Tải bản đầy đủ

Bộ công cụ chẩn đoán 200 doanh nghiệp


BỘ CÔNG CỤ CHẨN ĐOÁN 200 DN
Trình bày:
ThS. Phạm Bá Huy
BUSINESS RESEARCH AND TRAINING CENTER
Đại Học Bách Khoa TP. HCM

I. Mục tiêu xây dựng bộ công cụ

Chẩn đoán bệnh doanh nghiệp một cách hệ
thống, nhận diện vấn đề toàn diện;

Xác định các mức hoàn thiện quá trình của
doanh nghiệp (hoặc mức hoàn thiện tổ
chức);

Đề xuất hành động cải thiện cụ thể và phù
hợp với nguồn lực của từng doanh nghiệp;

Xác định được lợi ích khi thực hiện các hành
động cải thiện (ước tính chi phí ẩn của các

vấn đề)

II. Cấu trúc bộ công cụ

Công cụ chẩn đoán tổ chức (mức công
ty);

Bộ công cụ chẩn đoán kết quả thực
hiện (Pfmn) của các bộ phận chức
năng;

Công cụ chẩn đoán - mức công ty

Dựa theo bộ nguyên lý đánh giá năng lực cạnh tranh (Úc)
 10 nguyên lý:
1 Vai trò của lãnh đạo 6 Hệ thống kiểm soát biến
động – quản lý chi phí
2 Chiến luợc đạt mục tiêu 7 Hệ thống quản lý nguồn
nhân lực
3 Hệ thống tìm hiểu yêu cầu
khách hàng
8 Hệ thống học tập và cải tiến
liên tục
4 Đánh giá năng lực của hệ
thống hỗ trợ
9 Hệ thống đáp ứng tiêu
chuẩn môi trường và cộng
đồng
5 Hệ thống xử lý data hỗ trợ
quyết định
10 Hệ thống đáp ứng nhu cầu
của các bên liên quan

Công cụ chẩn đoán - mức công ty (tt)

Các nguyên lý đánh
giá năng lực cạnh
tranh được nhóm theo
mô hình các thành
phần tổ chức của


McKinsey: Mô hình 7S.
Mục đích là để xác
định sự đầy đủ của
các thành phần tổ
chức trong công cụ đã
thiết kế và xác định
các mối liên quan giữa
các thành phân

Bộ công cụ chẩn đoán chức năng

Quản lý sản xuất & logistic

Quản lý marketing & Sales

Quản trị nguồn nhân lực;

Quản lý tài chính.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×