Tải bản đầy đủ

Báo cáo thí nghiệm - Điện mô phỏng động cơ một chiều - Kỹ thuật điện

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM
MÔ PHỎNG ÐỘNG CƠ MỘT CHIỀU
1.Thông số động cơ:
Thông
số
Pđm(HP
)
Nđm(RPM
)
Udm(V) Iư(A) Rư(Ω) Lư(mH
)
J(Kg.m
2
Bộ
thông
số:1
10 1180 500 17 3 30 2,4
2. Các dáp ứng tốc dộ, dòng diện, moment của động cơ một chiều kích từ dộc
lập theo thời gian (20s), với moment tải ở 0s-0%, 10s-100%, khi:
 Ðiện áp và từ thông dịnh mức.
+ Đáp ứng tốc độ:

+ Đáp ứng dòng điện:
+ Moment động cơ:
Nhận xét:
 Ðiện áp dịnh mức, từ thông bằng 50% dịnh mức.
+ Đáp ứng tốc độ:
+ Đáp ứng dòng điện:
+ Moment động cơ:
Nhận xét
 Ðiện áp bằng 50% dịnh mức, từ thông dịnh mức.
Nhận xét
 Ðiện áp bằng -50% dịnh mức, từ thông dịnh mức.
Ðiện áp và từ thông dịnh mức, moment theo chiều nguợc.
 Ðiện áp bằng -50% dịnh mức, từ thông dịnh mức, moment theo chiều nguợc.
3. Vẽ, giải thích và nhận xét các dặc tuyến của dộng co một chiều kích từ dộc lập
=f(M
dt
) với Mdt=[-M
dm
,M
dm
]
 Ðặc tính co khi làm việc với nguồn diện áp không dổi, từ thông thay dổi
(100%, 75%, 50%).
Giải thích và nhận xét:
Ðặc tính co khi làm việc với từ thông không dổi, nguồn diện áp thay dổi
(100%, 75%, 50%, 25%, 0%, -25%, -50%, -75%, -100%).
Chú các bạn thành công.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×