Tải bản đầy đủ

Biểu mẫu công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục Cao đẳng, năm học 2010 - 2011

Biểu mẫu số 4
(Kèm theo Kế hoạch số........./KH-CĐCNPY của Trường Cao đẳng Công nghiệp Phúc Yên)
THÔNG BÁO
Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục Cao đẳng, năm học 2010 -
2011
Khoa: Công nghệ thông tin
STT
Nội dung
Khóa học/
Năm
tốt nghiệp
Số
sinh
viên
nhập
Số
sinh
viên
tốt
Phân loại tốt nghiệp
(%)

Số sinh
viên đào
tạo theo
đơn đặt
Tỷ lệ sinh
viên tốt
nghiệp có
việc làm
Tỷ lệ
sinh
viên tốt
nghiệp
Ghi chú
Loại
xuất
sắc
Loại
giỏi
Loại
khá
I Tổng số
II
Đại học,
cao đẳng
1 Hệ chính quy
a Chương trình đại trà
a.1 Tin học ứng dụng 2006-2009 129 119 0 0 17 0
a.2 Tin học ứng dụng 2007-2010 70 63 0 3 8
a.3 Tin học ứng dụng 2008-2010 148 Đang học
a.4 Tin học ứng dụng 2009-2011 113 Đang học
a.5
Mạng máy tính và truyền
thông
2010-2011 34 Đang học
b Chương trình tiên tiến 0
c
Chương trình giảng dạy
bằng tiếng Anh
0
d


Chương trình đào tạo liên
kết với nước ngoài
0
2 Cử tuyển 0
3
Hệ vừa làm vừa học
(Hệ tại chức cũ)
0

4 Đào tạo bằng 2 0
5 Hoàn chỉnh kiến thức 0
6 Đào tạo liên thông
1
Chuyên ngành Tin học ứng
dụng
2008-2009 21 21 0 0 12 87% Đang học
2
Chuyên ngành Tin học ứng
dụng
2010-2011 105 Đang học
7 Hệ chuyên tu (cũ) 0
8 Đào tạo từ xa
III Sau đại học
Vĩnh Phúc, ngày .... tháng 12 năm2009
Trưởng khoa

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×