Tải bản đầy đủ

Giấy chứng nhận tiêu chuẩn quản lý chất lượng

CÔNG TY PHÚ ĐẠT ĐƯỢC CẤP CHỨNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN VỀ
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO
9001:2008
Ngày 24/11/2012, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Dầu khí Phú Đạt đã chính
th
ức nhận Quyết định số 6765/QĐ-QUACERT do Trung tâm chứng nhận phù hợp
QUACERT cấp chứng nhận Công ty đã đáp ứng các tiêu chuẩn về quản lý chất lượng theo
hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2008 cho các hoạt động đầu tư và kinh doanh bất
động sản
.
Trong quá trình xây d
ựng và phát triển công ty, Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Đầu
tư và Xây dựng Dầu khí Phú Đạt luôn xác định chất lượng l
à yếu tố quan trọng hàng đầu
nhằm khẳng định thương hiệu, uy tín của Công ty trong lĩnh vực đầu tư và kinh doanh bất
động sản tr
ên phạm vi cả nước. Vì thế, trong những năm qua, toàn thể cán bộ nhân viên của
Công ty đ
ã nỗ lực, cố gắng và không ngừng cải tiến về năng suất, chất lượng, hiệu quả, cũng
như sự h
ài lòng của khách hàng đối với các sản phẩm và dịch vụ của Công ty.

Sau một thời gian triển khai xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn
quốc tế, giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2008 đã chính thức được
trao cho Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Dầu khí Phú Đạt. Giấy chứng nhận sẽ có hiệu
lực trong vòng 03 năm tính từ ngày 24/11/2012 và được QUACERT tái đánh giá giám sát
định kỳ nhằm bảo đảm rằng doanh nghiệp luôn duy tr
ì tốt hệ thống quản lý chất lượng đã
được cấp chứng nhận theo yêu cầu của bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Đây là bước đánh dấu
quan trọng và là minh chứng cho sự trưởng thành vượt bậc của Công ty trong việc đầu tư,
kinh doanh bất động sản với hiệu quả và chất lượng dịch vụ tốt nhất.
ISO 9001:2008 – phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn ISO 9001 – là một tiêu chuẩn về
Hệ thống quản lý chất lượng do tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế phát triển và ban hành vào
ngày 15 tháng 11 năm 2008. Tiêu chuẩn này có tên đầy đủ là ISO 9001:2008 – Hệ thống
quản lý chất lượng – Các yêu cầu. ISO 9001 đưa ra các yêu cầu được sử dụng như một
khuôn khổ cho một Hệ thống quản lý chất lượng. Tiêu chuẩn này cũng được sử dụng cho
việc đánh giá chứng nhận phù hợp đối với hệ thống quản lý chất lượng của một tổ chức.
Như vậy, với bất kỳ sản phẩm hay dịch vụ n
ào của công ty được cấp chứng nhận ISO
9001:2008 thì sản phẩm hay dịch vụ đó sẽ trở thành chuẩn mực toàn cầu, đảm bảo khả năng
thỏa mãn tất cả các yêu cầu về chất lượng của khách hàng.
V
ới những kết quả đã đạt được, Ban Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng
Dầu khí Phú Đạt khẳng định sự cam kết của lãnh đạo công ty trong việc duy trì, phát triển
hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001: 2008, đồng thời sẽ luôn có
những cải tiến thường xuyên để tạo ra các ứng dụng phần mềm tiện ích và chất lượng hơn
nữa cho khách hàng.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×