Tải bản đầy đủ

Lịch công tác tháng 12- 2012

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HỒ CHÍ MINH
TT GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG
AN NINH SINH VIÊN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 12-2012
TỪ NGÀY 09/12 ĐẾN NGÀY 16/12/2012
1) Chủ nhật ngày 09/12/2012:
 08g00: Họp Chi bộ Khoa Chính trị kiểm điểm theo tinh thần NQ TW4 tại
Phòng họp (Cả ngày). Đ/c Nhứt (Đảng ủy), đ/c Kiên (UBKT) dự họp.
2) Thứ Hai ngày 10/12/2012:
 08g00: Họp Tiểu ban Lễ tân tại Phòng họp.
 08g00: Họp Tiểu ban Nội dung tại Phòng Hồ Chí Minh.
 13g00: Họp Chi bộ Phòng Hành chính Tổng hợp kiểm điểm theo tinh thần NQ
TW4 tại Phòng Hồ Chí Minh. Đ/c Hưng (Đảng ủy), đ/c Kiên (UBKT)
dự họp.
3) Thứ Ba ngày 11/12/2012:
 08g30: Họp Chi bộ Phòng Hậu cần Kỹ thuật kiểm điểm theo tinh thần NQ
TW4 tại Phòng Hồ Chí Minh. Đ/c Nhứt, đ/c Hoài (Đảng ủy), đ/c Hưng
(UBKT) dự họp.
 14g00: Họp Chi bộ Phòng Đào tạo kiểm điểm theo tinh thần NQ TW4 tại

Phòng Hồ Chí Minh. Đ/c Hoài (Đảng ủy), đ/c Kiên (UBKT) dự họp.
4) Thứ Tư ngày 12/12/2012:
 08g00: Họp Ban Giám đốc thông qua dự thảo Báo cáo tổng kết năm 2012 và
phương hướng hoạt động năm 2013.
 13g00: Họp Tiểu ban Hậu cần tại Phòng Hồ Chí Minh.
5) Thứ Năm ngày 13/12/2012:
 08g00: Họp cán bộ chủ chốt (Đảng ủy, Ban Giám đốc, Chủ tịch, PCT Công
đoàn, Bí thư Chi đoàn, Trưởng, phó các đơn vị, Bí thư các chi bộ) xây
dựng Quy chế Chi tiêu nội bộ năm 2013 tại Phòng họp Trung tâm.
 08g30: Đ/c Hoài họp Đảng ủy ĐHQG-HCM tại Nhà Công vụ ĐHQG (Cả ngày).
 14g00: Tổ chức nói chuyện thời sự về kỷ niệm 40 năm Chiến thắng “Hà Nội
Điện Biên Phủ trên không” tại Phòng họp Trung tâm. Thành phần:
Toàn đoàn vị (trừ các đ/c có lịch giảng).
6) Thứ Sáu ngày 14/12/2012:
 08g00: Đ/c Hoài, đ/c Hội đi công tác tại Hà Nội, Thái Nguyên.
 08g00: Họp BCH Công đoàn mở rộng tại Phòng Hồ Chí Minh.
7) Thứ Bảy ngày 15/12/2012:
 07g30: BCH Công đoàn đăng cai tổ chức Giải bóng chuyền giao hữu 22/12.
8) Chủ nhật ngày 16/12/2012:
 08g00: Họp Chi bộ Khoa Quân sự kiểm điểm theo tinh thần NQ TW4 tại
Phòng họp (Cả ngày). Đ/c Nhứt (Đảng ủy), đ/c Kiên (UBKT) dự họp.
TỪ NGÀY 17/12 ĐẾN NGÀY 23/12/2012
1) Thứ Hai ngày 17/12/2012:
 07g30: Đảng ủy làm việc với các chi bộ thông qua văn kiện và nhân sự Đại hội
Chi bộ nhiệm kỳ mới (các chi bộ đăng ký lịch qua Đảng vụ).
2) Thứ Ba ngày 18/12/2012:
 07g30: Họp Đảng ủy kiểm điểm tập thể và cá nhân BCH theo tinh thần NQ
TW4 tại Phòng HCM (Cả ngày). Đảng vụ chuẩn bị thư mời.
3) Thứ Tư ngày 19/12/2012:
 07g00: Tổ chức thăm, chúc mừng Bộ Tư lệnh QK7, Bộ Tư lệnh TP.HCM,
Trường Quân sự QK7 (Đoàn 1). Thành phần: theo Kế hoạch số
102/KH-GDQP-HCTH ngày 4/12/2012.
 14g00: Họp Đảng ủy kết luận kết quả kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết
TW4 của các chi bộ tại Phòng Hồ Chí Minh.
4) Thứ Năm ngày 20/12/2012:
 07g30: Họp Đảng ủy kết luận đánh giá chất lượng TCCS đảng và đảng viên
năm 2012; thông qua dự thảo Nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy năm
2013.
 14g00: Tổ chức viếng nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM và nghĩa trang TP.HCM.
Thành phần: theo Kế hoạch số 102/KH-GDQP-HCTH ngày 4/12/2012.
5) Thứ Sáu ngày 21/12/2012:
 08g30: Tổ chức thăm, chúc mừng đơn vị kết nghĩa - Xã đội Đông Hòa (Đoàn
3). Thành phần: theo Kế hoạch số 102/KH-GDQP-HCTH ngày
4/12/2012.
 14g00: Tổ chức thăm, chúc mừng BCHQS Quận 9, BCHQS Quận Thủ Đức,
BCHQS TX Dĩ An, BCHQS tỉnh Bình Dương (Đoàn 2); Thăm và chúc
mừng Trường SQLQ2, Lữ Pháo binh, Trung đoàn Tăng Thiết giáp
(Đoàn 4). Thành phần: theo Kế hoạch số 102/KH-GDQP-HCTH ngày
4/12/2012.
6) Thứ Bảy ngày 22/12/2012:
 07g30: Phòng Công tác sinh viên chủ trì, phối hợp Đoàn Thanh niên và sinh
viên tổ chức vệ sinh toàn Trung tâm.
TỪ NGÀY 24/12 ĐẾN NGÀY 30/12/2012
1) Thứ Hai ngày 24/12/2012:
 09g00: Các tiểu ban phục vụ lễ theo Thông báo số 95/TB-BGĐ ngày
28/12/2012. Địa điểm: Phòng họp Trung tâm.
 13g00: Họp Đảng ủy thông qua kết luận kiểm điểm tập thể, cá nhân BCH; kế
hoạch, chương trình hành động khắc phục các nội dung còn hạn chế,
tồn tại sau kiểm điểm theo Nghị quyết TW4 tại Phòng Hồ Chí Minh
2) Thứ Ba ngày 25/12/2012:
 08g00: Tổ chức Lễ kỷ niệm 15 năm Ngày Truyền thống Trung tâm.
3) Thứ Tư ngày 26/12/2012:
 08g00: Họp BCH Công đoàn chuẩn bị văn kiện Hội nghị Cán bộ viên chức
năm 2013.
 08g30: Đ/c Hoài, đ/c Hưng, đ/c Nhứt dự Hội nghị Thường niên 2012 tại Hội
trường Nhà điều hành ĐHQG-HCM (cả ngày).
4) Thứ Năm ngày 27/12/2012:
 08g30: Đ/c Hoài, đ/c Hưng, đ/c Nhứt dự Hội nghị Thường niên 2012 tại Hội
trường Nhà điều hành ĐHQG-HCM (cả ngày).
5) Thứ Sáu ngày 28/12/2012:
 08g00: Tổ chức Hội nghị Đảng bộ TTGDQP (lần thứ 5) triển khai nghị quyết
lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2013.
 13g00: Tổ chức Hội nghị Cán bộ, viên chức năm 2013.
TỪ NGÀY 31/12 ĐẾN NGÀY 06/01/2013
Các đơn vị bố trí, sắp xếp cán bộ, viên chức nghỉ Tết Dương lịch,
nghỉ bù nhưng vẫn đảm bảo duy trì hoạt động thường xuyên của đơn
vị trong thời gian nghỉ và những công tác đột xuất do cấp trên triển
khai.
Lịch công tác thay cho thư mời. Phòng HC-TH chuẩn bị xe đưa cán bộ
đi công tác.
Tp.Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 12 năm 2012
Nơi nhận:
- Ban Giám đốc;
- Các phòng, khoa;
- Lưu VT, HCTH.
GIÁM ĐỐC
Trịnh Tấn Hoài

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×