Tải bản đầy đủ

Đề cương ôn thi tốt nghiệp quản trị doanh nghiệp đại học ngoại thương

BỘ CÔNG THƯƠNG CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TÊ ĐỐI NGOẠI Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP
PHẦN KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN
(Dùng cho hệ cao đẳng chính qui chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp
thương mại khóa 11)

Chương 1
KHÁI QUÁT VỀ DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI VÀ QUẢN TRỊ
DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
I.KHÁI QUÁT VỀ DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
1.Một số khái niệm
2.Mục tiêu của doanh nghiệp thương mại
3.Đặc điểm của doanh nghiệp thương mại
II.QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
1.Khái niệm quản trị doanh nghiệp thương mại
2.Mục tiêu của quản trị doanh nghiệp thương mại
3.Nguyên tắc quản trị doanh nghiệp thương mại
4.Các phương pháp quản trị
5.Nghệ thuật quản trị kinh doanh
IV.MÔI TRƯỜNG VÀ CƠ HỘI KINH DOANH

1.Môi trường kinh doanh
2.Tiến trình phân tích môi trường và lựa chọn cơ hội kinh doanh
Chương 2
QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
I.KHÁI QUÁT VỀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH
1.Khái niệm chiến lược kinh doanh
2.Lợi ích của chiến lược kinh doanh
3.Những định hướng xây dựng chiến lược doanh nghiệp
II.CÁC CHIẾN LƯỢC KINH DOANH
1.Các chiến lược kết hợp
2.Các chiến lược chuyên sâu
3.Các chiến lược đa dạng hoá hoạt động
4.Chiến lược thu hẹp, cắt giảm, thanh lý
5.Chiến lược liên doanh – liên kết
6.Các chiến lược cạnh tranh
7.Các chiến lược bán hàng
III.QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH
1.Khái niệm quản trị chiến lược
2.Tiến trình quản trị chiến lược
IV.CHÍNH SÁCH KINH DOANH
1.Khái niệm, vai trò của chính sách kinh doanh
2.Các chính sách trong kinh doanh
Trang 1/4
1
Chương 3
QUẢN TRỊ BÁN HÀNG
I.KHÁI QUÁT VỀ BÁN HÀNG
1.Khái niệm bán hàng – các hình thức bán hàng
2.Mục tiêu của bán hàng
3.Vai trò của họat động bán hàng
4.Nhiệm vụ của nhân viên bán hàng
5.Những yêu cầu của nhân viên bán hàng
II. KHÁI QUÁT VỀ QUẢN TRỊ BÁN HÀNG
1.Khái niệm quản trị bán hàng
2.Mục tiêu của quản trị bán hàng
III.TIẾN TRÌNH QUẢN TRỊ BÁN HÀNG
1.Hoạch định trong quản trị bán hàng
2.Tổ chức các hoạt động bán hàng
3.Điều khiển hoạt động bán hàng
4.Kiểm tra, đánh giá, đào tạo nhân viên bán hàng


Chương 4
QUẢN TRỊ MUA HÀNG VÀ QUẢN TRỊ HÀNG TỒN KHO
I.KHÁI QUÁT VỀ MUA HÀNG
1.Khái niệm, vai trò mua hàng
2.Nhiệm vụ, yêu cầu của nhân viên mua hàng
3.Các phương thức, hình thức mua hàng
II.Quản trị mua hàng
1.Khái niệm, vai trò của quản trị mua hàng
2.Quá trình quản trị mua hàng
Chương 5
QUẢN TRỊ KINH DOANH DỊCH VỤ
I.KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI DỊCH VỤ
1.Khái niệm dịch vụ
2.Phân loại dịch vụ
3.Tầm quan trọng của dịch vụ
II.NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN TRONG KINH DOANH DỊCH VỤ
1.Đặc điểm và những vấn đề phát sinh từ đặc điểm dịch vụ
2.Đánh giá chất lượng và những mong muốn của khách hàng về chất lượng
dịch vụ
III.QUẢN TRỊ KINH DOANH DỊCH VỤ
1.Thị trường dịch vụ
2.Quy trình thiết kế dịch vụ
IV.MỘT SỐ DỊCH VỤ TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
1.Địa điểm cung cấp dịch vụ bán hàng
2.Dịch vụ khách hàng
Chương 6
QUẢN TRỊ MARKETING
I.TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ MARKETING
Trang 2/4
2
1.Một số khái niệm
2.Các quan điểm quản trị marketing
3.Mục tiêu, nhiệm vụ của quản trị marketing
4.Vai trò của quản trị marketing
II.TIẾN TRÌNH QUẢN TRỊ MARKETING
1.Phân tích cơ hội marketing
2.Phân khúc thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu
3.Thiết kế chiến lược marketing
4.Họach định chương trình marketing mix
5.Tổ chức bộ máy, thực hiện và kiểm tra hoạt động marketing
III.XÂY DỰNG VÀ QUẢNG BÁ THƯƠNG HIỆU
1.Khái niệm và vai trò của thương hiệu
2.Các yếu tố tạo nên giá trị thương hiệu
3.Quảng bá thương hiệu
Chương 7
QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC
I.KHÁI QUÁT QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC
1.Khái niệm quản trị nguồn nhân lực
2.Chức năng của quản trị nguồn nhân lực
3.Mục tiêu, nhiệm vụ của quản trị nguồn nhân lực
4.Vai trò của quản trị nguồn nhân lực
II.TIẾN TRÌNH QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC
1.Hoạch định nguồn nhân lực
2.Tuyển dụng nguồn nhân lực
3.Đào tạo nguồn nhân lực
4.Đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên
5.Phát triển nghề nghiệp cá nhân
6.Duy trì và quản lý nguồn nhân lực
III.NHỮNG VƯỚNG MẮC VÀ CÁCH GIẢI QUYẾT TRONG QUẢN TRỊ
NGUỒN NHÂN LỰC
1.Không xây dựng được kế hoạch NNL do lao động biến động
2.Khó tuyển dụng được người có chuyên môn giỏi
3.Hiện tượng ngại học tập nâng cao trình độ chuyên môn
4.Nhân viên giỏi lần lượt ra đi
5.Không tin tưởng đề bạt nhân viên đủ năng lực vào vị trí mới
6.Nhân viên thụ động trong công việc
7.Không dám tiến hành đổi mới cơ cấu tổ chức dù biết rằng cơ cấu tổ chức
không còn phù hợp
Chương 8
QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH
I.KHÁI QUÁT VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH
1.Khái niệm, nội dung quản trị tài chính
2.Mục tiêu, vai trò của quản trị tài chính
3.Cơ sở của quản trị tài chính
Trang 3/4
3
II.ĐÁNH GIÁ TÀI CHÍNH VÀ CÁC BIỆN PHÁP QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH
DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
1.Đánh giá về tài sản và nguồn vốn
2.Đánh giá kết qủa hoạt động kinh doanh
3.Khả năng thanh toán
4.Đánh giá tình hình sử dụng tài sản
5.Đánh giá khả năng sinh lời
6.Đánh giá tình hình sử dụng tài sản ngắn hạn
7.Đánh giá tình trạng nợ và sử dụng vốn vay
8.Đánh giá tình hình sử dụng các lọai chi phí
9.Đánh giá tình hình quản trị các khoản nợ phải thu và nợ phải trả
TP. Hồ Chí Minh, ngày…….tháng……năm 2010
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
ThS. Phan Thành Nguyên
Trang 4/4
4

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×