Tải bản đầy đủ

Báo cáo thí nghiệm - Phóng điện trong chất khí ở Điện áp xoay chiều tần số công nghiệp

Báo cáo thí nghiệm VLKTĐ – PHÓNG ĐIỆN TRONG CHẤT KHÍ
BÁO CÁO THÍ NGHIỆM
VẬT LIỆU KỸ THUẬT ĐIỆN
PHÓNG ĐIỆN TRONG CHẤT KHÍ
Ở ĐIỆN ÁP XOAY CHIỀU TẦN SỐ CÔNG NGHIỆP
1
Báo cáo thí nghiệm VLKTĐ – PHĨNG ĐIỆN TRONG CHẤT KHÍ
I. ĐIỆN ÁP VÀ ĐIỆN TRƯỜNG CHỌC THỦNG GIỮA 2 ĐIỆN CỰC MŨI
NHỌN – MŨI NHỌN:
1. Số liệu thí nghiệm: Bảng 1
d(cm) 1 2 3 4 5 6 7 8 Ghi chú
Uphd
14 26.5 31 36 40
14 26.5 31 35 39.5
14.5 26.5 31 35.5 40.5
Uptbhd 14.16 26.5 31 35.5 40
Từ bảng số 1, thành lập bảng số 2 sau đây: Bảng 2
d(cm) 1 2 3 4 5 6 7 8 Ghi chú
Uptbmax 20.3 37.48 43.84 43.84 56,57 đường số 1
Eptbmax 20.3 18.74 14.61 12.55 11.31 đường số 2
Upttmax 24.27 28.74 33.21 33.21 68.05 đường số 3

Epttmax 24.27 14.37 11.07 11.07 27.22 đường số 4
2. Vẽ các quan hệ (trên cùng một đồ thị) U
ptb
= f(d), U
ptt
= f(d), E
ptb
= f(d) và E
ptt
= f (d)
Ep Up
3. Nhận xét về đồ thị: khi khoảng cách d càng tăng thì điện áp chọc thủng càng tăng và điện
trường chọc thủng càng giảm.
II. ĐIỆN ÁP VÀ ĐIỆN TRƯỜNG CHỌC THỦNG GIỮA 2 ĐIỆN CỰC CẦU -
CẦU
1. Số liệu thí nghiệm:
2
Báo cáo thí nghiệm VLKTĐ – PHÓNG ĐIỆN TRONG CHẤT KHÍ
Bảng số 3
d(cm) 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 Ghi chú
Uphd
10.5 22 33 45 56
11.5 21.5 33.5 46 56.5
11.5 22 34.5 45.5 59
Uptbhd 11.16 21.83 33.67 45.5 57.16
Từ bảng số 3 thành lập bảng 4 sau đây Bảng số 4
d(cm) 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 Ghi chú
Uptbmax 15.79 30.88 47.61 64.35 80.85 đường số 1
Eptbmax 31.58 30.88 31.74 32.18 32.34 đường số 2
Upttmax 15.65 30.12 43.75 56.54 67.99 đường số 3
Epttmax 31.3 30.12 29.16 28.27 27.19 đường số 4
2. Vẽ các quan hệ (trên cùng một đồ thị) Uptb = f(d), Uptt = f(d), Eptb = f(d) vaø Eptt = f( d)
Ep Up
Nhận xét đồ thị: khi khoảng cách d tăng thì:
+ Uptb và Uptt sẽ tăng
+ Eptb sẽ giảm đến giá trị nào đó rồi sẽ tăng lại còn Eptt thì sẽ luôn giảm

3
Báo cáo thí nghiệm VLKTĐ – PHÓNG ĐIỆN TRONG CHẤT KHÍ
III. ĐIỆN ÁP VÀ ĐIỆN TRƯỜNG CHỌC THỦNG GIỮA 2 ĐIỆN CỰC BẢN -
CỰC BẢN
1. Số liệu thí nghiệm:
Bảng số 5
d(cm) 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 Ghi chuù
Uphd
8.5 20 32 34.5 45.5
8.5 19.5 30.5 36 50
10 19.5 31 35 50
Uptdhd 9 16.67 31.16 35.16 48.5
Từ bảng số 5 thành lập bảng 6 sau đây Bảng số 6
d(cm) 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 Ghi chú
Uptdmax 12.73 27.81 44.08 49.73 68.59 đường số 1
Eptdmax 25.46 27.81 29.39 24.87 27.44 đường số 2
Upttmax 16.05 29.51 42.55 55.37 68.05 đường số 3
Epttmax 32.1 29.51 28.37 27.69 27.22 đường số 4
2. Vẽ các quan hệ (trên cùng một đồ thị) Uptb = f(d), Uptt = f(d), Eptb = f(d) vaø Eptt =
f( d)
Ep Up
Nhận xét đồ thị:khi khảng cách d càng tăng thì :
+ Uptb và Uptt sẽ tăng
+ Eptt luôn giảm, còn Etb tăng rồi giảm rồi lại tăng

4
Báo cáo thí nghiệm VLKTĐ – PHÓNG ĐIỆN TRONG CHẤT KHÍ
IV. NHẬN XÉT, SO SÁNH VÀ GIẢI THÍCH CHO CẢ 3 TRƯỜNG HỢP I, II,
III
Khi khoảng cách d tăng thì:
+ Uptb và Uptt đều tăng
+ Eptb thì lúc tăng lúc giảm và Eptt luôn tăng.
Chúc các bạn thành công.
5

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×