Tải bản đầy đủ

Chapter 1: Introduction of Computers

Chapter 1: Introduction of Computers
.Explain why computer literacy is vital to
success in today's world
Describe the five components of a
computer
Discuss the advantages and
disadvantages that users experience when
working with computers
Discuss the uses of the Internet and World
Wide Web
Distinguish between system software and
application software
Giải thích lý do tại sao máy tính biết đọc
biết viết là quan trọng để thành công trong
thế giới ngày nay
Mô tả năm thành phần của một máy tính
Thảo luận về ưu và nhược điểm mà người
dùng kinh nghiệm khi làm việc với máy
tính
Thảo luận về việc sử dụng Internet và
World Wide Web

Phân biệt giữa phần mềm hệ thống và
phần mềm ứng dụng
. Differentiate among types, sizes, and
functions of computers in each category
Explain how home users, small
office/home office users, mobile users,
power users, and enterprise users each
interact with computers
Discuss how society uses computers in
education, finance, government, health
care, science, publishing, travel, and
manufacturing
Phân biệt giữa các loại, kích cỡ, và các
chức năng của máy tính trong mỗi thể loại
Giải thích như thế nào nhà người sử dụng,
người dùng văn phòng văn phòng nhỏ /
gia đình, người sử dụng di động, người sử
nhiều công năng, và người dùng doanh
nghiệp tương tác với máy tính
Thảo luận về cách xã hội sử dụng máy
tính trong giáo dục, tài chính, chính phủ,
chăm sóc sức khỏe, khoa học, xuất bản,
du lịch, và sản xuất
Input Device
Allows you to enter data and
instructions into a computer
Output Device
Hardware component that conveys
information to one or more people
System Unit
Case that contains the electronic
components of the computer that are used
to process data
Storage Device
Holds data, instructions, and
information for future use
Communications Device
Enables a computer to send and
receive data, instructions, and information
to and from one or more computers or


mobile devices
Thiết bị nhập
Cho phép bạn nhập dữ liệu và câu lịnh
vào một máy tính
Thiết bị xuất
Thành phần phần cứng dùng đưa ra
thông tin cho một hoặc nhiều người
Đơn vị hệ thống
Chứa các thành phần điện tử của máy tính
được sử dụng để xử lý dữ liệu
Thiết bị lưu trữ
Giữ dữ liệu, câu lịnh, và thông tin để sử
dụng trong tương lai
Thiết bị truyền thông
Cho phép một máy tính để gửi và nhận dữ
liệu, câu lịnh, và thông tin đến và đi từ một
hoặc nhiều máy tính hoặc các thiết bị di
động
Advantages of Using Computers
Speed
Reliability
Consistency
Ưu điểm của việc sử dụng máy tính
Tốc độ
Độ tin cậy
Tính nhất quán
Storage
Communications
Disadvantages of Using Computers
Violation of Privacy
Public Safety
Impact on Labor Force
Health Risks
Impact on Environment
Lưu trữ
Truyền thông
Nhược điểm của việc sử dụng máy tính
Vi phạm về sự riêng tư
An ninh công cộng
Tác động năng lượng lao động
Y tế rủi ro
Tác động đối với môi trường
Green computing involves reducing the
electricity consumed and environmental
waste generated when using a computer
Strategies include:
Recycling
Regulating manufacturing processes
Extending the life of computers
Immediately donating or properly
disposing of replaced computers
Máy tính xanh liên quan đến việc giảm điện
năng tiêu thụ và chất thải môi trường tạo ra khi
sử dụng một máy tính
Chiến lược bao gồm:
Tái chế
Quy định quy trình sản xuất
Kéo dài tuổi thọ của máy tính
Ngay lập tức tặng hoặc đúng cách xử lý của
máy tính thay thế
A network is a collection of computers and
devices connected together, often
wirelessly, via communications devices
and transmission media
The Internet is a worldwide collection of
networks that connects millions of
businesses, government agencies,
educational institutions, and individuals
Một mạng là một bộ sưu tập của máy tính và
các thiết bị kết nối với nhau, thường không dây,
thông qua các thiết bị thông tin liên lạc và
phương tiện truyền thông truyền
Internet là một bộ sưu tập trên toàn thế giới của
các mạng kết nối hàng triệu doanh nghiệp, cơ
quan chính phủ, các tổ chức giáo dục, và cá
nhân
• A social networking Web site
encourages members to share their
interests, ideas, stories, photos, music,
and videos with other registered users
– Also called an online social network
Một mạng lưới trang web xã hội khuyến
khích các thành viên để chia sẻ lợi ích, ý
tưởng của họ, những câu chuyện, hình
ảnh, âm nhạc, và video với những người
dùng khác đã đăng ký
- Cũng được gọi là một mạng xã hội trực
tuyến
Software, also called a program, tells the
computer what tasks to perform and how
to perform them
System Software
Operating system
Utility program
Application Software
Phần mềm, còn được gọi là một chương trình,
cho các máy tính để thực hiện nhiệm vụ gì và
làm thế nào để thực hiện chúng
Phần mềm hệ thống
Hệ điều hành
Chương trình tiện ích
Phần mềm ứng dụng
Installing is the process of setting up
software to work with the computer, printer,
and other hardware
Cài đặt là quá trình thiết lập phần mềm để
làm việc với máy tính, máy in, và phần
cứng khác
A programmer develops software or writes
the instructions that direct the computer to
Một lập trình viên phát triển phần mềm
hoặc viết các câu lịnh trực tiếp máy tính
process data into information xử lý dữ liệu thành thông tin
Personal computers
Mobile computers and mobile devices
Game consoles
Servers
Mainframes
Supercomputers
Embedded computers
Máy tính cá nhân
Điện thoại di động máy tính và các thiết bị
di động
Máy chơi game
Các máy chủ
Máy tính lớn
Siêu máy tính
Máy tính nhúng
A personal computer can perform all of its
input, processing, output, and storage
activities by itself
Two popular architectures are the PC and
the Apple
Desktop computer
Một máy tính cá nhân có thể thực hiện tất
nhập liệu, xử lý, kết xuất, và các hoạt động
lưu trữ của chính nó
Hai kiến trúc phổ biến là máy tính cá nhân
và Apple
Máy tính để bàn
Mobile Computer
Personal computer you can carry
from place to place
Examples include notebook
computers, laptop computers, and Tablet
PCs
Mobile Device
Computing device small enough to
hold in your hand
Examples include smart phones,
PDAs, handheld computers, portable
media players, and digital cameras
Máy tính di động
Máy tính cá nhân, bạn có thể mang từ nơi
này đến nơi
Ví dụ như máy tính xách tay nhỏ, máy tính
xách tay và máy tính bảng
Thiết bị di động
Thiết bị tính toán đủ nhỏ để giữ trong tay
của bạn
Ví dụ như điện thoại thông minh, PDA,
máy tính cầm tay, các phương tiện truyền
thông xách tay giải trí, và máy ảnh kỹ thuật
số
A game console is a mobile computing
device designed for single-player or
multiplayer video games
Một giao diện điều khiển trò chơi là một
thiết bị điện toán di động được thiết kế cho
một ngườ hoặc nhiều người video
A server controls access to the hardware,
software, and other resources on a
network
Provides a centralized storage area for
programs, data, and information
Một máy chủ điều khiển truy cập tới phần
cứng, phần mềm, và các nguồn lực khác
trên mạng
Cung cấp một khu vực lưu trữ tập trung
cho các chương trình, dữ liệu, và thông tin
A mainframe is a large, expensive,
powerful computer that can handle
hundreds or thousands of connected users
simultaneously
Máy tính lớn là lớn, đắt tiền, mạnh mẽ máy
tính có thể xử lý hàng trăm hoặc hàng
ngàn những người kết nối cùng một lúc
A supercomputer is the fastest, most
powerful computer
Fastest supercomputers are capable of
processing more than one quadrillion
instructions in a single second
Một siêu máy tính, máy tính mạnh nhất,
nhanh nhất
Siêu máy tính nhanh nhất có khả năng xử
lý nhiều hơn một nghìn triệu triệu câu lịnh
trong một chỉ một giây
An embedded computer is a special-
purpose computer that functions as a
Một máy tính nhúng là một máy tính mục
đích đặc biệt có chức năng như một thành
component in a larger product
Consumer Electronics
Home Automation Devices
Automobiles
Process Controllers and Robotics
Computer Devices and Office Machines
phần trong một sản phẩm lớn hơn
Điện tử tiêu dùng
Thiết bị tự động hóa gia dụng
Ô tô
Quy trình điều khiển và Robotics
Thiết bị máy tính và máy văn phòng
Home User
Personal financial management
Web access
Communications
Entertainment
Small Office/Home Office User
Look up information
Send and receive e-mail messages
Make telephone calls
Mobile User
Connect to other computers on a
network or the Internet
Transfer information
Play video games
Listen to music
Watch movies
Sử dụng gia đình
Quản lý tài chính cá nhân
Truy cập web
Truyền thông
Vui chơi
Văn phòng nhỏ / Home Office tài
Tra cứu thông tin
Gửi và nhận tin nhắn e-mail
Thực hiện cuộc gọi điện thoại
Sử dụng di động
Kết nối các máy tính khác trên một mạng
hoặc Internet
Truyền thông tin
Chơi các trò chơi video
Nghe nhạc
Xem phim
Power User
Work with multimedia
Use industry-specific software
Enterprise User
Communicate among employees
Process high volumes of
transactions
Blog
Người dùng đa năng
Làm việc với đa phương tiện
Sử dụng phần mềm cụ thể ngành công nghiệp
Doanh nghiệp sử dụng
Giao tiếp giữa các nhân viên
Xử lý khối lượng lớn các giao dịch
Viết nhật ký
Basic computer concepts
Components of a computer
Networks, the Internet, and computer
software
Many different categories of computers,
computer users, and computer
applications in society
Khái niệm cơ bản máy tính
Các thành phần của một máy tính
Mạng, Internet, và phần mềm máy tính
Nhiều loại khác nhau của máy tính, người
sử dụng máy tính, và các ứng dụng máy
tính trong xã hội

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×