Tải bản đầy đủ

chuyên đề quang học phân cực ánh sacngs ứng dụng trong kính râm và trong nhiếp ảnh

CHUYÊN ĐỀ QUANG HỌC




lê đại nam
đặng thị xuân diễm
trần ngọc huy
trần đỗ minh hoàng
!"#!$%ngô thị phương
&'()&*+*,)&"
/0/
&'()&*+*,1(
/02
,3#4&!5)"&

,3#467&)&*+*
2
&'(-898:&*&;1:
/
Nhóm 3 – Chuyên đề Quang học

/0&'(-898:&*&;1:
Nhóm 3 – Chuyên đề Quang học
&'(
1+&!$
1<=11>!
&'()&*+*
1<*(*8?6&(*
&'(
-898:&
@,)&"
/0/
@,1(
/02

&'()&" từ 1 bề mặt là (&'()&*+*.

Phương phân cực '' với bề mặt đó.

Ánh sáng phân cực .&&A1 khi góc tới bằng B*CDE1D.
Nhóm 3 – Chuyên đề Quang học
/0/&'()&*+*,)&"
Nguyên nhân:

Phản xạ doFG)6&H6&7IJ=1KA1.

Phản xạ do =1'HL&?LM!N&:OP1=1QG*&R.

Phản xạ trên *(*=167&: cửa sổ của các tòa nhà, kính đeo, v.v.v
Nhóm 3 – Chuyên đề Quang học
/0/&'()&*+*,)&"

Phản xạ doFG)6&H6&7IJ=1KA1.

Phản xạ do =1'HL&?LM!N&:OP1=1QG*&R.
 &'()&*+*:+ *Q>KPtương đối FG

Phản xạ trên *(*=167&: cửa sổ của các tòa nhà, kính đeo, v.v.v
Q>KP&R
Nhóm 3 – Chuyên đề Quang học
/0/&'()&*+*,)&"
Ánh sáng tới các phân tử nước, không khí bị tán xạ gọi là 1( 
:OFD!&. [4]
&'(1( là (&'()&*+*.
Phương phân cực phụ thuộc vào phương tán xạ  )&*+*1&D*(*
)&QS6&(*&:8.
Bước sóng T tán xạ &!U8 hơn  bầu trời màu -:&
Trên VWXánh sáng tán xạ phân cực theo )&QS:
Nhóm 3 – Chuyên đề Quang học
/02&'()&*+*,1(
Kết luận:
Đa số ánh sáng phân cực trong không khi là phân cực theo
phương ngang.
 Nguyên tắc cơ bản để chế tạo 67&)&*+* và MPFY*
)&*+* trong nhiếp ảnh.
Nhóm 3 – Chuyên đề Quang học
/0&'(-898:&*&;1:
Khi trời nắng gắt hoặc đi chơi biển, (&
'( )&"  từ mặt đất (mặt biển) có
*Q>KPFG gây chói mắt, khó chịu.
Nhóm 3 – Chuyên đề Quang học
20,3#467&)&*+*
Nguyên lý của kính râm [1]
-
Ánh sáng phản xạ trong không khí đa số phân cực theo phương ngang.
-
Kính phân cực làm giảm cường độ sáng của ánh sáng tự nhiên và không cho ánh sáng phân cực theo phương
vuông góc đi qua.
Nhóm 3 – Chuyên đề Quang học
20,3#467&)&*+*
Nhóm 3 – Chuyên đề Quang học
20,3#467&)&*+*
7&Z67&)&*+*1&[K\
Tác dụng của kính râm
Giảm cường độ ánh sáng tự nhiên + không cho ánh sáng phản xạ đi qua
 Giảm độ chói, không gây khó chịu cho mắt
Nguyên lý hoạt động của máy ảnh: [3]
Thu ánh sáng phản xạ trên vật đó tới máy ảnh.
Có những thành phần ánh sáng 6&H  8] làm
giảm chất lượng hình ảnh.
 J)&"!F.!MRcác thành phần không mong muốn đó.
Nhóm 3 – Chuyên đề Quang học
0,3#4&!5)"&
Những thành phần không mong muốn
-
Ánh sáng phản xạ từ mặt biển, mặt đất  dễ bị chói, độ sáng không đều
-
Ánh sáng tán xạ từ các đám mây, các phân tử không khí, nhất là hôm trời đầy sương mù  làm cho hình ảnh các
đám mây, bầu trời không rõ nét, không đẹp, nhất là khi chụp ảnh phong cảnh.
-
Ánh sáng phản xạ từ mặt gương, mặt kính nào đó hiện lên ảnh phản xạ không mong muốn
Nhóm 3 – Chuyên đề Quang học
0,3#4&!5)"&
0,3#4&!5)"&
Nhóm 3 – Chuyên đề Quang học
8O$F^*_:MPFY*)&*+*`F:!a!bF1Dc[2]
Bộ lọc phân cực phải đảm bảo các đặc điểm sau:
+ Giảm cường độ sáng của các thành phần ánh sáng phân cực không mong
muốn.
+ Giữ cho hình ảnh sau khi được đưa qua bộ lọc trung thực.
&F.!*_:MPFY*)&*+*`F:!a!bF1Dc
Có 2 loại bộ lọc phân cực:
+ Bộ lọc phân cực thẳng
+ Bộ lọc phân cực tròn
Nhóm 3 – Chuyên đề Quang học
0,3#4&!5)"&
.!':,dMPFY*)&*+*1ef[3]
Ánh sáng ló ra là ánh sáng phân cực tròn sẽ !;)&g&"&181&+*&S.
Bởi vì:
+ Hình ảnh bình thường đầy rẫy những ánh sáng phân cực theo phương x và phương y nào đó.
+ Nếu dùng bộ lọc phân cực thẳng, ta loại bỏ toàn bộ phương y trong hình ảnh  không còn trung thực nữa
+ Nếu dụng bộ lọc phân cực tròn, ta giúp tái tạo lại phương y với cường dộ tương đương phương x  hình ảnh trung thực với thực
tế hơn.
Nhóm 3 – Chuyên đề Quang học
0,3#4&!5)"&
A81.*_:MPFY*)&*+*1e%
Một kính phân cực thẳng + Một bản phần tư sóng
 mặt phẳng phân đôi trùng với phương phân cực của kính
Nhóm 3 – Chuyên đề Quang học
0,3#4&!5)"&
(*,3*_:MPFY*)&*+*1e%
-
Giảm thiểu những hình ảnh phản chiếu không mong muốn.
-
Giảm thiểu độ chói, độ sáng không đều của hình ảnh.
-
Làm cho hình ảnh (đám mây, bầu trời) rõ nét hơn.
-
Tăng độ bão hòa màu sắc.
-
Tăng độ tương phản của mây và giảm thiểu màu xanh của bầu trời.
Nhóm 3 – Chuyên đề Quang học
0,3#4&!5)"&
0,3#4&!5)"&
Nhóm 3 – Chuyên đề Quang học
&Qh*K!N*_:MPFY*)&*+*
bộ lọc phân cực có thể làm hình ảnh trở nên tối hơn.
bộ lọc phân cực đòi hỏi nếu đặt ống kính sao cho phương phân cực vuông góc với phương của bộ lọc thì sự
phân cực hiệu quả nhất  không thể dùng bộ lọc phân cực nếu góc chụp rộng.
Nhóm 3 – Chuyên đề Quang học
0,3#4&!5)"&
lần lượt xoay bộ lọc phân cực ở các góc 0, 30, 60, 90 độ
Tương phản tăng lên khi dùng bộ lọc phân cực (hình bên phải)
Nhóm 3 – Chuyên đề Quang học
0,3#4&!5)"&
Tài liÊu tham khảo
[1] en.wikipedia.org/wiki/8F:''D'
[2] en.wikipedia.org/wiki/F:!a!_bF1D_(photography)
[3] www.*:M!,D!*F8.com
[4] www.thuvienvatly.com
ijCk
lmnopq

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×