Tải bản đầy đủ

Lịch công tác từ ngày 27/8 đến 7/9/2012

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HỒ CHÍ MINH
TT GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 27/8 đến 7/9/2012
Nghỉ hè và Lễ 2/9 từ ngày 27/8 đến 3/9/2012
- Các tổ công đoàn tổ chức cho công đoàn viên tham quan, du lịch hè 2012 theo kế
hoạch;
- Phòng Hậu cần Kỹ thuật phối hợp với bảo vệ Công ty 24/7 tổ chức giám sát việc sửa
chữa mặt tiền khu Giảng đường, ghế và hệ thống điện trong Hội trường 500 chỗ,
sửa chữa điện ở Khu C KTX.
- Thứ Năm ngày 30/08/2012: Đ/c Hưng, đ/c Cừ, đ/c Kiên, đ/c Điện, đ/c Xuân dự
Hội nghị giao ban do Đảng ủy ĐHQG-HCM tổ chức tại Bến Tre trong 2 ngày 30/8
& 31/08/2012.
- Thứ Ba ngày 04/09/2012: Tổ chức giảng dạy GDQP-AN tại Trường Đại học Giao
thông Vận tải (khu vực II) theo kế hoạch.
- Thứ Năm ngày 06/09/2012:
 08g00: Họp BGĐ tại Phòng HCM: Thông qua nội dung tuyển dụng GV,
VC.
 09g00: Họp Đảng ủy tại Phòng Hồ Chí Minh.

 14g00: Giao ban cán bộ tại Phòng Hồ Chí Minh.
- Thứ Sáu ngày 07/09/2012:
 07g30: Tổ chức tuyển dụng theo Kế hoạch số 44/KH-GDQP ngày 20/6/2012.
Ghi chú:
- Lịch công tác thay cho thư mời. Phòng HC-TH bố trí xe đưa rước CB,GV,VC đi công tác
theo kế hoạch
Căn cứ vào kế hoạch hoạt động của Trung tâm, các đơn vị bố trí, sắp xếp cho CB, VC nghỉ
hè 2012, nhưng vẫn đảm bảo các hoạt động lãnh đạo, chỉ huy của đơn vị.
Nơi nhận:
- Ban Giám đốc;
- Các phòng, khoa;
- Lưu VT, HCTH.
GIÁM ĐỐC
Trịnh Tấn Hoài

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×