Tải bản đầy đủ

Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tại các cơ quan hành chính

Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tại các cơ quan hành chính
Thứ tư, 29 Tháng 9 2010 08:43
Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001: 2000 đã được áp dụng
rộng rãi trên toàn thế giới, trong mọi lĩnh vực, ở tất cả các loại hình tổ chức với những quy
mô khác nhau đã mang lại những hiệu quả thiết thực.

Bộ phận "một cửa" Sở Xây dựng giải quyết nhanh chóng các thủ tục hành chính

Trên địa bàn tỉnh ta, việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2000 đã được nhiều
doanh nghiệp quan tâm thực hiện. Tuy nhiên, việc áp dụng hệ thống tại các cơ quan hành chính
còn rất hạn chế. Năm 2004, Sở Khoa học và Công nghệ đã được UBND tỉnh đồng ý thí điểm
xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng quốc tế ISO 9001:2000 trong khối văn phòng
và các đơn vị trực thuộc.

Trên cơ sở kết quả và kinh nghiệm áp dụng tại Sở Khoa học và Công nghệ, năm 2006, UBND
tỉnh đã phê duyệt đề án "Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO
9001:2010" với mục tiêu áp dụng hệ thống quản lý tại tất cả các cơ quan hành chính trên địa

bàn.

Để đề án đạt kết quả cao, đúng với tinh thần chỉ đạo là xây dựng và thực hiện quy trình xử lý
công việc một cách khoa học, hợp lý, tạo điều kiện để người đứng đầu cơ quan kiểm soát được
quá trình giải quyết công việc trong nội bộ đơn vị, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả của
công tác quản lý và cung ứng dịch vụ hành chính công, ban chủ nhiệm đề án đã tập trung
nghiên cứu, đánh giá, rà soát lại tất cả các thủ tục hành chính đang được thực hiện tại các sở,
ngành, cơ quan hành chính trên địa bàn, tổ chức tập huấn  nâng cao nhận thức về hệ thống
quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 cho lãnh đạo các cơ quan chuyên môn từ
tỉnh đến các huyện, thị xã, thành phố. Lựa chọn cơ quan tư vấn xây dựng và áp dụng, tổ chức
đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng cho các cơ quan hành chính…
1 / 3
Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tại các cơ quan hành chính
Thứ tư, 29 Tháng 9 2010 08:43

Do số lượng cơ quan hành chính tham gia đề án nhiều, vì vậy, ban chủ nhiệm đề án cũng đã
xây dựng lộ trình cụ thể cho từng giai đoạn như năm 2006 triển khai tại 7 đơn vị, năm 2007 tại
13 đơn vị, năm 2008 tại 11 đơn vị… Và đến nay, toàn tỉnh đã có 42 đơn vị hành chính trên
địa bàn áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000. Trong đó gần 90% số cơ quan
hành chính đã được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO.

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý
chất lượng, nhưng tại các cơ quan, đơn vị đã đưa hệ thống vào vận hành đều được đánh giá là
đã tạo ra sự thay đổi đáng kể trong phương thức điều hành và giải quyết công việc của cán bộ
lãnh đạo cũng như của công chức, viên chức trong thực thi công vụ.

Quy định rõ được chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm quyền hạn của các bộ phận, cá nhân,
tránh chồng chéo trong xử lý công việc. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị dễ dàng kiểm tra tiến độ
và kết quả công việc của từng bộ phận, cá nhân, tạo phong cách môi trường làm việc khoa học.

Hiệu quả áp dụng hệ thống quản lý chất lượng được thể hiện rõ nhất đó là tính công khai, minh
bạch các thủ tục hành chính. Rút ngắn  thời gian tiếp nhận, xử lý hồ sơ theo yêu cầu của tổ
chức, cá nhân, tạo điều kiện cải tiến các quy trình làm việc, nâng cao chất lượng dịch vụ hành
chính công, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế và đời sống nhân dân.

Sở Xây dựng là cơ quan chuyên môn, tham mưu  giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý
nhà nước về các lĩnh vực xây dựng, kiến trúc, quy hoạch xây dựng, hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu
công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, phát triển đô thị, nhà ở và công sở, kinh doanh bất
động sản, kinh doanh vật liệu xây dựng…


Hằng năm, nhiều doanh nghiệp, cá nhân thường xuyên tới liên hệ giao dịch, giải quyết công
việc, nên công tác cải cách thủ tục hành chính ở đây trở nên cấp thiết. Năm 2006, Sở Xây dựng
là 1 trong 7 đơn vị được triển khai áp dụng đề án “Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo
tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2010”.

Qua quá trình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng trong hoạt động dịch vụ hành chính công,
Sở Xây dựng kiến nghị giữ nguyên 22 thủ tục hành chính, sửa đổi, bổ sung 26 thủ tục hành
2 / 3
Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tại các cơ quan hành chính
Thứ tư, 29 Tháng 9 2010 08:43
chính, thay thế 7 thủ tục hành chính; số thủ tục hành chính được kiến nghị đơn giản chiếm tỷ lệ
trên 60%.

Đồng thời, kiến nghị những thủ tục hành chính cần hủy bỏ, bãi bỏ, thay thế hoặc sửa đổi, bổ
sung thực hiện ngay trong thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, qua đó 20 thủ tục được giải
quyết. Cắt giảm tối đa chi phí tuân thủ thủ tục hành  chính nhưng vẫn bảo đảm mục tiêu quản lý
nhà nước. Việc cắt giảm thủ tục hành chính đã góp phần giảm chi phí xã hội, giúp người dân và
doanh nghiệp giải quyết công việc thuận lợi…

Sở Công thương là một trong những cơ quan hành chính thực hiện có hiệu quả đề án Áp dụng
hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2000. Bà Vũ Thị Phượng, Phó Chánh văn phòng  Sở
cho biết: Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tại đơn vị đã góp phần nâng cao trách
nhiệm quản lý, điều hành cho từng phòng, ban chuyên môn cũng như từng cá nhân công chức
trước nhiệm vụ được giao, đồng thời góp phần tích cực vào công tác kiện toàn tổ chức.

Thông qua đó,  Sở cũng đã thành lập được bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế
“một cửa liên thông”, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận các dịch vụ hành chính
công, lãnh đạo cơ quan quản lý giám sát chặt chẽ được tiến độ thực hiện các công việc.

Nhiều công việc khi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO đã giảm tỷ lệ trễ hẹn xuống còn
5% (trước đây là 12%)…Có thể khẳng định, hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2000 là một
công cụ hỗ trợ quản lý tiên tiến, hỗ trợ đắc lực cho các cơ quan quản lý nhà nước.

Thông qua việc xây dựng, thực hiện các quy trình xử lý công việc phù hợp với quy định của
pháp luật, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức và người đứng đầu cơ quan kiểm soát
được quá trình giải quyết công việc nội bộ cơ quan, nâng cao chất lượng và hiệu quả trong công
tác quản lý, góp phần thúc đẩy các hoạt động phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

Theo HÀ VY / Báo điện tử Hải Dương
3 / 3

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×