Tải bản đầy đủ

Đề cương môn học quản lý dự án du lịch khách sạn hoa sen

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
ĐỀ ÁN 2: QUẢN LÝ DỰ ÁN DL-KSNH
Project management in tourism and hospitality
(MSMH: DL313DV01)
A. Quy cách môn học (course specification)
Quy cách bao gồm các thông số sau:
Tên môn học: ĐỀ ÁN 2: QUẢN LÝ DỰ ÁN DL – KS NH
• Mã số môn học (MSMH): DL313DV01
• Tổng số tiết:
 Số tiết lý thuyết:
 Số tiết bài tập:
 Số tiết thực hành:
 Số tín chỉ: 2 tín chỉ
 Số tiết tự học : 90 tiết
• Môn tiên quyết: không có
• Môn học trước:
Chỉ 1 trong 4 môn sau:
1. Quản trị học
2. Quản trị chiến lược
3. Marketing căn bản
4. Quảng bá thương hiệu DLKSNH

B. Tóm tắt nội dung môn học (course description)
Sinh viên sẽ được chia theo nhóm để hình thành ý tưởng kinh doanh, lập đề án kinh
doanh (business plan) và tiến hành thực hiện dự án của mình trong suốt một học kỳ.
Kết quả cuối cùng sẽ được nhóm báo cáo trước một hội đồng các chuyên gia trong
ngành.
C. Mục tiêu của môn học (course objectives)
Quản lý dự án là ngành khoa học nghiên cứu về việc lập kế hoạch, tổ chức và quản
lý, giám sát quá trình phát triển của dự án nhằm đảm bảo cho dự án hoàn thành
đúng thời gian, trong phạm vi ngân sách đã được duyệt, đảm bảo chất lượng, đạt
được mục tiêu cụ thể của dự án và các mục đích đề ra. Dự án là tổng thể những
chính sách, hoạt động và chi phí liên quan với nhau được thiết kế nhằm đạt được
những mục tiêu nhất định trong một thời gian nhất định..
D. Kết quả đạt được sau khi học môn này (learning outcomes)
1. Kiến thức về lập kế hoạch, bao gồm việc xác định mục tiêu, công việc và dự
tính nguồn lực cần thiết để thực hiện dự án;
2. Kiến thức về tổ chức, tiến hành phân phối nguồn lực gồm tiền, lao động, trang
thiết bị, việc điều phối và quản lý thời gian;
3. Kiến thức về lãnh đạo;
4. Kiến thức về kiểm soát, là quá trình theo dõi kiểm tra tiến độ dự án, phân tích
tình hình thực hiện, tổng hợp, đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện và đề xuất
các giải pháp giải quyết các khó khăn trong quá trình thực hiện dự án;
E. Phương thức tiến hành môn học (how to study this course?)
1. Môn học này được tiến hành bằng cách sinh viên sẽ tham gia vào các dự án
của khoa như: Grand Tour Contest, I-hotellier, Wine Tasting…hoặc các dự án
khác mà được Bộ Môn DLKSNH công nhận.
2. Áp dụng những kỹ năng đã và đang học của sinh viên vào môn học này.
F. Tài liệu học tập
Sinh viên sẽ được giảng viên cung cấp tài liệu cũng như sinh viên tự nghiên cứu
bằng nhiều nguồn khác nhau như sách từ thư viện, Internet, báo tạp chí có độ tin
cậy cao.
G. Đánh giá kết quả học tập môn này (assessment)
 Về cách đánh giá kết quả học tập
Sinh viên học môn “Đề án Quản Lý Dự Án DL-KSNH” sẽ được đánh giá trên 2 loại
hình:
1. Nộp bản báo cáo
Sinh viên sẽ viết lại báo cáo về dự án mình đã làm, đã học hỏi thêm được những gì
từ cong việc thực tế như là cách làm việc nhóm, cách xử lý khủng hoảng trong dự
án, việc lãnh đạo trong nhóm , việc khích lệ các bạn trong dự án.
2.Đánh giá của người trực tiếp quản lý dự án
Điểm đánh giá của giảng viên trực tiếp làm dự án trong suốt quá trình làm dự án cho
mỗi sinh viên.
Tham khảo ý kiến
Nếu có khó khăn trong việc nhận thức hoặc không rõ về chuyện môn, sinh viên có thể trao đổi với chủ
nhiệm chương trình hoặc giảng viên giảng dạy về vấn đề sinh viên chưa hiểu.
H. Thời gian làm dự án
Tùy theo mỗi dự án, trung bình từ 2 - 6 tháng
I. Người điều phối môn học:
J. Mô tả các dự án
Hết
Phần dành cho quản lý (không phát cho sinh viên)
Họ tên (các) giảng viên xây dựng đề cương lần này:
Hà Đình Tùng
Ngày hoàn thành: 25/07/2011
Người duyệt đề cương
Họ và Tên Chức vụ Chữ ký
Nguyễn Thị Vân Trưởng BM KSNH
Ngày duyệt: 25/07/2011
Lượng giá đề cương loại:
Họ và Tên Chức vụ Chữ ký
Nguyễn Thị Vân Trưởng BM KSNH
Ngày lượng giá: 25/07/2011

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×