Tải bản đầy đủ

Đề cương ôn tập môn Quản trị Doanh nghiệp

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
BỘ MÔN QUẢN TRỊ KINH DOANH TỔNG HỢP
-----------------------------------------------------------------------------
Đề cương ôn tập môn Quản trị Doanh nghiệp
1. Làm rõ các khái niệm: Thị trường; Doanh nghiệp; Kinh doanh; quản trị doanh
nghiệp; triết lý kinh doanh, văn hoá doanh nghiệp
2. Cấu trúc, hành vi, hiệu quả thị trường?
3. Trình bày nội dung chủ yếu của quản trị kinh doanh trong doanh nghiệp?
4. Trình bày những đặc điểm cơ bản của các loại hình doanh nghiệp?
5. Phân tích khái niệm, vai trò và thực chất của quản lý.\
6. Nội dung cơ bản các tư tưởng quản trị?
7. Cấp quản trị là gì? Mối quan hệ giữa các cấp quản trị? quyền hạn và trách nhiệm của
mỗi cấp quản trị trong doanh nghiệp?
8. Chưc năng, nguyên tắc, phương pháp quản trị?
9 Các cơ cấu tổ chức quản lý doanh nghiệp?Bộ máy quản lý doanh nghiệp ?
10. Ra quyết định quản lý và đánh giá hiệu quả công tác quản lý?
11. Trình bày những nội dung cơ bản trong hoạch định chiến lược kinh doanh của
doanh nghiệp
12. Mô hình và quá trình quản lý chiến lược ?
13. Trình bày nội dung cơ bản các chiến lược kinh doanh?
14. Nội dung cơ bản các chiến lược cạnh tranh ?

15. xây dựng kế hoạch kinh doanh của DN ?
16. Marketing ? phân loại Marketing ? chất marketing trong doanh nghiệp
17. Tiến trình phân khúc thị trường? lựa chọn thị trường mục tiêu? Định vị?
18.Marketing hỗn hợp?
19. Chiến lược marketing?
20. Các khái niệm nhân lực? nguồn nhân lực/
21. Trình bày nội dung cơ bản nhất của các lý thuyết về quản trị nhân sự?
22. Trình bày những nội dung cơ bản của quản trị nhân lực trong doanh nghiệp?
23. Trình bày các hình thức tiền lương trong doanh nghiệp?
24 Làm rõ khái niệm vốn cố định, tài sản cố định và đặc điểm của tài sản cố định? Biện
pháp nâng cao hiệu sử dụng tài sản cố định trong doanh nghiệp?
25. Trình bày các phương pháp khấu hao tài sản cố định? Cho ví dụ minh hoạ?
26. Khái niệm, phân loại, và đặc điểm của vốn lưu động? trình bày rõ phương pháp xác
định nhu cầu vốn lưu động?
27. Phương pháp xác định doanh thu, chi phí, giá thành và lợi nhuận của D.N?
28. Trình bày nội dung phân tích tài chính trong doanh nghiệp?
29. Hãy nêu các tỷ số tài chính và ý nghĩa của các tỷ số tài chính?
30. Trình bày kỹ thuật phân tích hoà vốn? cho ví dụ minh hoạ
-----------------------------------------------------------------------------

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×