Tải bản đầy đủ

Đề cương chi tiết học phần phương pháp dạy học tin 1

Đề cương môn PPDH1, Trang 1
Edited by Duc-Long, Le - 2008
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HCM
280, An Dương Vương, Q5, Tp HCM
ĐT: (08).8352020 - 8352021 Fax: (84-8).8398946
---------
KHOA TOÁN – TIN

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

DÀNH CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH SƯ PHẠM TIN
1. Tên học phần: PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TIN 1
2. Số đơn vị học trình: 5
3.
Trình độ:
cho sinh viên SP TIN (năm thứ ba)
4. Phân bổ thời gian:
- Lý thuyết: 60 tiết (4 đvht)
- Thực hành SP: 15 tiết (1đvht)
5. Điều kiện tiên quyết:

- Môn tiên quyết: CTDL1, CSDL
- Môn bổ trợ: Tâm lý học, Giáo dục học, Lý luận dạy học
6. Mục tiêu của học phần:
-
Cung cấp cho sinh viên một số kiến thức đại cương về phương pháp dạy học bộ môn, cụ thể là
phương pháp dạy học môn Tin học.
-
Đây là một học phần cơ sở mà mục đích chính cung cấp cho sinh viên kiến thức căn bản về phương
pháp dạy học và giúp sinh viên biết làm thế nào để dạy và học môn Tin học trong trường PT.
-
Với yêu cầu đặt ra của môn học, học phần sẽ cung cấp các kiến thức cần thiết để:
1. Xác định mục tiêu bài học và chuẩn kiến thức cần thiết cho bài giảng;
2. Chuẩn bị và thiết kế các bước lên lớp, thiết kế và cải tiến bài giảng;
3. Áp dụng các phương pháp dạy học phù hợp với các loại bài giảng;
4. Tổ chức dạy học và giao tiếp với các tình huống sư phạm.
-
Sinh viên sẽ được thực hành sư phạm với một số bài giảng chọn lọc trong chương trình Tin học 10,
11, 12.
7. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
- Nội dung học phần gồm 5 chương, trọng tâm ở chương 3, 4.
8. Nhiệm vụ của sinh viên:
- Tham gia học lý thuyết và tham gia đầy đủ các buổi thực hành sư phạm.
9. Tài liệu học tập:
Giáo trình biên soạn:
- Các bài giảng điện tử của giảng viên

Tài liệu tham khảo:
-
Phương pháp dạy học môn Tin học
Trần Văn Hạo, Lê Đức Long – Nhà xuất bản Giáo dục, 2007
-
Sách giáo khoa và sách giáo viên Tin học 10, 11, 12
Hồ Sĩ Đàm (chủ biên) – Nhà xuất bản Giáo dục, 2006
-
Thử đi tìm những phương pháp dạy học hiệu quả
Lê Nguyên Long – NXB Giáo dục, 2000
-
Phương pháp dạy học môn Toán (Phần đại cương)
Nguyễn Bá Kim (chủ biên), Vũ Dương Thụy – NXB Giáo Dục, 2001
-


Tài liệu biên soạn Phương pháp dạy học môn Toán
TS. Lê Văn Tiến – ĐHSP Tp HCM, 2003
-
Giáo trình giảng dạy kĩ thuật lập trình với AML
Nguyễn Tiến Huy – ĐH KHTN, 2006
-
Tài liệu bồi dưỡng giảng viên sư phạm – Chương trình Intel Teach to the Future –
Phiên bản VN 2.1-1.0 , Tháng 9/2004
-
Tài liệu bồi dưỡng giáo viên – Chương trình Microsoft Parner in Learning (PiL) – Tháng 6/2006
10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:
- Thực hành SP và đồ án môn học: 30%
- Lý thuyết: 70%
11. Thang điểm: 10
Đề cương môn PPDH1, Trang 2
12. Nội dung chi tiết học phần:

Chương 1 : Mở đầu (6)
I.

Đại cương về phương pháp dạy học bộ môn
1. Khái niệm phương pháp dạy học bộ môn
2. Hệ thống dạy học
3. Những thành tố cơ bản của phương pháp dạy học bộ môn
II.

Những nhiệm vụ của môn phương pháp dạy học Tin học
1. Nhiệm vụ khoa học
2. Nhiệm vụ môn phương pháp dạy học Tin học như một nghiệp vụ

Thực hành sư phạm: Trình bày nhóm bài báo cáo - thảo luận.
- Nhu cầu giáo dục Tin học của phụ huynh và học sinh hiện nay
- Giảng dạy Tin học trong trường PT như thế nào để đạt hiệu quả và không bị lạc hậu

Chương 2 : Nội dung và chương trình môn Tin học trong trường phổ thông (9)
I.

Nội dung môn Tin học
1. Cung cấp những khái niệm cơ bản về thông tin
2. Góp phần phát triển tư duy thuật toán
3. Rèn luyện khả năng phân tích và kĩ năng lập trình
4. Dạy học hệ điều hành (HĐH) và một số ứng dụng, tiện ích khác
5. Cung cấp kiến thức cơ bản về cơ sở dữ liệu (CSDL) và hệ quản trị CSDL (DBMS)
II.

Chương trình môn Tin học trong trường phổ thông
1. Vai trò, vị trí, ý nghĩa của môn học
2. Mục tiêu môn học
3. Mục tiêu dạy học môn Tin học ở bậc học phổ thông và cấp trung học phổ thông
4. Chương trình tin học trong trường THPT

Thực hành sư phạm: Trình bày nhóm bài báo cáo - thảo luận.
- Tổ chức trường học phổ thông như là một nguồn lực trung tâm CNTT của cộng đồng
- Những học vấn Tin học nào cần cung cấp cho học sinh phổ thông. Lý giải vấn đề
- Với một chủ đề của giảng viên đề nghị trong sách giáo khoa, sinh viên sẽ chuẩn bị thiết kế nội dung bài giảng
và các hoạt động dạy học.

Chương 3 : Phương pháp dạy học môn Tin học (18)
I.

Những vấn đề chung
1. Khái niệm về phương pháp dạy học (PPDH)
2. Những chức năng điều hành của quá trình dạy học
3. Hiện trạng của việc dạy và học Tin học ở nước ta
4. Các đặc trưng tổng quát của dạy học môn Tin
5. Phân loại các phương pháp dạy học bộ môn
II.

Dạy học truyền thống và dạy học tích cực
1. Phương pháp dạy học (PPDH) truyền thống
2. Phương pháp dạy học (PPDH) tích cực
3. Một số kiểu dạy học
III.

Các phương pháp dạy học truyền thống
1. Nhóm các phương pháp dùng lời
2. Nhóm các phương pháp trực quan
3. Nhóm các phương pháp thực hành
4. Sự lựa chọn phương pháp dạy học bộ môn
IV.

Các phương pháp dạy học tích cực
1. Bản chất của phương pháp dạy học tích cực
2. Những đặc trưng của phương pháp dạy học tích cực
3. Điều kiện để áp dụng phương pháp dạy học tích cực
4. Một số phương pháp dạy học tích cực

Thực hành sư phạm: Trình bày nhóm bài báo cáo - thảo luận.
Dựa trên nội dung của sách giáo khoa (lớp 10, 11, 12):
- Tạo ra các tình huống vấn đề (có vấn đề hoặc gợi vấn đề) liên quan tới các nội dung này và cách giải quyết
vấn đề.
- Xây dựng một hình thức dạy học Phát hiện - Giải quyết vấn đề (dạy học nêu vấn đề)
- Xây dựng một bài giảng kết hợp giữa các phương pháp dạy học diễn giảng - vấn đáp - trực quan, thiết kế kịch
bản cho bài giảng (giáo án) và thực hiện tập giảng

Chương 4 : Một số kỹ thuật dạy học bộ môn (18)
I.

Các loại bài dạy của môn Tin học
1. Nhận dạng các loại bài dạy
Edited by Duc-Long, Le - 2008
Đề cương môn PPDH1, Trang 3
Edited by Duc-Long, Le - 2008
2. Bài dạy lí thuyết/kiến thức
3. Bài dạy thực hành/kĩ năng
II.

Xây dựng bài giảng - Hồ sơ bài dạy
1. Hồ sơ chuyên môn của giáo viên
2. Những nội dung cần chuẩn bị cho một bài dạy
3. Thiết kế bài dạy - Hồ sơ bài dạy (HSBD)
4. Hình thức chung của một giáo án/bài giảng
5. Kĩ thuật mở đầu một bài dạy
III.

Dạy học khái niệm, nguyên lí
1. Dạy học khái niệm
2. Dạy học nguyên lí
IV.

Dạy học thực hành
1. Các nội dung liên quan khi dạy kĩ năng vận dụng
2. Trình tự dạy kĩ năng vận dụng
V.

Kiểm tra và đánh giá kết quả học tập
1. Mục đích của kiểm tra, đánh giá môn học
2. Những định hướng đổi mới đánh giá
3. Nội dung – phương pháp kiểm tra đánh giá môn học
4. Các hình thức kiểm tra đánh giá
5. Trắc nghiệm tự luận và trắc nghiệm khách quan
6. Khung đánh giá
7. Một số đề kiểm tra minh hoạ
VI.

Tổ chức và quản lí hoạt động nhóm
1. Mục đích của hoạt động nhóm trong dạy học
2. Tổ chức hoạt động nhóm
3. Quy tắc hoạt động nhóm

Thực hành sư phạm: Trình bày nhóm bài báo cáo - thảo luận.
Dựa trên nội dung bài giảng đã thiết kế:
- Hoàn chỉnh hồ sơ bài dạy - chuẩn bị các bước lên lớp
- Cải tiến bài dạy và chia sẻ đồng nghiệp

Chương 5 : Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học (9)
I.

Khái quát về việc sử dụng phương tiện dạy học và thiết bị dạy học
1. Mở đầu
2. Phương tiện dạy học và thiết bị dạy học môn Tin học
3. Sử dụng bảng phấn trong dạy học
4. Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học (đặc biệt với môn Tin học)
II.

Giao tiếp cơ bản và kỹ năng sư phạm
1. Kỹ thuật giao tiếp cơ bản
2. Một số kỹ năng sư phạm trong dạy học

Thực hành sư phạm: Trình bày nhóm bài báo cáo - thảo luận.
- Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn Tin học trong điều kiện cơ sở vật chất hiện nay
- Xây dựng một số tình huống sư phạm để thực hiện kỹ năng sư phạm trong dạy học

 
 
 
 
 
 

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×