Tải bản đầy đủ

skkn Một số biện pháp rèn giáo dục kỹ năng sống cho học sinh


 
!"#$%&'(  )*
+,-./0$-,#123
 4.&5, !0,
-'063 44 ,0$/7
8+9 6 :"# ;5<
4=%>$?@ABC;
4&45,4D4)3# E$,+#F+43
0$43,A43,4"C;+,?"
?,B$4A>4&45$)G4&45
/E96G4H 4%$IMột số biện pháp rèn kĩ năng sống cho
học sinh Tiểu học”. Vì r+9 0$A1G
 $0$6.1JGF'

I. Cơ s l! lu"n:
0$;F0KL?@A<+M3#F
N&$thích ứngA,3#F;$CA
)%5O%<A&7P
4<M0$"M4%J$3#M+4)4QM
/5C;4R.S:$A'

T-5J4F%#@U":M
#C ,M+,M
E,+5?V#WQ#C-J,+MG"4%<
+MA09#);M"G 4CGM 9#
U&'
II. Cơ s th&c tiễn
8(T,D XYYZ[XYY\,]A^.1[_$&4@#4A
#$I`F. F[ /a,C-J
A53 &4A
.1$$&A4NC4A,4A$K
5&'A.)A.R5!<.F
 4)O/0$0 '
_C- 9#00B;)
;"4%%$$M9#;0C#4J-b0C#cd
U4'_<M0$E; $6)M
40Q,6+3K0B$0$),4%$0$
ef69#0A;4%-.&'(E9,-
#M"%4J43#ef)4Q;<
+MTiểu học'
GEU:A.#
$I`F. F[ /a,64@g#;9
0Q$)h
 !"#$
]A^.1[_$&4@#4A#$I`F. 
F[ /aC;&"GD<4
4H#<,i!.1[_$&O4@)&D C
;+##14j A"
+9 ,4F/0$;4HC3#-h
k0j5?VQ#0KCEA,)G
$j0$,&)l05m$K5+M
5m,#!,&6,4C$&
</l05?V),!+E,
#!D+&0$&?@A'
 XYcX[XYcn,C-JV.166
4RCE5#<##.& ,-0@G-!
<.F,&4$&,9/6)U
<'64@)+##4%&,R5<;!
<.F'(E, XYcX[XYcn,)24&A.
R5!<.F ,64@)>+H%
g95-,)o.11,+A.FU<'


%&'
(%#/+9p06)A.&l 2
3 4E%$$+4 ,;,g+
0$E00BAGq_N0&%A,#1
U6)#11,23K4F.&,6
3K4E,$,U)+V.1;4N.W,
9.16r($E3J;4N.W,9
.14)rT;4N.W4)40$Er
_C-
i$I`F. F, /a9#
%A.+9 'B%A.#M.&
UD0C#,;<+M$,+9.1D
;&4HC40 '
sg.W)%4RC#<##M
.&:/-J,/,4A,&$K5
<0-,0M  !g#%)'
D<$SGE.1 
+9 64@EA+##3#-
  )/M"'
III. Các biện pháp rèn kĩ năng sống cho học sinh
c't$()*)!+,-. /-010$(-234+56'
_J ,6 9#-5-4%rèn kĩ năng sống cho
học sinh tiểu học,%&$M##4<H
 +9  .]A^.1[_$&#4AlG4)
3#64Q:<E /U#?3D
DC5 ,!Uu "
)4Q#9AF+:,+#
95,M?3$?@A'(E,U#4Q;
#?@A$$5?V<+M)+&,EUu)
o$$)M9#$ A"'
X7$()*)8*-9:;'-<=>-?234+56@",A
+ B$+$C D-
_CF0KU+9 E)%G 
$UJ#M+C9#$ 4g+0$U4A
R0C#c'GM%-54%"G
 "U#M $4J /0$;
hQ#,,/,09#,!!,M"
$#'(?4H4Q<+M#WQ#C05Ru3#
-0 43;A. F4.&U'
E7$()*)-F+C&AG$2 -HA;'-<=>IJ$*K
0$L-?234+56
PhsA;4J-$-J
3F0$#,0! U'T0$3#UM9
4QE0$,M%FOGC;
'P$3#U06M" E 
<'
PQ#h]:!<,F,+$-
3#U W0$C+&,4F0$A66m4C
 05R$'PMQ#u3#+M6
$W0$C+&'
P/!!, m,M"h_F0$A
;G "J)$4&$0$
4Q 'T-JV.1%0$K
4<Q/!!-'T%-5":,
Fg&4A$0/"0&<
Q/@%<0$;5)4C4Q'
P#h^-J.&U++MF$.S4&
KE,UJM94QH/,5
EC?G)'_F0$A<+M$G
 4CU'T))H//C"M
4 ,,0$$-5 'TM"M
)%AK/$4),u-.S.$ $u
o$#9;C'_F/0$J43#
 =$  5'
T$,$-J.& 5)
G4).&04A#11,/09#
h]V&uC,2&+$,+V
.1;4N.W,9.1A434B, 
$,6<@,mp6FN,9
5,+C,M<,+. ,"43v+,
*,E7g+3#0C. .p#,NB,60$M
4?G'
M7$()*)8*-9:$(I0F-<=>0J).-N+5*-$(I
+5K0$(-234D-$'
$*K0$L-&+C"JI9O#-P9C234'-K+56Q
wJ/4RC#<##M.&:/
-J,/ ,J#M+#,
%&v '(Ev 0$AF94g+,
#M.1 $4M"M 
EA'
wJ?-R5 4A.1).1
A/Q#FAG4h^3##
4N4%0h",6;,95,EM[?@A$x
'i//,3#53,4A
#E!,+9.15,$MG
'
wJ3#)4Q;0-9C;+&
0C#,+U),UJ#M %$?V,
+0BE+$$.S4&4QKE$)
 ,3#06M"#9V
C' _%$0-GC)M"M,6
4C ?G,O ?G"#9
45 4)$rwJ>+H ,M
 Q#"0$436#M?"R
E;$64p#'
?-0-C#14H#BEE
,4RC#1;A.$+##)$.1
&$,+$+&MG;)g##M'
R7$()*)$S)+56)*++5$C-*-'T A0$(-+B-,--*-
K3+9G+!)+C0 $+O<$U"JI3+5KJ+5V<
iQ#C/G%$R5&4A,
A,/4A, 
'R5!<.F$&4A<M//
#WQ#C05R '
w5$A.-,64@?F.&$%
&4AA,/4A,
U'w1h
i4A 0$4N<.FlJ+$,43
0&.F #WQ#D05R'
T $,)24&A.R5
!<.F$&4A,<M//#W
Q#C05R  '
yE&$0-0C#44 4Q
 4Q<'
iQ#CR#1R5A!<.F
.H#4J?FhzG_9#,{!!,wC#,A(4R
N,A(u;4%<C'_N$J$$
5IP]eNal!<|r|43r7'
W7$()*)+3KIN$+5OX+Y-$($(I0F$*K2F-+56'

T:&63#-$ D<4 ,
64@C4@+H,,]eNf
{HV,$0&/4p#C%- 4%h
I]eNalI0HValIF4alI;94-al
I+Wal7#F%4,%/
,DJ'
IV. Kết quả và bài học kinh nghiệm
Z+T >
D;B-5$0,+MF,4N
9Q#+&4N#,A/+9p
4@3#64&4QAGM.&<+M
GMh
'tPGM 0C#6h
cYY} 4%4Q-& 4%/<
.9/!!,#/Q,4A,&.&,,cYY}
 4Q0Mo$ 9##R6GM
$$'
\Y} ))G04A#11,4Q0
09#l95l94Am,94A6G&
4A$$A l$)~Y} 4Q
+MF,#)&,/6G
&4Au,.1,$6 '
cYY}U4Q0?@Al%M?3,#l
!+E,$46?M+&$UO
4E'
cYY}U4Q.1,)6.•,4Q+M5m,
4Q+M4M$,#!+,4Q.€F4+:+4N#
'
~Y}U06)GM 9#6GGM 9#O
+M.€v0C#,v4&,GGM4
"0Qv4%4CD 4&$hs&.&
h\Y}lQ#h\n}l#\X,n}l09#,#11h\\
}l0S#*#hcYY}lh\X}l/# mhZ•
}l+MFh\Y}
e 4 4%<,4&‚0-J4&D\\}0-$/g#
)40C#,)04A#11+MF,+<
-+&+WA,+3#4•+&W'
+'t(%#/-
^-H)JO!C ,M0;F
m1g,60B,MGQ#0K,6+:C 
E?M; 0C#'
M.&,3K4&4AF,&4A)%
<,
s&.&,4%A ##1 ,+
>+H,#Q#gu,4RD<?-Cp'
eGM0C"0$$4@4A4Q
p,R5,00Q?@A.1),
% ,4N4F0$;<A$.&Uj
'
%J$D-'$$(I
(C;GM4&4Q,+MF62-0-;
".-5$0,./0j4QGE
M.&CV4N#,pU;
64#/#1CA4%J0$$J:
3#+&4N#,p;4%<+M4
h
A7[G+9$1 OX$"\-?"JI$S)-*-]I5^" 4('
_%J0$C0$0C#M0$"<,-<,
6 ,4?V6+:CU$4M+M$U'
( U064<0C/,UEUu
$0+MF$3 $<0%
<'
$.16-4G%
$OAJ59#0,p2/
"p" H.1'(54A
$6G 4)94$4)0$4JJ
<0'
=7[G+9$1 V<$"\-?+5*'$234+56'
P6&"#hw5v0J3);0&"#M
0$34@#•;/%/+MF
 'P6-& )G-&O
6-);064CU'
P6.&&hT0CJC:v0J3.&&0$
34@0$UQ@$90C'f4.&$$)
&45U$u63#$<'
P6+B5ph(E5pg.&&6)K
4CEM94Q$B5E60$!05
Eu#M0v'
P6--J#1WK0C09#5E
#1WAG6)M9;+-6&4%
#/09#'
P6-J;4%6#WQ#CE;-J
#MA$/B$)M
g#M0$-J6/"$0-1
#*#g"4uM64#/9
5 '
P6-N*0Q5G5CM#9
@+A'
_`a_
6A4RC4"C
4Q %%/WC5&J'TF
$4Q4%$#&u 0?@A'
$.14$&4@4Q$CGF40-
G$4J.&;)$)
-0$"4%4g+G 'sA$%4@)I $
6)$4&45E20$$10Na$$4&45
4)/0$ E9
 0$J++'wJ=4H45U/
9,E$;.S0F#1A"
%$54A434B>0C4C45U'
`F$M<q
T

JT-
J$"$( +AI'>K
f

- T$?"+M
c ^.16  
L{C#c
T$?"+M.1
(T
X ^.16  
L{C#X
T$?"+M.1
(T
n ^.16  
L{C#n
T$?"+M.1
(T
ƒ ^.16  
L{C#ƒ
T$?"+M.1
(T
„ ^.16  
L{C#„
T$?"+M.1
(T
• $09#"^.1 ]A    .1  $  4$
&
s…w{…w

c'_g"4%777777777777777777''c
X'^MG"4%7777777777777777X
n'P0977777777777777777'Z


PHÒNG GD –ĐT QU†Te‡T‡
TRƯỜNG TIỂU HỌC a
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN KĨ NĂNG SỐNG
CHO HỌC SINH TIỂU HỌC
NGƯỜI THỰC HIỆN: bc
2012 - 2013

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×