động có tính chất lặp ,giám sát các biến động về chi phí và tiến độ
thời gian .có hai loại biểu đồ kiểm soát là : biểu đồ kiểm soát định tính và biểu đồ
kiểm soát định lượng
- Biểu đồ phân bố mật độ : Là một công cụ quan trọng để tổng hợp ,phân tích
và thể hiện số liệu thống kê .Số liệu thống kê thu thập được thường rất nhiều và chưa
cho thấy tính quy luật của hiện tượng nghiên cứu . Do vậy cần phải tiến hành phân
loại chúng . Biểu đồ phân bố mật độ là một phương pháp phân loại ,biểu diễn các số
liệu theo nhóm
Các phương pháp này được áp dụng một cách linh hoạt không khô cứng cho
một dự án hay một công trình cụ thể nào .tùy thuộc đặc điểm của dự án mà các
24
Chuyên đề tốt nghiệp 25
phương pháp có những cách sử dụng khác nhau nhằm tạo ra hiệu quả cao trong quản
lý chất lượng tại công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long
3.5 Quản lý chi phí dự án
Quản lý chi phí dự án bao gồm các khoản mục chi phí sau :
Chi phí trực tiếp : Bao gồm chi phí vật liệu ,chi phí nhân công và chi phí sử
dụng máy thi công .Chi phí vật liệu chi phí nhân công và chi phí sử dụng máy thi
công được xác định dựa trên cơ sở khối lượng công tác xây lắp và đơn giá xây dựng
của công tác xây lắp tương ứng .
Riêng chi phí nhân công trong đơn giá xây dựng nói trên bao gồm :
- Tiền lương cấp bậc theo bảng lương A6 ban hành kèm theo nghị định số
05/CP ngày 26/01/1994 của chính phủ
- Các khoản phụ cấp bao gồm : Phụ cấp lưu động ở mức thấp nhất bằng 20%
tiền lương tối thiểu ,phụ cấp không ổn định sản xuất ở mức thấp nhất bình quân bằng
10% tiền lương cơ bản , một số khoản lương phụ ( nghĩ lễ , tết ,phép…) bằng 12% và
một số chi phí có thể khoán trực tiếp cho người lao động tình bằng 4% so với tiền
lương cấp bậc
- Đối với các công trình được cơ quan có thẩm quyền của nhà nước cho phép
được hưởng thêm các khoản phụ cấp lương và chế độ chinh sách khác chưa tính vào
chi phí nhân công trong đơn giá nêu trên hoặc được hưởng phụ cấp lưu động ở mức
cao hơn 20% hay được hưởng phụ cấp không ổn định sản xuất ở mức cao hơn 10%
thi được bổ sung các khoản này vào chi phí nhân công trong dự toán .
- Đối với chi phí cấp nước ngọt phục vụ sinh hoạt ở những nơi thiếu nước ngọt
được đưa vào dự toán xây lắp công trình cùng với nước ngọt phục vụ sản xuất
- Chi phí chung : Được tính bằng tỷ lệ % so với chi phí nhân công hoặc chi phí
máy thi công đối với công tác thi công hoàn toàn bằng máy trong dự toán xây lắp
Thu nhập chịu thuế tính trước : Được tính bằng tỷ lệ % so với chi phí trực tiếp
và chi phí chung quy định theo từng loại công trình
Hoàng Mạnh Thành Lớp: Đầu tư 47A

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×